Translations into Swedish:

  • nationalinkomst   

Example sentences with "national income", translation memory

add example
For the purpose of the definition of gross national income at market prices (GNI) pursuant to Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧, it is necessary to clarify the ESA‧ definition of economic territoryFör definitionen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (BNI) enligt artikel ‧ i förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ är det nödvändigt att förtydliga definitionen i ENS ‧ av ekonomiskt territorium
The following common costs of the EU military coordination action shall be charged to the Member States in accordance with the gross national income scaleFöljande gemensamma kostnader för Europeiska unionens militära samordningsåtgärd ska belasta medlemsstaterna enligt den på bruttonationalinkomsten grundade fördelningsnyckeln
I agree that the future instrument for supplying EU development aid must be adequately equipped in financial terms, given the commitments made by the EU in this field to spend 0.7% of its Gross National Income (GNI) on Official Development Assistance by 2015.Jag håller med om att det kommande instrumentet för att ge utvecklingsbistånd från EU måste vara lämpligt rustat i ekonomisk mening, med tanke på EU:s åtagande att 0,7 procent av unionens bruttonationalinkomst ska läggas på offentligt utvecklingsbistånd senast 2015.
It is a world where, when people lose their jobs, especially women, they lose 50 % to 100 % of their income and in order to survive, they rely on strong family support, weak national solidarity and your solidarity, thanks to the European Union's cohesion.En värld där dessa medborgare, när de är arbetslösa, och framför allt kvinnorna, förlorar 50 till 100 procent av sina inkomster, och för att kunna konsumera tvingas lita enbart till familjens stöd, den svaga nationella solidariteten och er solidaritet här genom sammanhållningen.
Having regard to Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation), and in particular Article ‧ thereofmed beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ av den ‧ juli ‧ om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (BNI-förordning), särskilt artikel ‧.‧ i denna, och
There has been very good cooperation between the national statistics offices and Eurostat in developing our new statistical instrument, the EU Survey on Income and Living Conditions, EU-SILC.Det har funnits ett mycket gott samarbete mellan de nationella statistikkontoren och Eurostat under utvecklingen av vårt nya statistiska instrument, gemenskapsstatistiken över inkomst- och levnadsvillkor, EU-SILC.
Determination of uniform rate and breakdown of resources based on gross national income pursuant to Article ‧(c) of Decision ‧/‧/EC, Euratom (ChapterFastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten (ytterligare egna medel) i enlighet med artikel ‧.‧ c i beslut ‧/‧/EG, Euratom (kapitel
Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) and Article ‧ of Decision ‧/‧/EC, EuratomEgna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d och artikel ‧ i beslut ‧/‧/EG, Euratom
National income tax legislationNationell lagstiftning om inkomstskatt
Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom, with the exception of those corresponding to the reserve for loan guarantees and the reserve for emergency aidEgna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom, med undantag av dem som motsvarar reserven för lånegarantier och reserven för katastrofbistånd
Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, EuratomEgna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom
The exploitation of natural resources must help to generate income for all the citizens of these island nations in the Pacific.Utnyttjandet av naturresurser måste bidra till att generera inkomster för alla medborgarna i öländerna i Stilla havet.
The sector accounts for 3% of GDP, 6% of employment, 8% of national incomes and one-sixth of household expenditure.Branschen står för tre procent av EU:s BNP, sex procent av sysselsättningen, åtta procent av de nationella intäkterna och en sjättedel av hushållens utgifter.
Decision of the European Central Bank of ‧ November ‧ on the distribution of the income of the European Central Bank on euro banknotes in circulation to the national central banks of the participating Member States (ECBEuropeiska centralbankens beslut av den ‧ november ‧ om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster från eurosedlar i omlopp till de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (ECB
Thirty-five per cent of the national production comes from this region, where it is a good complement to family farms whose main income comes from wine and cerealsDär utgör den ett värdefullt komplement för familjelantbruken, som främst är beroende av vinodling och spannmål för sina intäkter
Must Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty be interpreted as meaning that they are infringed if a payment debtor established in Germany of a payment creditor established abroad within the Community (in this case: in the Netherlands), who holds the nationality of a Member State, can be held liable under the fifth sentence of Paragraph ‧a of the Einkommensteuergesetz ‧ in the version in force in ‧ (Law on Income Tax, hereinafter: the EStG) because he has failed to deduct tax at source pursuant to Paragraph ‧a of the EStG, whereas payments to a payment creditor liable without limitation to income tax in Germany (that is, a German resident) are not subject to any deduction of tax at source pursuant to Paragraph ‧a of the EStG and therefore no liability of the payment debtor for non-deduction or insufficient deduction of tax at source can arise?Skall artiklarna ‧ och ‧ i EG-fördraget tolkas så, att de utgör hinder för att ansvar för skatt i enlighet med ‧ § punkt ‧ mening ‧ i EStG av år ‧ [inkomstskattelag], i dess gällande lydelse år ‧, utkrävs av en person med hemvist i Tyskland som skall betala ersättning till en person med hemvist i ett annat land inom EU (i detta fall Nederländerna) § vilken är medborgare i en medlemsstat i EU § på grund av att den förstnämnda personen har underlåtit att dra av källskatt enligt ‧ § a punkt ‧ EStG, fastän källskatteavdrag enligt ‧ § a punkt ‧ EStG inte måste göras för ersättning som utbetalas till en berättigad mottagare (inom landet) som är obegränsat inkomstskattepliktig inom landet och något ansvar för skatten på grund av att källskatt inte har dragits av eller har dragits av med ett för lågt belopp då inte kan komma i fråga för den person som skall betala ersättning?
Instead of enabling Members to increase their income substantially by means of excessive benefits that are not recorded by the national tax administrations, it would make a clear-cut distinction between income and the expenses actually incurred.I stället för att det skall vara möjligt för ledamöterna att väsentligt höja sin inkomst genom överdrivna ersättningar som inte registreras hos de nationella skattemyndigheterna skulle en tydlig åtskillnad göras mellan inkomst och faktiska kostnader.
Article ‧ clarifies the nature of paying agents upon receipt who under national legislation in their country of effective management, are not taxed on their income or on the part of their income attributable to their non-resident members (the categories, which vary from country to country, are listed in Annex ‧ to the proposal for a DirectiveI artikel ‧.‧ förtydligas begreppet betalningsombud när man mottar betalning dvs. ett subjekt som inte beskattas enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där subjektet eller den juridiska konstruktionen har sin faktiska företagsledning vad avser inkomsterna eller den del av inkomsterna som går till delägare som inte har hemvist i landet (kategorierna skiljer sig åt mellan länder och förtecknas i bilaga ‧ till förslaget till direktiv
The rate to be applied to the Member States’ gross national income for this financial year is ‧,‧ %Den räntesats som ska tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är ‧,‧ %
Since the objective of this Directive cannot be sufficiently achieved by the Member States, because of the lack of any coordination of national systems for the taxation of savings income, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the TreatyEftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av att det inte förekommer någon samordning av de nationella systemen för beskattning av inkomster från sparande, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel ‧ i fördraget
The 0.45% of gross national income for cohesion measures has been incorporated by this Parliament and forms part of our approach.Det står klart att inget av de beslut som fattas i dag kommer att verkställas under innevarande mandatperiod, och vi är väl medvetna om det. Det blir det nya parlamentets sak att besluta, men om vi inte ger det nya parlamentet förutsättningar att fatta beslut, så kommer det inte att gå att göra utbetalningar i början av 2007.
However, this suggested increase means that the next Multiannual Financial Framework (financial perspectives) 2014-2020 would represent just 1.11% of EU gross national income (GNI), as opposed to 1.06%, the sum projected for 2013.Den föreslagna ökningen innebär emellertid att nästa fleråriga budgetram, för 2014-2020, skulle stå för endast 1,11 procent av EU:s bruttonationalinkomst (BNI), jämfört med 1,06 procent som planeras för 2013.
In accordance with the principle of subsidiarity, the Member States are responsible for defining the level of income support and for establishing the appropriate policy mix in the light of the different situations and needs at local, regional and national levelI enlighet med subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna som ansvarar för att fastställa nivån på inkomststödet och utarbeta en lämplig kombination av åtgärder med tanke på lokala, regionala och nationella förutsättningar och behov
Is it contrary to Article ‧, ‧ or ‧ EC for a Member State (the State of the borrowing company) to keep in force and apply provisions such as those in sections ‧, ‧ and schedule ‧AA of the Income and Corporation Taxes Act ‧ (the national provisions) which impose restrictions upon the ability of a company resident in that Member State (the borrowing company) to deduct for tax purposes interest on loan finance granted by a direct or indirect parent company resident in another Member State in circumstances where the borrowing company would not be subject to such restrictions if the parent company had been resident in the State of the borrowing company?Är det oförenligt med artikel ‧ EG, artikel ‧ EG eller artikel ‧ EG att en medlemsstat (det låntagande bolagets hemviststat) upprätthåller och tillämpar bestämmelser såsom de i sections ‧, ‧ och bilaga ‧AA i Income and Corporation Taxes Act ‧ (de nationella bestämmelserna), enligt vilka det föreskrivs begränsningar av möjligheterna för ett bolag med hemvist i den medlemsstaten (det låntagande bolaget) att i beskattningssyfte avräkna räntor på lån som beviljats av ett direkt eller indirekt moderbolag med hemvist i en annan medlemsstat samtidigt som sådana begränsningar inte skulle gälla om moderbolaget haft hemvist i det låntagande bolagets hemviststat?
Let us not forget, however, that because the financial perspective for 2007-2013 was pitched too low it will be a poor annual budget - representing just 0.99% of gross national income.Men vi får inte glömma bort att det kommer att bli en mager budget på grund av att budgetramen för 2007-2013 sattes för lågt - den uppgår endast till 0,99 procent av BNI.
Showing page 1. Found 125901 sentences matching phrase "national income".Found in 33.094 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.