pronunciation: IPA: nɜːs /nɜːs/ nɝs /nɝs/      

Translations into Slovak:

 • kojiť   
  (Verb  )
   
  to breast feed
 • ošetrovateľka   
 • sestra   
 • ošetrovať   
  (Verb  )
   
  to care for the sick
 • ošetrovateľ   
 • dojka   
 • dojčiť   
 • kŕmiť   
 • liečiť   
 • nadájať   
 • ochranca   
 • opatrovateľka   
 • opatrovať   
 • oŠetrovateľka   
 • pestovať   
 • pestúnka   
 • piť   
 • podporovať   
 • posilňovať   
 • pridržať   
 • priložiť   
 • sať   
 • varovať   
 • vychovať   
 • živiť   

Other meanings:

 
(army) nurse
 
to treat kindly and with extra care
 
To maintain (a theory, thoughts, or feelings).
 
(female) nurse
 
A person trained to provide care for the sick.
 
A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.
 
wet-nurse
 
A woman who watches over someone else's kids usually as a full-time job.
 
person trained to provide care for the sick
 
person who takes care of other people's young
 
to drink slowly
 
(male) nurse
 
(archaic) A wet-nurse.
 
(hospital) nurse

Similar phrases in dictionary English Slovak. (9)

dry-nursepestúnka
male nurseošetrovateľ
nurse cropskrycie plodiny
nursingošetrovanie; opatrovanie; ošetrovateľstvo; ošetrovateľský; opatera; pestúnsky; opatrovníctvo; pestúnstvo; opatrovnícky
nursing careošetrovateľská starostlivosť
nursing homesanatórium
nursing staffzdravotnícky personál
scrub nurseinštrumentárka; sanitárka
wet-nursedojčiť; dojka

    Show declension

Example sentences with "nurse", translation memory

add example
Bring the nurse in hereSestru.Ihneď
He said he wanted...Nurse, I wanna see every piece of paper you have on the case of Mrs. Christine Collins, and I want to see it right now, do you understand me?Sestra... Chcem vidieť každý jeden kúsok papiere, ktorý máte k prípadu Christine Collinsovej... a chcem to vidieť okamžite
Contact your doctor or nurse if you need a replacement part or if you need to replace your entire penAk potrebujete vymeniť časť alebo celé aplikačné pero, obráťte sa na Vášho lekára alebo sestru
Pregnant women and nursing mothersTehotné ženy a dojčiace matky
You will be informed by the doctor or nurse when you should come back for subsequent injectionsVáš lekár alebo zdravotná sestra Vás bude informovať, kedy by ste sa mali dostaviť k ďalšiemu očkovaniu
It' s nurse JackieIde o sestru Jackie
XC ‧: Notification of the Professional Title of Nurses Responsible for General Care of ‧.‧.‧ (OJ C ‧, ‧.‧.‧, pXC ‧: oznámenie názvu povolania sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť z ‧.‧.‧ (Ú. v. EÚ C ‧, ‧.‧.‧, s
Germany has requested the addition of the profession of geriatric nurse (Altenpflegerin und Altenpfleger), which meets the conditions provided for in Article ‧(c)(ii) of the Directive ‧/‧/EC, as is apparent from the Act of ‧ November ‧ on geriatric care and the Ordinance of ‧ November ‧ concerning training and examinations for geriatric nursingNemecko požiadalo o pridanie povolania geriatrická ošetrovateľka (Altenpflegerin und Altenpfleger), ktoré zodpovedá podmienkam stanoveným v článku ‧ písm. c) bode ii) smernice ‧/‧/ES, ako aj zákonu o geriatrickej starostlivosti zo ‧. novembra ‧ a nariadeniu týkajúcemu sa vzdelávania a skúšok pre profesiu geriatrickej zdravotnej sestry z ‧. novembra
Imagine the agonising wait that she had; she has now discovered that she has contracted hepatitis C. This nurse, and many others like her, are continuing to campaign on this issue.Predstavte si jej mučivé čakanie; teraz zistila, že sa nakazila hepatitídou C. Táto sestra sa spolu s mnohými, ktorí majú rovnaký problém, v tejto záležitosti stále angažuje.
It is important that you follow the instructions of your doctor or nurse regarding return visits for the follow-up dosesJe dôležité, aby ste sa v súvislosti s opätovnými návštevami kvôli následným dávkam riadili pokynmi svojho lekára alebo zdravotnej sestry
Because of the potential adverse reactions in nursing infants, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue therapy, taking into account the importance of this therapy for the motherVzhľadom na možné nežiaduce reakcie u dojčených detí je potrebné rozhodnúť, či ukončiť dojčenie, alebo ukončiť liečbu, pri čom sa berie do úvahy dôležitosť tejto liečby pre matku
The tragic example of a Romanian nurse killed recently in an Italian underground station, under the indifferent eye of passers-by, must ring the alarm bell about the dangers of collective discrimination and stigmatisation, which can have, as in this case, unforeseeable and extremely serious consequences.Tragický príklad rumunskej zdravotnej sestry zavraždenej nedávno v talianskej stanici metra za ľahostajných pohľadov okoloidúcich musí byť varovným signálom o nebezpečenstve kolektívnej diskriminácie a stigmatizácie, ktoré môže mať, ako v tomto prípade, nepredvídateľné a mimoriadne závažné dôsledky.
It is important that you do not try to give yourself the injection unless you have received special training from your doctor or nurseJe dôležité, aby ste sa nepokúšali podať si injekciu lieku Ceplene sami, ak ste neboli zvlášť poučený lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom
such experience, which should be selected for its training value, should be gained under the supervision of qualified nursing staff and in places where the number of qualified staff and equipment are appropriate for the nursing care of the patientstáto prax musí mať výukovú hodnotu a musí byť získaná pod vedením kvalifikovaného ošetrovateľského personálu a v zariadeniach, ktoré sú so zreteľom na dostatočný počet kvalifikovaného ošetrovateľského personálu a vybavenie primerané na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom
Tygacil will be given to you by a doctor or a nurseTygacil Vám podá lekár alebo zdravotná sestra
for doctors with basic training, specialised doctors, nurses responsible for general care, dental practitioners, specialised dental practitioners, veterinary surgeons, midwives, pharmacists and architects, when the migrant does not meet the requirements of effective and lawful professional practice referred to in Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ andpre lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných lekárov, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost', špecializovaných zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ak migrant nespĺňa požiadavky účinnej a zákonnej odbornej praxe uvedenej v článkoch ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ a
Nurse al rosarioSestra Alois Rosario,Nemocnica St
Injections into a muscle (intramuscular) should only be given by a doctor or a nurseInjekcie do svalu (intramuskulárne) musí podať len lekár alebo sestra
If you are concerned that you are given more ABILIFY solution for injection than you feel necessary, tell your doctor or nurse of your concernAk máte obavy, že dostávate viac ABILIFY injekčného roztoku ako si myslíte, že potrebujete, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre
The period within which Member States are to reach a decision on applications for recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications obtained by nurses responsible for general care, dental practitioners, veterinary surgeons, midwives, architects, pharmacists or doctors in a third country should be stipulatedMalo by sa stanoviť lehota, počas ktorej členské štáty musia dospieť k rozhodnutiu o žiadostiach o uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorú nadobudli zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, zubní lekári, veterinárni lekári, pôrodné asistentky, architekti alebo lekári v tretej krajine
The same provisions shall apply to evidence of formal qualifications as doctor giving access to the professional activities of doctor with basic training and specialised doctor, as nurse responsible for general care, as dental practitioner, as specialised dental practitioner, as veterinary surgeon, as midwife and as pharmacist, obtained in the territory of the former German Democratic Republic, which does not satisfy all the minimum training requirements laid down in Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ if such evidence certifies successful completion of training which began beforeTie isté ustanovenia sa použijú na doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, pôrodnej asistentky a farmaceuta, vydaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, ktorý nespĺňa všetky minimálne požiadavky na odbornú prípravu, uvedené v článkoch ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ a ‧, ak tento doklad potvdrzuje úspešné ukončenie odbornej prípravy, ktorá začala pred
Tell your doctor or nurse as soon as possible if you get any unexpected symptoms while you are being given Simulect, or during the ‧ weeks afterwards, even if you do not think that they are related to the medicineČo najskôr povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak u Vás vzniknú neočakávané príznaky počas podania Simulectu alebo počas nasledujúcich ‧ týždňov, a to aj keď si budete myslieť, že nesúvisia s liekom
Dynastat will be given to you by a doctor or nurseDynastat Vám podá lekár alebo zdravotná sestra
Nursing and midwifery professionalsŠpecialisti v ošetrovateľstve a pôrodníctve
Nurses responsible for general careSestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť
Showing page 1. Found 1226 sentences matching phrase "nurse".Found in 1.167 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.