Translations into Swedish:

  • Enkelt cykliskt   
     
    A SmartArt graphic layout used to represent a continuing sequence of stages, tasks, or events in a circular flow. Emphasizes the stages or steps rather than the connecting arrows or flow. Works best with Level 1 text only.

Example sentences with "Basic Cycle", translation memory

add example
one very basic proposal is the five-year cycle of the financial framework and a policy of a five-year cycle for financial policies; in other words, the term of our Parliament would coincide with political proposals at budget level;Ett mycket grundläggande förslag är budgetramens femårscykel och en strategi med femårscykler för budgetpolitiken, med andra ord att parlamentets valperiod ska överensstämma med de politiska förslagen på budgetnivå.
The directive can be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design can be promoted.Direktivet kan ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktstrategi, där en produkts hela livscykel kommer att beaktas och där man kan främja en miljövänlig produktutformning.
This relates to the possibility of CO‧ being needed in the more distant future, either in unforeseeable applications as a basic chemical substance, or as a variable within natural long-term climate cyclesDet gäller möjligheten av att det i en avlägsen framtid uppstår ett behov av koldioxid, antingen för ett utnyttjande som kemisk grundsubstans som vi för närvarande inte kan förutse eller som reglerstorhet i samband med de naturliga långsiktiga klimatcyklerna
I would underline that among the priority areas for the first cycle of this programme, the Commission aims to develop cooperation among Member States on improving basic skills in reading, mathematics and science, and to intensify work on reducing the number of early leavers from education and training.Jag vill understryka att bland de prioriterade områdena för den första arbetscykeln av detta program satsar kommissionen på att utveckla samarbetet mellan medlemsstater för att förbättra ungdomars grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap, och på att intensifiera arbetet för att minska antalet unga som lämnar skolan i förtid.
We also aim to include training in these issues in the basic training that our officials receive in project cycle management.Vi siktar också på att lägga in utbildning i dessa frågor i den grundkurs i projektadministration våra tjänstemän genomgår.
The investments made in the entire fuel cycle, including waste management and decomissioning are basically necessary for a correct and responsible operation of the nuclear industryInvesteringar i hela bränslecykeln, inbegripet avfallshantering och nedläggning, är en grundläggande förutsättning för en korrekt och ansvarsfullt bedriven verksamhet inom kärnindustrin
Mr President, Mr Antonione, Commissioner, ladies and gentlemen, these debates of ours, of course, follow the emotional cycle of the ICG itself and what we are experiencing now, therefore, is basically a feeling of expectation, and our attention is fully focused on the ministerial meeting that will take place in Naples on 28 and 29 November, where a proposal to overcome the difficulties and the points of difference and controversy with which we are all familiar will be presented.– Herr talman, herr Antonione, herr kommissionär, mina damer och herrar! Dessa debatter som vi för följer givetvis regeringskonferensens själva känslocykel, och det vi upplever nu är därför i princip en känsla av förväntan, och vår uppmärksamhet är helt riktad på det ministermöte som kommer att äga rum i Neapel den 28 och 29 november, där ett förslag för att övervinna de svårigheter och meningsskiljaktigheter som vi alla är vana vid kommer att presenteras.
The requirement that, when choosing packaging, its impact on the environment should be minimised on the basis of life-cycle assessments, is in essence acceptable as proposed, even though an approach of this sort may well need to be worked out in more detail, and it is also preferable that it should be developed in the context of the Directive's basic requirements.Skyldigheten att vid valet av förpackning minimera dess miljöpåverkan med livscykeln som grundläggande koncept kan i princip godtas så som det föreslås, även om en sådan ansats möjligen kräver ytterligare bearbetning. Detta bör också snarare utvecklas inom ramen för de grundläggande kraven i direktivet.
Wars and conflicts are waged in order to have water, and the very availability of that basic resource is being compromised by the unsatisfactory policies that have reduced it enormously, thus altering its life cycle.Krig och konflikter utkämpas för att få tillgång till vatten, och tillgången till denna grundläggande resurs äventyras på grund av den otillfredsställande politik som har minskat tillgången enormt, och på så sätt ändrat dess livscykel.
Developing countries are suffering badly from the gradual and structural deterioration in trade terms for basic products and are caught up in the vicious cycle of paying back often illegitimate debts, as well as the interest charged on them.Utvecklingsländerna drabbas med full kraft av den gradvisa och strukturella försämringen av handelsförhållandena för råvaror och fastnar i en infernaliskt ond cirkel som det innebär att betala tillbaka skulderna, som ofta är oberättigade, och räntorna på denna skuld.
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ concerning short-term statistics established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om konjunkturstatistik fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
Regulation (EC) No ‧/‧ established a common basic framework for the collection, compilation, transmission and evaluation of Community business statistics for the purpose of the analysis of the economic cycleGenom förordning (EG) nr ‧/‧ fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen
This directive can therefore be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design will be promoted.Detta direktiv kan därför ses som ett av de grundläggande instrumenten för en enhetlig produktpolitik, i vilken en produkts hela livscykel beaktas och miljövänlig konstruktion främjas.
In accordance with paragraph ‧.‧., if it has been agreed that only one test cycle (ESC or ETC) be run at each test point and the other test cycle (ESC or ETC) run only at the beginning and end of the service accumulation schedule, the deterioration factor calculated for the test cycle that has been run at each test point shall be applicable also for the other test cycle, provided that for both test cycles, the relationship between the measured values run at the beginning and at the end of the service accumulation schedule are similarOm det, i enlighet med punkt ‧.‧, har överenskommits att endast en provcykel (ESC eller ETC) ska köras vid varje provningspunkt och att den andra provcykeln (ESC eller ETC) endast ska genomföras i början och slutet av driftsackumuleringsplanen, ska försämringsfaktorn som beräknats för den provcykel som körts vid varje provningspunkt även vara tillämplig för den andra provcykeln, under förutsättning att förhållandet mellan de värden som uppmätts i början och i slutet av driftackumuleringsplanen är liknande för båda provcyklerna
Patients were randomised to receive Tarceva or placebo once daily on a continuous schedule plus gemcitabine ‧ (‧ mg/m‧, Cycle ‧-Days ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of an ‧ week cycle; Cycle ‧ and subsequent cycles-Days ‧, ‧ and ‧ of a ‧ week cycle [ approved dose and schedule for pancreatic cancer, see the gemcitabine SPC ]Patienter randomiserades till Tarceva eller placebo en gång dagligen enligt ett kontinuerligt schema plus gemcitabin intravenöst (‧ mg/m‧, behandlingscykel ‧ – dag ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ och ‧ i en ‧-veckorscykel; behandlingscykel ‧ och efterföljande cykler – dag ‧, ‧ och ‧ i en ‧-veckorscykel [ godkänd dosering och doseringsschema vid pankreascancer, se gemcitabins produktresumé ]
In accordance with section ‧.‧, if it has been agreed that only one test cycle (ESC or ETC) be run at each test point and the other test cycle (ESC or ETC) run only at the beginning and end of the service accumulation schedule, the deterioration factor calculated for the test cycle that has been run at each test point shall be applicable also for the other test cycle, provided that for both test cycles, the relationship between the measured values run at the beginning and at the end of the service accumulation schedule are similarOm det, i enlighet med punkt ‧.‧, har överenskommits att endast en provcykel (ESC eller ETC) skall köras vid varje provningspunkt och att den andra provcykeln (ESC eller ETC) endast skall genomföras i början och slutet av driftsackumuleringsplanen, skall försämringsfaktorn som beräknats för den provcykel som körts vid varje provningspunkt även vara tillämplig för den andra provcykeln, under förutsättning att förhållandet mellan de värden som uppmätts i början och i slutet av driftackumuleringsplanen är liknande för båda provcyklerna
The test consists of a sequence of three load steps at each of the three engine speeds A (cycle ‧), B (cycle ‧) and C (cycle ‧) determined in accordance with Annex III, section ‧, followed by cycle ‧ at a speed within the control area and a load between ‧ % and ‧ %, selected by the Technical ServiceProvet består av en sekvens av tre belastningssteg som alla tre körs vid tre motorvarvtal: A (cykel ‧), B (cykel ‧) och C (cykel ‧), bestämda i enlighet med bilaga III, punkt ‧. Detta följs av cykel ‧ vid ett varvtal inom kontrollområdet och en belastning på mellan ‧ % och ‧ %. Varvtalet och belastningen för cykel ‧ bestäms av provningsmyndigheten
The test consists of a sequence of three load steps at each of the three engine speeds A (cycle ‧), B (cycle ‧) and C (cycle ‧) determined in accordance with paragraph ‧.‧. of Annex ‧A, Appendix ‧, followed by cycle ‧ at a speed within the control area and a load between ‧ per cent and ‧ per cent, selected by the Technical ServiceProvningen består av en sekvens av tre belastningssteg vid vart och ett av de tre motorvarvtal A (cykel ‧), B (cykel ‧) och C (cykel ‧) som bestämts i enlighet med punkt ‧.‧ i tillägg ‧ till bilaga ‧A, åtföljd av cykel ‧ vid ett varvtal inom kontrollområdet och en belastning av mellan ‧ % och ‧ % som valts av den tekniska tjänsten
The proposed Regulation lays down limits based on current test cycles, but provides for the introduction of world-wide harmonised cycles (WHDC) once it is possible to correlate the emissions measured from current cycles with those measured from harmonised cyclesI förslaget till förordning fastställs gränserna på grundval av de provcykler som finns för tillfället, men användningen av internationella harmoniserade körcykler (WHDC) planeras när korrelationsfaktorer fastställts för de nuvarande cyklerna i förhållande till de harmoniserade cyklerna
General conditions for carrying out the cycle Preliminary testing cycles should be carried out if necessary to determine how best to actuate the accelerator and brake controls so as to achieve a cycle approximating to the theoretical cycle within the prescribed limitsAllmänna förutsättningar för genomförandet av körcykelnPreliminära körcykler skall genomföras om det behövs för att fastställa det bästa sättet att manövrera gas-och bromspedal, så att provet överensstämmer med den teoretiska cykeln inom föreskrivna gränser
Similarly the encouragement of cycling requires a range of measures including the provision of dedicated cycling routes, the supply of adequate and secure parking spaces both in public and private spaces, and the incentivisation of cycling as against driving for those who are able, employer support for commuting costs, and the development of a pro-cycling culturePå samma sätt måste försök att främja cykling åtföljas av en rad åtgärder såsom särskilda cykelvägar, välfungerande och säkra cykelparkeringar både i privata och offentliga utrymmen, incitament till personer som har möjlighet att välja cykling i stället för bilkörning, stöd från arbetsgivarna för pendlingskostnader och etablering av en cykelvänlig kultur
Preliminary test cycles must be carried out if necessary to determine how best to actuate the accelerator and brake controls so as to achieve a cycle approximating to the theoretical cycle within the prescribed limitsFörberedande testcykler skall vid behov utföras för att bestämma bästa sättet att använda gasreglaget och bromsarna för att uppnå en testcykel som liknar den teoretiska testcykeln inom de föreskrivna gränserna
OBD test cycle means a driving cycle which is a version of the ESC test cycle having the same running-order of the ‧ individual modes as described in paragraph ‧.‧.‧. of Appendix ‧ to Annex ‧A to this Regulation but where the length of each mode is reduced to ‧ secondsOBD-provcykel: en körcykel som är en version av ESC-provcykeln med samma turordning för de ‧ individuella driftslägena som beskrivs i punkt ‧.‧.‧ i tillägg ‧ till bilaga ‧A till dessa föreskrifter, men för vilken tiden för varje driftsläge minskats till ‧ sekunder
The number of Type ‧ operating cycles, or equivalent engine test bench cycles, between two cycles where regenerative phases occur under the conditions equivalent to Type ‧ test (Distance D in figure ‧ in Annex ‧ to UN/ECE Regulation ‧): ...Antalet körcykler av typ ‧, eller motsvarande cykler i motorprovningsbänk, mellan två cykler där regenereringsfaser inträffar under samma förutsättningar för provning av typ ‧ (avstånd D i figur ‧ i bilaga ‧ till FN/ECE-föreskrifter nr ‧): ...
Treatment cycles Ceplene and ‧ are administered for ‧ treatment cycles: each cycle consists of a treatment period of ‧ days (‧ weeks) followed by a three-week or six-week treatment-free periodBehandlingscykler Ceplene och ‧ administreras i ‧ behandlingscykler: varje cykel utgörs av en behandlingsperiod på ‧ dagar (‧ veckor) som följs av en tre-eller sexveckors behandlingsfri period
Showing page 1. Found 34843 sentences matching phrase "Basic Cycle".Found in 6.017 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.