pronunciation: IPA: nɜːs /nɜːs/ nɝs /nɝs/      

Translations into Slovak:

 • kojiť   
  (Verb  )
   
  to breast feed
 • ošetrovateľka   
 • sestra   
 • ošetrovať   
  (Verb  )
   
  to care for the sick
 • ošetrovateľ   
 • dojka   
 • dojčiť   
 • kŕmiť   
 • liečiť   
 • nadájať   
 • ochranca   
 • opatrovateľka   
 • opatrovať   
 • oŠetrovateľka   
 • pestovať   
 • pestúnka   
 • piť   
 • podporovať   
 • posilňovať   
 • pridržať   
 • priložiť   
 • sať   
 • varovať   
 • vychovať   
 • živiť   

Other meanings:

 
(army) nurse
 
to treat kindly and with extra care
 
To maintain (a theory, thoughts, or feelings).
 
(female) nurse
 
A person trained to provide care for the sick.
 
A person (usually a woman) who takes care of other people’s young.
 
wet-nurse
 
A woman who watches over someone else's kids usually as a full-time job.
 
person trained to provide care for the sick
 
person who takes care of other people's young
 
to drink slowly
 
(male) nurse
 
(archaic) A wet-nurse.
 
(hospital) nurse

Similar phrases in dictionary English Slovak. (9)

dry-nursepestúnka
male nurseošetrovateľ
nurse cropskrycie plodiny
nursingošetrovanie; opatrovanie; ošetrovateľstvo; ošetrovateľský; opatera; pestúnsky; opatrovníctvo; pestúnstvo; opatrovnícky
nursing careošetrovateľská starostlivosť
nursing homesanatórium
nursing staffzdravotnícky personál
scrub nurseinštrumentárka; sanitárka
wet-nursedojčiť; dojka

    Show declension

Example sentences with "nurse", translation memory

add example
Insulin treatment of the nursing mother presents no risk to the babyLie ba diabetes mellitus s inzulínom u doj iacich matiek nepreukazuje žiadne riziko pre doj a
declare that by not adopting the necessary laws, regulations and administrative provisions to transpose Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC on the general system for the recognition of professional qualifications and Council Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor, or by not informing the Commission of such provisions, the Republic of Austria has failed to fulfil its obligations to implement that directive fullyRakúska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady ‧/‧/ES zo ‧. mája ‧, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady ‧/‧/EHS a ‧/‧/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS, ‧/‧/EHS a ‧/‧/EHS, týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár, alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice
Because of the potential adverse reactions in nursing infants, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue therapy, taking into account the importance of this therapy for the motherVzhľadom na možné nežiaduce reakcie u dojčených detí je potrebné rozhodnúť, či ukončiť dojčenie, alebo ukončiť liečbu, pri čom sa berie do úvahy dôležitosť tejto liečby pre matku
Germany has requested the removal from Annex ‧ of the profession of psychiatric nurse (Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger) because this training complements the training programme for nurses responsible for general care and is therefore included in the definition of the diplomaNemecko požiadalo o vypustenie povolania psychiatrická zdravotná sestra [Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger] z prílohy II, pretože toto vzdelávanie dopĺňa vzdelávanie zdravotnej sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť a patrí do pojmu získania diplomu
The nurse made me put a condom on a bananaSestra ma prinútila navliecť kondóm na banán
Using other medicines Please tell your doctor, nurse or pharmacist if you are using or have recently used any other medicines, including medicines obtained without a prescriptionUžívanie iných liekov Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi
The training shall be given by teachers of nursing care and by other competent persons, in nursing schools and other training establishments selected by the training institutionOdbornú prípravu poskytujú učitelia ošetrovatel'skej starostlivosti a iné oprávnené osoby v školách pre ošetrovatel'ky a v iných školiacich pracoviskách, ktoré vybrala školiaca inštitúcia
Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova and Frédérique Ries, on behalf of the ALDE Group, on the imprisonment and trial of five Bulgarian nurses and a Palestinian doctor on charges related to the ‧ HIV/AIDS case at the Benghazi children's hospital (BFiliz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova a Frédérique Ries za skupinu ALDE, o uväznení piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára a o procese s nimi na základe obvinení v súvislosti s prípadom výskytu HIV/AIDS v detskej nemocnici v Benghází v roku ‧ (B
special basic training for nurses specialising in the care of children and young people (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflegezákladná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť o deti a mladistvých (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege
please tell your doctor, nurse or hospital pharmacistúčinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo nemocničnému lekárnikovi
For the purposes of this Directive, the professional activities of nurses responsible for general care are the activities pursued on a professional basis and referred to in Annex V, pointNa účely tejto smernice sú odborné činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' tie činnosti, ktoré sa vykonávajú odborne a ktoré sú uvedené v prílohe V bod
If you look at the figures, we see, on average, 1 in 4 doctors and 1 nurse in 20 has trained in Africa and is working in OECD countries.Ak sa pozrieme na čísla, zistíme, že v priemere 1 zo 4 lekárov a 1 z 20 sestier získali odborné vzdelanie v Afrike a teraz pracujú v krajinách OECD.
The Act on the Nurses Pension Fund No ‧/‧ with later amendmentsZákon o dôchodkovom fonde pre zdravotných pracovníkov č. ‧/‧ v znení neskorších predpisov
Because of the potential for adverse reactions in nursing infants from ustekinumab, a decision on whether to discontinue breast-feeding during treatment and up to ‧ weeks after treatment or to discontinue therapy with STELARA must be made taking into account the benefit of breast-feeding to the child and the benefit of STELARA therapy to the womanVzhľadom na potenciál pre vznik nežiaducich reakcií spôsobených ustekinumabom u dojčiat, je potrebné rozhodnúť, či prerušiť laktáciu počas liečby a ešte ‧ týždňov po liečbe alebo či prerušiť terapiu STELAROU so zreteľom na prínos laktácie pre dieťa prínos terapie pre pacientku
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your HIV doctor or nurseDacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau asistentei, specializaţi în tratamentul infecţiei cu HIV
The training of nurses responsible for general care shall comprise at least three years of study or ‧ hours of theoretical and clinical training, the duration of the theoretical training representing at least one-third and the duration of the clinical training at least one half of the minimum duration of the trainingOdborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost' predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo ‧ hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy
Question ‧ (Evgeni Kirilov): The situation with the Bulgarian nurses and the Palestinian doctor in LibyaOtázka č. ‧ (Evgeni Kirilov): Situácia bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára v Líbyi
Dispose of the full puncture-proof container as instructed by your doctor, nurse or pharmacistPlnú nádobu na bezpečnú likvidáciu použitých striekačiek odstráňte podľa pokynov lekára
whereas for this reason and in order to encourage as far as possible the free movement of professional persons within the Community, it appears necessary to extend the application of this Directive to employed nursesz tohto dôvodu a v záujme podpory-nakoľko to je len možné-voľného pohybu odborných pracovníkov vo vnútri spoločenstva sa javí potreba rozšíriť uplatňovanie tejto smernice na sestry, ktoré vykonávajú svoje povinnosti v pracovnoprávnom vzťahu
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacistAk začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
You saw what happened to the nurseVidel si, čo sa stalo tej sestre
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacistAk za nete poci ova akýko vek ved ajší ú inok ako závažný alebo spozorujete ved ajšie ú inky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používate ov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor, diabetes nurse or pharmacistAk začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, diabetologickej sestre alebo lekárnikovi
The injection is given to you by a doctor or nurse, usually in a hospital or clinic, such as after an operationInjekciu vám podá lekár alebo zdravotná sestra, zvyčajne v nemocnici alebo klinike, napr. po operácii
Check with your doctor or nurse if you are unsureAk si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry
Showing page 1. Found 1278 sentences matching phrase "nurse".Found in 1.662 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.