Translations into Swedish:

  • bättre en fågel i handen än tio i skogen   

Example sentences with "half a loaf is better than none", translation memory

add example
It could be said in its favour that "half a loaf is better than none' . However, it would have been better to have been more ambitious in this case, not just clarifying things but extending the scope, to include for example the financial obligation between marriage partners, and between them and their children.För att argumentera för det skulle man kunna säga att det är bättre än ingenting, men det hade varit önskvärt, i det aktuella fallet, med ett mer ambitiöst arbete, inte bara precisionsmässigt utan också i en utvidgning av förutsättningarna, exempelvis ekonomiska skyldigheter mellan makarna och deras barn.
Better half a loaf than none, was their attitude.Hellre lite grann än inget alls, tyckte de.
Half a loaf is better than no bread at all.En halv limpa är bättre än inget bröd alls.
Half a loaf is better than no bread.Vilken säng som helst är bättre än ingen säng alls.
Following the theory that 'half a loaf is better than no bread', I think we would be wise to try to find a compromise here.Jag tror att det under sådana omständigheter är klokt att utgå från ordspråket " bättre en fågel i handen än tio i skogen" och söka efter en kompromisslösning.
Half a loaf is better than no bread.Bättre en fågel i handen än tio i skogen.
We understand their disappointment, but we say that half a loaf is better than no bread, and if we cannot convince people with arguments then we will do it with figures, which this experiment will undoubtedly supply.Vi förstår deras besvikelse, men vi säger dock till dessa att det är bättre med någonting än ingenting alls, och om vi inte kan övertyga med argument, så låt oss då göra det med hjälp av de uppgifter som vi tveklöst kommer att insamla tack vare detta experiment.
We understand their disappointment , but we say that half a loaf is better than no bread , and if we cannot convince people with arguments then we will do it with figures , which this experiment will undoubtedly supply .Vi förstår deras besvikelse , men vi säger dock till dessa att det är bättre med någonting än ingenting alls , och om vi inte kan övertyga med argument , så låt oss då göra det med hjälp av de uppgifter som vi tveklöst kommer att insamla tack vare detta experiment .
In that respect, the question is whether or not half a loaf is better than no bread, and in some ways, you might think that it is not worth it.Den typiska frågan i det avseendet är att ta reda på om glaset är halvfullt eller halvtomt, och på ett sätt kan man tycka att det inte är mödan värt.
There is no solution which pleases everyone completely, but I think that we should settle for half a loaf rather than no bread.Det finns ingen lösning som alla kommer att vara hundraprocentigt nöjda med, men jag är för att acceptera små smulor i stället för ett helt bröd.
There is no solution which please s everyone completely , but I think that we should settle for half a loaf rather than no bread .Det finns ingen lösning som alla kommer att vara hundraprocentigt nöjda med , men jag är för att acceptera små smulor i stället för ett helt bröd .
Pagnotta del Dittaino PDO is released for consumption in the traditional form of a round loaf weighing between ‧ and ‧ g or as a sliced, half loafPagnotta del Dittaino (skyddad ursprungsbeteckning) saluförs antingen i sin traditionella runda form som väger mellan ‧ och ‧ gram, eller i skivade brödhalvor
I fully subscribe to the statement in the report that there is an enormous gap between the EU and the citizens of the European Member States, as more than half of them have a none too favourable opinion about the EU.Jag instämmer fullständigt i betänkandets konstaterande att det finns en enorm klyfta mellan EU och medborgarna i EU-medlemsstaterna, eftersom över hälften av dem har en inte alltför positiv inställning till EU.
Whereas Agenda 2000 is the European Union ' s action programme whose aim is none other than achieving the success of Europe ' s great ambition in the next ten years , i.e. its political.unification , we are spending barely half a day on it , i.e. as long as for the socalled emergency debate , more than half of whose items only indirectly concern Europe .Första frågan är naturligtvis punkten att endast ett antal länder har valts ut för inledande av förhandlingar . Vi vet att det under mycket lång tid fanns en möjlighet i kommissionen att börja med alla tillsammans och jag skulle gärna vilja veta varför man har missat den möjlig heten , vilka de genomslagsgivande argumenten var för det ?
Mr President, I happened to be Minister of Health when advice came through that the new guidance should be that some alcohol was better than none, but some was also better than too much, and in a sense that is what we need to do through this report: to help young people understand that there is a balance to be struck between the pleasure and the benefit of drinking alcohol sensibly and the dangers of alcohol abuse.Herr talman! Jag var hälsovårdsminister när rådet kom att det nya rättesnöret borde vara att lite alkohol är bättre än ingen, men att lite också är bättre än för mycket, och på sätt och vis är det vad vi måste göra genom detta betänkande: hjälpa unga människor att inse att det går att hitta en balans mellan glädjen i och behållningen av att dricka alkohol på ett förståndigt sätt och det farliga i alkoholmissbruk.
It is a matter of better some of a pudding than none of a pie.Det handlar om en fågel i handen som är bättre än tio i skogen.
It is not the result we had hoped for, but I agree with those who say that a weaker agreement is better than none at all.Det är inte det resultat som vi hade hoppats på, men jag är överens med dem som hävdar att ett svagare avtal är bättre än inget alls.
All these things give us at least three good reasons why any Members’ Statute is better than none, but there is no doubt that what we now have before us, having for a long time been bounced back and forth between the Council and this House, adds up to more than that.Allt detta ger oss minst tre goda skäl till att vilken ledamotsstadga som helst är bättre än ingen, men det råder inget tvivel om att det dokument som vi nu har framför oss, som en lång tid har bollats fram och tillbaka mellan rådet och parlamentet, betyder mer än så.
It is far from ideal, but better some of a pudding than none of a pie, you might say.Långt i från idealiskt, men hellre en fågel i handen än tio i skogen skulle man kunna säga.
In the capacity as shadow rapporteur of the PPE-DE Group for the agricultural budget, I note that, of the original request for EUR 1 billion extra for food safety and animal disease control, eventually 580 million was left over, but what we say is: better some of a pudding than none of a pie.Herr talman! Som skuggföredragande för PPE-DE-gruppen för jordbruksbudgeten konstaterar jag att av den ursprungliga begäran om en miljard euro extra till livsmedelssäkerhet och bekämpning av djursjukdomar återstår till sist 580 miljoner, men vi säger: små smulor är också bröd.
Since it is better to have any kind of work than none at all, I now see increasing numbers of people in such a plight that they are forced to accept this type of employment, despite the fact that it involves no social safeguards whatsoever and in terms of workers' rights falls far short of the benefits enjoyed by full-time workers.Eftersom det är bättre att ha någon form av arbete än inget alls, ser sig allt fler människor i sin nödsituation tvingade att acceptera den typen av sysselsättningsformer, trots att de för det mesta saknar varje form av social trygghet och även arbetsrättsligt är långt från att vara likställda de heltidssysselsatta.
The statement that a bad regulation is better than none at all represents a show of political incompetence and is wrong.Påståendet att en dålig förordning är bättre än ingen alls, är ett politiskt fattigdomsbevis och är felaktig.
Bread of non-commercial size, i.e. weighing more than ‧,‧ kg, which is baked in the bakery for special occasions, features a band similar to that used in the case of ‧,‧ kg loaves but adapted to the dimensions of the particular loafBröd som väger över ‧,‧ kg och inte säljs i handeln utan bakas i bageriet för särskilda tillfällen bär ett band som liknar det som används för bröd på ‧,‧ kg men anpassats till brödets storlek
Emphasises in the strongest possible terms that the raw-material cost is a relatively minor component in the total cost of many food products, especially processed foods, and that, even after the recent increases in wheat prices, the cost of wheat accounts for less than ‧ % of the retail price of a loaf of bread in the UK and less than ‧% of that of a baguette in FranceEuropaparlamentet understryker med kraft att kostnaden för råmaterial är en relativt liten komponent i totalkostnaden för många livsmedelprodukter, särskilt för bearbetade livsmedel, och att kostnaden för vete, t.o.m. efter ökningen nyligen av vetepriset, svarar för mindre än ‧ procent av återförsäljningspriset för en limpa i Storbritannien och mindre än ‧ procent för en baguette i Frankrike
Again on the subject of the action programme , it is better to tackle one thing well , than to deliver half measures on many issues . The original draft resolution by Mr von Wogau was very good and concise , but unfortunately it has been expanded by the Committee on Economic Affairs into a long wish-list which would leave even Santa Claus at a loss .Ändå kan jag inte ansluta mig till den i punkt 12 yttrade åsikten - det är visserligen inte temat för detta betän kande , men förekommer i den - nämligen att den gemen samma valutan är en nödvändig beståndsdel i den europe iska hemmamarknaden .
Showing page 1. Found 2567645 sentences matching phrase "half a loaf is better than none".Found in 497.579 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.