pronunciation: IPA: nɜːs /nɜːs/ nɝs /nɝs/      

Translations into Slovak:

 • kojiť   
  (Verb  )
   
  to breast feed
 • ošetrovateľka   
 • sestra   
 • ošetrovať   
  (Verb  )
   
  to care for the sick
 • ošetrovateľ   
 • dojka   
 • dojčiť   
 • kŕmiť   
 • liečiť   
 • nadájať   
 • ochranca   
 • opatrovateľka   
 • opatrovať   
 • oŠetrovateľka   
 • pestovať   
 • pestúnka   
 • piť   
 • podporovať   
 • posilňovať   
 • pridržať   
 • priložiť   
 • sať   
 • varovať   
 • vychovať   
 • živiť   

Other meanings:

 
(army) nurse
 
to treat kindly and with extra care
 
To maintain (a theory, thoughts, or feelings).
 
(female) nurse
 
A person trained to provide care for the sick.
 
A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.
 
wet-nurse
 
A woman who watches over someone else's kids usually as a full-time job.
 
person trained to provide care for the sick
 
person who takes care of other people's young
 
to drink slowly
 
(male) nurse
 
(archaic) A wet-nurse.
 
(hospital) nurse

Similar phrases in dictionary English Slovak. (9)

dry-nursepestúnka
male nurseošetrovateľ
nurse cropskrycie plodiny
nursingošetrovanie; opatrovanie; ošetrovateľstvo; ošetrovateľský; opatera; pestúnsky; opatrovníctvo; pestúnstvo; opatrovnícky
nursing careošetrovateľská starostlivosť
nursing homesanatórium
nursing staffzdravotnícky personál
scrub nurseinštrumentárka; sanitárka
wet-nursedojčiť; dojka

    Show declension

Example sentences with "nurse", translation memory

add example
medical analyses and X-rays; paramedical services such as those of nurses, midwives, chiropractors, optometrists, physiotherapists, speech therapists, etcslužby všeobecných aj odborných lekárov, služby chirurgov a zubných lekárov, lekárske laboratórne analýzy a rtg vyšetrenia, zdravotnícke služby sestier, pôrodných asistentiek, chiropraktikov, optikov, fyzioterapeutov, logopédov, atď
If you are using a syringe pump you must refer to the instructions provided by the pump manufacturer and the training provided by your doctor, nurse and/or pharmacistAk používate injekčnú striekačku s pumpou, musíte si pozrieť pokyny výrobcu pumpy a Váš lekár, zdravotná sestra a/alebo lekárnik Vás zaškolí
Sometimes the injection will be given to you by a doctor or nurse, or you or your partner may be trained to give the injection at homeNiekedy vám môže injekciu podať lekár alebo zdravotná sestra, prípadne vy alebo váš partner, ak ste zaškolení na podanie injekcie doma
for doctors with basic training, specialised doctors, nurses responsible for general care, dental practitioners, specialised dental practitioners, veterinary surgeons, midwives, pharmacists and architects, when the migrant does not meet the requirements of effective and lawful professional practice referred to in Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ andpre lekárov so základnou odbornou prípravou, špecializovaných lekárov, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, špecializovaných zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ak migrant nespĺňa požiadavky účinnej a zákonnej odbornej praxe uvedenej v článkoch ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ a
When, for example, we are now talking about introducing a quasi-standardised, Europe-wide cross-border healthcare system, we must not forget to address the issue that in Hungary, for example, qualified and well-trained nurses are working for salaries of around EUR 250 a month, and doctors for EUR 500 or 600.Ak práve rokujeme napríklad o zavedení takpovediac normalizovaného celoeurópskeho systému cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, nesmieme zabúdať na riešenie otázky, že napríklad v Maďarsku pracujú kvalifikované a dobre odborne pripravené zdravotné sestry za plat približne 250 EUR mesačne a lekári za 500 alebo 600 EUR.
paediatric nurse (infirmier/ière puériculteur/tricedetská sestra (infirmier/ière puériculteur/trice
Pregnant women and nursing mothers must be able to lie down to rest in appropriate conditionsTehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach
You will be informed by the doctor or nurse when you should come back for subsequent injectionsVáš lekár alebo zdravotná sestra Vás bude informovať, kedy sa máte dostaviť k ďalšiemu očkovaniu
In this place we have to be driven by what is actually needed by the people on the ground and by listening to nurses and doctors and healthcare workers, it was important to take their views into account.Tu, priamo na mieste, musíme zistiť skutočné potreby ľudí a vypočuť si zdravotné sestry, lekárov a zdravotný personál, keďže je potrebné vziať do úvahy ich názory. Stephen spomenul vykonávacie usmernenia.
Check with your doctor or nurse if you are unsureAk si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry
If you notice your skin pitting or thickening at the injection site, tell your doctor or nurse because these reactions can become more severe, or they may change the absorption of your insulin if you inject in such a siteAk spozorujete v mieste podania injekcie na Vašej koži tvorbu jamiek alebo zhrubnutie, oznámte to svojmu lekárovi alebo sestre, pretože tieto príznaky sa môžu stať závažnejšími alebo môžu zmeniť absorpciu Vášho inzulínu, ak si ho podáte do tohoto miesta
That' s why you' re a nursePreto si sestra
The training of nurses responsible for general care shall comprise at least three years of study or ‧ hours of theoretical and clinical training, the duration of the theoretical training representing at least one-third and the duration of the clinical training at least one half of the minimum duration of the trainingOdborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo ‧ hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy
Particular attention should be paid to the protection of vulnerable groups of the population, including pregnant and nursing women, embryos and foetuses, infants and childrenOsobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane tehotných a dojčiacich žien, embryí a plodov, dojčiat a detí
If you notice sudden signs of allergy such as rash, itching or hives on the skin, swelling of the face, lips, tongue or other parts of the body, fast heart beat, dizziness, light headedness, shortness of breath, wheezing or trouble breathing or flu-like symptoms, tell your doctor or nurse immediatelyAk si všimnete náhle príznaky alergie, ako sú vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela, rýchly tep srdca, závraty, dýchavica, sipot alebo ťažkosti pri dýchaní, alebo príznaky podobné chrípke, okamžite o nich povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre
Mrs. Brügge, my neighbor, used to help me,- but she is in the nursing home nowPani Brüggeová, moja suseda, mi zvykla pomáhať, ale momentálne pracuje v meste
I' ve been flying commercially for ‧ years and Jackie was a dental nurseJa lietam komerčne už ‧ rokov a Jackie pracovala na stomatológii
Each Member State shall recognise evidence of formal qualifications as doctor giving access to the professional activities of doctor with basic training and specialised doctor, as nurse responsible for general care, as dental practitioner, as specialised dental practitioner, as veterinary surgeon, as pharmacist and as architect, listed in Annex V, points ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧ and ‧.‧.‧ respectively, which satisfy the minimum training conditions referred to in Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ respectively, and shall, for the purposes of access to and pursuit of the professional activities, give such evidence the same effect on its territory as the evidence of formal qualifications which it itself issuesKaždý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii lekára, ktorý umožňuje prístup k odborným činnostiam lekára so základnou odbornou prípravou a špecializovaného lekára, sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivost', zubného lekára, špecializovaného zubného lekára, veterinárneho lekára, farmaceuta a architekta, uvedený v prílohe V body ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧ a ‧.‧.‧ v tomto poradí, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu podl'a článkov ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ a ‧ v tomto poradí, a na účely prístupu k odborným činnostiam a výkonu týchto odborných činností, uznáva takýto doklad na svojom území ako rovnocenný s dokladom o formálnej kvalifikácii, ktorý sám vydáva
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacistAk za nete poci ova akýko vek ved ajší ú inok ako závažný alebo ak spozorujete ved ajšie ú inky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používate ov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
Excuse me, nurse?Prepáčte, sestra
For serum thyroglobulin (Tg) testing, your doctor or nurse will take a serum sample ‧ hours after the last injection of ThyrogenNa vyšetrenie hladiny sérového tyreoglobulínu (Tg) vám lekár alebo zdravotná sestra odoberie vzorku séra po ‧ hodinách po poslednej injekcii Thyrogenu
If you notice your skin pitting or thickening at the injection site, tell your doctor or diabetes nurse because these reactions can become more severe, or they may change the absorption of your insulin if you inject in such a siteAk spozorujete v mieste podania injekcie na Vašej koži tvorbu jamiek alebo zhrubnutie, oznámte to svojmu lekárovi alebo diabetologickej sestre, pretože tieto príznaky sa môžu sta závažnejšími alebo môžu zmeni absorpciu Vášho inzulínu, ak si ho podáte do tohto miesta
This group covers the services of general and specialist practitioners, the services of medical centres, maternity centres, nursing homes and convalescence homes which chiefly provide in-patient health care, the services of institutions caring for old people in which medical monitoring is an essential component and the services of rehabilitation centres providing in-patient health care and rehabilitative therapy where the objective is to treat the patient rather than to provide long-term supportV tejto skupine sú služby všeobecných a odborných lekárov, služby lekárskych stredísk, pôrodníc, ošetrovateľských domovov a zotavovní, ktoré poskytujú hospitalizovaným pacientom predovšetkým zdravotnú starostlivosť, služby ustanovizní poskytujúcich starostlivosť starým ľuďom, v ktorých podstatnou zložkou je lekárska starostlivosť, a služby rehabilitačných stredísk, ktoré zabezpečujú hospitalizovaným pacientom zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu s cieľom skôr liečiť pacienta než zabezpečovať dlhodobú opateru
You are advised to follow the recommendations for skin and foot care that you are given by your doctor or nurseDodržujte odporúčania pre starostlivosť o kožu a nohy, ktoré dostanete od svojho lekára alebo zdravotnej sestry
Showing page 1. Found 1278 sentences matching phrase "nurse".Found in 4.083 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.