pronunciation: IPA: /ɡʊd/ ɡʊd , SAMPA: gUd /gUd/          

Translations into Swedish:

 • bra       
  (Noun, Adjective  )
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  good result
   
  of food, edible; not stale or rotten
   
  useful for a particular purpose ( it’s a good watch )
   
  healthful
   
  pleasant; enjoyable
   
  of people, competent or talented
   
  god
   
  duktig
   
  In the interest of a positive purpose.
   
  Having desired or positive qualities.
 • god       
  (Adjective  c)
   
  effective
   
  favourable
   
  beneficial; worthwhile
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
   
  välsmakande
   
  ej ond
   
  gynnande
   
  skicklig
   
  In the interest of a positive purpose.
 • gott       
  (Adjective  n)
   
  favourable
   
  of food, having a particularly pleasant taste
   
  acting in the interest of good; ethical ( good intentions )
 • godhet   
  (Noun  c)
   
  the forces of good
 • nyttig       
  (Adjective  )
   
  healthful
 • klok       
 • snäll       
 • vettig       
 • vänlig       
 • stark       
   
  viktig
 • trivas     
   
  må bra
 • vara         
   
  A tangible item for sale or use, often produced for later consumption.
 • angenäm   
 • attraktiv       
 • behagfull   
 • behjärtad   
 • bättre       
 • duktig       
 • fin       
 • frisk       
 • fungerande   
 • färsk   
 • gagn   
 • ganska       
 • goda människor   
 • hel       
 • hjälpsam   
 • intresse       
 • lydig   
 • lämplig       
 • mer än   
 • minst   
 • moraliskt högtstående   
 • målskytt   
 • noggrann       
 • nytta       
 • oskadad   
 • passande     
 • rejäl       
 • rolig       
 • rätt       
 • skicklig       
 • snygg       
 • stilig       
 • säker       
 • söt       
 • tapper   
 • tillförlitlig   
 • tilltalande   
 • trevlig       
 • utförlig   
 • varor   
 • välgörande     
 • väluppfostrad   
 • äkta       

Other meanings:

 
(countable, usually in plural) An item of merchandise.
 
Of moral excellence.
 
Acting in the interest of good; ethical.
 
(uncountable) The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
 
The forces or behaviors that are the enemy of evil.
 
(nonstandard) Well; satisfactorily or thoroughly.
 
(countable) A result that is positive in the view of the speaker.
 
Large in amount or size.
 
Entire.
 
Healthful.
 
(uncountable) The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence.
 
Of people, competent or talented.
 
An article of commerce.
 
Kind and willing.
 
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements.
 
Effective.
 
[The abstract instantiation of something qualified by the adjective 'good'.]
 
In a thorough or complete manner.
 
(especially when capitalized) Holy.
 
Reasonable in amount.
 
Of food, edible; not stale or rotten.
 
Of food, having a particularly pleasant taste.
 
good (in moral judgement only) (judgment)
 
(colloquial) With "and", extremely.
 
Pleasant; enjoyable.
 
Favourable.
 
Useful for a particular purpose; functional.
 
Beneficial; worthwhile.
 
The nutritional, healthy part of something.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (50)

a good causeen god gärning
a good deal ofmycket
A Good Feelin’ To KnowA Good Feelin’ To Know
a miss is as good as a milenära skjuter ingen hare
a nod's as good as a winkförstå en halvkväden visa (informellt)
All Good ThingsAll Good Things
all in good timei sinom tid
as good asså gott som; nästan; så gott som
As Good as It GetsLivet från den ljusa sidan
be a good matchpassa bra ihop
be good with one's handsvara händig
canned goodskonserv
capital goodsproduktionsmedel; kapitalvaror; kapitalvara; varor som i motsats till konsumtionsvaror inte omedelbart förbrukas vid användning
consumer goodkonsumtionsvara
consumer goodskonsumtionsvara
Cuba GoodingCuba Gooding Jr
dangerous goodsfarligt gods
dangerous goods lawlag om farligt gods
do a good deedutföra en god gärning
do good workutföra (göra) ett gott arbete
do more harm than goodvara mer till nytta än skada; göra mera skada än nytta
durable goodkapitalvara
durable goodsvaraktig konsumtionsvara
durables goodshållbara konsumtionsvaror
electrical goods industryelektriska hushållsapparatsindustrin
Eric of Good HarvestsErik Årsäll
every bit as good-bad as somethinglika bra-dålig som något
fancy leather goods and glove-making industrylädervaruindustri
Feel Good LostFeel Good Lost
Feels So GoodFeels So Good
finished goodhelfabrikat
Good Automated Manufacturing PracticeGood Automated Manufacturing Practice
Good Bookskrift
Good Bye Lenin!Good bye
Good CausesGood Causes
Good FridayLångfredag; långfredag; Långfredagen; långfredagen
Good HumorGood Humor
Good Luck ChuckGood Luck Chuck
Good manufacturing practiceGood Manufacturing Practice
Good Vibrations: Thirty Years of The Beach BoysGood Vibrations
Good Will HuntingWill Hunting
Goods and Services Taxmoms för varor och tjänster
I wish to goodness...jag önskar vid Gud att...
International Organisation of Good TemplarsIOGT
Making Enemies Is GoodMaking Enemies is Good
Matt GoodMatthew Good
No Good GofersNo Good Gofers
The GoodDen gode, den onde, den fule
The Good Person of SezuanDen goda människan i Sezuan
Tree of Knowledge of Good and EvilKunskapens träd

    Show declension

Example sentences with "good", translation memory

add example
Good luck with everythingLycka till med allt
Good progress has also been made in developing European reference tools to support reformsStora framsteg har också gjorts när det gäller utvecklingen av europeiska referensredskap till stöd för reformerna
The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, relating to the exclusion of goods or movements from external trade statistics, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in ArticleDe åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, beträffande huruvida vissa varor och varurörelser ska undantas från utrikeshandelsstatistiken, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel
motor vehicle means any power-driven vehicle, which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goodsmotorfordon: motordrivet fordon som normalt är avsett för person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra fordon avsedda för person- eller godstransport
The formalities relating to the importation of the goods referred to in Article ‧ shall be the same as those laid down by the Community customs provisions in force for the importation of goods into the customs territory of the CommunityFormaliteterna vid import av de varor som avses i artikel ‧ skall vara desamma som de som enligt gemenskapens tullbestämmelser gäller för import av varor till gemenskapens tullområde
to disseminate information and encourage networking and the exchange of experience and good practice between the EU and partner countries and amongst partner countries in human capital development issuesSprida information, uppmuntra nätverksverksamhet och utbyte av erfarenhet och god praxis mellan EU och partnerländerna och mellan partnerländerna sinsemellan om frågor med anknytning till utveckling av humankapitalet
It is good to be back for what is my last week in this Parliament - or any parliament.Det känns bra att vara tillbaka för vad som kommer att bli min sista vecka i detta - eller något annat - parlament.
Use of equivalent compensation shall be possible only where it has been requested by the person concerned in the application and where the authorization specifies the factors referred to in paragraph ‧ common to the equivalent goods and the import goods, and the means by which these may be checkedLikvärdig ersättning skall endast kunna användas, om den har begärts av den berörda personen i ansökan och om tillståndet anger att de faktorer som anges i punkt ‧ är gemensamma för de likvärdiga varorna och importvarorna samt på vilket sätt dessa kan kontrolleras
He has declared it to be a good and successful action with satisfactory results.Han har förklarat att det varit en god och framgångsrik åtgärd, med tillfredsställande resultat.
The Parties shall endeavour to settle disputes covered by Article ‧ by entering into consultations in good faith in order to reach a mutually satisfactory solutionParterna ska sträva efter att lösa de tvister som omfattas av artikel ‧ genom att inleda uppriktiga samråd i syfte att nå en ömsesidigt godtagbar lösning
Have a good trip?Haft en trevlig resa?
Rates of refunds applicable from ‧ October ‧ to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the TreatyBidragssatser som från och med den ‧ oktober ‧ skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
It is a good basic position.Det är en bra grund att stå på.
It would also be good if Prime Minister Erdogan put his own house in order in the areas of the situation of the Kurds, acknowledging the genocide of Armenians and equality of rights for women.Det vore även bra om premiärminister Erdogan fick ordning på sitt eget parlament när det gäller kurdernas situation, erkännandet av det armeniska folkmordet och lika rättigheter för kvinnor.
As a rule, duties are payable in the country of consumption, except with regard to goods transported within the European Union.Skatter ska som regel betalas i det land där varorna konsumeras, utom när det gäller varor som transporteras inom EU.
Developing countries will, all the same, have greater access to the market of wealthy countries for their agricultural produce, and the list of sensitive goods must be reduced.Utvecklingsländerna kommer ändå att få större tillträde till de rika ländernas marknad för sina jordbruksprodukter, och förteckningen över känsliga varor måste minskas.
maintaining natural water sources and securing good quality drinking water are of particular relevanceDet är särskilt viktigt att bevara naturliga vattenresurser och säkra en god dricksvattenkvalitet
James, you' re good and you' re honestJames, du är bra och du är ärlig
They' re having fun.That got to be a good thingDe har roligt, det måste vara bra
The IPR provisions must be directly related to the use, sale or resale of goods or services by the buyer or his customersBestämmelserna om immateriella rättigheter måste ha direkt avseende på köparens eller dennes kunders användning, försäljning eller återförsäljning av varor eller tjänster
Free movement of goodsFri rörlighet för varor
This is a good opportunity for us to do the groundwork.Detta är ett bra tillfälle för oss att göra grundarbetet.
Each transport unit carrying dangerous goods must be fitted with; (c) the equipment needed to permit the carrying-out of the supplementary and special measures as indicated in the written instructions referred to in pointVarje transportenhet som innehåller farligt gods skall förses med: c) den utrustning som krävs för genomförandet av de ytterligare och särskilda åtgärder som avses i punkt
So I would like to thank Commissioner Mandelson for refusing to adopt a common WTO strategy for dealing with China on the subject of pirate goods.Jag vill därför tacka kommissionsledamot Peter Mandelson för att han har vägrat att anta en gemensam WTO-strategi för förbindelserna med Kina i frågan om piratkopierade produkter.
We think there are many other good schools that should be taken into consideration.Vi tycker att det finns många andra bra skolor som också bör beaktas.
Showing page 1. Found 86740 sentences matching phrase "good".Found in 10.663 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.