Translations into Swedish:

We are sorry, but we have no translations for word The Wild West in English Swedish dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

The wild west.Vilda västern.
The Wild West.Vilda Västern.

Example sentences with "The Wild West", translation memory

add example
The Wild West wasn' t even the Wild WestInte ens Vilda Västern var det
I think, however, that common rules have to be applied to this sector, so that we do not find ourselves at some stage somewhere out in the Wild West, or even the Wild East.Jag anser emellertid att man måste finna gemensamma spelregler för denna bransch om vi inte en dag skall upptäcka att vi befinner oss mitt i Vilda östern eller Vilda västern.
To the historian, it' s the Old West.To the book writer, it' s the Wild West. To the businessman, it' s the Undeveloped WestArkeologer som vill gräva, affärsmän som vill bygga
We are not attempting to draw dividing lines, to classify the productive sectors in the supply chain, the farmers, manufacturers, wholesalers and retailers as 'the good', 'the bad' and 'the ugly', because I do not believe that we are living in a 'Wild West' society and economy; I believe that we are living in an economy based on the regulations of the internal market of the European Union, a market which provides opportunity for growth and competitiveness when it operates transparently, but which ousts or eliminates producers and economic activities when unfair and opaque functions penetrate it.Vi försöker inte skapa skiljelinjer, dela upp de produktiva sektorerna i försörjningskedjan - jordbrukarna, tillverkarna, grossisterna, detaljhandlarna - som ”de goda”, ”de onda” och ”de fula”, eftersom jag inte anser att vi lever i ett vilda västernsamhälle eller i en vilda västernekonomi. Jag anser att vi lever i en ekonomi som bygger på bestämmelserna för EU:s inre marknad, en marknad som ger tillfälle till tillväxt och konkurrenskraft när den fungerar på ett öppet sätt, men som utestänger producenter och ekonomisk verksamhet när den genomsyras av orättvisa och ogenomskinliga funktioner.
In a debate last November about the European Union's role in globalisation, I made the following comment: 'The Wild West capitalism that dominates the financial markets is threatening entire economies, including the US economy now, and needs international rules.I en debatt i november förra året om EU:s roll i globaliseringen gjorde jag följande anmärkning: ”Den vilda västernkapitalism som dominerar finansmarknaderna hotar nu hela ekonomier inklusive den amerikanska och kräver internationella regler.
Large wild animals are exceptionally numerous in Northern Karelia because the wildernesses in Russian Karelia, beyond Finland's eastern border, are a constant source of new animals, while on the other hand the large lakes prevent them from spreading to the westDe stora rovdjuren i Norra Karelen är ovanligt många, eftersom det hela tiden kommer nya rovdjur från ödemarkerna i ryska Karelen på andra sidan om Finlands östra gräns
They want to emulate the man making his way through the jungle in a rowing boat, for example, or that other man on horseback somewhere in the wild west with pleasant music playing in the background.Man vill till exempel likna den där mannen som färdas genom djungeln i sin roddbåt eller den andra mannen som sitter på sin häst med vacker musik i bakgrunden någonstans i vilda västern.
Currently we have a situation where the European Court of Justice is developing its own case-law in this area and tending towards Wild West-style deregulation, for the simple reason that the legislature is inert; it is doing nothing to address the areas where we lack harmonisation.För närvarande har vi en situation där Europeiska gemenskapernas domstol utvecklar sin egen rättspraxis på detta område, och det lutar åt avreglering i vilda västern-stil av den enkla anledningen att den lagstiftande makten är trög. Det görs ingenting för att ta itu med de områden där vi saknar harmonisering.
Yes, international terrorism must be combated by every means, but please, with the means available under the rule of law, not with Wild West methods according to the country-of-origin principle, which is what the CIA has done here.Ja, den internationella terrorismen måste bekämpas med alla medel, men låt oss göra detta med de medel som finns tillgängliga enligt rättsstatsprincipen, inte med vilda västern-metoder enligt ursprungslandsprincipen, vilket är vad CIA har sysslat med.
Now is the time to look at the precise mechanisms by which the 'Wild West' capitalism pursued by investors in the international financial markets is putting Europe's growth at risk.Tiden är nu inne för att se över de exakta mekanismer som gjort att den europeiska tillväxten kunnat äventyras av den Vilda västern-kapitalism som de internationella finansmarknaderna ägnar sig åt.
The one thing that we most certainly need - and on this we agree wholeheartedly with you, Mr President of the Commission - is a set of rules to tame this Wild-West capitalism that prevails in the financial markets and, yes, threatens entire national economies.En sak som vi definitivt behöver - och här håller vi helt med er, herr kommissionsordförande - är en uppsättning regler för att tämja den vildavästernkapitalism som råder på finansmarknaderna och faktiskt hotar hela nationers ekonomi.
The days of the lawmen of the Wild West are over.Vildavästerndomarnas dagar är över.
It was clearly out of the question for Europe to become a kind of Wild West, where everyone can do what they like, with the strongest inevitably triumphing over the weakest.Uppenbarligen var det otänkbart att Europa skulle bli ett ?Far West?, där var och en handlar efter egen vilja, där de starkare ofrånkomligen vinner över de svagare.
Too many countries still have the death penalty, and they include not only large countries such as China, but also the most important military and democratic power - the United States - which has still not been able to leave its Wild West culture behind.Alltför många länder tillämpar fortfarande dödsstraff, och det gäller inte bara stora länder som Kina, utan också den mest betydelsefulla militära och demokratiska makten - Förenta staterna - som fortfarande inte har lyckats lämna sin Vilda västern-kultur bakom sig.
Unfortunately, Teckomatorp is not the only event of this kind, and many representatives here in Parliament have also witnessed other events which have occurred since then, not to mention the situation - akin to that in the Wild West - which prevails on our high seas.Teckomatorp är tyvärr inte den enda händelsen av detta slag, utan många företrädare här i parlamentet har också vittnat om andra händelser som har inträffat sedan dess, icke att förglömma den situation - eller snarare "vildavästernsituation" - som råder på våra hav.
This journalist, John Jennings, disproves the spectre of the Afghan countryside as an Oriental Wild West on the basis of his own observations.Journalisten i fråga, John Jennings, motbevisar utifrån sina egna iakttagelser synen på den afghanska landsbygden som en orientalisk vilda västern.
Without the rule of law, which is vital to development, Bulgaria will be incapable of constituting, particularly from our European perspective, the frontier region that has come inside the shifting front of EU progress. That is where our Wild West is, our very own America!Utan rättsstaten – som är avgörande för utveckling – kan Bulgarien inte, särskilt inte ur vår europeiska synvinkel sett, bilda d
The trade in wild animal meat for human consumption is just one part of a wildlife trade which includes ivory, fur and the trade in certain animal body parts – a trade which threatens biodiversity and the ecological balance of areas such as Central and West Africa.Handeln med kött från vilda djur för mänsklig konsumtion är bara en del av en handel med vilda djur som inkluderar elfenben, päls och handel med särskilda djurkroppsdelar – en handel som hotar biologisk mångfald och den ekologiska balansen i sådana områden som Central- och Västafrika.
The land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.Marken på västkusten används framför allt för boskap, det vill säga får, nötkreatur och vildhjort.
Sunspot activity and shifts in the Earth' s mag field spanning ‧ years, from the Wild West to World War Il, might have actually left trace bioelectricSolfläcksaktivitet och skiftning av jordens magnetfält över ‧ år-- från vilda västern till andra världs- kriget, kan ha lämnat spår av bioelek
The place to sell Tibbs ' guns is in the Wild West...... and that' s where I' m goingPoängen är att sälja Tibbs vapen i vilda västern, och dit ska jag
Turned the jewelry store into a wild west show... and you wonder why the fuckin ' cops show up?Ni leker vilda västern och undrar varför snuten kommer?!
We have seen it in the Wild West in the United States.Vi har sett det i vilda västern i Förenta staterna.
Without the directive, however, the Wild West would have been a lot wilderUtan direktivet skulle emellertid Vilda västern ha varit betydligt vildare
We all know the limits that were set for self-handling,the provisions that we abolished, those which provided for a type of Wild West without any regulations for new ports, for new sections of ports or for port sections not open to commercial services.Vi känner alla till de gränser som bestämdes för egenhantering, vilka regler som avskaffades, regler som innebar ett slags Vilda västern utan några normer för nya hamnar, för nya hamnsektioner eller för delar av hamnarna som inte var öppna för kommersiella tjänster.
Showing page 1. Found 3582495 sentences matching phrase "The Wild West".Found in 1,324.811 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.