Translations into Swedish:

  • nationalinkomst   

Example sentences with "national income", translation memory

add example
Preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Articles ‧ EC and ‧ EC- Taxation by a Member State of income (from capital) of a national resident held in an account in an establishment situated in another Member State- Income not declared in the Member State of residence- Rules of national law providing for a ‧-year recovery period in respect of income from another Member State and a ‧-year recovery period in respect of income from national sources- Proportional fine- Possible relevance of the fact that banking secrecy applies in the Member State in which the income originatedBegäran om förhandsavgörande- Hoge Raad der Nederlanden- Tolkning av artiklarna ‧ EG och ‧ EG- En medlemsstats beskattning av en person bosatt i den medlemsstaten avseende inkomster (av kapital) från medel placerade i en institution med säte i en annan medlemsstat- Deklaration har inte skett i bosättningsmedlemsstaten- Nationella bestämmelser i vilka det föreskrivs en tolvårsfrist för beskattning av inkomster från en annan medlemsstat och en femårsfrist för inhemska inkomster- Proportionerliga sanktionsavgifter- Inverkan av att det föreligger banksekretess i den medlemsstat där inkomsterna uppkommit
Article ‧ EC is to be interpreted as precluding national legislation which does not entitle a Community national who is not resident in the Member State in which he receives income that constitutes the major part of his taxable income to request, for the purposes of determination of the tax rate applicable to the income so received, that negative rental income relating to property situated in another Member State which he does not himself occupy be taken into account, whilst a resident of the first State can request that such negative rental income be taken into accountArtikel ‧ EG skall tolkas så, att den utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning enligt vilken en gemenskapsmedborgare, som saknar hemvist i den medlemsstat där vederbörande har huvuddelen av sina skattepliktiga inkomster, saknar rätt att kräva att underskott vid uthyrning av fast egendom belägen i en annan medlemsstat som vederbörande inte nyttjar för eget bruk skall beaktas vid fastställandet av den skattesats som är tillämplig på nämnda inkomster, medan den som har hemvist i den förstnämnda staten har en sådan rätt
Article ‧ EC must be interpreted as precluding national legislation such as that at issue in the main proceedings, pursuant to which a Community national who is not resident in the Member State in which he receives all or almost all of his taxable income cannot, for the purposes of determining the basis of assessment of that income in that Member State, deduct negative income relating to a house owned by him and used as a dwelling in another Member State, whereas a resident of the first Member State may deduct such negative income for the purposes of determining the basis of assessment of taxation of his incomeArtikel ‧ EG ska tolkas så, att den utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken en gemenskapsmedborgare som saknar hemvist i den medlemsstat där han uppbär en inkomst som utgör hela eller nästan hela hans skattepliktiga inkomst, vid fastställandet av beskattningsunderlaget avseende nämnda inkomst i den medlemsstaten, inte kan yrka avdrag för ett underskott avseende ett hus för bostadsändamål som är beläget i en annan medlemsstat och som nämnde medborgare äger, medan en person med hemvist i den förstnämnda medlemsstaten får göra ett sådant avdrag för underskott vid fastställandet av underlaget för sin inkomstbeskattning
Article ‧ of the EEC Treaty (subsequently Article ‧ of the EC Treaty and now, after amendment, Article ‧ EC) must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which does not permit natural persons in receipt of income from employment in one Member State, and assessable to tax on their total income there, to have income losses relating to their own use of a private dwelling in another Member State taken into account for the purposes of determining the rate of taxation applicable to their income in the former state, whereas positive rental income relating to such a dwelling is taken into accountArtikel ‧ i EEG-fördraget (sedermera artikel ‧ i EG-fördraget, nu artikel ‧ EG i ändrad lydelse) skall tolkas så, att den utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken fysiska personer som uppbär inkomst av tjänst i en medlemsstat och som är obegränsat skattskyldiga där, inte har rätt att begära att underskott hänförligt till en i en annan medlemsstat belägen privatbostadsfastighet som de själva nyttjar för bostadsändamål skall beaktas vid fastställandet av skattesatsen för dessa inkomster i förstnämnda stat, trots att positiva hyresinkomster hänförliga till en sådan fastighet skall beaktas enligt denna lagstiftning
Is Article ‧ EC to be interpreted as meaning that it precludes national rules, such as those introduced in the Grand-Duchy of Luxembourg by Article ‧ter of the Law on Income Tax, under which a Community national not resident in Luxembourg who receives income of Luxembourg origin from employment, which constitutes the major part of his taxable resources, cannot rely on his negative rental income relating to property situated in another Member State, in this case Germany, which he does not himself occupy, for the purposes of the determination of the tax rate applicable to his Luxembourg income?Skall artikel ‧ EG tolkas så att den utgör hinder mot nationell lagstiftning, av den typ som införts i Storhertigdömet Luxemburg genom artikel ‧ter i LIR, enligt vilken en gemenskapsmedborgare som inte är bosatt i Luxemburg men som har inkomster från anställning i Luxemburg och dessa inkomster utgör dennes huvudsakliga beskattningsbara inkomst, nekas avdrag för underskott från uthyrning av fastigheter belägna i en annan medlemsstat (i detta mål Tyskland) som vederbörande inte själv bebor för att fastställa tillämplig skattesats på de luxemburgska inkomsterna?
Gross (or net) national income (at market prices) represents total primary income receivable by resident institutional units: compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, property income (receivable less payable), (gross or net) operating surplus and (gross or net) mixed incomeNationalinkomst (till marknadspris) brutto (eller netto) innefattar hela den primära inkomst som erhålls av inhemska institutionella enheter: löner och kollektiva avgifter, skatter minus subventioner på produktion och import, kapitalinkomst (erhållen minus utbetald), driftöverskott (brutto eller netto) och sammansatt förvärvsinkomst (brutto eller netto
Calls on the Council to agree an EU target for minimum income schemes and contributory replacement income schemes of providing income support of at least ‧ % of national median equalised income and, further, to agree a timetable for achieving this target in all Member StatesEuropaparlamentet uppmanar rådet att enas om ett EU-mål för minimiinkomstsystem och bidragsfinansierade system för ersättning av inkomstbortfall, som ska ge ett inkomststöd på minst ‧ procent av det nationella genomsnittet, och att dessutom enas om en tidtabell för att nå detta mål i alla medlemsstater
The national legal basis for the aid is Act No ‧/‧ Coll. on State aid, as amended, Act No ‧/‧ Coll. on income tax, as amended, and Act No ‧/‧ Coll. on income taxes, as amended, as in force on ‧ December ‧, in particular Section ‧ of Act No ‧/‧ Coll. on income tax, as amended, under the conditions specified in Section ‧a of Act No ‧/‧ Coll. on income taxes, as amended, as in force on ‧ DecemberProjektets rättsliga grund är lag nr ‧/‧ om statligt stöd (aktuell lydelse), lag nr ‧/‧ om inkomstskatt (aktuell lydelse) och lag nr ‧/‧ om inkomstskatter (gällande lydelse den ‧ december ‧), särskilt § ‧.‧ lag nr ‧/‧ om inkomstskatt (aktuell lydelse) på de villkor som avses i artikel ‧a lag nr ‧/‧ om inkomstskatter (gällande lydelse den ‧ december
Underlines its request to the Council to agree an EU target for minimum income schemes and contributory replacement income schemes of providing income support of at least ‧ % of national median equalised income and, furthermore, to agree a timetable for achieving this target in all Member StatesEuropaparlamentet understryker sin begäran till rådet om att enas om ett EU-mål för minimiinkomstgarantier och bidragsfinansierade system för ersättning vid inkomstbortfall med inkomststöd om minst ‧ procent av den nationella ekvivalerade medianinkomsten, och om en tidsplan för att uppnå detta mål i samtliga medlemsstater
Must the provisions of the first paragraph of Article ‧ EC and Article ‧ and EC be construed as precluding the national provision contained in Article ‧b of the Law of ‧ July ‧ on income tax payable by natural persons, which restricts the right to a reduction of income tax by the amount of compulsory health insurance contributions paid to contributions paid exclusively on the basis of provisions of national law, in the case where a resident pays in another Member State compulsory health insurance contributions deducted from income taxed in Poland?Skall artikel ‧.‧ EG samt artikel ‧.‧ och ‧.‧ EG, tolkas på så sätt att de utgör hinder för den nationella bestämmelsen i artikel ‧b i lag av den ‧ juli ‧ om inkomstskatt (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) [utelämnas] enligt vilken rätten att från inkomstskatt avräkna de avgifter som erlagts till obligatoriska sjukförsäkringar begränsas till avgifter som betalas i enlighet med nationell lagstiftning, för det fall en person med hemvist i Polen betalar avgifter till en obligatorisk sjukförsäkring i en annan medlemsstat, med medel som inkomstbeskattas i Polen?
Reference for a preliminary ruling- Finanzgericht Münster- Interpretation of Articles ‧ EC, ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC- Freedom of establishment and free movement of capital- Controlled-foreign-corporation income which is the designated passive income of a foreign permanent establishment of a party with unlimited liability to tax in Germany- National legislation offsetting the foreign tax on that income against national tax, contrary to the provisions of the double taxation convention with Belgium, which provides for use of the method of exemption from taxationBegäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Münster (Tyskland) – Tolkning av artiklarna ‧ EG, ‧ EG, ‧ EG och ‧ EG – Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital – CFC inkomster med karaktären av investerat kapital som härrör från en i Tyskland obegränsat skattskyldig persons driftsställe i utlandet – Nationell bestämmelse i vilken den utländska skatten på inkomster som härrör från utlandet avräknas från den inhemska skatten, vilket strider mot dubbelbeskattningsavtalet med Belgien, enligt vilket dubbelbeskattning skall undvikas genom undantagandemetoden
Preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Articles ‧ EC and ‧ EC- Determination of the taxable amount for purposes of income tax- National of a Member State receiving all of his income in that State but residing in a different Member State- National legislation which does not allow for deduction of negative income relating to a house situate in another Member StateBegäran om förhandsavgörande – Hoge Raad der Nederlanden – Tolkning av artiklarna ‧ EG och ‧ EG – Fastställande av den beskattningsbara inkomsten – Medborgare i en medlemsstat som uppbär hela sin inkomst i denna stat men har sitt hemvist i en annan medlemsstat – Nationell lagstiftning enligt vilken avdrag inte kan göras för ett underskott som är hänförligt till ett bostadshus som är beläget i en annan medlemsstat
Gross (or net) national disposable income equals gross (or net) national income (at market prices) minus current transfers (current taxes on income, wealth etc., social contributions, social benefits and other current transfers) payable to non-resident units, plus current transfers receivable by resident units from the rest of the worldDisponibel nationalinkomst brutto (eller netto) är lika med nationalinkomst (till marknadspris) brutto (eller netto) minus löpande transfereringar (löpande inkomst-och förmögenhetsskatter etc., sociala avgifter, sociala förmåner och andra löpande transfereringar) som betalas till utländska enheter, plus löpande transfereringar som mottas av inhemska enheter från utlandet
aggregates which represent balancing items in the accounts, such as gross domestic product at market prices (GDP), operating surplus of the total economy, national income, national disposable income, saving, current external balance, net worth of the total economy (national wealthAggregat som representerar saldoposter i kontona, som bruttonationalprodukt till marknadspris (BNP), driftöverskott för den totala ekonomin, nationalinkomst, disponibel nationalinkomst, sparande, bytesbalans, den totala ekonomins nettoförmögenhet (nationalförmögenhet
Articles ‧ EC and ‧ EC must be interpreted as not precluding tax legislation of a Member State under which the income of a resident national derived from capital invested in an establishment which has its registered office in another Member State is, notwithstanding the existence of a double taxation convention concluded with the Member State in which the establishment has its registered office, not exempted from national income tax but is subject to national taxation against which the tax levied in the other Member State is set offArtiklarna ‧ EG och ‧ EG skall tolkas så, att de inte utgör hinder för en medlemsstats skattelagstiftning enligt vilken sådan inkomst som en person med hemvist i landet uppbär av kapital som placerats i en etablering med säte i en annan medlemsstat inte undantas från skatteplikt avseende inhemsk inkomstskatt, trots att det finns ett avtal för att undvika dubbelbeskattning vilket ingåtts med den medlemsstat där etableringen har sitt säte, utan påförs nationell inkomstskatt från vilken den skatt som påförts i den andra medlemsstaten avräknas
The fact that the income-based approach in the form of that old landmark indicator, the national-income growth rate, completely overlooks disparities in income growth shows that it is not in any way an adequate indicator.Eftersom den gamla utgångspunkten, nationalinkomstens tillväxttakt, inte alls speglar skillnaderna i inkomsttillväxt, är denna inkomstbaserade metod inte alls en lämplig indikator.
Gross national income (at market prices) equals GDP minus primary income payable by resident units to non-resident units plus primary income receivable by resident units from the rest of the worldBruttonationalinkomst (till marknadspris) är lika med BNP minus primär inkomst som inhemska enheter betalar till utländska enheter plus primär inkomst som inhemska enheter erhåller från utlandet
Other income elements too, such as disposable income of households and national income, can be measured in real terms in the same general wayÄven andra inkomstaggregat, t.ex. hushållens disponibla inkomster och nationalinkomsten, kan på motsvarande sätt beräknas i reala termer
For the purpose of calculating income for notional income-related sickness compensation and income-related activity compensation in accordance with Chapter ‧ of the Lag (‧:‧) om allmän försäkring (the National Insurance Act), the following shall applyVid beräkning av inkomst för antagandeinkomst till inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt ‧ kap. i lagen (‧:‧) om allmän försäkring gäller följande
For the purpose of calculating notional income for the income-related sickness compensation and income-related activity compensation in accordance with Chapter ‧ of the Lag (‧:‧) om allmän försäkrings (Law on national insurance ║), the following shall applyVid beräkning av antagandeinkomst för inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt ‧ kap. i lagen (‧:‧) om allmän försäkring gäller följande
Reference for a preliminary ruling- Bundesfinanzhof- Whether national legislation relating to income tax payable by non-residents which provides that tax is to be repaid where operating expenses which have a direct economic connection to income are higher than half of the income is compatible with Article ‧ of the EC Treaty (now, after amendment, Article ‧ ECBegäran om förhandsavgörande – Bundesfinanzhof – Förenlighet med artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG i ändrad lydelse) när det i nationell lagstiftning om inkomstskatt för personer som inte är bosatta i landet föreskrivs om återbetalning av skatt då kostnaderna, som har ett direkt ekonomiskt samband med intäkternas förvärvande, överstiger hälften av nämnda intäkter
National incomes are reduced, and there is also an impact on the structure of the European Union's budget income as the proportion of own income based on GNI is increased.Nationella inkomster är reducerade och det finns även effekter för Europeiska unionens budgetinkomst eftersom proportionen av egen inkomst baserad på bruttonationalinkomst ökas.
Is it contrary to Article ‧ of the Treaty establishing the European Communities if a person with restricted tax liability in Germany who is a national of a Member State may claim repayment of tax deducted at source on his income in Germany only when the operating expenses that have a direct economic connection to that income are higher than half of the income?Strider det mot artikel ‧ i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att personer som är begränsat skattskyldiga inom landet och medborgare i en medlemsstat endast har rätt till återbetalning av skatt som utgår på inhemska inkomster och som tagits ut genom källskatteavdrag om de kostnader för intäkternas förvärvande som har ett direkt ekonomiskt samband med dessa inkomster överstiger hälften av inkomsterna?
Calls on the Commission to provide a detailed report on whether welfare provision in the Member States (inter alia, minimum income schemes and related benefits, unemployment, invalidity and survivors’ benefits, statutory and supplementary pension schemes, early retirement benefits) provide for incomes above the Union’s at-risk-of poverty threshold of ‧ % of national median equalised incomeEuropaparlamentet uppmanar kommissionen att sammanställa en ingående rapport om huruvida välfärdssystemen i medlemsstaterna (bl. a. minimiinkomster och tillhörande förmåner, arbetslöshets-, invaliditets- och efterlevandeförmåner, lagstadgade och kompletterande pensionssystem, förtidspensioner) ger inkomster som ligger över unionens tröskel för fattigdomsrisk som är ‧ procent av det nationella genomsnittet
The income of the Centre shall consist of contributions from the Member States except Denmark according to the gross national income (GNI) scale, payments made in remuneration for services rendered and miscellaneous incomeCentrumets inkomster skall utgöras av bidrag från medlemsstaterna utom Danmark, vilka beräknas på grundval av BNI samt betalning för utförda tjänster och diverse inkomster
Showing page 1. Found 125901 sentences matching phrase "national income".Found in 50.196 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.