Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyarmaďarský
Magyarmaďarština; maďarský

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
A Magyar Köztársaság Elnöke részérőlA Magyar Köztársaság Elnöke részréről
Case T-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület v CommissionVec T-‧/‧: Žaloba podaná ‧. septembra ‧ – Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Komisia
Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges RiksbankMagyar Nemzeti Bank Bank Ċentrali ta » Malta/ Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank
INSTITUTIONAL INDEPENDENCE Article ‧ of the NBH Act, which provides for the right of the Ministry of Justice to review draft legal acts of Magyar Nemzeti Bank, is incompatible with the Treaty and Statute requirements on central bank independenceĎalšie odkazy na tento zákon odkazujú na novelizované znenie. Zákon č
FOREIGN RESERVE MANAGEMENT Article ‧ of the NBH Act, which provides for Magyar Nemzeti Bank 's competence in the field of foreign reserve management, and Article ‧ of the NBH Act do not recognise the ECB 's competence in this field ‧ rticle ‧ of the NBH Act lays down the Government 's and Magyar Nemzeti Bank 's respective powers in the area of exchange rate policySPRÁVA DEVÍZOVÝCH REZERV Zákon nepriznáva právo Eurosystému držať a spravovať oficiálne devízové rezervy. Po prijatí eura budú všetky devízové rezervy Litvy prevedené do centrálnej banky Litvy s výnimkou hotovostných aktív podľa článku ‧ mluvy
ECB Opinion on the Magyar Nemzeti Bank 's tasks relating to Hungary 's membership of the International Monetary FundStanovisko ECB k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde
Case COMP/M.‧- Louis Delhaize/Magyar Hipermarket KftVec COMP/M.‧ – Louis Delhaize/Magyar Hipermarket Kft
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (Nopán Attila Ádám (Magyar Polgári demokráciáért Alapítvány) (č
Official foreign reserve management Articles ‧ and ‧ of the Law, which provide for the Magyar Nemzeti Bank 's powers in the field of foreign reserve management, in conjunction with Article ‧ of the Law, do not recognise the ECB 's powers in this fieldPrávna integrácia NCB do Eurosystému V súvislosti s právnou integráciou Magyar Nemzeti Bank do Eurosystému je potrebné zákon upraviť nasledovne ‧ iele hospodárskej politiky Ustanovenie § ‧ ods
In view of Article ‧.‧ of the Rules of Procedure of the General Council of the European Central Bank and in view of the General Council’s contribution to this Decision, the Governors of Česká národní banka, Eesti Pank, the Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, the Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije and Národná banka Slovenska had the opportunity to submit observations regarding this Decision prior to its adoptionVzhľadom na článok ‧.‧ rokovacieho poriadku Generálnej rady Európskej centrálnej banky a vzhľadom na príspevok generálnej rady k tomuto rozhodnutiu, guvernéri České národní banky, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije a Národnej banky Slovenska mali možnosť predložiť svoje pripomienky k tomuto rozhodnutiu pred jeho prijatím
The proceeding was initiated as a result of a complaint lodged on ‧ January ‧ by Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. and Zeolite Mira Srl Unipersonale (the complainants), representing a major proportion, in this case more than ‧ % of the total Union production of zeolite A powderKonanie sa začalo na základe podnetu, ktorý ‧. januára ‧ podali spoločnosti Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. a Zeolite Mira Srl Unipersonale (ďalej len navrhovatelia), ktoré predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako ‧ % výroby zeolitu A prachového v Únii
On ‧ anuary ‧ at the request of the Magyar Nemzeti Bank, the Governing Council adopted an Opinion on the reproduction of forint and euro banknotes and of forint and euro coins in HungaryDňa ‧ januára ‧ ada guvernérov na žiadosť Magyar Nemzeti Bank prijala stanovisko k reprodukcii forintových a eurových bankoviek a mincí v Maďarsku
Applicant(s): Balázs Dániel Simon (Brussels (Belgium)) (represented by: György Magyar, lawyerŽalobca: Balázs Dániel Simon (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: György Magyar, advokát
Article ‧ of the Law, pursuant to which seigniorage on currency withdrawal is applied to reduce State debt vis-à-vis the Magyar Nemzeti Bank is incompatible with the monetary financing prohibitionUstanovenie § ‧ zákona, podľa ktorého sa voči Magyar Nemzeti Bank uplatňuje ražobné z výberu meny pri znížení dlhu štátu, nie je zlučiteľné so zákazom menového financovania
Applicant: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hungary) (represented by: Z. Hegymegi-Barakonyi and P. Vörös, lawyersŽalobca: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti
Certain provisions of the Act on Magyar Nemzeti Bank affecting (i) its institutional independence, and (ii) personal independence of members of its Monetary Council are not in line with the Treaty and the StatuteNiektoré ustanovenia zákona o centrálnej banke Maďarska (Magyar Nemzeti Bank) týkajúce sa (i) jej inštitucionálnej nezávislosti a (ii) personálnej nezávislosti členov jej menového výboru nie sú v súlade so Zmluvou a Štatútom
rticles ‧ and ‧ of the Law lay down the Government 's and the Magyar Nemzeti Bank 's respective powers in the area of exchange rate policyurzová politika Ustanovenia § ‧ a § ‧ zákona stanovujú príslušné právomoci vlády a Magyar Nemzeti bank v oblasti kurzovej politiky
Article ‧ and of Law CXII of ‧ on credit institutions give the Magyar Nemzeti Bank the power to grant credit to the National Deposit Insurance FundUstanovenia § ‧ ods ‧ a § ‧ zákona CXII z roku ‧ o úverových inštitúciách dáva Magyar Nemzeti Bank právomoc poskytovať úvery národnému fondu ochrany vkladov
The Hungarian authorities have notified the Commission of their decision to recognise under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the common organisation of the market in fruit and vegetables, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧, the national interbranch association for fruit and vegetables (FruitVeB- Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és TerméktanácsMaďarské orgány oznámili Komisii svoje rozhodnutie uznať podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧ z ‧. októbra ‧ o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou naposledy zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. ‧/‧ národnú medziodvetvovú asociáciu ovocia a zeleniny (FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
The applicant seeks the annulment of Commission Decision C ‧ final, of ‧ June ‧, declaring incompatible with the common market the aid granted by the Hungarian authorities to certain electricity generating producers in the form of long-term power purchase agreements (PPA) of electricity concluded between the transmission operator Magyar Villamos Müvek Rt. (MVM), owned by the Hungarian State, and these producers at a date prior to the accession of the Republic of Hungary to the European Union [State aid C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Hungarian Stranded Costs]Žalobkyňa žiada zrušiť rozhodnutie Komisie K ‧ v konečnom znení zo ‧. júna ‧, ktoré vyhlásilo za nezlučiteľnú so spoločným trhom pomoc poskytnutú maďarskými orgánmi v prospech niektorých výrobcov elektrickej energie formou dlhodobých dohôd o nákupe elektrickej energie (Power Purchase Agreement, ďalej len PPA) uzatvorených pred pristúpením Maďarskej republiky k Európskej únii medzi prevádzkovateľom siete Magyar Villamos Müvek Rt. (ďalej len MVM) vlastneným maďarským štátom a týmito výrobcami [Štátna pomoc C ‧/‧ (ex NN ‧/‧) – Maďarské uviaznuté náklady]
s amended inter alia by Act ‧ of ‧ in Magyar Kozlany NoMali by jasne definovať opravné prostriedky v prípade odvolania členov bankovej rady
During the period, the Magyar Nemzeti Bank gradually reduced its key interest rate by ‧ percentage points, in line with the improving prospects for inflationPočas uvedeného obdobia Magyar Nemzeti Bank postupne znižovala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu a spolu ju znížila o ‧ percentuálneho bodu, v súlade so zlepšujúcimi sa vyhliadkami inflácie
In the rubric of MEGJEGYZÉSEK (comments): tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére (residence card of third-country national family member of Hungarian citizensV rubrike MEGJEGYZÉSEK (poznámky): tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére (pobytová karta štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi maďarských občanov
'whereas the European Parliament shall not accept double standards; whereas, in order to put political pressure on journalists disclosing corruption cases linked to high-ranking officials and ruling party politicians, the Government administration in Hungary has recently introduced steps to launch criminal proceedings against such members of the media;' - namely Mr Tamás Pindroch, the journalist from the Magyar Hírlap - 'whereas bearing in mind in particular that criminal proceedings were launched against the journalist who was investigating the scandals of a high-ranking former member of the government and one of the candidates for European Commissioner; whereas this has resulted in an atmosphere where the press is under political pressure in Hungary'."keďže Európsky parlament nemá používať dvojaký meter; keďže s cieľom vyvinúť politický tlak na novinárov odhaľujúcich prípady korupcie spojené s vysoko postavenými úradníkmi a politikmi vládnucej strany, vládna administratíva v Maďarsku podnikla nedávno kroky na začatie trestného konania proti týmto predstaviteľom médií," - menovite pánovi Tamásovi Pindrochovi, novinárovi z Magyar Hírlap - "keďže nezabúdame predovšetkým na skutočnosť, že trestné konanie bolo začaté proti novinárovi, ktorý skúmal škandály vysoko postaveného bývalého člena vlády a jedného z kandidátov na európskeho komisára; keďže toto vyústilo do atmosféry, v ktorej je tlač v Maďarsku pod politickým tlakom".
In respect of MAL Magyar Aluminium there was no need for them to submit a consolidated response including Silkem d.o.o. as Silkem d.o.o. is a separate legal entityPokiaľ ide o spoločnosť MAL Magyar Aluminium, nebolo nutné, aby táto spoločnosť poskytla konsolidované vyplnenie dotazníka zahŕňajúce spoločnosť Silkem d.o.o., keďže Silkem d.o.o. je osobitnou právnickou osobou
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 1.499 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.