Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyarmaďarský
Magyarmaďarština; maďarský

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking E.ON Ruhrgas International AG (ERI) belonging to the E.ON AG group (E.ON, Germany) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings MOL Földgázellátó Rt (WMT, Hungary) and MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Hungary), currently solely controlled by MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Hungary), by way of purchase of shares. ERI will also acquire MOL's shareholdings in Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Hungary), a joint venture company between OAO Gazprom (Russia) and MOLDňa ‧. júna ‧ Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého podnik E.ON Ruhrgas International AG (ERI) patriaci do skupiny E.ON AG group (E.ON, Nemecko) získava v zmysle článku ‧ odsek ‧ písmeno b) nariadenia Rady kontrolu nad celými podnikmi MOL Földgázellátó Rt (WMT, Maďarsko) a MOL Földgáztároló Rt (MOL Storage, Maďarsko), v súčasnosti výlučne kontrolovanými podnikom MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL, Maďarsko), a to prostredníctvom nákupu akcií. ERI získa tiež podiel MOL v podniku Panrusgáz Magyar-Orosz Gázipari Rt (Panrusgáz, Maďarsko), ktorý je spoločným podnikom podnikov OAO Gazprom (Rusko) and MOL
It was also argued that one Union producer (MAL Magyar Aluminium) failed to mention in its reply on sampling that it was related to another Union producer (Silkem d.o.oTakisto sa tvrdilo, že jeden výrobca v Únii (MAL Magyar Aluminium) nespomenul vo svojej odpovedi na výber vzorky, že je prepojený s iným výrobcom v Únii (Silkem d.o.o
Prior to adoption of the euro, this provision will need to be adapted in order to comply with Article ‧ of the Statute. ISSUANCE OF BANKNOTES Article ‧ and Article ‧ of the NBH Act, which establishes Magyar Nemzeti Bank 's exclusive right to issue banknotes and coins, do not recognise the ECB 's exclusive right to authorise the issue of banknotes within the CommunityPodľa článku ‧ mluvy sú členské štáty oprávnené vydávať mince po predchádzajúcom schválení emisného objemu ECB a Rada ministrov EÚ je oprávnená rozhodovať o opatreniach týkajúcich sa zosúladenia denominácií a technických špecifikácií mincí. Túto skutočnosť by mali litovské zákony zohľadniť ešte pred zavedením eura
Issue of banknotes Articles ‧ and ‧ to ‧ of the Law, which establish the Magyar Nemzeti Bank 's exclusive right to issue banknotes and coins, do not recognise the EU Council 's and the ECB 's powers in this fieldzmluvy a článkom ‧ štatútu, keďže nezohľadňuje druhotný cieľ podporovať všeobecné hospodárske politiky Spoločenstva ‧ Úlohy Menová politika Ustanovenia § ‧ § ‧ až § ‧ § ‧ § ‧ § ‧ § ‧ a § ‧ zákona a článok ‧ Ústavy, ktoré stanovujú právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti menovej politiky, nepriznávajú právomoci ECB v tejto oblasti
The Bosnian exporting producer group argued that three Union producers (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. and Industrias Quimicas del Ebro SA) should be considered as non-cooperating with the investigationBosnianska skupina vyvážajúcich výrobcov tvrdila, že traja výrobcovia v Únii (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. a Industrias Quimicas del Ebro SA) by sa mali považovať za výrobcov, ktorí pri prešetrovaní nespolupracujú
The Ministry of Economic Affairs and Transport is responsible for supervising the Mining Bureau of Hungary [Magyar Bányászati Hivatal]Dozor nad Maďarským banským úradom vykonáva minister hospodárstva a dopravy
Done at Frankfurt am Main ‧ ecember ‧ or the European Central Bank For the Magyar Nemzeti BankVo Frankfurte nad Mohanom ‧ decembra ‧ a Európsku centrálnu banku Za Magyar Nemzeti Bank
in Hungary, the Magyar Fejlesztési Bank Rt. and the Magyar Export-Import Bank Rtv Maďarsku na Magyar Fejlesztési Bank Rt. a na Magyar Export-Import Bank Rt
Following the entry into force of the First Amending Law, the Minister for Justice does not need be consulted on a draft decree of the Governor of the Magyar Nemzeti Bank, thereby eliminating the incompatibilityPo vstupe prvej novely do platnosti nie je potrebné konzultovať návrhy rozhodnutí guvernéra Magyar Nemzeti Bank s ministrom spravodlivosti, čím sa nezlučiteľnosť eliminuje
In February ‧ the Magyar Nemzeti Bank, in agreement with the Hungarian government, decided to abolish the fluctuation bands and adopt a floating exchange rate regimeVo februári ‧ agyar Nemzeti Bank po dohode s maďarskou vládou rozhodla o zrušení fluktuačných pásiem a o prijatí režimu pohyblivého kurzu
After a further fairly strong depreciation induced by market pressures, from June ‧ until the end of the reference period the forint oscillated without a clear trend on the stronger side of the unilateral exchange rate band announced by Magyar Nemzeti BankPo ďalšom relatívne výraznom znížení hodnoty meny vyvolanom tlakmi na trhu forint od júna ‧ až do konca sledovaného obdobia osciloval bez jasného
This development occurred against the background of key interest rate increases totalling ‧ percentage points by Magyar Nemzeti Bank in June and November ‧ to support the forintNa pozadí tohto vývoja maďarská centrálna banka v júni a novembri ‧ zvýšila svoju hlavnú úrokovú mieru s cieľom podporiť forint celkovo o ‧ percentuálnych bodov
ECB Opinion on amendments to the Law on the Magyar Nemzeti Bank introducing salary reductionsStanovisko ECB k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú zníženia platov
With regard to the Magyar Nemzeti Bank 's independence, the Law needs to be adapted in the respects set out below ‧ reviously, Article ‧ of the Law gave the Minister for Justice the right to review the Magyar Nemzeti Bank 's draft legal acts, a provision that the ECB found to be incompatible with the Treaty and Statute requirements on central bank independence in its Convergence Report of Maynštitucionálna nezávislosť Ustanovenie § ‧ zákona dávalo pôvodne ministrovi spravodlivosti právo preskúmať návrhy právnych aktov Magyar Nemzeti Bank, čo bolo ustanovenie, ktoré ECB vo svojej Konvergenčnej správe z mája ‧ považovala za nezlučiteľné s požiadavkami zmluvy a štatútu na nezávislosť centrálnej banky
Magyar Hipermarket: undertaking operating hypermarkets as a franchisee of Cora FranceMagyar Hipermarket: prevádzka hypermarketov, ktoré sú franšízami spoločnosti Cora France
Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges RiksbankMagyar Nemzeti Bank Bank Ċentrali ta » Malta/ Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hungary) lodged on ‧ July ‧- VALE Építési KftVec C-‧/‧: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Maďarská republika) ‧. júla ‧- VALE Építésí Kft
During the period, the Magyar Nemzeti Bank gradually reduced its key interest rate by ‧ percentage points, in line with the improving prospects for inflationPočas uvedeného obdobia Magyar Nemzeti Bank postupne znižovala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu a spolu ju znížila o ‧ percentuálneho bodu, v súlade so zlepšujúcimi sa vyhliadkami inflácie
This invitation to tender is being published in the Official Journal of the European Union and on the Mining Supervisory Authority’s website and official journal (in the official notices annexed to the Magyar Közlöny (Hungarian Official GazetteTáto výzva na predkladanie prihlášok do verejnej súťaže je uverejnená okrem Úradného vestníka Európskej únie aj na internetovej stránke banského dozorného úradu, aj v Úradnom vestníku banského dozorného úradu [Úradný vestník v prílohe vestníka Magyar Közlöny (Vestník Maďarskej republiky)]
Jean-Claude Trichet President of the ECB Lucas D. Papademos Vice-President of the ECB Bodil Nyboe Andersen Governor of Danmarks Nationalbank Leszek Balcerowicz President of Narodowy Bank Polski Michael C. Bonello Governor of the Central Bank of Malta Jaime Caruana Governor of the Banco de España Christodoulos Christodoulou Governor of the Central Bank of Cyprus Vítor Constâncio Governor of the Banco de Portugal Antonio Fazio Governor of the Banca d' Italia Nicholas C. Garganas Governor of the Bank of Greece Mitja Gaspari Governor of Banka Slovenije Lars Heikensten Governor of Sveriges Riksbank John Hurley Governor of the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Zsigmond Járai President of Magyar Nemzeti Bank Marián Jusko (until ‧ ecember ‧ ) Governor of Národná banka Slovenska Mervyn King Governor of the Bank of England Vahur Kraft Governor of Eesti PankJean-Claude Trichet prezident ECB Lucas D. Papademos viceprezident ECB Bodil Nyboe Andersen guvernérka, Danmarks Nationalbank Leszek Balcerowicz prezident, Narodowy Bank Polski Michael C. Bonello guvernér, Central Bank of Malta Jaime Caruana guvernér, Banco de Espa ñ a Christodoulos Christodoulou guvernér, Central Bank of Cyprus Vítor Constâncio guvernér, Banco de Portugal Antonio Fazio guvernér, Banca d' Italia Nicholas C. Garganas guvernér, Bank of Greece Mitja Gaspari guvernér, Banka Slovenije Lars Heikensten guvernér, Sveriges Riksbank John Hurley guvernér, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Zsigmond Járai prezident, Magyar Nemzeti Bank Marián Jusko (do ‧ decembra ‧ ) guvernér, Národná banka Slovenska Mervyn King guvernér, Bank of England Vahur Kraft guvernér, Eesti Pank Klaus Liebscher guvernér, Oesterreichische Nationalbank ECB Výročná správa
Applicant: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hungary) (represented by: Z. Hegymegi-Barakonyi and P. Vörös, lawyersŽalobca: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti
do not reflect the Magyar Nemzeti Bank 's obligation to comply with the Eurosystem 's regime for financial reporting of NCB operations, pursuant to Article ‧ of the StatutePlatobný styk Ustanovenia § ‧ a § ‧ zákona, ktoré stanovujú právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti podporovania bezproblémovej realizácie platobného styku, nepriznávajú právomoci ECB v tejto oblasti
Ta b l e ‧ a p i t a l key o f t h e E C B (%) NCB Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank & Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Subtotal for euro area NCBs ˇ Ceská národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank Bank of England Subtotal for non-euro area NCBs Total ‧ une ‧ to ‧ ec ‧ an ‧ to ‧ pr ‧ from ‧ ayapríla ‧ o kľúči na upisovanie základného imania ECB. Tabuľka ‧ ľúč na upisovanie základného imania ECB (%) NCB Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Bank of Greece Banco de España Banque de France Central Bank & Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Medzisúčet za NCB krajín eurozóny Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta
Applicant: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Hungary) (represented by: Z. Hegymegi-Barakonyi and P. Vörös, lawyersŽalobkyňa: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: Z. Hegymegi-Barakonyi a P. Vörös, advokáti
The following legislation forms the legal basis for Magyar Nemzeti Bank and its operations:-- Act ‧ of ‧ on the Hungarian Constitution ‧ (the « Constitution "),-- Act ‧ of ‧ on Magyar Nemzeti Bank (hereinafter the « NBH Act "zákonom č ‧ zo
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 0.687 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.