Translations into Swedish:

  • högsta cellfrekvens   
     
    In Asynchronous Transfer Mode, the rate of cells per second that the source device may never exceed.

Example sentences with "peak cell rate", translation memory

add example
Of the ‧ treated patients who were assessed for antibodies to Chinese hamster ovary (CHO) cell protein, ‧ showed a statistically significant upward trend in titres by linear regression analysis and ‧ displayed sustained peaks or transient spikesAv de ‧ patienterna som undersöktes för antikroppar mot protein från kinesiska hamsteräggceller (CHO-celler), visade ‧ en statistiskt signifikant uppåtgående trend av titrar med linjär regressionsanalys och ‧ visade bestående eller kortvariga toppar
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden skall detektorcellens kuvettvolym hållas så liten som möjligt
The pubic symphisis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzDen största belastningen på blygdbenssymfysen är den maximala belastning som uppmäts med en dynamometer vid bäckenets blygdbenssymfys och som filtreras med en kanalfrekvensklass av ‧ Hz
The pubic symphysis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzMaximal kraftpåverkan på blygdbenssammanfogningen är det maximala värde som uppmäts av en kraftavkännare vid blygdbenssammanfogningen och filtreras vid en kanalfrekvensklass på ‧ Hz
Intraocularly, there were dose-dependent increases in anterior chamber flare and cells with a peak ‧ days after injectionIntraokulärt skedde dosberoende ökningar av ljusväg och inflammatoriska celler (flare) i främre kammaren med en topp ‧ dagar efter injektion
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden ska detektorcellens kuvettvolym hållas sä liten som möjligt
There did not appear to be a relationship between baseline white blood cell (WBC) counts and development of hyperleukocytosis nor did there appear to be a correlation between baseline WBC count and peak WBC countsNågot samband mellan baslinjeantalet vita blodkroppar (VB) och utveckling av hyperleukocytos verkade inte föreligga och inte heller kunde någon korrelation mellan antalet VB vid början av behandlingen och toppantalet VB ses
Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosingEfter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
Carefully chose the acquisition and integration parameters (‧.‧) such as data rate, sensitivity, time constant, peak width and thresholdVälj noggrant insamlings- och integreringsparametrar (‧.‧), såsom datahastighet, känslighet, tidskonstant, toppbredd och tröskel
Through these extraordinary operations, involving 230 million m3 of water outside the dammed reservoirs in the Czech Republic, the flow rate was reduced by more than 215 m3/s when it was peaking at 1500 m3/s, and the dikes on the Slovak and Austrian side are designed for a maximum flow of 1600 m3/s. In this way, successes were achieved in preventing loss of life and much worse flood damage.Det är inte särskilt svårt att se sambandet mellan Tiszlas översvämningar och den olagliga avverkningen och stölden av timmer som genomförts med förbrytarmetoder i Ukraina, Rumänien, och nyligen i Ungern.
The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscopeDet valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns amplitudförhållande (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
In the ‧-week study, rates of seropositivity peaked by Weeks ‧ to ‧ and steadily declined thereafter for the remainder of this studyI den ‧ veckor långa studien, nådde frekvenserna av seropositivitet sitt maximum i vecka ‧ till ‧ och avtog därefter stadigt under återstoden av studien
It is estimated that the peak in the unemployment rate will be recorded only in the next two to three quarters.Man uppskattar att arbetslösheten kommer att nå sin högsta nivå redan följande två till tre kvartal.
anode peak voltage rating of ‧,‧ kV or moreanodens märkta toppspänning är minst ‧,‧kV
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rateEn kvasitoppdetektor skall användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används skall en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscopeDet valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns crestfaktor (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
The number of people in the European Union over the age of 60 is set to grow at an unprecedented rate, estimated to achieve its peak between 2015 and 2035, when two million people will be added to this section of the population every year.Antalet personer i EU över 60 år förväntas öka i allt snabbare takt och beräknas nå sin kulmen mellan 2015 och 2035, när denna åldergrupp kommer att öka med två miljoner varje år.
Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosingAbsorption Efter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
anode peak current rating of ‧ A or more; andanodens märkta toppström är minst ‧ A, och
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rateEn kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
While annual HICP inflation eased to 2.0% in the first half of 2005, mainly reflecting base effects, HICP inflation rates accelerated to levels significantly above 2% in the second half, reaching a peak of 2.6% in September, mainly on the back of substantial increases in energy prices.Medan den årliga HIKP-inflationen sjönk till 2,0 procent under första halvåret 2005, huvudsakligen till följd av baseffekter, så ökade HIKP-inflationen till nivåer betydligt över 2 procent under andra halvåret och nådde en topp på 2,6 procent i september, framför allt på grund av de kraftigt höjda energipriserna.
The figure for credit institutions rated at A or better is, according to the survey, some ‧ to ‧ basis points lower and the figure for credit institutions rated BAA some ‧ to, during the brief peak in the spring of ‧, around ‧ basis points higherVärdet för kreditinstitut med betyget A eller högre ligger enligt denna rapport omkring ‧–‧ baspunkter lägre än så och värdet för kreditinstitut med betyget BAA ligger mellan omkring ‧ och vid den (kortvariga) toppen våren ‧ omkring ‧ baspunkter högre
Showing page 1. Found 49235 sentences matching phrase "peak cell rate".Found in 8.367 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.