Translations into Swedish:

  • högsta cellfrekvens   
     
    In Asynchronous Transfer Mode, the rate of cells per second that the source device may never exceed.

Example sentences with "peak cell rate", translation memory

add example
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rateEn kvasitoppdetektor skall användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används skall en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the spark pulse rateEn kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas beroende på gnistfrekvensen
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of braodband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the spark pulse rateEn kvasitoppdetektor skall användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används skall en lämplig korrektionsfaktor användas beroende på gnistfrekvensen
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rateEn kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden ska detektorcellens kuvettvolym hållas sä liten som möjligt
There did not appear to be a relationship between baseline white blood cell (WBC) counts and development of hyperleukocytosis nor did there appear to be a correlation between baseline WBC count and peak WBC countsNågot samband mellan baslinjeantalet vita blodkroppar (VB) och utveckling av hyperleukocytos verkade inte föreligga och inte heller kunde någon korrelation mellan antalet VB vid början av behandlingen och toppantalet VB ses
The pubic symphisis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzDen största belastningen på blygdbenssymfysen är den maximala belastning som uppmäts med en dynamometer vid bäckenets blygdbenssymfys och som filtreras med en kanalfrekvensklass av ‧ Hz
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden skall detektorcellens kuvettvolym hållas så liten som möjligt
The pubic symphysis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzMaximal kraftpåverkan på blygdbenssammanfogningen är det maximala värde som uppmäts av en kraftavkännare vid blygdbenssammanfogningen och filtreras vid en kanalfrekvensklass på ‧ Hz
Of the ‧ treated patients who were assessed for antibodies to Chinese hamster ovary (CHO) cell protein, ‧ showed a statistically significant upward trend in titres by linear regression analysis and ‧ displayed sustained peaks or transient spikesAv de ‧ patienterna som undersöktes för antikroppar mot protein från kinesiska hamsteräggceller (CHO-celler), visade ‧ en statistiskt signifikant uppåtgående trend av titrar med linjär regressionsanalys och ‧ visade bestående eller kortvariga toppar
Intraocularly, there were dose-dependent increases in anterior chamber flare and cells with a peak ‧ days after injectionIntraokulärt skedde dosberoende ökningar av ljusväg och inflammatoriska celler (flare) i främre kammaren med en topp ‧ dagar efter injektion
The grid shall comprise of ‧ cells for engines with a rated speed less than ‧ min–‧ and ‧ cells for engines with a rated speed greater than or equal to ‧ min–Rutnätet ska omfatta ‧ celler för motorer med ett nominellt varvtal lägre än ‧ min–‧ och ‧ celler för motorer med ett nominellt varvtal högre eller lika med ‧ min–
The figure for credit institutions rated at A or better is, according to the survey, some ‧ to ‧ basis points lower and the figure for credit institutions rated BAA some ‧ to, during the brief peak in the spring of ‧, around ‧ basis points higherVärdet för kreditinstitut med betyget A eller högre ligger enligt denna rapport omkring ‧–‧ baspunkter lägre än så och värdet för kreditinstitut med betyget BAA ligger mellan omkring ‧ och vid den (kortvariga) toppen våren ‧ omkring ‧ baspunkter högre
We did say at that particular time that we would keep the activities of credit rating agencies on watch, and in 2007, when the subprime crisis reached its peak, I met with the credit rating agencies and expressed our dissatisfaction as to how we perceived they had conducted their affairs.Vid den tidpunkten angav vi att vi skulle bevaka kreditvärderingsinstitutens verksamhet, och 2007, när krisen på högriskmarknaden var som värst, träffade jag kreditvärderingsinstituten och uttryckte vårt missnöje med hur vi hade uppfattat deras hantering av verksamheten.
The ECB has also steadily cut interest rates from a peak of 4.25% in June 2008 down to the current rate of 1% in May 2009, in a bid to reinvigorate lending and to kick-start the European economy.ECB har också regelbundet sänkt räntorna från en högsta punkt på 4,25 procent i juni 2008 ned till den nuvarande räntan på 1 procent i maj 2009, i ett försök att förstärka utlåningen och ge den europeiska ekonomin en skjuts.
Side effects of unknown frequency may include:Upper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartanBiverkningar utan känd frekvens kan inkludera: Övre luftvägsinfektion (t ex ont i halsen, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner; ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), brist på röda blodkroppar (anemi), lågt antal blodplättar (trombcytopeni); allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag); höga kaliumnivåer; långsam hjärtrytm (bradykardi); orolig mage; eksem (en hudsjukdom); inflammation i senor; nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt; svaghet, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), utebliven effekt av telmisartan
Upper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartanÖvre luftvägsinfektion (t ex ont i halsen, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner; ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), brist på röda blodkroppar (anemi), lågt antal blodplättar (trombocytopeni); allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag); höga kaliumnivåer; långsam hjärtrytm (bradykardi); orolig mage; eksem (en hudsjukdom); inflammation i senor; nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt; svaghet, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), utebliven effekt av telmisartan
In rare cases Remeron can also cause a shortage of red and white blood cells, as well as blood platelets (aplastic anemia), a shortage of blood platelets (thrombocytopenia) or an increase in the number of white blood cells (eosinophilia). epileptic attack (convulsions) Stop taking Remeron and tell your doctor straight away. a combination of symptoms such as inexplicable fever, sweating, increased heart rate, diarrhoea, (uncontrollable) muscle contractions, shivering, overactive reflexes, restlessness, mood changes and unconsciousnessI sällsynta fall kan Remeron också ge brist på röda och vita blodkroppar samt blodplättar (aplastisk anemi), brist på blodplättar (trombocytopeni) eller en ökning av vita blodkroppar (eosinofili). • epileptiska attacker (kramper). → Sluta ta Remeron och kontakta genast din läkare. • en kombination av symtomen oförklarlig feber, svettningar, ökad hjärtfrekvens, diarré (okontrollerbara) muskelsammandragningar, frossa, överaktiva reflexer, rastlöshet, humörförändringar och medvetslöshet
The types and rates of specific cancers were those expected in a highly immunodeficient population (many had CD‧ cell counts below ‧ cells/mm‧ and most had prior AIDS diagnosesTyperna och svårighetsgraderna av de specifika cancersjukdomarna var som man kan förvänta i en population med svår immunbrist (många hade CD‧-cellantal under ‧ celler/mm‧ och de flesta hade AIDS-diagnos sedan tidigare
Nexavar works by slowing down the rate of growth of cancer cells and cutting off the blood supply that keeps cancer cells growingNexavar verkar genom att minska cancercellernas tillväxthastighet och skär av den blodförsörjning som gör att cancercellerna växer
Less seriously affected mutant cells grow at rates similar to the parental cells and form large coloniesMutanta celler som är mindre allvarligt påverkade växer med hastigheter liknande de som parentala celler uppvisar och bildar stora kolonier
The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscopeDet valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns crestfaktor (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
Carefully chose the acquisition and integration parameters (‧.‧) such as data rate, sensitivity, time constant, peak width and thresholdVälj noggrant insamlings- och integreringsparametrar (‧.‧), såsom datahastighet, känslighet, tidskonstant, toppbredd och tröskel
Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosingEfter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
However, in recent years where capacity utilization under EU jurisprudence is allowed only on condition that it will not create an artificial peak season in connection with rate increases and conference power to fix prices has largely disappeared one can argue whether the four cumulative criteria of Article ‧ can still be fulfilledMan kan dock fråga sig om det fortfarande är möjligt att uppfylla de fyra kriterierna, eftersom det faktum att kapacitetsutnyttjande under EU:s jurisdiktion endast är tillåtet om det inte skapar en konstgjord högsäsong i förening med prishöjningar, och eftersom konferensernas rätt att fastställa tariffer till stor del har upphört
Showing page 1. Found 49235 sentences matching phrase "peak cell rate".Found in 7.962 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.