Translations into Swedish:

  • Marie Adélaïde av Frankrike   

Example sentences with "Marie Adélaïde of France", translation memory

add example
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ October ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal d'instance de Saintes, France)- Max Rampion, Marie-Jeanne Rampion, née Godard v Franfinance SA, K par K SAS (Directive ‧/‧/EEC- Consumer credit- Right of the consumer to pursue remedies against the grantor of credit for non-performance or performance not in accordance with the contract relating to the goods or services financed by the credit- Conditions- Indication in the offer of credit of the goods or service being financed- Credit facility enabling the credit granted to be used on a number of occasions- Possibility for the national court to raise of its own motion the right of the consumer to pursue remedies against the grantor of creditMål C-‧/‧: Domstolens dom (första avdelningen) av den ‧ oktober ‧ (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance de Saintes – Frankrike) – Max Rampion, Marie-Jeanne Godard, gift Rampion mot Franfinance SA, K par SAS (Direktiv ‧/‧/EEG – Konsumentkrediter – Konsumentens rätt att göra påföljder gällande gentemot kreditgivaren i de fall då varorna eller tjänsterna som finansierats med krediten inte tillhandahålls eller inte är i avtalat skick – Villkor – Uppgift i krediterbjudandet om den vara eller den tjänst som skall finansieras – Beviljande av kredit som kan utnyttjas flera gånger – Den nationella domstolens möjlighet att ex officio pröva konsumentens rätt att göra påföljder gällande gentemot kreditgivaren
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif de Lyon, France)- Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche v Commune de Roanne (Public procurement- Directive ‧/‧/EEC- Award without call for tenders- Contract for the implementation of a development project concluded between two contracting authorities- Definition of ‘public works contract’ and ‘work’- Method of calculation of the value of the contractMål C-‧/‧: Domstolens dom (första avdelningen) av den ‧ januari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Lyon – Frankrike) – Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon och Elisabeth Roche mot Commune de Roanne (Offentlig upphandling – Direktiv ‧/‧/EEG – Tilldelning utan anbudsinfordran – Avtal avseende en stadsplaneringsåtgärd slutet mellan två upphandlande myndigheter – Begreppen ”offentligt byggentreprenadkontrakt” och ”byggnadsverk” – Beräkningssätt för att fastställa värdet på kontraktet
In Case C-‧/‧ P: appeal under Article ‧ of the Statute of the Court of Justice lodged on ‧ May ‧ by Jean-Marie Le Pen, residing at Saint-Cloud (France), (Agent: F. Wagner), the other party to the proceedings being the European Parliament (Agents: H. Krück and C. Karamarcos), the French Republic, (Agents: R. Abraham, G. de Bergues and L. Bernheim), intervener at first instance- the Court (Second Chamber), composed of C.W.A. Timmermans (Rapporteur), President of the Chamber, R. Silva de Lapuerta, J. Makarczyk, P. Kūris and G. Arestis, Judges; F.G. Jacobs, Advocate General; R. Grass, Registrar, gave a judgment on ‧ July ‧, in which itI mål C-‧/‧ P, angående ett överklagande enligt artikel ‧ i domstolens stadga, som ingavs den ‧ maj ‧, Jean-Marie Le Pen, Saint-Cloud (Frankrike), (ombud: F. Wagner, avocat), mot Europaparlamentet (ombud: H. Krück och C. Karamarcos), svarande i första instans, och Republiken Frankrike (ombud: R. Abraham och G. de Bergues, samt L. Bernheim),intervenient i första instans, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna R. Silva de Lapuerta, J. Makarczyk, P. Kūris och G. Arestis, generaladvokat: F.G. Jacobs, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ juli ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
At the same time, the United Nations High Commissioner for Refugees has condemned laws passed by the Danish and Italian Governments that call into question the right to live as a family by limiting family reunification, the right to love the person of one's choice by attacking mixed marriages and that even seek to limit the number of asylum applicants. Furthermore, France - my own country, as it happens - which has traditionally defended human rights, has just voted a Jean-Marie Le Pen through to the second round of the presidential elections, a politician who has used the subject of immigrants and asylum applicants for his own gains.I ett skede då FN:s flyktingkommissarie upprörs över lagar som har drivits igenom av den danska och den italienska regeringen - lagar som ifrågasätter rätten att bo med sin familj genom en inskränkning av rätten till familjeåterförening och rätten att älska vem man vill genom ett angrepp på blandäktenskap och som till och med syftar till att begränsa antalet asylsökande på förhand - i ett skede då ett helt land, som i det här fallet är mitt land, Frankrike, de mänskliga rättigheternas hemland, till den andra omgången i presidentvalet har fört fram Jean-Marie Le Pen, som skor sig på sitt motstånd till invandrare och asylsökande, ja då är det oansvarigt att rusa iväg och vägra att lösa de verkliga problemen genom att låta utlänningarna få bära hundhuvudet.
One of our so-called colleagues in this House, Jean-Marie Le Pen, is reported in an interview in the neo-fascist paper as having stated that the Nazi occupation of France was not particularly inhumane.En av våra så kallade kolleger här i kammaren, Jean-Marie Le Pen, rapporteras ha sagt i en intervju i den nyfascistiska tidningen att nazisternas ockupation av Frankrike inte var särskilt omänsklig.
In France, for example, Jean-Marie Le Pen had proposed to place, from the outset, the scheme for victims of terrorism in the same category as the long-established scheme for victims of war.I Frankrike har till exempel Jean-Marie Le Pen föreslagit att man omedelbart skall sammanföra försäkringssystemet för terrorismens offer med det sedan länge utarbetade systemet för krigsoffer.
Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ October ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal d'instance de Saintes, France)- Max Rampion, Marie-Jeanne Rampion, née Godard v Franfinance SA, K par K SASDomstolens dom (första avdelningen) av den ‧ oktober ‧ (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance de Saintes – Frankrike) – Max Rampion, Marie-Jeanne Godard, gift Rampion mot Franfinance SA, K par SAS
Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ January ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal administratif de Lyon, France)- Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche v Commune de RoanneDomstolens dom (första avdelningen) av den ‧ januari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Lyon – Frankrike) – Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon och Elisabeth Roche mot Commune de Roanne
Similarly, Jean-Marie Le Pen was bitterly condemned in France for having expressed a moderate view, very widely endorsed by the French people, on the consequences of a massive influx of Muslim immigrants.På liknande sätt fördömdes Jean-Marie Le Pen hårt i Frankrike för att ha uttryck en moderat åsikt, som stöds av en mycket stor del av franska folket, om följderna av ett kraftigt inflöde av muslimska invandrare.
Glyn Ford, on the disavowal of Jean-Marie Le Pen's statement that the Nazi occupation of France was not particularly inhumaneGlyn Ford, om desavoueringen av Jean-Marie Le Pens uttalande att nazisternas ockupation av Frankrike inte var särskilt omänsklig
In France, for example, the Front National, representing over 15% of the electorate, has no representatives in the National Assembly, and the parties in power want to prevent its candidate, Jean-Marie Le Pen, from standing in the Presidential election.I Frankrike har t.ex. Front National, som företräder mer än 15 procent av väljarkåren, ingen företrädare i nationalförsamlingen, och de partier som har makten vill hindra detta partis kandidat, Jean-Marie Le Pen, från att ställa upp i presidentvalet.
Last year in France there were problems around this festival but they were much exaggerated by people like Jean-Marie Le Pen's Front national , a man who has more concern about animal welfare than the death of 6 000 000 Jews in the Second World War.Förra året i Frankrike var det problem kring den här festivalen men det överdrevs mycket av människor som Jean-Marie Le Pens Front national, en man som oroar sig mer för djurskydd än sex miljoner döda judar under Andra världskriget.
Applicant(s): Air Bourbon SAS (Sainte-Marie, island of Réunion, France) (represented by: S. Vaisse, lawyerSökande: Air Boubon SAS (Sainte-Marie, île de la Réunion, Frankrike) (ombud: advokaten S. Vaisse
So...... one, his son, King Edward; two, his elder daughter, the Princess Mary; three, his younger daughter, the Princess Elizabeth; four...... Frances; daughter of his younger sister; five, her daughter, JaneSåledes...Ett: hans son, kung Edvard. Två: hans äldre dotter Maria
In France the Interior Minister Michèle Alliot-Marie said on the subject that 'French prisons are a hotbed of recruitment for radical Islamists.'I Frankrike yttrade inrikesminister Michèle Alliot-Marie i ämnet: ”Franska fängelser är en drivbädd för rekrytering till radikala islamister.”
Jean-Claude Martinez, Carl Lang, Bruno Gollnisch and Marie-France Stirbois on reform of the CAPJean-Claude Martinez, Carl Lang, Bruno Gollnisch och Marie-France Stirbois om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken
On ‧ February ‧, the Commission received notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Lyonnaise des Eaux (France), controlled by GDF Suez (France), is to acquire within the meaning of Article ‧(b) of the EC Merger Regulation sole control of the group of undertakings Société des Eaux du Nord (France), Société Provençale des Eaux (France), Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille (France), Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (France), Société Martiniquaise des Eaux (France), Société Guyanaise des Eaux (France), Société Stéphanoise des Eaux (France) and Société Nancéenne des Eaux (France) by way of exchange of sharesKommissionen mottog den ‧ februari ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧, genom vilken företaget Lyonnaise des Eaux (Frankrike), kontrollerat av GDF Suez (Frankrike), på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar fullständig kontroll över företagen Société des Eaux du Nord (Frankrike), Société Provençale Des Eaux (Frankrike), Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille (Frankrike), Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Frankrike), Société Martiniquaise des Eaux (Frankrike), Société Guyanaise des Eaux (Frankrike), Société Stéphanoise des Eaux (Frankrike) och Société Nancéenne des Eaux (Frankrike) genom utbyte av aktier
On ‧ July ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Lyonnaise des Eaux (France) controlled by GDF Suez (France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation exclusive control of the whole of the undertakings Société des Eaux du Nord (France), Société Provençale Des Eaux (France), Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille (France), Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (France), Société Martiniquaise des Eaux (France) and Société Guyanaise des Eaux (France) by way of exchanges of sharesKommissionen mottog den ‧ juli ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧, genom vilken företaget Lyonnaise des Eaux (Frankrike), kontrollerat av GDF Suez (Frankrike), på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företagen Société des Eaux du Nord (Frankrike), Société Provençale Des Eaux (Frankrike), Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille (Frankrike), Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Frankrike), Société Martiniquaise des Eaux (Frankrike) och Société Guyanaise des Eaux (Frankrike) genom utbyte av aktier
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking LBO France Gestion SAS (LBO France, France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings European Flight Services SAS (France), France Handling SA (France), Worldwide Flight Services Inc (USA), Worldwide Flight Services Limited (UK), SpaTrans Holding Limited (UK), and Worldwide Flight Services France Holding SA ((France), (together Vinci Airport Services) belonging to the Vinci Group by way of purchase of sharesKommissionen mottog den ‧ september ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧, genom vilken företaget LBO France Gestion SAS (LBO France, Frankrike) på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företagen European Flight Services SAS (Frankrike), France Handling SA (Frankrike), Worldwide Flight Services Inc (USA), Worldwide Flight Services Limited (Förenade kungariket), SpaTrans Holding Limited (Förenade kungariket), och Worldwide Flight Services France Holding SA ((Frankrike), (tillsammans Vinci Airport Services) som tillhör Vinci Group-koncernen genom förvärv av aktier
On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Johnson & Johnson Consumer France SAS (Johnson & Johnson Consumer France, France) controlled by the Johnson & Johnson group (USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings Vania Expansion SNC (Vania, France) and Laboratoires Polivé SNC (Polivé, France) as well as the activities of Georgia Pacific France SAS (GP, France) in Belgium and Luxembourg by way of purchase of sharesKommissionen mottog den ‧ januari ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧, genom vilken företaget Johnson & Johnson Consumer France SAS (Johnson & Johnson Consumer France, Frankrike), kontrollerat av Johnson & Johnson group (Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i rådets förordning, förvärvar fullständig kontroll över företagen Vania Expansion SNC (Vania, Frankrike) och Laboratoires Polivé SNC (Polivé, Frankrike) samt verksamheterna hos Georgia Pacific France SAS (GP, Frankrike) i Belgien och Luxemburg genom förvärv av aktier
On ‧ November ‧, the Commission received notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Groupe Bertrand Restauration (Bertrand Restauration, France), controlled by Groupe Bertrand (Groupe Bertrand, France), Groupe LVMH (LVMH, France) and AB Inbev France (Inbev France, France), controlled by Anheuser-Bush Inbev (Groupe Inbev, Belgium), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control of the undertaking Bars&Co by way of a newly created company called Bars&Co Développement Franchises (BCDF, FranceKommissionen mottog den ‧ november ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧, genom vilken koncernen Groupe Bertrand Restauration (Bertrand Restauration, Frankrike), kontrollerad av Groupe Bertrand (Groupe Bertrand, Frankrike) och Groupe LVMH (LVMH, Frankrike), och företaget AB Inbev France (Inbev France, Frankrike), kontrollerat av Anheuser-Bush Inbev (Groupe Inbev, Belgien) på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i EG:s koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över Bars&Co, genom företaget Bars&Co Développement Franchises (BCDF, Frankrike), som är ett nyskapat gemensamt företag
having regard to the Constitution of the Mari Republic (Mari El), which recognises Mari as one of the State languages, and to the ‧ Act on Linguistic Matters that declares Mari El a multi-ethnic republic and provides for the right of all citizens regardless of their ethnicity to maintain and develop their native language and culturemed beaktande av republiken Mari Els konstitution, i vilken man erkänner att mariska är ett av de officiella språken, och med hänsyn till ‧ års lag om språkfrågor, i vilken det fastställs att Mari El är en multietnisk republik och genom vilken alla medborgare oavsett etnisk tillhörighet ges rätt att bevara och utveckla sitt modersmål och sin kultur
having regard to the Constitution of the Mari Republic (Mari El), which recognises Mari as one of the State languages, and to the ‧ Act on Linguistic Matters that declares Mari El a multi-ethnic republic and provides for the right of all citizens regardless of their ethnicity to maintain and develop their native language and culturemed beaktande av Republiken Mari Els konstitution, i vilken man erkänner att mariska är ett av de officiella språken, och med hänsyn till ‧ års lag om språkfrågor, i vilken det fastställs att Mari El är en multietnisk republik och genom vilken alla medborgare oavsett etnisk tillhörighet ges rätt att bevara och utveckla sitt modersmål och sin kultur
On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Cinven Limited (Cincen, UK) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings France Télécom Câble (FTC, France), a subsidiary of France Télécom SA (France), and NC Numéricâble (NCN, France), a subsidiary of Groupe Canal+ (France), by way of purchase of sharesKommissionen mottog den ‧ januari ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧ genom vilken företaget Cinven Limited (Cincen, Storbritannien) förvärvar, på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen, fullständig kontroll över företaget France Télécom Câble (FTC, Frankrike), ett dotterbolag till France Télécom SA (Frankrike), och NC Numéricâble (NCN, France), ett dotterbolag till Canal+-gruppen (Frankrike), genom förvärv av aktier
On ‧ December ‧, the Commission received notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, by which Sita France (France), controlled by Suez Environnement, and Paprec Plastiques (France), controlled by Paprec France, a member of the Paprec group, acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Regulation joint control of France Plastiques Recyclage SAS (FPR) (France), a company engaged in the processing of plastic bottles made of polyethylene terephthalate (PETKommissionen mottog den ‧ december ‧ en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel ‧ i rådets förordning (EG) nr ‧/‧, genom vilken företaget Sita France (Frankrike), kontrollerat av Suez Environnement, och Paprec Plastiques (Frankrike), kontrollerat av Paprec France, som tillhör koncernen Paprec, på det sätt som avses i artikel ‧.‧ b i förordningen förvärvar gemensam kontroll över France Plastiques Recyclage SAS (FPR) (Frankrike) som är verksamt inom hantering av plastflaskor av polyetylentereftalat (PET-flaskor
Showing page 1. Found 2714340 sentences matching phrase "Marie Adélaïde of France".Found in 954.977 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.