pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Noun, Adjective  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • stark       
   
  viktig
 • trivas     
   
  må bra
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
Of moral excellence.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Large in amount or size.
 
Entire.
 
Healthful.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Of people, competent or talented.
 
An article of commerce.
 
Kind and willing.
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
Effective.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Reasonable in amount.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Favourable.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
Beneficial; worthwhile.
 
The nutritional, healthy part of something.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (50)

a good causeen god gärning
a good deal ofmycket
A Good Feelin’ To KnowA Good Feelin’ To Know
a miss is as good as a milenära skjuter ingen hare
a nod's as good as a winkförstå en halvkväden visa (informellt)
All Good ThingsAll Good Things
all in good timei sinom tid
as good asså gott som; nästan; så gott som
As Good as It GetsLivet från den ljusa sidan
be a good matchpassa bra ihop
be good with one's handsvara händig
canned goodskonserv
capital goodsproduktionsmedel; kapitalvaror; kapitalvara; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning
consumer goodkonsumtionsvara
consumer goodskonsumtionsvara
Cuba GoodingCuba Gooding Jr
dangerous goodsfarligt gods
dangerous goods lawlag om farligt gods
do a good deedutföra en god gärning
do good workutföra (göra) ett gott arbete
do more harm than goodvara mer till nytta än skada; göra mera skada än nytta
durable goodkapitalvara
durable goodsvaraktig konsumtionsvara
durables goodshållbara konsumtionsvaror
electrical goods industryelektriska hushållsapparatsindustrin
Eric of Good HarvestsErik Årsäll
every bit as good-bad as somethinglika bra-dålig som något
fancy leather goods and glove-making industrylädervaruindustri
Feel Good LostFeel Good Lost
Feels So GoodFeels So Good
finished goodhelfabrikat
Good Automated Manufacturing PracticeGood Automated Manufacturing Practice
Good Bookskrift
Good Bye Lenin!Good bye
Good CausesGood Causes
Good FridayLångfredag; långfredag; Långfredagen; långfredagen
Good HumorGood Humor
Good Luck ChuckGood Luck Chuck
Good manufacturing practiceGood Manufacturing Practice
Good Vibrations: Thirty Years of The Beach BoysGood Vibrations
Good Will HuntingWill Hunting
Goods and Services Taxmoms för varor och tjänster
I wish to goodness...jag önskar vid Gud att...
International Organisation of Good TemplarsIOGT
Making Enemies Is GoodMaking Enemies is Good
Matt GoodMatthew Good
No Good GofersNo Good Gofers
The GoodDen gode, den onde, den fule
The Good Person of SezuanDen goda människan i Sezuan
Tree of Knowledge of Good and EvilKunskapens träd

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
I also agree with the formula that access to goods and services should be the right of every EU citizen.Jag instämmer också i formuleringen att tillgången till varor och tjänster bör vara en rättighet för alla EU:s medborgare.
I think that those who talk about unreal objectives in relation to Europe, those who talk in an extreme and obsessive manner, will do no good to the very people that I have been talking about in my speech - the citizens, not only of Europe, but the citizens of my country, who want prosperity, who want certainty in their lives and the future.De som talar om overkliga mål för EU, de som talar på ett extremt och överdrivet sätt, kommer inte att åstadkomma något bra för dem jag har talat om i mitt anförande - medborgarna, inte bara EU-medborgarna utan även medborgarna i mitt eget land, som vill ha välstånd och som vill ha säkerhet i sina liv, nu och i framtiden.
It is good, however, that, within our limited means, we are focusing our attention on health and education, which are so closely linked and interdependent.Men det är bra att vi, inom gränserna för våra resurser, koncentrerar vår uppmärksamhet på hälsa och utbildning, som är så nära sammanlänkade och ömsesidigt beroende av varandra.
Politics is receiving, politics is, therefore, accepting good things, and it is also accepting bad things.Politik är att ta emot och politik är således att ta emot bra saker och också att ta emot dåliga saker.
For the music and entertainment sector, I think we have established a very good approach.När det gäller musik- och underhållningssektorn anser jag att vi har infört ett mycket bra sätt att behandla problemen.
2007 good practice selection2007 års urval av g od praxis
on behalf of the ALDE Group. - (FI) Mr President, I would also like to congratulate Mr Brie on a good report.för ALDE-gruppen. - (FI) Herr talman! Jag skulle också vilja gratulera André Brie till ett bra betänkande.
Agrees that the term maladministration in the activities of the Community institutions or bodies should be broadly interpreted so as to include not only unlawful administrative acts or infringements of binding legal rules or principles but also, for example, cases where the administrative authorities have been slothful, negligent or lacking in transparency or have infringed other principles of good administrationEuropaparlamentet instämmer i att begreppet administrativa missförhållanden i gemenskapsinstitutionernas och gemenskapsorganens verksamhet bör ges en vid tolkning för att inte enbart omfatta olagliga administrativa åtgärder eller överträdelser av bindande rättsliga regler eller principer, utan även till exempel ärenden där administrativa myndigheter har agerat långsamt, försumligt eller visat prov på bristande öppenhet eller brutit mot andra principer som hör till god förvaltning
It smells goodDet luktar gott
Looking goodDu ser pigg ut
The customs administrations of the Member States shall assist one another in checking the authenticity and accuracy of the documents and verifying that the procedures used in accordance with the provisions of this Title to prove the Community status of goods have been correctly appliedMedlemsstaternas tullförvaltningar skall ömsesidigt bistå varandra vid kontroll av äktheten och riktigheten hos de dokument som i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning används för att styrka varors gemenskapsstatus och vid kontroll av föreskriftsenligheten i samband med fullgörandet av de formaliteter som i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning används för att styrka varors gemenskapsstatus
Good place to hide a body down hereBra ställe att gömma en kropp på
So he is correct in his definition when he says that after four years things will start to look up and that we will then be able to defend the independence of the Central Bank should any national government try to exert unreasonable pressure on its head and his good team.Därför stämmer hans definition att det efter fyra år går uppåt, och att vi då kan försvara oavhängigheten, om någon nationell regering utövar orimligt tryck på centralbankschefen och hans personal.
Bearing all that in mind, we have done a very good job, and the service is now set for a sound start on 1 December.Med tanke på allt detta har vi gjort ett väldigt bra jobb, och avdelningen kan nu inleda sitt arbete på ett hållbart sätt den 1 december.
The banking and financial sectors should adopt a code of good practice on conversion charges , observing the principle of free compulsory con versions between national currencies and the euro .Tillsammans kommer de att bemöta oron från våra medborgare , som inte skall behöva betala priset för övergången .
What action will the Council take to end this injustice and encourage or ensure that the Member State governments concerned either return the goods or compensate the victims of Nazi confiscation ? tion ?Vilka åtgärder avser rådet att vidta för att få ett slut på denna orättvisa och för att främja eller säkerställa att berörda medlemsstater antingen återlämnar egendomen eller kompenserar offren för nazisternas konfiskering ?
Wibe ( PSE ) , in writing . - ( SV ) I cannot vote for this re port because I think that a reduction in the number of judges in the Court of First Instance could easily jeopardise legal security . However , I do recognise the good intention of the r eport , i.e. the proposed change would in many cases mean an increase in effectiveness .El- och gasdirektivets ensidiga fokusering på energi som en handelsvara som skall kunna utväxlas fritt , förstör i stor utsträckning möjligheterna för att nationellt ha kvar och bygga ut en energipolitik där till exempel avveckling av kärnkraft och kolkraft till fördel för fömybar energi är en högprioriterad målsättning .
Mr President, we in the Confederal Group of the European United Left / Nordic Green Left think that this is a very good, clear and precise example of a situation in which the precautionary principal should be applied.Herr talman! För oss i GUE/NGL-gruppen är detta ett väldigt tydligt, konkret och bra exempel på när man bör tillämpa försiktighetsprincipen.
It is very important that attention be given specifically to the area of women's rights when we come to the next phase: that of convincing people that enlargement is in actual fact a good idea.När vi kommer till nästa fas, nämligen att övertyga befolkningarna om att utvidgningen faktiskt är en bra idé, är det mycket viktigt att man är uppmärksam särskilt när det gäller kvinnofrågan.
Something like that sounds good, but in fact it is a direct invitation to even more fraud with identity papers.Detta låter bra men i själva verket är det en direkt inbjudan till ytterligare bedrägerier med identitetshandlingar.
Mr President, services are one of the new areas of international trade that directly concern social preference and lifestyle and that, therefore, more than goods, are a source of concern to the citizens and their representatives.Herr talman! Tjänster är ett av de nya områden inom den internationella handeln som direkt berör sociala preferenser och levnadssätt och som därför, i större utsträckning än varor, orsakar oro hos medborgarna och deras företrädare.
The directive before us today establishes a good middle way that regulates the issues relating to the internal market, while leaving legislative decisions on all other matters to the Member States themselves.Det aktuella direktivet är en bra medelväg som reglerar de frågor som rör den inre marknaden, samtidigt som den överlåter lagstiftningsbesluten i alla övriga frågor till medlemsstaterna.
The Lisbon Strategy is a good idea that has been botched.Lissabonstrategin är en god idé som har förfuskats.
Just to have a good and relevant directive will not be enough.Det räcker alltså inte enbart med ett bra och korrekt direktiv.
Your stepmom, who' s in unusually good spiritsDin styvmor, som är på ovanligt bra humör
Showing page 1. Found 101209 sentences matching phrase "good".Found in 21.628 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.