Translations into Swedish:

  • OSS-länder   

Example sentences with "CIS countries", translation memory

add example
Subject : Re-examination of anti-dumping measures relating to imports of potassium chloride from CIS countries and the threat to employmentAngående : Omprövning av antidumpningsåtgärderna mot import av kaliumklorid från länderna i f.d. Sovjetunionen och hot mot sysselsättningen
Kyrgyzstan was the first CIS country to be accepted into the WTO, and most state companies have been sold off, although, regrettably, cronyism and corruption have been rife.Kirgizistan var det första land inom Oberoende staters samvälde (OSS) som lyckades vinna inträde i WTO, och de flesta statliga företag har sålts, även om vänskapskorruption och annan korruption beklagligtvis har frodats.
The substantial increase in the volume of imports from the countries concerned and their gain in market share during the period considered, at prices which were significantly lower than those of the CI, coincided with the evident deterioration of the overall financial situation of the CI during the same periodDen betydande ökningen av importen från de berörda länderna, till priser som var betydligt lägre än gemenskapsindustrins, och dessa länders ökande marknadsandel under skadeundersökningsperioden sammanföll tidsmässigt med gemenskapsindustrins klart försämrade ekonomiska situation under samma period
From ‧ to the IP, prices of the imports from the countries concerned increased by ‧ % from EUR ‧/tonne to EUR ‧/tonne, which reflected the increase in raw material prices, but to a lesser extent compared to the CI’s prices (see Table ‧ belowFrån ‧ fram till undersökningsperioden ökade priserna på importen från de berörda länderna med ‧ % från ‧ euro/ton till ‧ euro/ton, vilket återspeglade prisökningen på råvaror, men ökningen var mindre jämfört med gemenskapsindustrins priser (se tabell
6 agro-industry , Latvia aluminium , antidumping duty , electric machinery , Japan antidumping duty , bolt and screw industry , countervailing charge , export subsidy antidumping duty , chemical alcohol , chemical compound . China antidumping duty , chemical salt , CIS countries , export price antidumping duty , chemicals , China , originating product antidumping duty , China , magnesium , semi-metal antidumping duty , China , piping , Taiwan antidumping duty , chromium , CIS countries , dumping antidumping duty , export subsidy , fish , Norway134 558 antidumpningstull , halvmetall , Ukraina , USSR antidumpningstull , import , kemikalier , ursprungsprodukt antidumpningstull , import , kemisk förening , syntetisk alkohol antidumpningstull , import , rörledning , Taiwan beklädnadsindustri , handelsavtal ( EG ) , kvantitativ restriktion , textilprodukt import , kvantitativ restriktion , tullkvot , ursprungsprodukt
Mediamonitoring carried out by the European Institute for the Mediain all central and eastern European and CIS countries has been financed.This project has usefully complemented EC-fi-nanced intervention in support of observationof elections in a large number of countries .Medieövervakn ing , som utförts av Europeiskamedieinstitutet i alla länder i Central- och Östeuropa och alla OSS-länder , har fått finansielltstöd . Detta projekt har på ett värdefullt sättkompletterat EG-finansierade interventioner tillstöd för valövervakning i många länder .
The Certificate of compliance for serial production, on the basis of which the national certificate of compliance is issued, is recognised by all CIS countriesTypgodkännande för serieproduktion erkänns för alla OSS-länder; ett nationellt typgodkännande utfärdas på grundval av detta
2 - 341 countries CEEC : Results for 1995 European Union ( EU ) trade with the Commonwealth of Independent States ( CIS ) : Results for 1995 European Union ( EU ) trade with the United States ( USA ) : Results fr om January to September 1995 European Union ( EU 12 ) trade with African , Caribbean and Pacific28 121 countries European Workshops on Eco Products : Proceedings Les européens et la drogue En Europeisk konsumenthandledning till den inre marknaden Europeiska arbetsmiljöbyrån Europeiska gemenskapens konkurrenspol itik - 1995 Europeiska gemenskapemas allmänna budget budgetåret 1996 : Sammanfattning i siffror Europeiska gemenskapemas domstol
The election led initially to the hope that authority would be upheld, corruption rooted out and the economy put back on track, in particular stopping the asset-stripping and tax evasion seen in other CIS countries.Valet gav till en början ett hopp om att den lagliga makten skulle vidmakthållas, korruptionen utrotas och att ekonomin skulle komma på fötter, framför allt att den företagsplundring och skatteflykt som förekommer i andra OSS-länder skulle stoppas.
This indicator refers to the number of branches belonging to CIs resident in other EEA countries, i.e. excluding domestic branchesDenna indikator avser antalet filialer till KI med hemvist i andra EEA-länder, dvs. inhemska filialer ingår ej
total number of CIs in the countrytotala antalet KI i landet
1028 bank CIS countries , credit , small and medium-sized businesses Community act , credit institution , directory , EC countries EC countries , EFTA , money , statisticsEG länder , Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , fisk , vattenbruksprodukt
There are special terms for transit agreed with all CIS countriesFör transitering har särskilda villkor överenskommits med samtliga OSS-länder
If a CI has more than one branch in a particular country, it is counted as one. NCBs must ensure that data as from the end of ‧ are consistent with data reported in the framework of the MFI listOm ett kreditinstitut har fler än en filial i ett visst land räknas dessa som en. NCB måste se till att uppgifter fr.o.m. slutet av ‧ är konsistenta med de uppgifter som rapporteras inom ramen för listan över MFI
TACIS , assistance to CIS countries , 161 Technical assistance , 35 , 39 , 40 Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation , 157 Technology parks , 26 Telecommunications , 25 , 51 Telematics , 51 , 89 Television , advanced services , 112 Tempus 11 , 163U Ungdom , 26 , 37 , 41 , 105 , 106 , 137 , 138 Ungdom för Europa , 107 — Utbildning av ungdomsledare , 107 Ungdomsutbildning , 26 , 105
In view of a stable Community consumption over the period considered and the absence of imports from any other third countries, the only known producers of DCD being the CI and a few Chinese producers, there are very few other known factors that could have contributed to the injurious situation of the CIUnder skadeundersökningsperioden var förbrukningen i gemenskapen stabil och det förekom ingen import från andra tredjeländer, eftersom de enda kända producenterna av dicyandiamid är gemenskapsindustrin och ett fåtal kinesiska producenter, vilket betyder att det finns mycket få andra kända faktorer som kan ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit
> in Central and East Eu ropean countries , > and to the immediate south and east of the Me diterranean . Ill · 11 < III El M I III I 11 11 II I CI II 11 11111 inn- 1117 Page 21 ιOch slutligen Afrika ( där vissa länder utnyttjas för transit av narkotika från andra områden ; det pågår också illegal odling och produktion ) .
There is a special system of current payment with all CIS countriesFör löpande betalningar finns ett särskilt system med samtliga OSS-länder
If a CI has more than one branch in a particular country, it is counted as oneOm ett kreditinstitut har fler än en filial i ett visst land räknas dessa som en
Total assets of subsidiaries of CIs from other EU countriesSumma tillgångar av dotterbolag till KI från andra EU-länder
CIS countries accounting , company administration , cost analysis agricultural cooperative , agricultural situation , farming system , technical cooperation aid programme , energy industry , Mongolia , multilingual dictionary aid programme , Mongolia , multilingual dictionary , social security aid programme , Mongolia , multilingual dictionary , tax system bank , credit , small and medium-sized businesses catalogue , Eastern Europe , research project , scientific research Community programme , energy audit , Georgia , Mongolia Community programme , energy saving , Georgia , Mongolia Community programme , Mongolia , technical cooperation coastal region data collection , environmental monitoring , geology , hydrogeology , measuring equipment , oceanography , research and development , research project , technologyEG länder , ekonomisk statistik , inkomst av investering , räntabilitet EG länder , ekonomisk statistik , utländsk investering EG länder , gemenskapsinvestering , statistik , utlandsinvestering dominerande ställning genomförande av gemenskapsrätt , handbok , klagomål till kommissionen , konkurrensrätt
From a safety point of view the EU must use its know-how and expertise to help the countries of Central and Eastern Europe and of the CIS in solving their nuclear safety problems. This matter was referred to in the Energy Charter.Ur säkerhetssynpunkt bör EU aktivt med sin expertis och knowhow hjälpa länderna i Central- och Östeuropa och OSS med deras kärnsäkerhetsproblem.
This indicator refers to the number of subsidiaries resident in the reporting country which are controlled by CIs resident in other participating Member StatesDenna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande landet som kontrolleras av KI med hemvist i andra deltagande medlemsstater
1974 981 energy technology coal , coal processing , energy production , power plant energy industry aid programme , CIS countries , Mongolia , multilingual dictionary electrical energy , energy policy , soft energy , substitute fuel24 SS anbudsinfordran , budgetmedel , offentligt kontrakt tilldelning av kontrakt
Since then , the methodology has been refined and a second CIS has been completed covering additional countries from the European Economic Area .Sedan dess har metodologin finslipats och vi har nu CIS av andra generationen som även täcker länderna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet , EES .
Showing page 1. Found 215225 sentences matching phrase "CIS countries".Found in 38.74 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.