Translations into Swedish:

  • högsta cellfrekvens   
     
    In Asynchronous Transfer Mode, the rate of cells per second that the source device may never exceed.

Example sentences with "peak cell rate", translation memory

add example
There did not appear to be a relationship between baseline white blood cell (WBC) counts and development of hyperleukocytosis nor did there appear to be a correlation between baseline WBC count and peak WBC countsNågot samband mellan baslinjeantalet vita blodkroppar (VB) och utveckling av hyperleukocytos verkade inte föreligga och inte heller kunde någon korrelation mellan antalet VB vid början av behandlingen och toppantalet VB ses
The pubic symphysis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzMaximal kraftpåverkan på blygdbenssammanfogningen är det maximala värde som uppmäts av en kraftavkännare vid blygdbenssammanfogningen och filtreras vid en kanalfrekvensklass på ‧ Hz
The pubic symphisis peak force (PSPF) is the maximum force measured by a load cell at the pubic symphysis of the pelvis, filtered at channel frequency class ‧ HzDen största belastningen på blygdbenssymfysen är den maximala belastning som uppmäts med en dynamometer vid bäckenets blygdbenssymfys och som filtreras med en kanalfrekvensklass av ‧ Hz
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden skall detektorcellens kuvettvolym hållas så liten som möjligt
Intraocularly, there were dose-dependent increases in anterior chamber flare and cells with a peak ‧ days after injectionIntraokulärt skedde dosberoende ökningar av ljusväg och inflammatoriska celler (flare) i främre kammaren med en topp ‧ dagar efter injektion
In order to avoid unnecessary broadening of peaks the cuvette volume of the detector cell must be kept as small as possibleFör att undvika onödig breddning av toppvärden ska detektorcellens kuvettvolym hållas sä liten som möjligt
Of the ‧ treated patients who were assessed for antibodies to Chinese hamster ovary (CHO) cell protein, ‧ showed a statistically significant upward trend in titres by linear regression analysis and ‧ displayed sustained peaks or transient spikesAv de ‧ patienterna som undersöktes för antikroppar mot protein från kinesiska hamsteräggceller (CHO-celler), visade ‧ en statistiskt signifikant uppåtgående trend av titrar med linjär regressionsanalys och ‧ visade bestående eller kortvariga toppar
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the interference pulse rateEn kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas, beroende på pulsfrekvensen för störning
A quasi-peak detector shall be used for the measurement of broadband electromagnetic emissions in this Annex, or if a peak detector is used an appropriate correction factor shall be used depending on the spark pulse rateEn kvasitoppdetektor ska användas för att mäta elektromagnetisk bredbandsstrålning i denna bilaga, eller om en toppdetektor används ska en lämplig korrektionsfaktor användas beroende på gnistfrekvensen
Then it took three years after unemployment had reached its peak for the rate to begin to fall significantly .Då tog det tre år efter det att arbetslösheten kulminerat innan denna började sjunka or dentligt .
Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosingAbsorption Efter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
Rated for a peak current of ‧ A or moreanodens märkta toppström minst ‧ A, och
In fact the ECB first cut interest rates in May 2001 despite a continuing rise in inflation, which had still to peak at 3.4%.Saken är den att ECB sänkte räntan för första gången i maj 2001, trots en fortsatt ökning av inflationen, som sedan skulle hamna på 3,4 procent.
rated for a peak current of ‧ A or moreen märkt toppström om minst ‧ A
In the case of Japan , where inflows have always been very small , outflows reached a peak in 1989 90 when more than 22 % of the total went to the EU , possi bly because of a desire to be present within the Single Market , though also perhaps because of the relatively high rate of growth in the Union during this period .I Japans fall , där inflödena alltid har varit mycket små , nådde utflödena en topp under 198990 , när mer än 22 % av summan gick till EU , möjligen på grund av en önskan att vara närvarande inom det gemensamma valutaområdet , även om det också kan ha hängt samman med unionens relativt höga till växttakt under den här perioden .
Absorption Following a single dose, INVEGA exhibits a gradual ascending release rate, allowing the plasma concentrations of paliperidone to steadily rise to reach peak plasma concentration (Cmax) approximately ‧ hours after dosingEfter en engångsdos uppvisar INVEGA en gradvis stigande frisättningshastighet som får plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration (Cmax) ungefär ‧ timmar efter dosering
Since the peak unemployment rate in 1994 , however , the rate for men has fallen slightly more than that for women .Sedan arbetslösheten nådde en topp 1994 har den emellertid sjunkit något mer bland män än bland kvinnor .
The risk of osteoporosis depends both on the peak bone mass achieved in young adulthood and the rate of bone loss later in life .Risken för osteoporos beror både på den maximala benmassan som uppnåtts i yngre vuxen ålder och på graden av förlust av benmassa senare i livet .
APP is an adjusted peak rate at which digital computers perform ‧-bit or larger floating point additions and multiplicationsTEKNISK ANMÄRKNING FÖR JUSTERAD TOPPRESTANDA (APP
The full-scale value selected multiplied by the crest factor rating (Ipeak/Irms) of the meter must be greater than the peak current reading from the oscilloscopeDet valda fullskaliga värdet multiplicerat med värdet på wattmeterns crestfaktor (Ipeak/Irms) måste vara högre än oscilloskopets värde för toppströmmen
Women ' s activity rates vary more than men ' s with age , peaking in most countries at ages 25-30 .Kvinnornas arbetsfrekvenser varierar mer än männens med åldern , med en topp i de flesta länder för åldersgruppen 25-30 .
( 178 ) The capacity utilisation rate of the Community industry was 87 96 between 1995 and the investigation period , except in 1997 when the Community industry ' s produc tion was at its peak and the rate reached 93 96 .Gemenskapsindustrins kapacitetsutnyttjande uppgick till 87 % mellan 1995 och undersökningsperioden , förutom under 1997 då gemenskapsindustrins tillverkning var som allra störs t och utnyttjandet nådde 93 % .
The result has been a ' ratcheting-up ' of unemployment level s , the peak rate in 1994 being higher than in 1985 , the low point in 1991 being higher than in 1980 ( atthe end of the upturn in the late 1970s ) .Resultatet har blivit att arbetslöshetsnivån har utsatts för en ' spärrhakeeffekt ' , där den högsta nivån 1994 var högre än 1985 och den lägsta punkten 1991 var högre än 1980 ( i slutet av det sena 1970-talets konjunkturuppgång ) .
Anode peak current rating of ‧ A or more; andAvsnitt ‧A‧ omfattar krytroner och sprytroner
Showing page 1. Found 61379 sentences matching phrase "peak cell rate".Found in 21.34 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.