pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Noun, Adjective  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • stark       
   
  viktig
 • trivas     
   
  må bra
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
Of moral excellence.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Large in amount or size.
 
Entire.
 
Healthful.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Of people, competent or talented.
 
An article of commerce.
 
Kind and willing.
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
Effective.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Reasonable in amount.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Favourable.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
Beneficial; worthwhile.
 
The nutritional, healthy part of something.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (50)

a good causeen god gärning
a good deal ofmycket
A Good Feelin’ To KnowA Good Feelin’ To Know
a miss is as good as a milenära skjuter ingen hare
a nod's as good as a winkförstå en halvkväden visa (informellt)
All Good ThingsAll Good Things
all in good timei sinom tid
as good asså gott som; nästan; så gott som
As Good as It GetsLivet från den ljusa sidan
be a good matchpassa bra ihop
be good with one's handsvara händig
canned goodskonserv
capital goodsproduktionsmedel; kapitalvaror; kapitalvara; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning
consumer goodkonsumtionsvara
consumer goodskonsumtionsvara
Cuba GoodingCuba Gooding Jr
dangerous goodsfarligt gods
dangerous goods lawlag om farligt gods
do a good deedutföra en god gärning
do good workutföra (göra) ett gott arbete
do more harm than goodvara mer till nytta än skada; göra mera skada än nytta
durable goodkapitalvara
durable goodsvaraktig konsumtionsvara
durables goodshållbara konsumtionsvaror
electrical goods industryelektriska hushållsapparatsindustrin
Eric of Good HarvestsErik Årsäll
every bit as good-bad as somethinglika bra-dålig som något
fancy leather goods and glove-making industrylädervaruindustri
Feel Good LostFeel Good Lost
Feels So GoodFeels So Good
finished goodhelfabrikat
Good Automated Manufacturing PracticeGood Automated Manufacturing Practice
Good Bookskrift
Good Bye Lenin!Good bye
Good CausesGood Causes
Good FridayLångfredag; långfredag; Långfredagen; långfredagen
Good HumorGood Humor
Good Luck ChuckGood Luck Chuck
Good manufacturing practiceGood Manufacturing Practice
Good Vibrations: Thirty Years of The Beach BoysGood Vibrations
Good Will HuntingWill Hunting
Goods and Services Taxmoms för varor och tjänster
I wish to goodness...jag önskar vid Gud att...
International Organisation of Good TemplarsIOGT
Making Enemies Is GoodMaking Enemies is Good
Matt GoodMatthew Good
No Good GofersNo Good Gofers
The GoodDen gode, den onde, den fule
The Good Person of SezuanDen goda människan i Sezuan
Tree of Knowledge of Good and EvilKunskapens träd

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
I did not, and thanks to this directive I have had to brush up my chemistry, which I feel is a really good thing for me personally because, had I not become an MEP, I would not have had the chance to study chemical formulae again, which are so important in this directive laying down that SO2, that is sulphur dioxide, emissions will be restricted.Jag visste inte det, och tack vare detta direktiv var jag tvungen att friska upp mina kemikunskaper, vilket jag tycker var någonting positivt för mig personligen eftersom jag om jag inte hade blivit ledamot av Europaparlamentet inte hade fått tillfälle att studera kemiska formler igen, de kemiska formler som är så viktiga i detta direktiv som handlar om att begränsa utsläppen av SO2, det vill säga svaveldioxid.
Since certain contracts merit treatment in separate articles, this dual criterion for distribution of special rules, at least regarding carriage of goods (in deciding to maintain this rule – cf. below), should be reviewed in recognition of the different level of specialisation involvedEftersom vissa kontrakt behandlas separat i andra artiklar borde det vara möjligt att se över om de specifika reglerna skall ha dubbla placeringskriterier, inte minst för att man skall bekräfta i vilken grad varutransporter utgör ett särfall (när denna regel bibehålls, jfr nedan
I think today' s a good day to dieI dag är det nog bra att dö
In the case of split exportation via several different customs offices, the customs office of exit where the original of copy ‧ was presented shall, upon receiving a duly substantiated request, certify a copy of copy ‧ for each part of the goods in question, with a view to it being presented to another office of exit concernedVid export i flera sändningar via flera olika tullkontor skall det utfartstullkontor där originalet av exemplar ‧ uppvisades, vid mottagandet av en vederbörligen bestyrkt begäran bestyrka en kopia av exemplar ‧ för varje del av de ifrågavarande varorna för att denna skall kunna uppvisas för ett annat tillämpligt utfartstullkontor
Pursuant to Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧, a reduced rate of export refund has to be fixed, taking account of the amount of the production refund applicable, pursuant to Council Regulation (EEC) No ‧/‧, for the basic product in question, used during the assumed period of manufacture of the goodsI enlighet med artikel ‧.‧ och ‧.‧ i förordning (EG) nr ‧/‧ bör det fastställas en reducerad bidragssats, med hänsyn tagen till det produktionsbidrag som är tillämpligt i enlighet med förordning (EEG) nr ‧/‧, på den basprodukt som förädlats och som gällde under den period då det kan antas att varorna framställdes
It is good that the Member States are given the responsibility for drawing up appropriate plans for civil aviation security.Det är bra att medlemsstaterna ges ansvaret för att utarbeta lämpliga planer för luftfartsskyddet.
2007 good practice selection2007 års urval av g od praxis
Under this pressure, those good performers will be penalised and would be forced either to limit their economic growth or even to reduce their economic activities – ultimately moving outside the EU economic areaUnder detta tryck kommer dessa välpresterande industrier att straffas och tvingas att begränsa den ekonomiska tillväxten eller till och med att dra ner på näringsverksamheten, i slutänden genom att flytta till länder utanför EU:s ekonomiska område
However... the good news is, I think I can help youMen... jag tror att jag kan hjälpa dig
The list of goods in respect of which the temporary importation procedure with partial relief from import duties may not be used shall be drawn up in accordance with the committee procedureListan på de varor som inte får hänföras till förfarandet för temporär import med partiell befrielse från importtullar skall upprättas enligt kommittéförfarandet
Anyway, uh, very goodHur som helst
Looks good, there is hopeBra, det finns hopp
He' s quite good at it, don' t you think?Han är bra på det, eller hur?
Ideas, both good and bad, move rapidly across borders and between people.Idéer, bra som dåliga, flyttar sig snabbt mellan gränser och människor.
In my country, where the energy market is controlled by public suppliers for the public good, anything like this will have very unfavourable consequences.I mitt hemland, där energimarknaden kontrolleras av offentliga leverantörer i allmänhetens intresse, skulle en sådan utveckling få mycket negativa konsekvenser.
Mr Piecyk, we have come to expect very good reports from you, and this one is no exception.Herr Piecyk! Vi har kommit att förvänta oss mycket bra betänkanden från er, och detta är inget undantag.
A good start has been made in addressing the structural problems facing Georgia, tackling for example endemic corruption, which has harmed every facet of life in Georgia.Man har börjat bra genom att ta itu med de strukturella problem som Georgien står inför, till exempel den inhemska korruptionen, som har skadat alla aspekter av livet i Georgien.
The banking and financial sectors should adopt a code of good practice on conversion charges , observing the principle of free compulsory con versions between national currencies and the euro .Tillsammans kommer de att bemöta oron från våra medborgare , som inte skall behöva betala priset för övergången .
What action will the Council take to end this injustice and encourage or ensure that the Member State governments concerned either return the goods or compensate the victims of Nazi confiscation ? tion ?Vilka åtgärder avser rådet att vidta för att få ett slut på denna orättvisa och för att främja eller säkerställa att berörda medlemsstater antingen återlämnar egendomen eller kompenserar offren för nazisternas konfiskering ?
Wibe ( PSE ) , in writing . - ( SV ) I cannot vote for this re port because I think that a reduction in the number of judges in the Court of First Instance could easily jeopardise legal security . However , I do recognise the good intention of the r eport , i.e. the proposed change would in many cases mean an increase in effectiveness .El- och gasdirektivets ensidiga fokusering på energi som en handelsvara som skall kunna utväxlas fritt , förstör i stor utsträckning möjligheterna för att nationellt ha kvar och bygga ut en energipolitik där till exempel avveckling av kärnkraft och kolkraft till fördel för fömybar energi är en högprioriterad målsättning .
import duties on the compensating products or goods in the unaltered state referred to in paragraph ‧, calculated in accordance with Articles ‧ and ‧; andImporttullar som beräknas enligt artiklarna ‧ och ‧ på sådana förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som avses i punkt
So we' ve got you running from the scene of andrew goode' s murderSå vi tog dig springandes från Andrew Goodes mordplats
One good example is combined electricity-heat production from biomass by power-heat coupling, which is also being used increasingly in Austria.Ett bra exempel är kraftvärmeproduktion från biomassa genom kraftvärmekoppling, något som även används mer och mer i Österrike.
Good night, missGod natt, fröken
For the sake of harmonisation, imports under the quotas of baby beef originating in Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro should also be made subject to the presentation of a certificate of authenticity attesting that the goods originate from the issuing country and that they correspond exactly to the definition in Annex ‧ to the Stabilisation and Association Agreement with Croatia or with the former Yugoslav Republic of Macedonia or Annex ‧ to the Interim Agreement with Montenegro respectivelyAv harmoniseringsskäl visar det sig nödvändigt att vid import inom kvoten för baby beef med ursprung i Kroatien, f.d. jugoslaviska republikenMakedonien eller Montenegro likaså fastställa att ett äkthetsintyg ska uppvisas av vilket det framgår att varan har sitt ursprung i det utfärdande landet och att den exakt överensstämmer med den definition som anges i respektive bilaga ‧ till stabiliserings- och associeringsavtalet med Kroatien, eller med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, eller med bilaga ‧ till interimsavtalet med Montenegro
Showing page 1. Found 101209 sentences matching phrase "good".Found in 24.172 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.