Translations into Swedish:

  • nationalinkomst   

Example sentences with "national income", translation memory

add example
As has been said, the threshold was formerly fixed at EUR 3 billion or 0.6% of gross national income, which threshold values had been proposed by the Commission and by this House, but not accepted by the Council.Som sagt låg tröskelvärdet tidigare på 3 miljarder euro eller 0,6 procent av bruttonationalinkomsten. Dessa tröskelvärden hade föreslagits av kommissionen och parlamentet men inte godkänts av rådet.
Reference for a preliminary ruling- Bundesfinanzhof- Whether national legislation relating to income tax payable by non-residents which provides that tax is to be repaid where operating expenses which have a direct economic connection to income are higher than half of the income is compatible with Article ‧ of the EC Treaty (now, after amendment, Article ‧ ECBegäran om förhandsavgörande – Bundesfinanzhof – Förenlighet med artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG i ändrad lydelse) när det i nationell lagstiftning om inkomstskatt för personer som inte är bosatta i landet föreskrivs om återbetalning av skatt då kostnaderna, som har ett direkt ekonomiskt samband med intäkternas förvärvande, överstiger hälften av nämnda intäkter
The much higher volume of employment and the longer contracts that the EU institutions are able to offer, as well as the favourable tax treatment (ACIs pay a community tax and are as a consequence exonerated from national income taxes) explain the differenceDenna skillnad förklaras av att EU-institutionerna har en mycket större syssselsättningsvolym och kan erbjuda längre kontrakt samt av de förmånliga skattevillkoren (extraanställda konferenstolkar betalar gemenskapsskatt och är följaktligen befriade från nationell inkomstskatt
Is it contrary to Article ‧ EC for a natural person with unlimited tax liability in Germany to be unable to deduct losses from the letting or leasing of real estate located in another Member State- in contrast to a loss from real estate on national territory- when calculating taxable income in Germany in the year in which the loss arises?Strider det mot artikel ‧ EG när en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Tyskland inte kan göra avdrag för underskott av uthyrning och utarrendering av fast egendom belägen i en annan EU-medlemsstat i förlustårets beräkning av inkomst i Tyskland – till skillnad från underskott av inhemsk fast egendom?
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ November ‧ (Reference for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu- Poland)- Krzysztof Filipiak v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Income tax legislation- Right to deduct social security contributions from the basis of assessment for tax- Right to a tax reduction on the basis of health insurance contributions paid- Refusal where contributions are paid in a Member State other than the State of taxation- Whether compatible with Articles ‧ EC and ‧ EC- Judgment of the national constitutional court- Unconstitutionality of provisions of national law- Deferral of the date on which those provisions are to lose their binding force- Primacy of Community law- Implications for the national courtMål C-‧/‧: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den ‧ november ‧ (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu- Republiken Polen)- Krzysztof Filipiak mot Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Lagstiftning om inkomstskatt- Rätt att från beskattningsunderlaget dra av socialförsäkringsavgifter- Rätt att reducera skatten med inbetalda sjukförsäkringsavgifter- Avdrag nekas om avgifterna har betalats in i en annan medlemsstat än den där beskattningen sker- Förenlighet med artiklarna ‧ EG och ‧ EG- Dom meddelad av den nationella författningsdomstolen- Nationella bestämmelser som är författningsvidriga- Senareläggning av den tidpunkt när nämnda bestämmelser förlorar sin bindande verkan- Gemenskapsrättens företräde- Verkningar för den hänskjutande domstolen
CHAPTER ‧ ‧-BALANCES AND ADJUSTMENTS OF BALANCES BASED ON GROSS NATIONAL INCOME/PRODUCT FOR THE PREVIOUS FINANCIAL YEARS AS A RESULT OF THE APPLICATION OF ARTICLE ‧ TO OF REGULATION (EC, EURATOM) NoKAPITEL ‧ ‧-SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL ‧.‧–‧.‧ I FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr
For example, it has established a permanent inequality by giving Member States the right to subject the incomes of Members of Parliament to national taxation.Rådet har till exempel definitivt fastslagit olika behandling av ledamöterna, genom att medlemsstaterna skall ha rätt att beskatta ledamöternas inkomst på nationell nivå.
Determination of contributions where the Gross National Income (GNI) scale is applicableFastställande av bidrag för vilka fördelningsnyckeln enligt bruttonationalinkomsten (BNI-fördelningsnyckeln) skall tillämpas
Decision of the European Central Bank of ‧ May ‧ amending Decision ECB/‧/‧ on the allocation of monetary income of the national central banks of participating Member States from the financial year ‧ (ECBEuropeiska Centralbankens beslut av den ‧ maj ‧ om ändring av beslut ECB/‧/‧ om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret ‧ (ECB
If the answer to that question is in the affirmative, does Community law preclude the application of a provision such as Article ‧(b) of the Regeling GLB-inkomenssteun ‧ (‧ Netherlands Regulations on CAP income support), under which any increase in the amount of additional payments arising as a result of an investment in production capacity or a purchase of land is subject to a deduction of EUR ‧ before a reference amount is established as the basis for the allocation of entitlements to payments from the national reserve?För det fall fråga ‧ ska besvaras jakande: Utgör gemenskapsrätten i så fall hinder mot tillämpningen av en bestämmelse som artikel ‧.‧ b i Regeling GLB-inkomenssteun ‧, enligt vilken det före fastställandet av det referensbelopp som ligger till grund för beviljandet av stödrättigheter ur den nationella reserven ska göras ett avdrag på ‧ euro, från det belopp med vilket det ytterligare stöd som följer av en investering i produktionskapacitet eller köp av mark höjs?
The rate to be applied to the Member States’ gross national income for this financial year is ‧,‧ %Den räntesats som ska tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är ‧,‧ %
For the purpose of calculating notional income for the income-related sickness compensation and income-related activity compensation in accordance with Chapter ‧ of the Lag (‧:‧) om allmän försäkrings (Law on national insurance ║), the following shall applyVid beräkning av antagandeinkomst för inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt ‧ kap. i lagen (‧:‧) om allmän försäkring gäller följande
National income tax legislationNationell lagstiftning om inkomstskatt
The rate, excluding the loan guarantee reserve and the emergency aid reserve, to be applied to the Member States' gross national income for this financial year is ‧,‧ %Med undantag av reserven för lånegarantier och reserven för katastrofbistånd är den procentsats som skall tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomster för detta budgetår ‧,‧ %
Determination of uniform rate and breakdown of resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, Euratom (ChapterFastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som skall betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom (kapitel
Anthony Craven (National Support Group For Victims of Failed Home Income Plans) (NoAnthony Craven (National Support Group For Victims of Failed Home Income Plans) (nr
Firstly, I share Mr Pomés' s view that we need greater coordination, which is not incompatible with subsidiarity, but I am also interested in his additional demands that we work in more detail on expenditure and income, the existence of different scenarios or greater commitments in terms of national policies.För det första håller jag med om Pomés analys, vad gäller behovet av en större samordning, som inte är förenlig med subsidiariteten, och jag finner hans andra krav intressanta om en ingående granskning av kostnaderna och intäkterna, förekomsten av olika ramar eller de viktigaste åtagandena för den nationella politiken.
Own resources based on gross national income pursuant to Article ‧(d) of Decision ‧/‧/EC, EuratomEgna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel ‧.‧ d i beslut ‧/‧/EG, Euratom
For this purpose transparency should be created in the income and expenditure of national regulatory authorities by means of annual reporting about the total sum of charges collected and the administrative costs incurredDet bör därför finnas insyn i de nationella regleringsmyndigheternas intäkter och kostnader genom årliga rapporter om summan av de uttagna avgifterna och de administrativa kostnaderna
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the principles for estimating dwelling services for the purpose of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ on the harmonisation of gross national income at market pricesKommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om principerna för skattning av boendetjänster i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr ‧/‧ om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris
NATIONAL DISPOSABLE INCOMEDISPONIBEL NATIONALINKOMST
National, local and regional authorities should therefore take into account the risk of the poverty trap when developing and applying income support measuresDe nationella, lokala och regionala myndigheterna bör därför ta hänsyn till den risk som fattigdomsfällan utgör när man utvecklar och tillämpar inkomststödsåtgärder
Changes in income and expenditure are entirely a national decision on which every Member State must decide for itself.Utvärderingen av inkomster och utgifter är helt och hållet en nationell fråga och varje medlemsstat skall fatta sina egna beslut.
on the allocation of financial intermediation services indirectly measured (FISIM) for the establishment of the gross national income (GNI) used for the purposes of the European Union’s budget and its own resourcesom fördelning av indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) för att fastställa den bruttonationalinkomst (BNI) som ska användas för Europeiska unionens budget och dess egna medel
There will be a special system for sharing responsibility for financing the Centre' s activity among the Member States according to their gross national income.Centrumets verksamhet kommer att finansieras enligt en särskild fördelning på medlemsstaterna efter deras bruttonationalinkomst.
Showing page 1. Found 125901 sentences matching phrase "national income".Found in 21.335 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.