pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Noun, Adjective  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • stark       
   
  viktig
 • trivas     
   
  må bra
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
Of moral excellence.
 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
An article of commerce.
 
Kind and willing.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
Effective.
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Reasonable in amount.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
Large in amount or size.
 
Entire.
 
Healthful.
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Of people, competent or talented.
 
Favourable.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
Beneficial; worthwhile.
 
The nutritional, healthy part of something.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (50)

a good causeen god gärning
a good deal ofmycket
A Good Feelin’ To KnowA Good Feelin’ To Know
a miss is as good as a milenära skjuter ingen hare
a nod's as good as a winkförstå en halvkväden visa (informellt)
All Good ThingsAll Good Things
all in good timei sinom tid
as good asså gott som; nästan; så gott som
As Good as It GetsLivet från den ljusa sidan
be a good matchpassa bra ihop
be good with one's handsvara händig
canned goodskonserv
capital goodsproduktionsmedel; kapitalvaror; kapitalvara; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning
consumer goodkonsumtionsvara
consumer goodskonsumtionsvara
Cuba GoodingCuba Gooding Jr
dangerous goodsfarligt gods
dangerous goods lawlag om farligt gods
do a good deedutföra en god gärning
do good workutföra (göra) ett gott arbete
do more harm than goodvara mer till nytta än skada; göra mera skada än nytta
durable goodkapitalvara
durable goodsvaraktig konsumtionsvara
durables goodshållbara konsumtionsvaror
electrical goods industryelektriska hushållsapparatsindustrin
Eric of Good HarvestsErik Årsäll
every bit as good-bad as somethinglika bra-dålig som något
fancy leather goods and glove-making industrylädervaruindustri
Feel Good LostFeel Good Lost
Feels So GoodFeels So Good
finished goodhelfabrikat
Good Automated Manufacturing PracticeGood Automated Manufacturing Practice
Good Bookskrift
Good Bye Lenin!Good bye
Good CausesGood Causes
Good FridayLångfredag; långfredag; Långfredagen; långfredagen
Good HumorGood Humor
Good Luck ChuckGood Luck Chuck
Good manufacturing practiceGood Manufacturing Practice
Good Vibrations: Thirty Years of The Beach BoysGood Vibrations
Good Will HuntingWill Hunting
Goods and Services Taxmoms för varor och tjänster
I wish to goodness...jag önskar vid Gud att...
International Organisation of Good TemplarsIOGT
Making Enemies Is GoodMaking Enemies is Good
Matt GoodMatthew Good
No Good GofersNo Good Gofers
The GoodDen gode, den onde, den fule
The Good Person of SezuanDen goda människan i Sezuan
Tree of Knowledge of Good and EvilKunskapens träd

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
Such a prescription should be handled by specialists in the field and local and national guidelines are available to promote the good use of ciprofloxacin in such situationEn sådan förskrivning ska skötas av specialister på området, och lokala och nationella riktlinjer finns tillgängliga för att främja en lämplig användning av ciprofloxacin i dylika situationer
A number of initiatives carried out by the European Commission can serve as examples of good practice and transfer of knowledge between European and Mediterranean countriesEtt antal initiativ som genomförts av Europeiska kommissionen kan fungera som förebild när det gäller bästa praxis och kunskapsutbyte mellan länder i EU och Medelhavsområdet
The debates of which I have spoken and which will ensure the European Union a good future, are already underway.De debatter jag har talat om och som kommer att garantera Europeiska unionen en bra framtid är redan på väg.
Mr President, there is a very good Sunday newspaper in Britain called .– Herr talman! Det finns en mycket bra söndagstidning i Storbritannien som heter Gårdagens upplaga var av särskilt intresse.
Noble intentions have not always translated into effective use of the Synergy, and it is very good that the rapporteur stresses this.Föresatserna har varit goda, men som föredraganden så förtjänstfullt påpekar har synergin inte alltid åstadkommit särskilt mycket.
I would like, therefore, to suggest that the Commission should forward to us, not only here in plenary in good time before the conference, but also after it in the relevant specialist committee, a report on the outcome of the negotiations and on the progress that - it is to be hoped - will have been achieved.Jag vill därför föreslå att vi inte bara här i kammaren i god tid före konferensen, utan också efter konferensen i fackutskottet erhåller en rapport från kommissionen om resultaten av förhandlingarna och om de framsteg man förhoppningsvis gjort.
This is a good approach and that is why we have also supported it.Detta är bra, och därför har vi också rekommenderat det.
Since the late 1980s we have had this idea of a single market with free movement of people, goods and services, but the bureaucracy and the lack of recognition of qualifications and services was so great that there was no true free movement of people.Sedan slutet av 1980-talet har vi haft denna idé om en gemensam marknad med fri rörlighet för personer, varor och tjänster, men byråkratin och bristen på erkännande av kvalifikationer och tjänster var så stor att det inte blev någon verklig fri rörelse för personer.
Yeah, good, good, really goodBra, jättebra
It' il do them good to figure things out with wordsDet är bra för dem att räkna ut saker verbalt
There are good examples of this kind of legal status even in the EU.Det finns bra exempel på detta slags rättsliga status också inom EU.
We' re good now, I told youVi har det bra nu, Jag sa ju det
Calls, therefore, on the Ukrainian authorities to address the noted deficiencies in good time before the second round, and to create the necessary conditions for free and fair elections, in particular by ensuring equal access to state media for both candidatesEuropaparlamentet uppmanar därför de ukrainska myndigheterna att åtgärda de påtalade bristerna i god tid före den andra valomgången och skapa de nödvändiga förutsättningarna för fria och rättvisa val, särskilt genom att se till att båda kandidaterna har lika tillgång till de statligt kontrollerade medierna
Good weather conditionsVädret är bra
This clause means that goods from that country can be considered to be Papuan, and consequently exempt from any customs duties or quotas, even if the fishermen, the fishing areas and the factories that produce the canned fish are not Papuan.Denna klausul innebär att dessa varor kan anses ha sitt ursprung i Papua Nya Guinea och därmed befrias från alla tullar och kvoter, även om fiskarna, fiskezonerna och de fabriker som producerar konserverad fisk inte kommer från Papua Nya Guinea.
With that summit in mind, Mr President of the Council, I have something to ask of you: it is that you should ensure that the summit focuses on what the Commission has given us as its theme, on the fact that the fundamental precondition for a successful economy in Europe is not the destruction of social cohesion, but rather the truth that the profits that businesses make are a good thing because that is what businesses are there for, but that those, namely the workers, whose labour earns the profits, must benefit from them and keep decent jobs with decent incomes, from which they can feed their families.Det handlar om att en grundförutsättning för en framgångsrik ekonomi i Europa inte innebär att den sociala sammanhållning raseras utan att företagens vinster är bra eftersom det är vad företagen är till för. Men de arbetare vars arbetskraft genererar dessa vinster måste gagnas av dem och de måste ha anständiga arbeten med anständiga inkomster som de kan försörja sina familjer med.
The report is excellent and, by tabling constructive proposals and also holding intensive negotiations with colleagues, Mr Harbour has really managed to strike a good compromise, which met with broad support in the Committee on Legal Affairs and the Single Market and will - I am sure - also find favour tomorrow in the plenary.Det har blivit ett utmärkt betänkande, och Harbour har förstått att genom konstruktiva förslag och även genom intensiva förhandlingar med kollegerna utarbeta en bra kompromiss som fick ett brett stöd i utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och - det är jag säker på - också kommer att få ett brett stöd i plenum i morgon.
I agree with Mr Salafranca Sánchez-Neyra when he says that France has played a very good role.Jag håller med José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra om att Frankrike har tagit på sig en mycket bra roll.
If we can encourage Member States to promote more environmentally conscious driving, good driving patterns will soon follow.Om vi kan uppmana medlemsstaterna att främja en mer miljövänlig körning, så kommer konsumtionsutvecklingen att snabbt följa med.
Rates of refunds applicable from ‧ September ‧ to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the TreatyBidragssatser som från och med den ‧ september ‧ skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
FREE MOVEMENT OF GOODSFRI RÖRLIGHET FÖR VAROR
Comments: There is a practical need for being able to pack explosive substances together with detonators the same vehicle when transporting these goods from where they are stored and to the workplace and back againKommentarer: Det finns ett praktiskt behov av att kunna förpacka explosiva ämnen tillsammans med sprängkapslar på samma fordon när dessa varor transporteras från lagringsplatsen till arbetsplatsen och tillbaka
Articles ‧ and ‧ of First Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that, where the proprietor of a mark affixes that mark to items that it gives, free of charge, to purchasers of its goods, it does not make genuine use of that mark in respect of the class covering those itemsArtiklarna ‧.‧ och ‧.‧ i rådets första direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ december ‧ om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att en varumärkesinnehavare som anbringar sitt varumärke på föremål som han delar ut gratis till dem som köper hans varor inte kan anses göra verkligt bruk av varumärket med avseende på den klass som nämnda föremål omfattas av
Tangible investment goods refers to assets listed in company accounts under Fixed assets-tangible assetsMateriella anläggningstillgångar redovisas som Anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar i bolagets bokföring
I expressly welcome the fact that we heard officially from that country at the beginning of the week, from Prime Minister Brazauskas, that Lithuania also intends to shut down the plant's second reactor for good in 2009.Jag välkomnar uttryckligen att det i början av veckan blev möjligt att vi nu även via ett officiellt regeringsuttalande från detta land av premiärminister Brazauskas hört att landet kommer att lägga ned även den andra reaktorn vid detta kärnkraftverk definitivt 2009.
Showing page 1. Found 86740 sentences matching phrase "good".Found in 14.69 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.