Translations into Swedish:

  • Franciskus av Assisi   

Example sentences with "Francis of Assisi", translation memory

add example
I hope that each one explained his reasons to the other, that Saint Francis spoke of Christ, that the Sultan read some passages from the Koran and that, in the end, they came to an agreement on the message that poor Saint Francis of Assisi used to repeat everywhere: 'Thou shalt love thy neighbour as thyself'.Jag hoppas att båda förklarade sina skäl för den andre, att den helige Franciskus talade om Kristus, att sultanen läste några stycken ur Koranen och att de till slut enades om det budskap som stackars Franciskus av Assisi brukade upprepa överallt: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
Mr President, the earthquake that affected Italy is unfortunately still having disastrous effects in one of the regions most dear to Italian culture, to European culture, I would say to world culture: Assisi, the homeland of St. Francis, where the great masterpieces of Giotto and Cimabue are to be found.Herr ordförande! Jordbävningen som drabbade Italien har tyvärr fortfarande katastrofala effekter på ett av de mest omhuldade områdena för den italienska kulturen, för den europeiska kulturen, för världskulturen: Assisi, San Fanciskus hemstad.
When Commissioner Fischler passes, as all of us must, to the other side - although not for a long time I trust - and he meets St. Francis of Assisi who asks him: 'Commissioner, why so much slaughter for nothing?Då kommissionär Fischler, liksom vi andra, går till de sälla jaktmarkerna - jag hoppas att det skall dröja länge än - och han träffar den helige Fransiscus av Assisi som frågar: "Herr kommissionär, varför sådant slaktande till ingen nytta?
The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
To trace in our lives the gentle footsteps of Francis of AssisiVi var Guds små dårar
Borrowing the words of Saint Francis of Assisi: Lady Poverty.Med Franciskus av Assisis ord: Fru fattigdom.
And if you wish to take any disciplinary action, I shall be prepared to accept full responsibility for my action, quite willingly, because I do not have the natural temperament of a St Francis of Assisi and I do not like being insulted.Och om ni vill inleda någon disciplinär åtgärd står jag till förfogande för att svara, i fullständigt samvete, för den gärning jag medvetet begick, för naturligtvis har jag inte den helige Franciscus av Assissis själ och jag tycker inte om att bli förolämpad.
My favourite saint is Francis of Assisi, and he did not only love people, he loved animals as well.Mitt favorithelgon är Frans av Assisi. Han älskade inte bara människor, han älskade djur också.
Francis of Assisi?Francis av Assisi?
Leonardo da Vinci, Francis of Assisi: it was always the truly great who lent their voice to dumb animals.Om det nu var Leonardo da Vinci eller Franciscus av Assisi, så har det alltid varit de mycket stora som lånat sin röst åt de mållösa.
We need a new Saint Francis of Assisi.Vi behöver en ny Franciskus av Assisi.
Allow me to read out something written by St Francis of Assisi in the 12th Century.Tillåt mig, att jag läser upp något för er av Fransiskus av Assisi från 1100-talet.
It is not just a question of great individual monuments such as Assisi, which is the wealth of humanity, but a city fabric, made up of dozens of centres ranging from the Middle Ages to the Renaissance, that has been partially destroyed or seriously damaged.Det gäller inte bara stora enstaka monument som Assisi, som är ett mänsklighetens arv, utan om en sammanhängande väv av städer bestående av ett tiotal centra som går från medeltiden till renässansen och som delvis har förstörts eller allvarligt skadats.
Then, at the Perugia-Assisi peace march, crowds of people of different cultures, religions and political allegiance called for the structure of the Constitution to be changed radically, with rejection of war made its first provision.Sedan krävde stora människomassor från olika kulturer, religioner och politiska övertygelser under fredsmarschen från Perugia till Assisi att konstitutionens struktur skulle ändras i grunden, med ett förkastande av krig som dess första punkt.
Mr President, Assisi, mentioned by Mr Graziani, Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito and many other municipalities of Umbria and the Marches have sustained much damage with irreparable losses of monuments, works of art, churches, houses, with much suffering for the population.Herr ordförande! Assisi, vilket Graziani påminde om, liksom Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito och många andra kommuner i Umbrien och Markerna har drabbats svårt med oreparabla förluster av monument, konstverk, kyrkor, hus, och med stort lidande för befolkningen.
We have nevertheless looked into this possibility and I know that Commissioner Oreja is investigating to what extent a contribution could perhaps be provided for the restoration of damaged art treasures - we all know that the great cathedral in Assisi has also been damaged.Vi har dock sökt efter en möjlighet och jag vet att kommissionär Oreja håller på att se efter om det eventuellt kan skänkas ett bidrag för reparation av skadade konstskatter, vi vet alla att den stora basilikan i Assissi också lidit skada.
We must see what specific help can be counted on for the restoration of the basilica in Assisi and the Giotto and Cimabue frescoes.Man måste se efter på vilket specifikt stöd man kan räkna för återuppbyggandet av basilikan i Assisi och freskomålningarna av Giotto och Cimabue.
We remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.Vi minns mötena i Assisi och Johannes Paulus II:s besök i en moské och en synagoga av respekt för och kärlek till andra religioner.
The following spoke: Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, who deplored the outcome and the consequences of this vote (the President proposed to send a new letter on the subject to the President of Afghanistan on Parliament's behalf), Martin Schulz, who, on behalf of the PSE Group, associated himself with Francis Wurtz's remarks and requested that the item on Russia be added to the debates rather than replacing a subject, and Bernd Posselt, who expressed his agreement with Martin Schulz's proposal while expressing the wish that there be five subjects rather than threeTalare: Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen beklagade resultatet och konsekvenserna av denna omröstning (talmannen erbjöd sig att på parlamentets vägnar sända en ny skrivelse till den afghanske presidenten i denna fråga); Martin Schulz för PSE-gruppen anslöt sig till inlägget av Francis Wurtz och begärde att punkten Ryssland snarare skulle läggas till på föredragningslistan än ersätta ett ämne; Bernd Posselt instämde med Martin Schulz förslag och uttryckte ett önskemål om att man skulle återinföra behandlingen av fem ämnen i stället för som nu tre
The following spoke: Elmar Brok (draftsman of the opinion of the AFET Committee), Hannes Swoboda (draftsman of the opinion of the ITRE Committee), Paolo Costa (draftsman of the opinion of the TRAN Committee), Vladimír Železný (draftsman of the opinion of the REGI Committee), Willem Schuth (draftsman of the opinion of the AGRI Committee), Maria Berger (draftsman of the opinion of the JURI Committee), Jean-Marie Cavada (draftsman of the opinion of the LIBE Committee), Edit Bauer (draftsman of the opinion of the FEMM Committee), Alexander Stubb, on behalf of the PPE-DE Group, Richard Corbett, on behalf of the PSE Group, Bronisław Geremek, on behalf of the ALDE Group, Monica Frassoni, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, and Jens-Peter Bonde, on behalf of the IND/DEM GroupTalare: Elmar Brok (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Hannes Swoboda (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Paolo Costa (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Vladimír Železný (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Willem Schuth (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Maria Berger (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Jean-Marie Cavada (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Edit Bauer (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Alexander Stubb för PPE-DE-gruppen, Richard Corbett för PSE-gruppen, Bronisław Geremek för ALDE-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, och Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen
The following spoke: Gunnar Hökmark, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group, Alain Lipietz, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, John Whittaker, on behalf of the IND/DEM Group, Françoise Castex (draftsman of the opinion of the INTA Committee), Proinsias De Rossa (draftsman of the opinion of the EMPL Committee), Werner Langen (draftsman of the opinion of the ITRE Committee), József Szájer (draftsman of the opinion of the IMCO Committee), Emanuel Jardim Fernandes (draftsman of the opinion of the TRAN Committee), Markus Pieper (draftsman of the opinion of the REGI Committee), Robert Goebbels on Mr Pieper's remarks, Gabriele Stauner (draftsman of the opinion of the JURI Committee), Marianne Thyssen and Harlem DésirTalare: Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDEgruppen, Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Françoise Castex (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Proinsias De Rossa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Werner Langen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), József Szájer (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Emanuel Jardim Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Markus Pieper (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Robert Goebbels om detta inlägg, Gabriele Stauner (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Marianne Thyssen och Harlem Désir
The following spoke: Pervenche Berès (draftsman of the opinion of the ECON Committee), Stephen Hughes (draftsman of the opinion of the EMPL Committee), Hannes Swoboda (draftsman of the opinion of the ITRE Committee), Markus Pieper (draftsman of the opinion of the REGI Committee), Marianne Thyssen, on behalf of the PPE-DE Group, Brian Simpson, on behalf of the PSE Group, Luigi Cocilovo, on behalf of the ALDE Group, Roberts Zīle, on behalf of the UEN Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Michael Henry Nattrass, on behalf of the IND/DEM Group, Luca Romagnoli, on behalf of the ITS Group, Alessandro Battilocchio, Non-attached Member, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui and Nathalie GriesbeckTalare: Pervenche Berès (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Stephen Hughes (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Hannes Swoboda (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Markus Pieper (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui och Nathalie Griesbeck
The following spoke: Hans-Gert Poettering, on behalf of the PPE-DE Group, Martin Schulz, on behalf of the PSE Group, Andrew Duff, on behalf of the ALDE Group, Monica Frassoni, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Philippe de Villiers, on behalf of the IND/DEM Group, Brian Crowley, on behalf of the UEN Group, James Hugh Allister, Non-attached Member, Elmar Brok, member of the European Convention and draftsman of the opinion of the AFET Committee, Klaus Hänsch, member of the European Convention, Jo Leinen, chairman of the AFCO Committee, and Miguel Angel Martínez Martínez, draftsman of the opinion of the DEVE CommitteeTalare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Andrew Duff för ALDEgruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Philippe de Villiers för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Elmar Brok, ledamot av konventet och föredragande av yttrande från utskottet AFET, Klaus Hänsch, ledamot av konventet, Jo Leinen, ordförande för utskottet AFCO, och Miguel Angel Martínez Martínez, föredragande av yttrande från utskottet DEVE
The following spoke: Gunnar Hökmark (rapporteur for the opinion of the ECON Committee), Harald Ettl (rapporteur for the opinion of the ECON Committee), Donata Gottardi (rapporteur for the opinion of the ECON Committee), Harald Ettl (rapporteur for the opinion of the EMPL Committee), Anja Weisgerber (rapporteur for the opinion of the EMPL Committee), Othmar Karas (rapporteur for the opinion of the JURI Committee), Nicole Fontaine, on behalf of the PPE-DE Group, Ieke van den Burg, on behalf of the PSE Group, Jean Marie Beaupuy, on behalf of the ALDE Group, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, on behalf of the UEN Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Roberto Fiore, Non-attached Member, Georgios Papastamkos and Manuel Medina OrtegaTalare: Gunnar Hökmark (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Harald Ettl (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Donata Gottardi (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Harald Ettl (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Anja Weisgerber (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Othmar Karas (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Nicole Fontaine för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Jean Marie Beaupuy för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Roberto Fiore, grupplös, Georgios Papastamkos och Manuel Medina Ortega
Showing page 1. Found 2706993 sentences matching phrase "Francis of Assisi".Found in 217.597 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.