Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
These agreements remain permitted until the necessary measures are taken including EU level agreements related to this TSI with Russian Federation and all the other CIS countries having a border with the EUDessa överenskommelser kommer att vara tillåtna till dess att nödvändiga åtgärder vidtagits inbegripet överenskommelser på EU-nivå avseende denna TSD med Ryska federationen och övriga OSS-länder som gränsar till EU
Clearly, there is scope for further development of the Bank's activities in Russia, in other CIS States, and in the Balkans. It would also appear that there is scope for further involvement in the candidate countries following accession.Naturligtvis är det i Ryssland, i övriga OSS-länder och på Balkan som banken bör utveckla sin verksamhet ännu mer.
Since the creation of the CIS, the twelve member countries have largely contented themselves with declarations of intention, in spite of constructive proposals on the part of the Belorussian President, Alexandre Loubachenko, and evident good will on the part of the participating states.Sedan OSS bildades har de tolv medlemsländerna praktiskt taget nöjt sig med avsiktsdeklarationer, trots de konstruktiva förslagen från den vitryske presidenten Alexandr Lukasjenka och den uppenbara goda viljan hos de delaktiga staterna.
The investigation has shown that all gas imported in Hungary- and the only competitive source of gas- is gas from Russia (i.e., sourced from Gazprom), or gas from a CIS country (in particular Turkmenistan) transiting through Russia and Ukraine (i.e., via transit pipelines under the control of GazpromUndersökningen visar att den gas som importeras till Ungern, och det är endast den importerade gasen som är konkurrenskraftig, antingen kommer från Ryska federationen (Gazprom) eller från OSS-länder (särskilt Turkmenistan) och transiteras via Ryska federationen och Ukraina (via transitledningar som kontrolleras av Gazprom
Community consumption was established on the basis of the sales volume on the Community market by the CI, the estimated sales data regarding the Community sales made by other producers as well as the imports from the countries concerned and other third countries based on Eurostat and on the information provided by the exporting producers concernedFörbrukningen i gemenskapen fastställdes på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden, uppskattade uppgifter om andra tillverkares försäljning i gemenskapen och importen till gemenskapsmarknaden från de berörda länderna och övriga tredjeländer enligt Eurostat samt på grundval av de uppgifter som lämnats av de berörda tillverkarna
Some Member States have an extensive ‧ mm gauge network operating a fleet of wagons that is common to the Commonwealth of Independent States (CIS) countriesVissa medlemsstater har ett omfattande järnvägsnät med en spårvidd på ‧ mm och med en vagnpark som är gemensam för länderna i Oberoende staters samvälde (OSS
I would also mention the initiatives in the field of Euro-Mediterranean cooperation, the deepening of cooperation with Russia, the Ukraine and other CIS countries, attention to the Baltic region and the regional approach to countries of South-Eastern Europe.Jag skulle också vilja nämna initiativen beträffande Medelhavssamarbetet, fördjupandet av samarbetet med Ryssland, Ukraina och de andra OSS-länderna, uppmärksamheten för den baltiska regionen och det regionala närmandet för länderna i Sydösteuropa.
There is a special system of current payment with all CIS countriesFör löpande betalningar finns ett särskilt system med samtliga OSS-länder
It should be noted that the prices of dumped imports were considerably below those of both the CI as well as those of exporters from other third countriesDet bör även noteras att priserna på den dumpade importen låg avsevärt under gemenskapsindustrins priser och de priser som tillämpades av andra exportörer i tredjeländer
It has been argued by Russian exporters that consumption in CIS countries is steadily increasing since ‧ and is expected to continue to do so in the coming years, and that Russian production of AN will be primarily directed at the full satisfaction of those marketsDe ryska exportörerna har hävdat att förbrukningen i OSS-länderna stadigt har ökat sedan ‧ och förväntas fortsätta öka de kommande åren, och att den ryska tillverkningen av ammoniumnitrat i första hand kommer att riktas till dessa marknader för att helt fylla dessa länders behov
– Mr President, obliged though I am for that exhaustive answer, my question had to do with the EU’s present borders with the candidate countries, with their future eastern borders with the states of the CIS, and more specifically with the programmes that are meant to keep in check the prostitution that is prevalent there.– Herr talman! Jag är tacksam för det uttömmande svaret, men min fråga rörde EU:s nuvarande gränser mot kandidatländerna, deras framtida östra gränser mot staterna inom Oberoende staters samvälde, och mer specifikt de program som är tänkta att stävja den prostitution som är utbredd där.
Indicator No ‧: Number of branches of CIs from EEA countriesIndikator nr ‧: Antal filialer till KI från EES-länder
In view of a stable Community consumption over the period considered and the absence of imports from any other third countries, the only known producers of DCD being the CI and a few Chinese producers, there are very few other known factors that could have contributed to the injurious situation of the CIUnder skadeundersökningsperioden var förbrukningen i gemenskapen stabil och det förekom ingen import från andra tredjeländer, eftersom de enda kända producenterna av dicyandiamid är gemenskapsindustrin och ett fåtal kinesiska producenter, vilket betyder att det finns mycket få andra kända faktorer som kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit
It is therefore concluded that imports from other third countries have not had a significant impact on the state of the CIDärför dras slutsatsen att importen från övriga tredjeländer inte har påverkat gemenskapsindustrins situation i någon större utsträckning
For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the CI to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports from the countries concerned to the first independent customer, established on a cif basis, with an appropriate adjustment for post-importation costsI syfte att analysera prisunderskridandet jämfördes gemenskapsindustrins vägda genomsnittliga försäljningspris för varje produkttyp till icke-närstående kunder på gemenskapsmarknaden, justerat till nivån fritt fabrik, med motsvarande vägda genomsnittliga priser för importen från de berörda länderna till den första oberoende kunden, fastställda till cif-nivån med en lämplig justering för kostnader efter import
whereas the priority countries targeted by the development cooperation of the new Member States are the Commonwealth of Independent States (CIS) countries and the countries in the Western Balkans, as well as a few countries which are members of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of StatesDe prioriterade länder som avses med de nya medlemsstaternas utvecklingssamarbete är Oberoende staters samvälde (OSS) och länderna på västra Balkan, samt några länder som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
Total assets of branches of CIs from extra EU countriesSumma tillgångar av filialer till KI från länder utanför EU
The creation and upgrading of the various instruments intended to strengthen Community cooperation, i.e. CIS, FIDES and the European Data Directory, entail an increase in the share of personal information that will be originally collected and further exchanged with Member States' administrative authorities and, in some cases, also with third countriesInrättandet och utvecklingen av olika instrument för att förstärka gemenskapens samarbete, t.ex. TIS, Fide och den europeiska databasen, innebär en ökning av antalet personuppgifter som först kommer att samlas in och därefter utbytas mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och, i vissa fall, även med tredjeländer
Similar conditions of competition were evidenced by the fact that the product concerned imported from the countries concerned and the like product produced and sold by the CI within the Community market were alike and distributed via the same trade channelsAtt liknande konkurrensvillkor rådde framgick av det faktum att den berörda produkten som importerades från de berörda länderna och den likadana produkten som tillverkades och såldes av gemenskapsindustrin på gemenskapsmarknaden liknade varandra och distribuerades via samma handelskanaler
From a safety point of view the EU must use its know-how and expertise to help the countries of Central and Eastern Europe and of the CIS in solving their nuclear safety problems. This matter was referred to in the Energy Charter.Ur säkerhetssynpunkt bör EU aktivt med sin expertis och knowhow hjälpa länderna i Central- och Östeuropa och OSS med deras kärnsäkerhetsproblem.
Recalls that the technical assistance programmes PHARE and TACIS settled by the EU in the intellectual property area helped and enabled the development of collective management societies in the countries of Central and Eastern Europe and the CIS, and especially, as part of the pre-accession strategy, in the new countriesEuropaparlamentet påminner om att de tekniska stödprogram inom Phare och Tacis som EU inrättat på området för immateriella rättigheter understödde och möjliggjorde utvecklingen av upphovsrättsorganisationer i de central- och östeuropeiska länderna och OSS och särskilt utgjorde en del av föranslutningsstrategin i de nya medlemsländerna
It was argued that to the contrary, the increase of imports from the countries concerned was due to the insufficient supply of the CI on the Community market caused by the increased production of ACFDet hävdades att ökningen av importen från de berörda länderna tvärtom berodde på att tillgången på aluminiumfolie på gemenskapens marknad är otillräcklig till följd av den ökade produktionen av aluminiumfolie för vidare förädling
This indicator refers to the number of subsidiaries in the reporting country which are controlled by a CI resident in other EU countriesDenna indikator avser antalet dotterbolag i det rapporterande landet som kontrolleras av KI med hemvist i andra EU-länder
. This report contains positive elements that confirm what we have known about and have been speaking out about for a long time, namely that the CIS and other US bodies ‘have been directly responsible for the illegal seizure, removal, abduction and detention’ of citizens – euphemistically referred to as ‘extraordinary rendition’ – and the transfer of citizens to third countries to be interrogated and subjected to torture, thereby brutally violating international law and human rights.. – Detta betänkande innehåller säkra faktorer som bekräftar det som vi under lång tid har känt till och talat om, nämligen att CIA och andra nordamerikanska myndigheter ”har varit direkt ansvariga för olagliga gripanden, avlägsnanden, bortföranden och internering” av medborgare – vilket i förmildrande ordalag omnämns som ”extraordinära överlämnanden” – samt överföring av medborgare till tredjeländer för att förhöras eller utsättas för tortyr, och att de därigenom med brutala metoder har brutit mot internationell lag och mänskliga rättigheter.
Data obtained from the CIS may, with the prior authorization of, and subject to any conditions imposed by, the Member State which included them in the System, be communicated for use by national authorities other than those referred to in paragraph ‧, third countries and international or regional organizations wishing to make use of themUppgifter som erhålls från TIS får, med tillstånd av den medlemsstat som har lagrat uppgifterna i systemet och på de villkor som denna angivit, överlämnas till andra nationella myndigheter än dem som avses i punkt ‧, till tredje länder och till internationella eller regionala organisationer som önskar använda dem
Showing page 1. Found 173073 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 59.593 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.