Translations into Swedish:

  • Franciskus av Assisi   

Example sentences with "Francis of Assisi", translation memory

add example
Leonardo da Vinci, Francis of Assisi: it was always the truly great who lent their voice to dumb animals.Om det nu var Leonardo da Vinci eller Franciscus av Assisi, så har det alltid varit de mycket stora som lånat sin röst åt de mållösa.
The spirit of Saint Francis of Assisi is present in this Chamber.Den helige Franciskus av Assisis ande finns närvarande i kammaren.
My favourite saint is Francis of Assisi, and he did not only love people, he loved animals as well.Mitt favorithelgon är Frans av Assisi. Han älskade inte bara människor, han älskade djur också.
Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
Decision adopted on 1 October by the Commission granting emergency aid of ECU 100 000 for the restoration of the Church of St Francis of Assisi following the earthquakes in the Italian region of Umbria in S eptember .Kommissionens beslut av den 1 oktober . Ärende : beviljande av 100 000 ecu i katastrofbistånd för restaurering av Den helige Francisku s kyrka i Assisi efter jordbävningarna i den italienska regionen Umbrien i september .
The Commission granted two emergency aid packages of ECU 100 000 for the restoration of the Cappella della Sindone and part of the Turin Royal Palace which had been damaged in a fire and for the church of Saint Francis of Assisi , which suffered earthquake damage ( 3 ) .Kommissionen beviljade vid två tillfällen katastroflyalp på vardera 100 000 ecu för restaureringen av Cappella della Sindone och en del av det kungliga palatset i Turin som brandhärjats respektive kyrkan San Francesco di Assisi som skadats i ett jordskalv ( 2 ) .
Francis of Assisi?Francis av Assisi?
Allow me to read out something written by St Francis of Assisi in the 12th Century.Tillåt mig, att jag läser upp något för er av Fransiskus av Assisi från 1100-talet.
Borrowing the words of Saint Francis of Assisi: Lady Poverty.Med Franciskus av Assisis ord: Fru fattigdom.
And if you wish to take any disciplinary action, I shall be prepared to accept full responsibility for my action, quite willingly, because I do not have the natural temperament of a St Francis of Assisi and I do not like being insulted.Och om ni vill inleda någon disciplinär åtgärd står jag till förfogande för att svara, i fullständigt samvete, för den gärning jag medvetet begick, för naturligtvis har jag inte den helige Franciscus av Assissis själ och jag tycker inte om att bli förolämpad.
We need a new Saint Francis of Assisi.Vi behöver en ny Franciskus av Assisi.
Mr President, the earthquake that affected Italy is unfortunately still having disastrous effects in one of the regions most dear to Italian culture, to European culture, I would say to world culture: Assisi, the homeland of St. Francis, where the great masterpieces of Giotto and Cimabue are to be found.Herr ordförande! Jordbävningen som drabbade Italien har tyvärr fortfarande katastrofala effekter på ett av de mest omhuldade områdena för den italienska kulturen, för den europeiska kulturen, för världskulturen: Assisi, San Fanciskus hemstad.
When Commissioner Fischler passes, as all of us must, to the other side - although not for a long time I trust - and he meets St. Francis of Assisi who asks him: 'Commissioner, why so much slaughter for nothing?Då kommissionär Fischler, liksom vi andra, går till de sälla jaktmarkerna - jag hoppas att det skall dröja länge än - och han träffar den helige Fransiscus av Assisi som frågar: "Herr kommissionär, varför sådant slaktande till ingen nytta?
I hope that each one explained his reasons to the other, that Saint Francis spoke of Christ, that the Sultan read some passages from the Koran and that, in the end, they came to an agreement on the message that poor Saint Francis of Assisi used to repeat everywhere: 'Thou shalt love thy neighbour as thyself'.Jag hoppas att båda förklarade sina skäl för den andre, att den helige Franciskus talade om Kristus, att sultanen läste några stycken ur Koranen och att de till slut enades om det budskap som stackars Franciskus av Assisi brukade upprepa överallt: ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
Mr President, Assisi, mentioned by Mr Graziani, Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito and many other municipalities of Umbria and the Marches have sustained much damage with irreparable losses of monuments, works of art, churches, houses, with much suffering for the population.Herr ordförande! Assisi, vilket Graziani påminde om, liksom Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito och många andra kommuner i Umbrien och Markerna har drabbats svårt med oreparabla förluster av monument, konstverk, kyrkor, hus, och med stort lidande för befolkningen.
Researchers fro m avariety of fields ( climatologists , microbiologists , chemists , etc . ) togetherexamine our heritageand propose innovativesolutions for conservation and rehabilitation.Example : innovativeanti-seismic materialsand systems , based inparticular on shapememory alloys as wereused to restore the basilica in Assisi ( Italy ) badly damaged by the1997 earthquakes .Angela Karp , professor vid Bristols universitet , samordnare för fem projekt om Molecular Tools for Biodiversity som spänner över denbiologiska mångfaldens hela spektrum av djuroch växter . Ett fyrtiotal offentliga och privatalaborator ier medverkar .
We remember the meetings in Assisi and John Paul II's visits both to a mosque and a synagogue in the name of respect and love to fellow men.Vi minns mötena i Assisi och Johannes Paulus II:s besök i en moské och en synagoga av respekt för och kärlek till andra religioner.
We have nevertheless looked into this possibility and I know that Commissioner Oreja is investigating to what extent a contribution could perhaps be provided for the restoration of damaged art treasures - we all know that the great cathedral in Assisi has also been damaged.Vi har dock sökt efter en möjlighet och jag vet att kommissionär Oreja håller på att se efter om det eventuellt kan skänkas ett bidrag för reparation av skadade konstskatter, vi vet alla att den stora basilikan i Assissi också lidit skada.
The Contracting Parlies shall assisi each other , in the areas within their competence , in the manner and under the conditions laid down in this Protocol , to ensure the correa application of the customs legislation , in particular by preventing , investigating and combating operations in breach of that legislation .De avtalsslutandc partema skall , inom ramen för sina befogenheter , bistå varandra på det sätt och i enlighet med de villkor som fastställs i della protokoll for att säkerställa att tulllagstiftningen tillämpas korrekt , särskilt genom att förebygga , utreda och beivra verksamhet som strider mot den lagstiftningen. ningen .
It is not just a question of great individual monuments such as Assisi, which is the wealth of humanity, but a city fabric, made up of dozens of centres ranging from the Middle Ages to the Renaissance, that has been partially destroyed or seriously damaged.Det gäller inte bara stora enstaka monument som Assisi, som är ett mänsklighetens arv, utan om en sammanhängande väv av städer bestående av ett tiotal centra som går från medeltiden till renässansen och som delvis har förstörts eller allvarligt skadats.
We must see what specific help can be counted on for the restoration of the basilica in Assisi and the Giotto and Cimabue frescoes.Man måste se efter på vilket specifikt stöd man kan räkna för återuppbyggandet av basilikan i Assisi och freskomålningarna av Giotto och Cimabue.
Then, at the Perugia-Assisi peace march, crowds of people of different cultures, religions and political allegiance called for the structure of the Constitution to be changed radically, with rejection of war made its first provision.Sedan krävde stora människomassor från olika kulturer, religioner och politiska övertygelser under fredsmarschen från Perugia till Assisi att konstitutionens struktur skulle ändras i grunden, med ett förkastande av krig som dess första punkt.
In order to achieve the objectives of industrial devel opment , the Community shall assisi in ( he esublishment and expansion of all types of viable industry which have been identified by the ÀCP Sutes as important in terms of their industrialization objectives and priorities .För att nå den industriella utvecklingens mål skall gemenskapen bistå vid upprättande och utbyggnad av alla de typer av livskraftig industri som AVS-staterna har angett såsom viktiga med hänsyn till deras mål och prioriteter för industrialiseringen .
The following spoke: Richard Corbett, who asked, in view of the large number of amendments tabled to the report by Giovanni Claudio Fava (A‧-‧/‧), why the President had not applied Rule ‧ (the President replied that a majority in the Conference of Presidents had been against taking such a decision), Francis Wurtz and Daniel Cohn-Bendit, both on Richard Corbett's remarks, and Richard Corbett once again, who emphasised the discretionary powers that Rule ‧ conferred on the President in respect of such matters (the President pointed out that his position was in any case in line with that of the Conference of Presidents, in that he wished to allow the House to vote on the amendmentsTalare: Richard Corbett undrade, med hänsyn till det stora antal ändringsförslag som lagts fram till betänkandet av Giovanni Claudio Fava- A‧-‧/‧, varför talmannen inte hade tillämpat artikel ‧ i arbetsordningen (talmannen svarade att talmanskonferensen genom ett majoritetsbeslut ansett att denna möjlighet inte borde väljas i just detta fall); Francis Wurtz och Daniel Cohn-Bendit yttrade sig båda om inlägget av Richard Corbett; Richard Corbett påpekade att talmannen enligt artikel ‧ i arbetsordningen har diskretionära befogenheter i sådana frågor (talmannen svarade att hans ställningstagande i vilket fall som helst överensstämde med talmanskonferensens beslut och att han därmed ville låta parlamentet rösta om ändringsförslagen
Showing page 1. Found 3311257 sentences matching phrase "Francis of Assisi".Found in 473.821 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.