Translations into Swedish:

  • Enkelt cykliskt   
     
    A SmartArt graphic layout used to represent a continuing sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Emphasizes the stages or steps rather than the connecting arrows or flow. Works best with Level 1 text only.

Example sentences with "Basic Cycle", translation memory

add example
Mr President, Mr Antonione, Commissioner, ladies and gentlemen, these debates of ours, of course, follow the emotional cycle of the ICG itself and what we are experiencing now, therefore, is basically a feeling of expectation, and our attention is fully focused on the ministerial meeting that will take place in Naples on 28 and 29 November, where a proposal to overcome the difficulties and the points of difference and controversy with which we are all familiar will be presented.– Herr talman, herr Antonione, herr kommissionär, mina damer och herrar! Dessa debatter som vi för följer givetvis regeringskonferensens själva känslocykel, och det vi upplever nu är därför i princip en känsla av förväntan, och vår uppmärksamhet är helt riktad på det ministermöte som kommer att äga rum i Neapel den 28 och 29 november, där ett förslag för att övervinna de svårigheter och meningsskiljaktigheter som vi alla är vana vid kommer att presenteras.
The requirement that, when choosing packaging, its impact on the environment should be minimised on the basis of life-cycle assessments, is in essence acceptable as proposed, even though an approach of this sort may well need to be worked out in more detail, and it is also preferable that it should be developed in the context of the Directive's basic requirements.Skyldigheten att vid valet av förpackning minimera dess miljöpåverkan med livscykeln som grundläggande koncept kan i princip godtas så som det föreslås, även om en sådan ansats möjligen kräver ytterligare bearbetning. Detta bör också snarare utvecklas inom ramen för de grundläggande kraven i direktivet.
The purpose ofensuring universal primaryeducationis not onlyto haveallchildreninschoolandto helpthemtocom-plete afull cycle of primary and entryinto secondary school , but to give them the basic knowledge and skills they will need inlife .Syftet medgaranteradprimärutbildningförallaärinteen-bart att alla barn ska gåiskolan och kunna slutföra primärutbildninge n och sedanfortsätta med sekundärutbildning utan också att ge dem de grundläggande kunskaper och färdigheter de behöverilivet .
The investments made in the entire fuel cycle, including waste management and decomissioning are basically necessary for a correct and responsible operation of the nuclear industryInvesteringar i hela bränslecykeln, inbegripet avfallshantering och nedläggning, är en grundläggande förutsättning för en korrekt och ansvarsfullt bedriven verksamhet inom kärnindustrin
I would underline that among the priority areas for the first cycle of this programme, the Commission aims to develop cooperation among Member States on improving basic skills in reading, mathematics and science, and to intensify work on reducing the number of early leavers from education and training.Jag vill understryka att bland de prioriterade områdena för den första arbetscykeln av detta program satsar kommissionen på att utveckla samarbetet mellan medlemsstater för att förbättra ungdomars grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap, och på att intensifiera arbetet för att minska antalet unga som lämnar skolan i förtid.
Developing countries are suffering badly from the gradual and structural deterioration in trade terms for basic products and are caught up in the vicious cycle of paying back often illegitimate debts, as well as the interest charged on them.Utvecklingsländerna drabbas med full kraft av den gradvisa och strukturella försämringen av handelsförhållandena för råvaror och fastnar i en infernaliskt ond cirkel som det innebär att betala tillbaka skulderna, som ofta är oberättigade, och räntorna på denna skuld.
Regulation (EC) No ‧/‧ established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom förordning (EG) nr ‧/‧ fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
We also aim to include training in these issues in the basic training that our officials receive in project cycle management.Vi siktar också på att lägga in utbildning i dessa frågor i den grundkurs i projektadministration våra tjänstemän genomgår.
This directive can therefore be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design will be promoted.Detta direktiv kan därför ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktpolitik, i vilken en produkts hela livscykel beaktas och miljövänlig konstruktion främjas.
one very basic proposal is the five-year cycle of the financial framework and a policy of a five-year cycle for financial policies; in other words, the term of our Parliament would coincide with political proposals at budget level;Ett mycket grundläggande förslag är budgetramens femårscykel och en strategi med femårscykler för budgetpolitiken, med andra ord att parlamentets valperiod ska överensstämma med de politiska förslagen på budgetnivå.
Wars and conflicts are waged in order to have water, and the very availability of that basic resource is being compromised by the unsatisfactory policies that have reduced it enormously, thus altering its life cycle.Krig och konflikter utkämpas för att få tillgång till vatten, och tillgången till denna grundläggande resurs äventyras på grund av den otillfredsställande politik som har minskat tillgången enormt, och på så sätt ändrat dess livscykel.
This relates to the possibility of CO‧ being needed in the more distant future, either in unforeseeable applications as a basic chemical substance, or as a variable within natural long-term climate cyclesDet gäller möjligheten av att det i en avlägsen framtid uppstår ett behov av koldioxid, antingen för ett utnyttjande som kemisk grundsubstans som vi för närvarande inte kan förutse eller som reglerstorhet i samband med de naturliga långsiktiga klimatcyklerna
The directive can be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design can be promoted.Direktivet kan ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktstrategi, där en produkts hela livscykel kommer att beaktas och där man kan främja en miljövänlig produktutformning.
Howe ver , the most critical financial period occurs not at the outset , but after a few years in the business cycle when the basic initial research has been completed and companies are looking to enter the wider testing phase .Den mest kritiska finansieringsperioden inträffar dock inte i början , utan efter ett par år när den inledande grun dforskningen är klar och företagen försöker gå vidare med testfasen .
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ concerning short-term statistics established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om konjunkturstatistik fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
In the European Union ' s policy it should be expressly stated that the promotion of the conditions for basic forms of recreational activity such as walking and cycling is directly linked with existing key aspects of the common agricultural policy such as rural development , sustainable development and conservation of the quality of the European landscape .1 Europeiska unionens politik bör det framhållas att förbättrade förutsättningar för grundläggande fritidsverksamhet som vandring och cykling är direkt relaterade till viktiga delar av gemenskapens landsbygdspolitik , till exempel " landsbygdsutveckling " , " hållbar utveckling " och " behovet av att bevara EU : s kulturlandskap " .
The priorities will be adopted by the Council on the basis of the relevant joint Council/Commission report- as referred to hereafter- and in cooperation with the representatives of the two Presidency trios covering the work cycle in questionPrioriteringarna kommer att antas av rådet på grundval av den relevanta gemensamma råds/kommissionsrapporten – enligt vad som anges nedan – och i samarbete med företrädare för de två ordförandeskapstrojkor som täcker den aktuella arbetscykeln
Application of the cycle and measurement of the electric rangeTillämpning av cykeln och mätning av räckvidden med eldrift
For the purpose of the classification referred to in paragraph ‧, the entire life-cycle of the facility, including the after-closure phase, shall be considered in the evaluation of the hazard potential of the facilityVid den klassificering som avses i punkt ‧, ska man beakta anläggningens hela livscykel, inklusive fasen efter stängning, vid utvärderingen av hur stor potentiell fara anläggningen utgör
ongoing development of eco management schemes and to develop a framework for an integrated life cycle product policy .En översyn av EU : s femte åtgärdsprogram för miljön ( med mottot " Mot en hållbar utveckling " ) ska flytta fram posi tionerna när det gäller målen och genomdrivandet av EU : s miljöpolitik på nationell riktlinjer för en integrerad , livs cykelbaserad produktpolitik .
The second issue I focussed on was the promotion within the bounds of subsidiarity of cycling and walking within EU transport policy. This would have an enormous impact on maximising the positive effects of transport policy on health.Den andra, främjandet av cykling och promenader, skulle ha en väldig effekt när det gäller att maximera de positiva effekterna av transportpolitik på hälsan.
Dose reductions for subsequent cycles are based on nadir ANC, platelet count and maximum non-haematologic toxicity seen from the previous cycle (see sectionDosreduktion för efterföljande cykler baseras på lägsta värdet för totalantalet neutrofila leukocyter, trombocytvärdet och maximal icke-hematologisk toxicitet som observerats vid föregående cykels slut (se avsnitt
For the unladen test, the control force may be increased up to ‧ daN if no cycling is achieved with its full force valueFör provning utan last får kraften på manöverorganet ökas upp till ‧ daN om ingen cykling uppnås vid full kraft
The European Union will seek to protect natural resources that lie at the root of the economic development, to strive for the promotion of eco-efficiency, promote sustainable use of water, land and energy as well as try to ensure that the vicious cycle of poverty and environmental degradation is broken and this is best achieved under the framework of the United Nations.Europeiska unionen kommer att sträva efter att skydda naturresurser som ligger till grund för den ekonomiska utvecklingen, att sträva efter att främja ekologisk effektivitet, främja hållbar användning av vatten, mark och energi liksom att försöka se till att den onda cirkeln av fattigdom och miljöförsämring bryts, och detta uppnås bäst inom ramen för Förenta nationerna.
Each cycle comprises ‧ phases (idling, acceleration, steady speed, deceleration, etcVarje cykel omfattar femton provsteg (tomgång, acceleration, konstant hastighet, deceleration etc
Showing page 1. Found 40438 sentences matching phrase "Basic Cycle".Found in 15.482 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.