Translations into Swedish:

We are sorry, but we have no translations for word The Wild West in English Swedish dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Swedish. (2)

The wild west.Vilda västern.
The Wild West.Vilda Västern.

Example sentences with "The Wild West", translation memory

add example
The trade in wild animal meat for human consumption is just one part of a wildlife trade which includes ivory, fur and the trade in certain animal body parts – a trade which threatens biodiversity and the ecological balance of areas such as Central and West Africa.Handeln med kött från vilda djur för mänsklig konsumtion är bara en del av en handel med vilda djur som inkluderar elfenben, päls och handel med särskilda djurkroppsdelar – en handel som hotar biologisk mångfald och den ekologiska balansen i sådana områden som Central- och Västafrika.
The one thing that we most certainly need - and on this we agree wholeheartedly with you, Mr President of the Commission - is a set of rules to tame this Wild-West capitalism that prevails in the financial markets and, yes, threatens entire national economies.En sak som vi definitivt behöver - och här håller vi helt med er, herr kommissionsordförande - är en uppsättning regler för att tämja den vildavästernkapitalism som råder på finansmarknaderna och faktiskt hotar hela nationers ekonomi.
The land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.Marken på västkusten används framför allt för boskap, det vill säga får, nötkreatur och vildhjort.
It' s the Wild WestVilda västern
It was clearly out of the question for Europe to become a kind of Wild West, where everyone can do what they like, with the strongest inevitably triumphing over the weakest.Uppenbarligen var det otänkbart att Europa skulle bli ett ?Far West?, där var och en handlar efter egen vilja, där de starkare ofrånkomligen vinner över de svagare.
We have seen it in the Wild West in the United States.Vi har sett det i vilda västern i Förenta staterna.
In a debate last November about the European Union's role in globalisation, I made the following comment: 'The Wild West capitalism that dominates the financial markets is threatening entire economies, including the US economy now, and needs international rules.I en debatt i november förra året om EU:s roll i globaliseringen gjorde jag följande anmärkning: ”Den vilda västernkapitalism som dominerar finansmarknaderna hotar nu hela ekonomier inklusive den amerikanska och kräver internationella regler.
This isn' t the Wild West, okay?Det här är inte Vilda Västern
The Wild West wasn' t even the Wild WestInte ens Vilda Västern var det
We are not attempting to draw dividing lines, to classify the productive sectors in the supply chain, the farmers, manufacturers, wholesalers and retailers as 'the good', 'the bad' and 'the ugly', because I do not believe that we are living in a 'Wild West' society and economy; I believe that we are living in an economy based on the regulations of the internal market of the European Union, a market which provides opportunity for growth and competitiveness when it operates transparently, but which ousts or eliminates producers and economic activities when unfair and opaque functions penetrate it.Vi försöker inte skapa skiljelinjer, dela upp de produktiva sektorerna i försörjningskedjan - jordbrukarna, tillverkarna, grossisterna, detaljhandlarna - som ”de goda”, ”de onda” och ”de fula”, eftersom jag inte anser att vi lever i ett vilda västernsamhälle eller i en vilda västernekonomi. Jag anser att vi lever i en ekonomi som bygger på bestämmelserna för EU:s inre marknad, en marknad som ger tillfälle till tillväxt och konkurrenskraft när den fungerar på ett öppet sätt, men som utestänger producenter och ekonomisk verksamhet när den genomsyras av orättvisa och ogenomskinliga funktioner.
Tell him this is L. A., not the Wild WestSäg till honom att det här är L. A., och inte vilda western
Too many countries still have the death penalty, and they include not only large countries such as China, but also the most important military and democratic power - the United States - which has still not been able to leave its Wild West culture behind.Alltför många länder tillämpar fortfarande dödsstraff, och det gäller inte bara stora länder som Kina, utan också den mest betydelsefulla militära och demokratiska makten - Förenta staterna - som fortfarande inte har lyckats lämna sin Vilda västern-kultur bakom sig.
This journalist, John Jennings, disproves the spectre of the Afghan countryside as an Oriental Wild West on the basis of his own observations.Journalisten i fråga, John Jennings, motbevisar utifrån sina egna iakttagelser synen på den afghanska landsbygden som en orientalisk vilda västern.
Because we do not consider the world market to be the Wild West, where anyone can act as they see fit.Jo, för att vi inte anser att världsmarknaden är ett vilda västern där var och en kan handla efter eget tycke.
Currently we have a situation where the European Court of Justice is developing its own case-law in this area and tending towards Wild West-style deregulation, for the simple reason that the legislature is inert; it is doing nothing to address the areas where we lack harmonisation.För närvarande har vi en situation där Europeiska gemenskapernas domstol utvecklar sin egen rättspraxis på detta område, och det lutar åt avreglering i vilda västern-stil av den enkla anledningen att den lagstiftande makten är trög. Det görs ingenting för att ta itu med de områden där vi saknar harmonisering.
" but you' re gonna be proud of me cos I' m gonna photograph the whole Wild West. "" men ni kommer att bli stolt för jag ska fotografera hela vilda västern. "
was a latter- day Wild West with criminal gangs ruling the streetssin tids vilda västern där kriminella ligor härjade fritt
We all know the limits that were set for self-handling,the provisions that we abolished, those which provided for a type of Wild West without any regulations for new ports, for new sections of ports or for port sections not open to commercial services.Vi känner alla till de gränser som bestämdes för egenhantering, vilka regler som avskaffades, regler som innebar ett slags Vilda västern utan några normer för nya hamnar, för nya hamnsektioner eller för delar av hamnarna som inte var öppna för kommersiella tjänster.
As one said to me, we had a right to assume the rules on solvency were being respected and that we were not operating, as it were, in the Wild West, where rules could be ignored.Som en av de sade till mig, vi hade en rättighet att anta att solvensreglerna respekterades, och att vi inte verkade, som det var, i Vilda västern, där man kan strunta i regler.
Carry a gun in the Wild WestBära pistol i Vilda Västern
They want to emulate the man making his way through the jungle in a rowing boat, for example, or that other man on horseback somewhere in the wild west with pleasant music playing in the background.Man vill till exempel likna den där mannen som färdas genom djungeln i sin roddbåt eller den andra mannen som sitter på sin häst med vacker musik i bakgrunden någonstans i vilda västern.
Now is the time to look at the precise mechanisms by which the 'Wild West' capitalism pursued by investors in the international financial markets is putting Europe's growth at risk.Tiden är nu inne för att se över de exakta mekanismer som gjort att den europeiska tillväxten kunnat äventyras av den Vilda västern-kapitalism som de internationella finansmarknaderna ägnar sig åt.
Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.Visst kan vi tala om vildavästernmetoder på finansmarknaderna.
Showing page 1. Found 3582495 sentences matching phrase "The Wild West".Found in 389.829 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.