Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
Kyrgyzstan was the first CIS country to be accepted into the WTO, and most state companies have been sold off, although, regrettably, cronyism and corruption have been rife.Kirgizistan var det första land inom Oberoende staters samvälde (OSS) som lyckades vinna inträde i WTO, och de flesta statliga företag har sålts, även om vänskapskorruption och annan korruption beklagligtvis har frodats.
The substantial increase in the volume of imports from the countries concerned and their gain in market share during the period considered, at prices which were significantly lower than those of the CI, coincided with the evident deterioration of the overall financial situation of the CI during the same periodDen betydande ökningen av importen från de berörda länderna, till priser som var betydligt lägre än gemenskapsindustrins, och dessa länders ökande marknadsandel under skadeundersökningsperioden sammanföll tidsmässigt med gemenskapsindustrins klart försämrade ekonomiska situation under samma period
From ‧ to the IP, prices of the imports from the countries concerned increased by ‧ % from EUR ‧/tonne to EUR ‧/tonne, which reflected the increase in raw material prices, but to a lesser extent compared to the CI’s prices (see Table ‧ belowFrån ‧ fram till undersökningsperioden ökade priserna på importen från de berörda länderna med ‧ % från ‧ euro/ton till ‧ euro/ton, vilket återspeglade prisökningen på råvaror, men ökningen var mindre jämfört med gemenskapsindustrins priser (se tabell
The Certificate of compliance for serial production, on the basis of which the national certificate of compliance is issued, is recognised by all CIS countriesTypgodkännande för serieproduktion erkänns för alla OSS-länder; ett nationellt typgodkännande utfärdas på grundval av detta
The election led initially to the hope that authority would be upheld, corruption rooted out and the economy put back on track, in particular stopping the asset-stripping and tax evasion seen in other CIS countries.Valet gav till en början ett hopp om att den lagliga makten skulle vidmakthållas, korruptionen utrotas och att ekonomin skulle komma på fötter, framför allt att den företagsplundring och skatteflykt som förekommer i andra OSS-länder skulle stoppas.
This indicator refers to the number of branches belonging to CIs resident in other EEA countries, i.e. excluding domestic branchesDenna indikator avser antalet filialer till KI med hemvist i andra EEA-länder, dvs. inhemska filialer ingår ej
total number of CIs in the countrytotala antalet KI i landet
There are special terms for transit agreed with all CIS countriesFör transitering har särskilda villkor överenskommits med samtliga OSS-länder
If a CI has more than one branch in a particular country, it is counted as one. NCBs must ensure that data as from the end of ‧ are consistent with data reported in the framework of the MFI listOm ett kreditinstitut har fler än en filial i ett visst land räknas dessa som en. NCB måste se till att uppgifter fr.o.m. slutet av ‧ är konsistenta med de uppgifter som rapporteras inom ramen för listan över MFI
In view of a stable Community consumption over the period considered and the absence of imports from any other third countries, the only known producers of DCD being the CI and a few Chinese producers, there are very few other known factors that could have contributed to the injurious situation of the CIUnder skadeundersökningsperioden var förbrukningen i gemenskapen stabil och det förekom ingen import från andra tredjeländer, eftersom de enda kända producenterna av dicyandiamid är gemenskapsindustrin och ett fåtal kinesiska producenter, vilket betyder att det finns mycket få andra kända faktorer som kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit
There is a special system of current payment with all CIS countriesFör löpande betalningar finns ett särskilt system med samtliga OSS-länder
If a CI has more than one branch in a particular country, it is counted as oneOm ett kreditinstitut har fler än en filial i ett visst land räknas dessa som en
Total assets of subsidiaries of CIs from other EU countriesSumma tillgångar av dotterbolag till KI från andra EU-länder
From a safety point of view the EU must use its know-how and expertise to help the countries of Central and Eastern Europe and of the CIS in solving their nuclear safety problems. This matter was referred to in the Energy Charter.Ur säkerhetssynpunkt bör EU aktivt med sin expertis och knowhow hjälpa länderna i Central- och Östeuropa och OSS med deras kärnsäkerhetsproblem.
This indicator refers to the number of subsidiaries resident in the reporting country which are controlled by CIs resident in other participating Member StatesDenna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande landet som kontrolleras av KI med hemvist i andra deltagande medlemsstater
Since the deterioration of the situation of the CI coincided with the increase in imports from the countries concerned, the conclusions set out in recital ‧ of the provisional Regulation are herewith confirmedEftersom gemenskapsindustrins försämrade situation sammanföll med en ökning av importen från de berörda länderna bekräftas slutsatserna i skäl ‧ i förordningen om preliminär tull
Indicator No ‧: Total assets of branches of CIs from third countriesIndikator nr ‧: Summa tillgångar av filialer till KI från tredjeland
I would also mention the initiatives in the field of Euro-Mediterranean cooperation, the deepening of cooperation with Russia, the Ukraine and other CIS countries, attention to the Baltic region and the regional approach to countries of South-Eastern Europe.Jag skulle också vilja nämna initiativen beträffande Medelhavssamarbetet, fördjupandet av samarbetet med Ryssland, Ukraina och de andra OSS-länderna, uppmärksamheten för den baltiska regionen och det regionala närmandet för länderna i Sydösteuropa.
While the Community consumption increased by just ‧ % over the period considered, the sales volume of the CI decreased by ‧ % and in parallel the import volumes from the countries concerned increased by ‧,‧ %Samtidigt som förbrukningen i gemenskapen ökade med knappt ‧ % under skadeundersökningsperioden minskade gemenskapsindustrins försäljningsvolym med ‧ % medan importen från de berörda länderna steg med ‧,‧ %
Based on the above analysis which has properly distinguished and separated the effects of all known factors on the situation of the CI from the injurious effects of the dumped imports, it is provisionally concluded that the imports from the countries concerned have caused material injury to the Community within the meaning of Article ‧ of the basic RegulationPå grundval av denna analys, i vilken det har gjorts åtskillnad mellan verkningarna av alla kända faktorer för gemenskapsindustrins situation och den dumpade importens skadevållande verkan, dras preliminärt slutsatsen att importen från de berörda länderna har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel ‧.‧ i grundförordningen
Similar conditions of competition were evidenced by the fact that the product concerned imported from the countries concerned and the like product produced and sold by the CI within the Community market were alike and distributed via the same trade channelsAtt liknande konkurrensvillkor rådde framgick av det faktum att den berörda produkten som importerades från de berörda länderna och den likadana produkten som tillverkades och såldes av gemenskapsindustrin på gemenskapsmarknaden liknade varandra och distribuerades via samma handelskanaler
The Certificate of Compliance for Serial Production, on the basis of which National Certificate of Compliance is issued, is recognised by all CIS countriesTypgodkännande för serieproduktion erkänns för alla OSS-länder; ett nationellt typgodkännande utfärdas på grundval av detta
It has been argued by Russian exporters that consumption in CIS countries is steadily increasing since ‧ and is expected to continue to do so in the coming years, and that Russian production of AN will be primarily directed at the full satisfaction of those marketsDe ryska exportörerna har hävdat att förbrukningen i OSS-länderna stadigt har ökat sedan ‧ och förväntas fortsätta öka de kommande åren, och att den ryska tillverkningen av ammoniumnitrat i första hand kommer att riktas till dessa marknader för att helt fylla dessa länders behov
The SIS-CIS can be searched by police officers of all the countries taking part in the implementation of the Schengen .Polis i alla de stater som har genomfört Schengenavtalet kan göra sökningar i SIS och TIS.
It should be noted that the CI's losses are to a large extent the result of its difficulty to compete with the dumped, low-priced imports originating in the countries concernedDen bör noteras att gemenskapsindustrins förluster till stor del beror på dess svårigheter att konkurrera med dumpad lågprisimport med ursprung i de berörda länderna
Showing page 1. Found 173073 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 19.984 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.