Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
Subject : Re-examination of anti-dumping measures relating to imports of potassium chloride from CIS countries and the threat to employmentAngående : Omprövning av antidumpningsåtgärderna mot import av kaliumklorid från länderna i f.d. Sovjetunionen och hot mot sysselsättningen
These agreements remain permitted until the necessary measures are taken including EU level agreements related to this TSI with Russian Federation and all the other CIS countries having a border with the EUDessa överenskommelser kommer att vara tillåtna till dess att nödvändiga åtgärder vidtagits inbegripet överenskommelser på EU-nivå avseende denna TSD med Ryska federationen och övriga OSS-länder som gränsar till EU
Clearly, there is scope for further development of the Bank's activities in Russia, in other CIS States, and in the Balkans. It would also appear that there is scope for further involvement in the candidate countries following accession.Naturligtvis är det i Ryssland, i övriga OSS-länder och på Balkan som banken bör utveckla sin verksamhet ännu mer.
Since the creation of the CIS, the twelve member countries have largely contented themselves with declarations of intention, in spite of constructive proposals on the part of the Belorussian President, Alexandre Loubachenko, and evident good will on the part of the participating states.Sedan OSS bildades har de tolv medlemsländerna praktiskt taget nöjt sig med avsiktsdeklarationer, trots de konstruktiva förslagen från den vitryske presidenten Alexandr Lukasjenka och den uppenbara goda viljan hos de delaktiga staterna.
6 agro-industry , Latvia aluminium , antidumping duty , electric machinery , Japan antidumping duty , bolt and screw industry , countervailing charge , export subsidy antidumping duty , chemical alcohol , chemical compound . China antidumping duty , chemical salt , CIS countries , export price antidumping duty , chemicals , China , originating product antidumping duty , China , magnesium , semi-metal antidumping duty , China , piping , Taiwan antidumping duty , chromium , CIS countries , dumping antidumping duty , export subsidy , fish , Norway134 558 antidumpningstull , halvmetall , Ukraina , USSR antidumpningstull , import , kemikalier , ursprungsprodukt antidumpningstull , import , kemisk förening , syntetisk alkohol antidumpningstull , import , rörledning , Taiwan beklädnadsindustri , handelsavtal ( EG ) , kvantitativ restriktion , textilprodukt import , kvantitativ restriktion , tullkvot , ursprungsprodukt
Mediamonitoring carried out by the European Institute for the Mediain all central and eastern European and CIS countries has been financed.This project has usefully complemented EC-fi-nanced intervention in support of observationof elections in a large number of countries .Medieövervakn ing , som utförts av Europeiskamedieinstitutet i alla länder i Central- och Östeuropa och alla OSS-länder , har fått finansielltstöd . Detta projekt har på ett värdefullt sättkompletterat EG-finansierade interventioner tillstöd för valövervakning i många länder .
The investigation has shown that all gas imported in Hungary- and the only competitive source of gas- is gas from Russia (i.e., sourced from Gazprom), or gas from a CIS country (in particular Turkmenistan) transiting through Russia and Ukraine (i.e., via transit pipelines under the control of GazpromUndersökningen visar att den gas som importeras till Ungern, och det är endast den importerade gasen som är konkurrenskraftig, antingen kommer från Ryska federationen (Gazprom) eller från OSS-länder (särskilt Turkmenistan) och transiteras via Ryska federationen och Ukraina (via transitledningar som kontrolleras av Gazprom
2 - 341 countries CEEC : Results for 1995 European Union ( EU ) trade with the Commonwealth of Independent States ( CIS ) : Results for 1995 European Union ( EU ) trade with the United States ( USA ) : Results fr om January to September 1995 European Union ( EU 12 ) trade with African , Caribbean and Pacific28 121 countries European Workshops on Eco Products : Proceedings Les européens et la drogue En Europeisk konsumenthandledning till den inre marknaden Europeiska arbetsmiljöbyrån Europeiska gemenskapens konkurrenspol itik - 1995 Europeiska gemenskapemas allmänna budget budgetåret 1996 : Sammanfattning i siffror Europeiska gemenskapemas domstol
Community consumption was established on the basis of the sales volume on the Community market by the CI, the estimated sales data regarding the Community sales made by other producers as well as the imports from the countries concerned and other third countries based on Eurostat and on the information provided by the exporting producers concernedFörbrukningen i gemenskapen fastställdes på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden, uppskattade uppgifter om andra tillverkares försäljning i gemenskapen och importen till gemenskapsmarknaden från de berörda länderna och övriga tredjeländer enligt Eurostat samt på grundval av de uppgifter som lämnats av de berörda tillverkarna
Some Member States have an extensive ‧ mm gauge network operating a fleet of wagons that is common to the Commonwealth of Independent States (CIS) countriesVissa medlemsstater har ett omfattande järnvägsnät med en spårvidd på ‧ mm och med en vagnpark som är gemensam för länderna i Oberoende staters samvälde (OSS
1028 bank CIS countries , credit , small and medium-sized businesses Community act , credit institution , directory , EC countries EC countries , EFTA , money , statisticsEG länder , Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , fisk , vattenbruksprodukt
I would also mention the initiatives in the field of Euro-Mediterranean cooperation, the deepening of cooperation with Russia, the Ukraine and other CIS countries, attention to the Baltic region and the regional approach to countries of South-Eastern Europe.Jag skulle också vilja nämna initiativen beträffande Medelhavssamarbetet, fördjupandet av samarbetet med Ryssland, Ukraina och de andra OSS-länderna, uppmärksamheten för den baltiska regionen och det regionala närmandet för länderna i Sydösteuropa.
There is a special system of current payment with all CIS countriesFör löpande betalningar finns ett särskilt system med samtliga OSS-länder
It should be noted that the prices of dumped imports were considerably below those of both the CI as well as those of exporters from other third countriesDet bör även noteras att priserna på den dumpade importen låg avsevärt under gemenskapsindustrins priser och de priser som tillämpades av andra exportörer i tredjeländer
It has been argued by Russian exporters that consumption in CIS countries is steadily increasing since ‧ and is expected to continue to do so in the coming years, and that Russian production of AN will be primarily directed at the full satisfaction of those marketsDe ryska exportörerna har hävdat att förbrukningen i OSS-länderna stadigt har ökat sedan ‧ och förväntas fortsätta öka de kommande åren, och att den ryska tillverkningen av ammoniumnitrat i första hand kommer att riktas till dessa marknader för att helt fylla dessa länders behov
– Mr President, obliged though I am for that exhaustive answer, my question had to do with the EU’s present borders with the candidate countries, with their future eastern borders with the states of the CIS, and more specifically with the programmes that are meant to keep in check the prostitution that is prevalent there.– Herr talman! Jag är tacksam för det uttömmande svaret, men min fråga rörde EU:s nuvarande gränser mot kandidatländerna, deras framtida östra gränser mot staterna inom Oberoende staters samvälde, och mer specifikt de program som är tänkta att stävja den prostitution som är utbredd där.
Indicator No ‧: Number of branches of CIs from EEA countriesIndikator nr ‧: Antal filialer till KI från EES-länder
In view of a stable Community consumption over the period considered and the absence of imports from any other third countries, the only known producers of DCD being the CI and a few Chinese producers, there are very few other known factors that could have contributed to the injurious situation of the CIUnder skadeundersökningsperioden var förbrukningen i gemenskapen stabil och det förekom ingen import från andra tredjeländer, eftersom de enda kända producenterna av dicyandiamid är gemenskapsindustrin och ett fåtal kinesiska producenter, vilket betyder att det finns mycket få andra kända faktorer som kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit
TACIS , assistance to CIS countries , 161 Technical assistance , 35 , 39 , 40 Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation , 157 Technology parks , 26 Telecommunications , 25 , 51 Telematics , 51 , 89 Television , advanced services , 112 Tempus 11 , 163U Ungdom , 26 , 37 , 41 , 105 , 106 , 137 , 138 Ungdom för Europa , 107 — Utbildning av ungdomsledare , 107 Ungdomsutbildning , 26 , 105
It is therefore concluded that imports from other third countries have not had a significant impact on the state of the CIDärför dras slutsatsen att importen från övriga tredjeländer inte har påverkat gemenskapsindustrins situation i någon större utsträckning
> in Central and East Eu ropean countries , > and to the immediate south and east of the Me diterranean . Ill · 11 < III El M I III I 11 11 II I CI II 11 11111 inn- 1117 Page 21 ιOch slutligen Afrika ( där vissa länder utnyttjas för transit av narkotika från andra områden ; det pågår också illegal odling och produktion ) .
For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the CI to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports from the countries concerned to the first independent customer, established on a cif basis, with an appropriate adjustment for post-importation costsI syfte att analysera prisunderskridandet jämfördes gemenskapsindustrins vägda genomsnittliga försäljningspris för varje produkttyp till icke-närstående kunder på gemenskapsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, med motsvarande vägda genomsnittliga priser för importen från de berörda länderna till den första oberoende kunden, fastställda till cif-nivån med en lämplig justering för kostnader efter import
CIS countries accounting , company administration , cost analysis agricultural cooperative , agricultural situation , farming system , technical cooperation aid programme , energy industry , Mongolia , multilingual dictionary aid programme , Mongolia , multilingual dictionary , social security aid programme , Mongolia , multilingual dictionary , tax system bank , credit , small and medium-sized businesses catalogue , Eastern Europe , research project , scientific research Community programme , energy audit , Georgia , Mongolia Community programme , energy saving , Georgia , Mongolia Community programme , Mongolia , technical cooperation coastal region data collection , environmental monitoring , geology , hydrogeology , measuring equipment , oceanography , research and development , research project , technologyEG länder , ekonomisk statistik , inkomst av investering , räntabilitet EG länder , ekonomisk statistik , utländsk investering EG länder , gemenskapsinvestering , statistik , utlandsinvestering dominerande ställning genomförande av gemenskapsrätt , handbok , klagomål till kommissionen , konkurrensrätt
whereas the priority countries targeted by the development cooperation of the new Member States are the Commonwealth of Independent States (CIS) countries and the countries in the Western Balkans, as well as a few countries which are members of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of StatesDe prioriterade länder som avses med de nya medlemsstaternas utvecklingssamarbete är Oberoende staters samvälde (OSS) och länderna på västra Balkan, samt några länder som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
Total assets of branches of CIs from extra EU countriesSumma tillgångar av filialer till KI från länder utanför EU
Showing page 1. Found 215225 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 84.876 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.