Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
The possible effect of other factors, mainly imports from other third countries’ exports of the CI and the development of costs were analysed but found not to be a determining reason for the injury suffered by the CIEventuella verkningar av andra faktorer, främst importen från övriga tredjeländer, gemenskapsindustrins export och kostnadsutvecklingen, analyserades, men kunde inte anses vara en avgörande orsak till den skada som gemenskapsindustrin lidit
Therefore, the decrease of the CI’s production volume of the product concerned is due to the increase of the ACF production by the CI rather than the increase of imports from the countries concernedGemenskapsindustrins minskade försäljningsvolym av den berörda produkten berodde därför inte på den ökade importen från de berörda länderna, utan på att gemenskapsindustrin hade ökat sin produktion av aluminiumfolie för vidare förädling
In view of a stable Community consumption over the period considered and the absence of imports from any other third countries, the only known producers of DCD being the CI and a few Chinese producers, there are very few other known factors that could have contributed to the injurious situation of the CIUnder skadeundersökningsperioden var förbrukningen i gemenskapen stabil och det förekom ingen import från andra tredjeländer, eftersom de enda kända producenterna av dicyandiamid är gemenskapsindustrin och ett fåtal kinesiska producenter, vilket betyder att det finns mycket få andra kända faktorer som kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit
The substantial increase in the volume of imports from the countries concerned and their gain in market share during the period considered, at prices which were significantly lower than those of the CI, coincided with the evident deterioration of the overall financial situation of the CI during the same periodDen betydande ökningen av importen från de berörda länderna, till priser som var betydligt lägre än gemenskapsindustrins, och dessa länders ökande marknadsandel under skadeundersökningsperioden sammanföll tidsmässigt med gemenskapsindustrins klart försämrade ekonomiska situation under samma period
whereas the priority countries targeted by the development cooperation of the new Member States are the Commonwealth of Independent States (CIS) countries and the countries in the Western Balkans, as well as a few countries which are members of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of StatesDe prioriterade länder som avses med de nya medlemsstaternas utvecklingssamarbete är Oberoende staters samvälde (OSS) och länderna på västra Balkan, samt några länder som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
While safety and management at the end of the combustible cycle are reaching satisfactory levels in European Union countries, they must be improved in countries of central and eastern Europe and in the countries of the CIS.Om slutförvaringens säkerhet och hantering når en tillfredsställande nivå i länderna inom Europeiska unionen, kommer det att krävas att den förbättras i länderna i Central- och Östeuropa och i länderna inom OSS.
Community consumption was established on the basis of sales volumes of the CI on the Community market plus estimated sales volume of the non cooperating producer in the Community plus imports from the countries concerned and other third countries, based on EurostatFörbrukningen i gemenskapen fastställdes på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden och de icke-samarbetsvilliga gemenskapstillverkarnas uppskattade försäljningsvolym samt importen från de berörda länderna och från andra tredjeländer, enligt uppgifter från Eurostat
I would also mention the initiatives in the field of Euro-Mediterranean cooperation, the deepening of cooperation with Russia, the Ukraine and other CIS countries, attention to the Baltic region and the regional approach to countries of South-Eastern Europe.Jag skulle också vilja nämna initiativen beträffande Medelhavssamarbetet, fördjupandet av samarbetet med Ryssland, Ukraina och de andra OSS-länderna, uppmärksamheten för den baltiska regionen och det regionala närmandet för länderna i Sydösteuropa.
The Commission also accepts Amendment No 6 with a few minor changes of wording, concerning industrial cooperation with the CIS countries and Russia, in other words the countries which can benefit from the operation and use of the TACIS programme.Kommissionen accepterar också, med smärre omformuleringar, ändringsförslag 6, om det industriella samarbetet med länderna inom de oberoende staternas federation samt Ryssland, det vill säga de länder som kan dra nytta av Tacis-programmet.
This indicator refers to the number of branches resident in the reporting country, which belong to CIs resident in countries that are not Member StatesDenna indikator avser antalet filialer med hemvist i det rapporterande land som hör till KI med hemvist i länder som inte är medlemsstater
Neither the price development of the CI nor the import volumes from the countries concerned or from other third countries reflect the rather low depreciation of the USD against the euroVarken prisutvecklingen på gemenskapsmarknaden eller importvolymerna från de berörda länderna eller från övriga tredjeländer återspeglar US-dollarns relativt svaga värdeminskning gentemot euron
The relative proximity of the Community market, as compared to other export markets other than the CIS countries, would also render the Community market more attractive and would therefore lead to the redirection to the Community of current exports by Russian producers to third countriesDen relativa närheten till gemenskapsmarknaden jämfört med andra exportmarknader, med undantag av andra OSS-länder, gör också gemenskapsmarknaden mer attraktiv och detta kan leda till att de ryska tillverkarnas export till tredjeländer läggs om till gemenskapen
This indicator refers to the number of branches in the reporting country which belong to CIs resident in other EU countriesDenna indikator avser antalet filialer i det rapporterande landet som hör till KI med hemvist i andra EU-länder
You can read that up in the report too, broken down by the various CIS member countries and the countries of Asia and Latin America.Det kan ni se i rapporten, som är indelad efter respektive land i medlemsstaterna i OSS eller länderna i Asien och Latinamerika.
This indicator refers to the number of subsidiaries in the reporting country which are controlled by a CI resident in other EU countriesDenna indikator avser antalet dotterbolag i det rapporterande landet som kontrolleras av KI med hemvist i andra EU-länder
This indicator refers to the number of subsidiaries resident in the reporting country, controlled by CIs resident in countries that are not Member StatesDenna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande land som kontrolleras av KI med hemvist i länder som inte är medlemsstater
Recalls that the technical assistance programmes PHARE and TACIS settled by the EU in the intellectual property area helped and enabled the development of collective management societies in the countries of Central and Eastern Europe and the CIS, and especially, as part of the pre-accession strategy, in the new countriesEuropaparlamentet påminner om att de tekniska stödprogram inom Phare och Tacis som EU inrättat på området för immateriella rättigheter understödde och möjliggjorde utvecklingen av upphovsrättsorganisationer i de central- och östeuropeiska länderna och OSS och särskilt utgjorde en del av föranslutningsstrategin i de nya medlemsländerna
Community consumption was established on the basis of the sales volume on the Community market by the CI, the estimated sales data regarding the Community sales made by other producers as well as the imports from the countries concerned and other third countries based on Eurostat and on the information provided by the exporting producers concernedFörbrukningen i gemenskapen fastställdes på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym på gemenskapsmarknaden, uppskattade uppgifter om andra tillverkares försäljning i gemenskapen och importen till gemenskapsmarknaden från de berörda länderna och övriga tredjeländer enligt Eurostat samt på grundval av de uppgifter som lämnats av de berörda tillverkarna
The prices of other third countries i.e. excluding Russia, Turkey, Venezuela and the three countries concerned, were found to be in average, higher than the CI prices (+ ‧,‧ %Priserna när det gäller andra tredjeländer, dvs. exklusive Ryssland, Turkiet och Venezuela och de tre berörda länderna, befanns i genomsnitt vara högre än gemenskapens priser (+ ‧,‧ %
Based on the above, it is provisionally concluded that the material injury suffered by the CI cannot be attributed to imports from other third countries or attributed to a contraction in demand on the Community market, but to the surge of dumped imports during the period considered from the countries concernedUtifrån ovanstående dras preliminärt slutsatsen att den väsentliga skada som gemenskapsindustrin lidit inte kan tillskrivas import från övriga tredjeländer eller en minskning av efterfrågan på gemenskapsmarknaden, utan måste tillskrivas den stora ökningen av dumpad import från de berörda länderna under skadeundersökningsperioden
Indicator No ‧: Number of branches of CIs from EEA countriesIndikator nr ‧: Antal filialer till KI från EES-länder
While the average import price from Venezuela was below that of the CI during the IP, it was well above the average import price of the countries concerned (‧ % higherGenomsnittspriset på import från Venezuela låg visserligen under gemenskapsindustrins genomsnittspris under undersökningsperioden, men det låg ändå långt över genomsnittspriset på import från de berörda länderna (‧ % högre
This indicator refers to the number of resident branches belonging to CIs resident in third countriesDenna indikator avser antalet inhemska filialer till KI från tredjeland
Number of branches of CIs from other EU countriesAntal filialer till KI från andra EU-länder
Since the creation of the CIS, the twelve member countries have largely contented themselves with declarations of intention, in spite of constructive proposals on the part of the Belorussian President, Alexandre Loubachenko, and evident good will on the part of the participating states.Sedan OSS bildades har de tolv medlemsländerna praktiskt taget nöjt sig med avsiktsdeklarationer, trots de konstruktiva förslagen från den vitryske presidenten Alexandr Lukasjenka och den uppenbara goda viljan hos de delaktiga staterna.
Showing page 1. Found 173073 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 29.456 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.