Translations into Slovak:

  • Maďarizácia   

Similar phrases in dictionary English Slovak. (2)

magyarmaďarský
Magyarmaďarština; maďarský

Example sentences with "Magyarization", translation memory

add example
This invitation to tender is being published in the Official Journal of the European Union and on the Mining Supervisory Authority’s website and official journal (in the official notices annexed to the Magyar Közlöny (Hungarian Official GazetteTáto výzva na predkladanie prihlášok do verejnej súťaže je uverejnená okrem Úradného vestníka Európskej únie aj na internetovej stránke banského dozorného úradu, aj v Úradnom vestníku banského dozorného úradu [Úradný vestník v prílohe vestníka Magyar Közlöny (Vestník Maďarskej republiky)]
Magyar Termék Nagydíj (Hungarian Product Grand PrizeMagyar Termék Nagydíj (veľká cena maďarských výrobkov
Moreover, it may be useful to specify that such loans are extended against adequate collateral, thus introducing an additional safeguard which should minimise the possibility of the Magyar Nemzeti Bank suffering any lossOkrem toho by bolo vhodné spresniť, že tieto pôžičky sa poskytujú oproti adekvátnemu kolaterálu, čím by sa zaviedla dodatočná záruka, ktorá by minimalizovala možnosť akejkoľvek straty pre Magyar Nemzeti Bank
In view of Article ‧.‧ of the Rules of Procedure of the General Council of the European Central Bank and in view of the General Council’s contribution to this Decision, the Governors of Česká národní banka, Eesti Pank, the Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, the Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije and Národná banka Slovenska had the opportunity to submit observations regarding this Decision prior to its adoptionVzhľadom na článok ‧.‧ rokovacieho poriadku Generálnej rady Európskej centrálnej banky a vzhľadom na príspevok generálnej rady k tomuto rozhodnutiu, guvernéri České národní banky, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije a Národnej banky Slovenska mali možnosť predložiť svoje pripomienky k tomuto rozhodnutiu pred jeho prijatím
The Ministry of Economic Affairs and Transport is responsible for supervising the Mining Bureau of Hungary [Magyar Bányászati Hivatal]Dozor nad Maďarským banským úradom vykonáva minister hospodárstva a dopravy
MAL Magyar Aluminium, Ajke, HungaryMAL Magyar Aluminium, Ajke, Maďarsko
Mr Levente MAGYAR, Member of the General Assembly of Jász-Nagykun-Szolnok, in place of Mr Sándor NAGYpán Levente MAGYAR, Member of the General Assembly of Jász-Nagykun-Szolnok, ako náhrada za pána Sándora NAGYA
Furthermore the relationship was disclosed in MAL Magyar Aluminium's questionnaire responseTento vzťah bol okrem toho uvedený vo vyplnenom dotazníku spoločnosti MAL Magyar Aluminium
From ‧ December ‧ to ‧ December ‧ the Hungarian electricity market was structured around a Single Buyer, the company Magyar Villamos Művek (MVM). MVM is a ‧,‧ % State-owned entity whose activities comprise power generation, wholesale, transmission and retailV období od ‧. decembra ‧ do ‧. decembra ‧ sa maďarský trh s elektrickou energiou sústredil okolo jediného verejného veľkopredajcu Magyar Villamos Művek (MVM) (Single Buyer alebo model jediného kupujúceho). ‧,‧ % spoločnosti MVM je vo vlastníctve štátu, jeho činnosť zahŕňa výrobu elektrickej energie, veľkopredaj, prenos a predaj elektriny
Article ‧ of the Law exempted credit institutions owned by the State, local governments, any other budgetary organs, EU institutions or bodies, and central governments, regional, local or other administrative organs of other Member States from the general prohibition on the Magyar Nemzeti Bank providing credit facilitiesUstanovenie § ‧ ods ‧ zákona vyňalo úverové inštitúcie vo vlastníctve štátu, miestnych samospráv, ostatné rozpočtové orgány, inštitúcie alebo orgány EÚ a ústredné štátne správy, regionálne, miestne alebo iné administratívne orgány ostatných členských štátov zo všeobecného zákazu pre Magyar Nemzeti Bank poskytovať úverové linky
Subtotal for euro area NCBs Bulgarian National Bank Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banca Naţională a României Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank Bank of England Subtotal for noneuro area NCBsMedzisúčet za NCB eurozóny Bulharská národná banka Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank
do not reflect the Magyar Nemzeti Bank 's obligation to comply with the Eurosystem 's regime for financial reporting of NCB operations, pursuant to Article ‧ of the StatutePlatobný styk Ustanovenia § ‧ a § ‧ zákona, ktoré stanovujú právomoci Magyar Nemzeti Bank v oblasti podporovania bezproblémovej realizácie platobného styku, nepriznávajú právomoci ECB v tejto oblasti
Opinion on the Magyar Nemzeti Bank 's tasks, the structure and legal status of the Hungarian Financial Supervisory Authority and the establishment of the Financial Stability CouncilStanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu
and-- Law ‧ of ‧ on the Magyar Nemzeti Bank (hereinafter the « Law ") ‧ aw ‧ of ‧ (hereinafter the « First Amending Law ") and Law ‧ of ‧ (hereinafter the « Second Amending Law ") have been enacted by the Hungarian Parliament in order to amend the Lawévi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (vydaný v Úradnom vestníku ‧ ) a naposledy zmenený a doplnený zákonom ‧ z roku
With regard to the Magyar Nemzeti Bank 's independence, the Law needs to be adapted in the respects set out below ‧ reviously, Article ‧ of the Law gave the Minister for Justice the right to review the Magyar Nemzeti Bank 's draft legal acts, a provision that the ECB found to be incompatible with the Treaty and Statute requirements on central bank independence in its Convergence Report of Maynštitucionálna nezávislosť Ustanovenie § ‧ zákona dávalo pôvodne ministrovi spravodlivosti právo preskúmať návrhy právnych aktov Magyar Nemzeti Bank, čo bolo ustanovenie, ktoré ECB vo svojej Konvergenčnej správe z mája ‧ považovala za nezlučiteľné s požiadavkami zmluvy a štatútu na nezávislosť centrálnej banky
Opinion on the tasks of the Magyar Nemzeti Bank relating to Hungary 's membership of the International Monetary FundStanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde
rticle ‧ of the Law, which states that on authorisation by the Government, the Magyar Nemzeti Bank may undertake tasks arising in international financial organisations, unless otherwise provided for by a legislative act, does not recognise the ECB 's powers as far as issues under Article ‧ of the Statute are concernedzákona, ktoré stanovuje, že na základe oprávnenia vlády môže Magyar Nemzeti Bank vykonávať úlohy v medzinárodných finančných organizáciách, pokiaľ právne predpisy nestanovujú inak, nepriznáva právomoci ECB, pokiaľ ide o oblasti podľa článku ‧ štatútu
ECB Opinion on the Magyar Nemzeti Bank 's tasks relating to Hungary 's membership of the International Monetary FundStanovisko ECB k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde
in Hungary, the Magyar Fejlesztési Bank Rt. and the Magyar Export-Import Bank Rtv Maďarsku na Magyar Fejlesztési Bank Rt. a na Magyar Export-Import Bank Rt
Bulgarian National Bank Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banca Naţională a României Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riksbank Bank of England Subtotal for noneuro area NCBsBulharská národná banka Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Central Bank of Cyprus Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Central Bank of Malta Narodowy Bank Polski Banca Naţională a României Banka Slovenije Národná banka Slovenska Sveriges Riks bank Bank of England
INSTITUTIONAL INDEPENDENCE Article ‧ of the NBH Act, which provides for the right of the Ministry of Justice to review draft legal acts of Magyar Nemzeti Bank, is incompatible with the Treaty and Statute requirements on central bank independenceĎalšie odkazy na tento zákon odkazujú na novelizované znenie. Zákon č
Article ‧ and of Law CXII of ‧ on credit institutions give the Magyar Nemzeti Bank the power to grant credit to the National Deposit Insurance FundUstanovenia § ‧ ods ‧ a § ‧ zákona CXII z roku ‧ o úverových inštitúciách dáva Magyar Nemzeti Bank právomoc poskytovať úvery národnému fondu ochrany vkladov
In the decision initiating the procedure the Commission considered that the Strategic Cooperation Agreement between Postabank and Magyar Posta (Hungarian Post) signed in December ‧ reinforces the competitive position of Postabank on the Hungarian market and confers an advantage on it by granting it exclusivity for the postal sale of jointly developed new productsV rozhodnutí o začatí konania Komisia usúdila, že dohoda o strategickej spolupráci podpísaná v decembri roku ‧ medzi Postabank a spoločnosťou Magyar Posta (Maďarská pošta), posilnila súťažné pozície Postabank na maďarskom trhu a zabezpečuje banke výhody prostredníctvom výhradného práva na predaj spoločne vyvinutých nových produktov cez poštovú sieť
In contrast to most other countries , the Magyar Nemzeti Bank decreased its key interest rate in two steps – by 50 basis points altogether – to 7 .5 % , as the mediumterm inflation target seemed to be attainable .Na rozdiel od mnohých iných krajín , Magyar Nemzeti Bank znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v dvoch krokoch , spolu o 50 bázických bodov na 7,5 % , keďže strednodobý inflačný cieľ sa javil dosiahnuteľný .
This, together with the rise in domestic inflation pushed long-term yields up again and the Magyar Nemzeti Bank increased the base rate to ‧ % in MarchTáto skutočnosť spolu s nárastom domácej inflácie znovu vytlačili dlhodobé výnosy nahor a Magyar Nemzeti Bank zvýšila v marci ‧ základnú sadzbu na ‧ %
Showing page 1. Found 153 sentences matching phrase "Magyarization".Found in 0.466 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.