Translations into Swedish:

  • Franciskus av Assisi   

Example sentences with "Francis of Assisi", translation memory

add example
Leonardo da Vinci, Francis of Assisi: it was always the truly great who lent their voice to dumb animals.Om det nu var Leonardo da Vinci eller Franciscus av Assisi, så har det alltid varit de mycket stora som lånat sin röst åt de mållösa.
The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
My favourite saint is Francis of Assisi, and he did not only love people, he loved animals as well.Mitt favorithelgon är Frans av Assisi. Han älskade inte bara människor, han älskade djur också.
Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
Francis of Assisi?Francis av Assisi?
Allow me to read out something written by St Francis of Assisi in the 12th Century.Tillåt mig, att jag läser upp något för er av Fransiskus av Assisi från 1100-talet.
Borrowing the words of Saint Francis of Assisi: Lady Poverty.Med Franciskus av Assisis ord: Fru fattigdom.
And if you wish to take any disciplinary action, I shall be prepared to accept full responsibility for my action, quite willingly, because I do not have the natural temperament of a St Francis of Assisi and I do not like being insulted.Och om ni vill inleda någon disciplinär åtgärd står jag till förfogande för att svara, i fullständigt samvete, för den gärning jag medvetet begick, för naturligtvis har jag inte den helige Franciscus av Assissis själ och jag tycker inte om att bli förolämpad.
We need a new Saint Francis of Assisi.Vi behöver en ny Franciskus av Assisi.
Mr President, the earthquake that affected Italy is unfortunately still having disastrous effects in one of the regions most dear to Italian culture, to European culture, I would say to world culture: Assisi, the homeland of St. Francis, where the great masterpieces of Giotto and Cimabue are to be found.Herr ordförande! Jordbävningen som drabbade Italien har tyvärr fortfarande katastrofala effekter på ett av de mest omhuldade områdena för den italienska kulturen, för den europeiska kulturen, för världskulturen: Assisi, San Fanciskus hemstad.
When Commissioner Fischler passes, as all of us must, to the other side - although not for a long time I trust - and he meets St. Francis of Assisi who asks him: 'Commissioner, why so much slaughter for nothing?Då kommissionär Fischler, liksom vi andra, går till de sälla jaktmarkerna - jag hoppas att det skall dröja länge än - och han träffar den helige Fransiscus av Assisi som frågar: "Herr kommissionär, varför sådant slaktande till ingen nytta?
I hope that each one explained his reasons to the other, that Saint Francis spoke of Christ, that the Sultan read some passages from the Koran and that, in the end, they came to an agreement on the message that poor Saint Francis of Assisi used to repeat everywhere: 'Thou shalt love thy neighbour as thyself'.Jag hoppas att båda förklarade sina skäl för den andre, att den helige Franciskus talade om Kristus, att sultanen läste några stycken ur Koranen och att de till slut enades om det budskap som stackars Franciskus av Assisi brukade upprepa överallt: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
Mr President, Assisi, mentioned by Mr Graziani, Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito and many other municipalities of Umbria and the Marches have sustained much damage with irreparable losses of monuments, works of art, churches, houses, with much suffering for the population.Herr ordförande! Assisi, vilket Graziani påminde om, liksom Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito och många andra kommuner i Umbrien och Markerna har drabbats svårt med oreparabla förluster av monument, konstverk, kyrkor, hus, och med stort lidande för befolkningen.
We remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.Vi minns mötena i Assisi och Johannes Paulus II:s besök i en moské och en synagoga av respekt för och kärlek till andra religioner.
We have nevertheless looked into this possibility and I know that Commissioner Oreja is investigating to what extent a contribution could perhaps be provided for the restoration of damaged art treasures - we all know that the great cathedral in Assisi has also been damaged.Vi har dock sökt efter en möjlighet och jag vet att kommissionär Oreja håller på att se efter om det eventuellt kan skänkas ett bidrag för reparation av skadade konstskatter, vi vet alla att den stora basilikan i Assissi också lidit skada.
It is not just a question of great individual monuments such as Assisi, which is the wealth of humanity, but a city fabric, made up of dozens of centres ranging from the Middle Ages to the Renaissance, that has been partially destroyed or seriously damaged.Det gäller inte bara stora enstaka monument som Assisi, som är ett mänsklighetens arv, utan om en sammanhängande väv av städer bestående av ett tiotal centra som går från medeltiden till renässansen och som delvis har förstörts eller allvarligt skadats.
We must see what specific help can be counted on for the restoration of the basilica in Assisi and the Giotto and Cimabue frescoes.Man måste se efter på vilket specifikt stöd man kan räkna för återuppbyggandet av basilikan i Assisi och freskomålningarna av Giotto och Cimabue.
Then, at the Perugia-Assisi peace march, crowds of people of different cultures, religions and political allegiance called for the structure of the Constitution to be changed radically, with rejection of war made its first provision.Sedan krävde stora människomassor från olika kulturer, religioner och politiska övertygelser under fredsmarschen från Perugia till Assisi att konstitutionens struktur skulle ändras i grunden, med ett förkastande av krig som dess första punkt.
The following spoke: Richard Corbett, who asked, in view of the large number of amendments tabled to the report by Giovanni Claudio Fava (A‧-‧/‧), why the President had not applied Rule ‧ (the President replied that a majority in the Conference of Presidents had been against taking such a decision), Francis Wurtz and Daniel Cohn-Bendit, both on Richard Corbett's remarks, and Richard Corbett once again, who emphasised the discretionary powers that Rule ‧ conferred on the President in respect of such matters (the President pointed out that his position was in any case in line with that of the Conference of Presidents, in that he wished to allow the House to vote on the amendmentsTalare: Richard Corbett undrade, med hänsyn till det stora antal ändringsförslag som lagts fram till betänkandet av Giovanni Claudio Fava- A‧-‧/‧, varför talmannen inte hade tillämpat artikel ‧ i arbetsordningen (talmannen svarade att talmanskonferensen genom ett majoritetsbeslut ansett att denna möjlighet inte borde väljas i just detta fall); Francis Wurtz och Daniel Cohn-Bendit yttrade sig båda om inlägget av Richard Corbett; Richard Corbett påpekade att talmannen enligt artikel ‧ i arbetsordningen har diskretionära befogenheter i sådana frågor (talmannen svarade att hans ställningstagande i vilket fall som helst överensstämde med talmanskonferensens beslut och att han därmed ville låta parlamentet rösta om ändringsförslagen
Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas and Mary Lou McDonald, on behalf of the GUE/NGL Group, on a universal moratorium on the death penalty (BFrancis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas och Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, om ett allmänt moratorium för dödsstraffet (B
Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov and Kyriacos Triantaphyllides, on behalf of the GUE/NGL Group, on the input to the Spring ‧ European Council in relation to the Lisbon Strategy (BFrancis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, om bidraget till diskussionerna om Lissabonstrategin vid Europeiska rådets vårmöte ‧ (B
Francis Wurtz and Vittorio Agnoletto, on behalf of the GUE/NGL GroupFrancis Wurtz och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen
Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo and Helmuth Markov, on behalf of the GUE/NGL GroupFrancis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo och Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen
Francis Wurtz and André Brie, on behalf of the GUE/NGL Group, on Afghanistan: the case of the journalist Perwez Kambakhsh (BFrancis Wurtz och André Brie för GUE/NGL-gruppen, om Afghanistan: fallet med journalisten Perwez Kambakhsh (B
Showing page 1. Found 2706993 sentences matching phrase "Francis of Assisi".Found in 297.654 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.