Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyarmaďarský
Magyarmaďarština; maďarský

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
Magyar Minőség Háza (House of Hungarian Quality), ‧, andMagyar Minőség Háza (dom maďarskej kvality
s amended inter alia by Act ‧ of ‧ in Magyar Kozlany NoMali by jasne definovať opravné prostriedky v prípade odvolania členov bankovej rady
The Hungarian Office for Mining and Geology (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – MBFH) is launching an invitation to tender under Section ‧/A- of Act No ‧ of ‧ on mining and Section ‧/B of Government Decree ‧/‧ (XII. ‧.) implementing it for the cancelled mining rights set out in point ‧ belowMaďarský úrad pre baníctvo a geológiu (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) vyhlasuje na základe oddielu ‧/A § - zákona ‧ o baníctve z roku ‧ (ďalej len banský zákon) a na základe oddielu ‧/B. § nariadenia vlády ‧/‧ (XII. ‧) o vykonávaní banského zákona verejnú súťaž na zrušené ťažobné práva uvedené v bode II
Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank PolskiLietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski
Issue of banknotes Articles ‧ and ‧ to ‧ of the Law, which establish the Magyar Nemzeti Bank 's exclusive right to issue banknotes and coins, do not recognise the EU Council 's and the ECB 's powers in this fieldzmluvy a článkom ‧ štatútu, keďže nezohľadňuje druhotný cieľ podporovať všeobecné hospodárske politiky Spoločenstva ‧ Úlohy Menová politika Ustanovenia § ‧ § ‧ až § ‧ § ‧ § ‧ § ‧ § ‧ a § ‧ zákona a článok ‧ Ústavy, ktoré stanovujú právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti menovej politiky, nepriznávajú právomoci ECB v tejto oblasti
Finally it should be made clear that Silkem d.o.o. and MAL Magyar Aluminium have fully co-operated with the investigationTakisto je potrebné objasniť, že spoločnosti Silkem d.o.o. a MAL Magyar Aluminium pri prešetrovaní plne spolupracovali
Following the entry into force of the First Amending Law, the Minister for Justice does not need be consulted on a draft decree of the Governor of the Magyar Nemzeti Bank, thereby eliminating the incompatibilityPo vstupe prvej novely do platnosti nie je potrebné konzultovať návrhy rozhodnutí guvernéra Magyar Nemzeti Bank s ministrom spravodlivosti, čím sa nezlučiteľnosť eliminuje
This development occurred against the background of key interest rate increases totalling ‧ percentage points by Magyar Nemzeti Bank in June and November ‧ to support the forintNa pozadí tohto vývoja maďarská centrálna banka v júni a novembri ‧ zvýšila svoju hlavnú úrokovú mieru s cieľom podporiť forint celkovo o ‧ percentuálnych bodov
The reputation of Csabai kolbász or Csabai vastagkolbász is confirmed by the fact that in ‧ it was awarded the Kiváló Magyar Termék (Excellent Hungarian Product) prize, and in ‧ the special prize of Hungaropack Hungarian Packaging CompetitionPovesť tohto výrobku potvrdzuje aj to, že v roku ‧ dostal cenu Kiváló Magyar Termék (vynikajúci maďarský výrobok) a v roku ‧ osobitnú cenu v súťaži Hungaropack Magyar Csomagolási Verseny (súťaž maďarských obalov Hungaropack
The applicant seeks the annulment of Commission Decision C ‧ final, of ‧ June ‧, declaring incompatible with the common market the aid granted by the Hungarian authorities to certain electricity generating producers in the form of long-term power purchase agreements (PPAs) of electricity concluded between the transmission operator Magyar Villamos Müvek Rt. (MVM), owned by the Hungarian State, and these producers at a date prior to accession of the Republic of Hungary to the European Union [State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Hungarian Stranded Costs]Žalobca sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie K ‧ v konečnom znení zo ‧. júna ‧, ktoré vyhlásilo za nezlučiteľnú so spoločným trhom pomoc poskytnutú maďarskými orgánmi v prospech niektorých výrobcov elektrickej energie formou dlhodobých dohôd o nákupe elektrickej energie (Power Purchase Agreement, ďalej len PPA) uzatvorených pred pristúpením Maďarskej republiky k Európskej únii medzi prevádzkovateľom siete Magyar Villamos Müvek Rt. (ďalej len MVM) vlastneným maďarským štátom a týmito výrobcami [Štátna pomoc C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Maďarské uviaznuté náklady]
This is broadly in line with the more recent latest inflation report of Magyar Nemzeti BankTakýto vývoj vo všeobecnosti zodpovedá očakávaniam, ktoré vo svojej poslednej správe uverejnila maďarská centrálna banka (Magyar Nemzeti Bank
Opinion on the Magyar Nemzeti Bank 's tasks, the structure and legal status of the Hungarian Financial Supervisory Authority and the establishment of the Financial Stability CouncilStanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu
Variety: Gönci magyar kajsziOdroda: Gönci magyar kajszi
Mr Levente MAGYAR, Member of the General Assembly of Jász-Nagykun-Szolnok, in place of Mr Sándor NAGYpán Levente MAGYAR, Member of the General Assembly of Jász-Nagykun-Szolnok, ako náhrada za pána Sándora NAGYA
Hungarian law and in particular the Act on Magyar Nemzeti Bank does not anticipate Magyar Nemzeti Bank 's integration into the EurosystemMaďarské zákony, a najmä zákon o centrálnej banke Maďarska, nepredpokladajú právnu integráciu centrálnej banky do Eurosystému
Article ‧ of the Law authorises the Magyar Nemzeti Bank to enter into forward and hedging transactions with the Government or as an agent of the Government under market conditionsUstanovenie § ‧ ods ‧ zákona oprávňuje Magyar Nemzeti Bank uskutočňovať forwardové a hedgingové transakcie s vládou alebo ako sprostredkovateľ vlády za trhových podmienok
do not reflect the Magyar Nemzeti Bank 's obligation to comply with the Eurosystem 's regime for financial reporting of NCB operations, pursuant to Article ‧ of the StatutePlatobný styk Ustanovenia § ‧ a § ‧ zákona, ktoré stanovujú právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti podporovania bezproblémovej realizácie platobného styku, nepriznávajú právomoci ECB v tejto oblasti
Magyar KereskedelmiEngedélyezési Hivatal
Opinion on aligning the Magyar Nemzeti Bank 's statutes with Community lawStanovisko k zosúladeniu štatútu Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva
The Ministry of Economic Affairs and Transport is responsible for supervising the Mining Bureau of Hungary [Magyar Bányászati Hivatal]Dozor nad Maďarským banským úradom vykonáva minister hospodárstva a dopravy
Article ‧ and of Law CXII of ‧ on credit institutions give the Magyar Nemzeti Bank the power to grant credit to the National Deposit Insurance FundUstanovenia § ‧ ods ‧ a § ‧ zákona CXII z roku ‧ o úverových inštitúciách dáva Magyar Nemzeti Bank právomoc poskytovať úvery národnému fondu ochrany vkladov
Article ‧ of the Law was drafted such that it did not rule out the possibility of the Magyar Nemzeti Bank 's emergency loans to credit institutions resulting in the provision of solvency supportUstanovenie § ‧ zákona je sformulované tak, že nevylučuje možnosť, aby Magyar Nemzeti Bank poskytla úverovým inštitúciám núdzové pôžičky na účely podpory solventnosti
Ta b l e ‧ a p i t a l key o f t h e E C B (%) NCB Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank & Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Subtotal for euro area NCBs ˇ Ceská národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank Bank of England Subtotal for non-euro area NCBs Total ‧ une ‧ to ‧ ec ‧ an ‧ to ‧ pr ‧ from ‧ ayapríla ‧ o kľúči na upisovanie základného imania ECB. Tabuľka ‧ ľúč na upisovanie základného imania ECB (%) NCB Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank & Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Medzisúčet za NCB krajín eurozóny Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta
On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Louis Delhaize S.A. (Louis Delhaize, Belgium), acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Magyar Hipermarket Kft (Magyar Hipermarket, Hungary) by way of purchase of sharesKomisii bolo ‧. júna ‧ doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého podnik Louis Delhaize S.A. (Louis Delhaize, Belgicko) získava v zmysle článku ‧ ods. ‧ písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad celým podnikom Magyar Hipermarket Kft (Magyar Hipermarket, Maďarsko) prostredníctvom kúpy akcií
Done at Frankfurt am Main ‧ ecember ‧ or the European Central Bank For the Magyar Nemzeti BankVo Frankfurte nad Mohanom ‧ decembra ‧ a Európsku centrálnu banku Za Magyar Nemzeti Bank
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 0.329 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.