Translations into Swedish:

  • Enkelt cykliskt   
     
    A SmartArt graphic layout used to represent a continuing sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Emphasizes the stages or steps rather than the connecting arrows or flow. Works best with Level 1 text only.

Example sentences with "Basic Cycle", translation memory

add example
The requirement that, when choosing packaging, its impact on the environment should be minimised on the basis of life-cycle assessments, is in essence acceptable as proposed, even though an approach of this sort may well need to be worked out in more detail, and it is also preferable that it should be developed in the context of the Directive's basic requirements.Skyldigheten att vid valet av förpackning minimera dess miljöpåverkan med livscykeln som grundläggande koncept kan i princip godtas så som det föreslås, även om en sådan ansats möjligen kräver ytterligare bearbetning. Detta bör också snarare utvecklas inom ramen för de grundläggande kraven i direktivet.
Regulation (EC) No ‧/‧ established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom förordning (EG) nr ‧/‧ fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
Mr President, Mr Antonione, Commissioner, ladies and gentlemen, these debates of ours, of course, follow the emotional cycle of the ICG itself and what we are experiencing now, therefore, is basically a feeling of expectation, and our attention is fully focused on the ministerial meeting that will take place in Naples on 28 and 29 November, where a proposal to overcome the difficulties and the points of difference and controversy with which we are all familiar will be presented.– Herr talman, herr Antonione, herr kommissionär, mina damer och herrar! Dessa debatter som vi för följer givetvis regeringskonferensens själva känslocykel, och det vi upplever nu är därför i princip en känsla av förväntan, och vår uppmärksamhet är helt riktad på det ministermöte som kommer att äga rum i Neapel den 28 och 29 november, där ett förslag för att övervinna de svårigheter och meningsskiljaktigheter som vi alla är vana vid kommer att presenteras.
Wars and conflicts are waged in order to have water, and the very availability of that basic resource is being compromised by the unsatisfactory policies that have reduced it enormously, thus altering its life cycle.Krig och konflikter utkämpas för att få tillgång till vatten, och tillgången till denna grundläggande resurs äventyras på grund av den otillfredsställande politik som har minskat tillgången enormt, och på så sätt ändrat dess livscykel.
The purpose ofensuring universal primaryeducationis not onlyto haveallchildreninschoolandto helpthemtocom-plete afull cycle of primary and entryinto secondary school , but to give them the basic knowledge and skills they will need inlife .Syftet medgaranteradprimärutbildningförallaärinteen-bart att alla barn ska gåiskolan och kunna slutföra primärutbildninge n och sedanfortsätta med sekundärutbildning utan också att ge dem de grundläggande kunskaper och färdigheter de behöverilivet .
We also aim to include training in these issues in the basic training that our officials receive in project cycle management.Vi siktar också på att lägga in utbildning i dessa frågor i den grundkurs i projektadministration våra tjänstemän genomgår.
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ concerning short-term statistics established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om konjunkturstatistik fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
I would underline that among the priority areas for the first cycle of this programme, the Commission aims to develop cooperation among Member States on improving basic skills in reading, mathematics and science, and to intensify work on reducing the number of early leavers from education and training.Jag vill understryka att bland de prioriterade områdena för den första arbetscykeln av detta program satsar kommissionen på att utveckla samarbetet mellan medlemsstater för att förbättra ungdomars grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap, och på att intensifiera arbetet för att minska antalet unga som lämnar skolan i förtid.
This directive can therefore be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design will be promoted.Detta direktiv kan därför ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktpolitik, i vilken en produkts hela livscykel beaktas och miljövänlig konstruktion främjas.
The investments made in the entire fuel cycle, including waste management and decomissioning are basically necessary for a correct and responsible operation of the nuclear industryInvesteringar i hela bränslecykeln, inbegripet avfallshantering och nedläggning, är en grundläggande förutsättning för en korrekt och ansvarsfullt bedriven verksamhet inom kärnindustrin
Developing countries are suffering badly from the gradual and structural deterioration in trade terms for basic products and are caught up in the vicious cycle of paying back often illegitimate debts, as well as the interest charged on them.Utvecklingsländerna drabbas med full kraft av den gradvisa och strukturella försämringen av handelsförhållandena för råvaror och fastnar i en infernaliskt ond cirkel som det innebär att betala tillbaka skulderna, som ofta är oberättigade, och räntorna på denna skuld.
The directive can be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design can be promoted.Direktivet kan ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktstrategi, där en produkts hela livscykel kommer att beaktas och där man kan främja en miljövänlig produktutformning.
one very basic proposal is the five-year cycle of the financial framework and a policy of a five-year cycle for financial policies; in other words, the term of our Parliament would coincide with political proposals at budget level;Ett mycket grundläggande förslag är budgetramens femårscykel och en strategi med femårscykler för budgetpolitiken, med andra ord att parlamentets valperiod ska överensstämma med de politiska förslagen på budgetnivå.
Howe ver , the most critical financial period occurs not at the outset , but after a few years in the business cycle when the basic initial research has been completed and companies are looking to enter the wider testing phase .Den mest kritiska finansieringsperioden inträffar dock inte i början , utan efter ett par år när den inledande grun dforskningen är klar och företagen försöker gå vidare med testfasen .
This relates to the possibility of CO‧ being needed in the more distant future, either in unforeseeable applications as a basic chemical substance, or as a variable within natural long-term climate cyclesDet gäller möjligheten av att det i en avlägsen framtid uppstår ett behov av koldioxid, antingen för ett utnyttjande som kemisk grundsubstans som vi för närvarande inte kan förutse eller som reglerstorhet i samband med de naturliga långsiktiga klimatcyklerna
In the European Union ' s policy it should be expressly stated that the promotion of the conditions for basic forms of recreational activity such as walking and cycling is directly linked with existing key aspects of the common agricultural policy such as rural development , sustainable development and conservation of the quality of the European landscape .1 Europeiska unionens politik bör det framhållas att förbättrade förutsättningar för grundläggande fritidsverksamhet som vandring och cykling är direkt relaterade till viktiga delar av gemenskapens landsbygdspolitik , till exempel " landsbygdsutveckling " , " hållbar utveckling " och " behovet av att bevara EU : s kulturlandskap " .
Appropriate mitigation techniques (including detect-and-avoid or low-duty-cycle approaches) studied and specified by CEPT and ETSI under the respective EC Mandates, should be included in Harmonised Standards under the R&TTE Directive once stable and proven to provide equivalent protection to the emission levels identified in this DecisionLämpliga begränsningsmetoder (bl.a. detect-and-avoid och low-duty-cycle) som undersökts och utarbetats av CEPT och ETSI inom ramen för respektive uppdrag från Europeiska kommissionen, bör inbegripas i de harmoniserade standarder som föreskrivs i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning så fort de är säkra och det är styrkt att de ger ett skydd som motsvarar de utsläppsnivåer som fastställs i detta beslut
A dummy regenerating system or partial system may be fitted for the pre-conditioning cyclesEtt skenregenereringssystem eller ett ofullständigt system kan monteras för förkonditioneringscyklerna
ongoing development of eco management schemes and to develop a framework for an integrated life cycle product policy .En översyn av EU : s femte åtgärdsprogram för miljön ( med mottot " Mot en hållbar utveckling " ) ska flytta fram posi tionerna när det gäller målen och genomdrivandet av EU : s miljöpolitik på nationell riktlinjer för en integrerad , livs cykelbaserad produktpolitik .
The presence in the area of nectar-producing species such as the chestnut (Castanea Sativa) and the thistle (Carduus sp) is also very important since nectar represents the food essential for the bees’ biological cycleDen nektarproducerande flora som är typisk för bergsområden är också viktig, som exempelvis kastanj (Castanea Sativa) och kardon (Cardus sp.), eftersom nektar är den föda som är nödvändig för binas biologiska cykel
Adverse reactions occurring in > ‧ % of cycles in either treatment group in Phase ‧ study patients with lymphomatous meningitis receiving DepoCyte ‧ mg or cytarabine (% of cycles* of therapy) Number of cyclesBiverkningar som förekom i > ‧ % av cyklerna i alla behandlingsgrupper under fas ‧ hos prövningspatienterna med lymfomatös meningit, som fick DepoCyte ‧ mg eller cytarabin (% av behandlingscykler *) Antal cykler
Cycling and walking are not only extremely environmental, but also healthyAtt cykla och gå är inte bara extremt miljövänligt utan dessutom hälsosamt
Our work in the Council is based on this document and seeks to define a package of texts to contribute to the preparation of the Lisbon Strategy's next cycle.Vårt arbete i rådet baseras på detta dokument, och syftet är att utarbeta ett textpaket som ett bidrag till förberedelserna inför Lissabonstrategins nästa cykel.
The wear-producing cycle shall be repeated for the number of times specified in paragraph ‧.‧.‧ of this RegulationSlitagecykeln ska upprepas det antal gånger som anges i punkt ‧.‧.‧ i dessa föreskrifter
Coordination shall involve regular consultations and frequent exchanges of relevant information, including with other donors, during the different phases of the assistance cycle, in particular at field levelSamordningen skall innefatta täta samråd och ett regelbundet utbyte av relevant information, inbegripet med andra givare, under de olika faserna av biståndet, i synnerhet på fältet
Showing page 1. Found 40438 sentences matching phrase "Basic Cycle".Found in 19.577 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.