Translations into Swedish:

  • samhällsvetenskap   
     
    The discipline that studies people and their society.
     
    The discipline that studies people and their society.

Other meanings:

 
Plural form of social science.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (6)

chinese academy of social scienceskinas akademi för samhällsvetenskaper
humanistic and social scienceHumanistisk-samhällsvetenskaplig
social sciencesamhällsvetenskap
social science branchSamhällsvetenskaplig gren
Social science programmeSamhällsvetenskapsprogrammet
social science subjectsamhällsorienterande ämne

Example sentences with "social sciences", translation memory

add example
Proposals will be accepted from teams of scientists who have achieved outstanding scientific or technological results from European collaborative research in any field of science , including the social sciences .ForskNiNgspriset uropeiska kommissionens pris för utmärkta ivetenskapliga och tekniska framsteg som uppnåtts genom forskningssamarbete firar sitt femårsjubileum .
The European Union is constantly faced with policy questions that hinge to some extent on assessments embracingthe natural or social sciences .Europeiska unionen står ständigt inför politiska frågor därman i någon utsträckning är hänvisad till natur- eller sam-hällsvetenskapliga bedömningar .
Research and experimental development services on social sciences and humanitiesSamhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
The programme is open to all disciplines , exact and & * * Φ - applied sciences and economic and social sciences . No priorities are set , so the bottom up approach will guarantee , based on the quality of the proposals , that the projects selected faithfully reflect demand . By placing the emphasis on university firm cooperation and communication , this programme also pla ys an important role in promoting innovation , in particular in the less favoured regions .För att främja tillgången till finansiering har Euratex inrät tat en databas som är avsedd att föra samman poten tiella partner för demonstrationsprojekt inom energitekniksektor n . För detta kan berörda företag ta kontakt med europeiska sammanslut ningar inom läder och skosektorerna .
Is seriously concerned about the harsh action taken by the authorities against agitators; notes that, according to a Blue Paper emanating from the Beijing Academy of Social Sciences, reasons for mass protests have included especially grave environmental problems that have endangered the health and existence of many farmers in newly industrialised regions, and also shameful expropriations of farmland for building purposes, not to mention the arbitrariness and corruption of local authoritiesEuropaparlamentet är djupt bekymrat över myndigheternas hårda tag mot uppviglare, och påpekar att orsakerna till massprotester, enligt en blåbok från Pekings akademi för samhällsvetenskap, har inbegripit särskilt allvarliga miljöproblem som har hotat många jordbrukares hälsa och tillvaro i nyligen industrialiserade områden samt skamlig expropriering av jordbruksmark för byggändamål, för att inte tala om de lokala myndigheternas godtycklighet och korruption
From this standpoint, no-one has the right to oppose the bridging of the Atlantic, if indeed there is to be a common perception of viable development and social cohesion, promotion of peace and democracy, equality of the sexes, guarantees of prosperity and security in the world, progress in science and technology, and protection of life and the environment.Ur denna synvinkel har ingen rätt att protestera mot att bygga broar över Atlanten, om detta verkligen kommer att innebära ett gemensamt synsätt på utveckling och sammanhållning, för befrämjandet av fred och demokrati, för jämlikhet mellan könen, för försäkrandet av välfärd och säkerhet i världen, för utveckling av vetenskap och teknologi och för skyddet av livet och miljön.
In view of the current situation, the Committee feels that it is necessary once again to quote from the opinion referred to above, and reiterates its comments that (i) effective, high-quality research and development that enjoys an adequate level of support is in fact the basic foundation and sine qua non for innovation, competitiveness and prosperity, and thus also for cultural development and the provision of social services, (ii) the Commission's proposal ... is a minimum amount that must be increased still further in the longer term so as not to gamble away- but rather to maintain and strengthen- Europe's position as the cradle of modern science and technology, and (iii) without such action, it will not be possible, even in the longer term, to meet the Lisbon objectivesMed tanke på den rådande situationen anser kommittén att det är nödvändigt att åter citera ovan nämnda yttrande och påpekar därför återigen att effektiv och avancerad forskning och utveckling som ges tillräckligt stöd är den avgörande basen och förutsättningen för innovation, konkurrenskraft och välstånd, och därmed även för kulturell utveckling och social trygghet, att kommissionens förslag är en minimiinsats – som på sikt dock bör höjas – i strävan att inte äventyra Europas position, utan bibehålla den och stärka den, eftersom Europa är den moderna vetenskapens och teknikens vagga, och att Lissabonmålen inte kan uppnås utan en sådan insats, inte ens på lång sikt
Social Work and Behavioural SciencesSocialt arbete och beteendevetenskap
Building a European knowledge-based bio-economy by bringing together science, industry and other stakeholders, to exploit new and emerging research opportunities that address social, environmental and economic challenges: the growing demand for safer, healthier, higher quality food and for sustainable use and production of renewable bio-resources; the increasing risk of epizootic and zoonotic diseases and food related disorders; threats to the sustainability and security of agricultural, aquaculture and fisheries production; and the increasing demand for high quality food, taking into account animal welfare and rural and coastal contexts and response to specific dietary needs of consumersAtt skapa en europeisk kunskapsbaserad bioekonomi där vetenskap, näringsliv och andra berörda parter sammanförs för att dra nytta av nya och framväxande forskningsmöjligheter med inriktning på sociala, miljörelaterade och ekonomiska utmaningar: den växande efterfrågan på säkrare och hälsosammare livsmedel av högre kvalitet och på hållbar användning och produktion av förnybara bioresurser, den ökande risken för epizootiska och zoonotiska sjukdomar och livsmedelsrelaterade störningar, hoten mot en hållbar och säker jordbruks-, vattenbruks- och fiskeriproduktion samt den växande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet som producerats med hänsyn till djurskydd och landsbygds- och kustrelaterade aspekter och som svarar mot konsumenternas särskilda kostbehov
Research and experimental development services on other social sciences and humanitiesForskning och utveckling inom annan samhällsvetenskap och humaniora
The survey revealed that , as a rule , the greatestefforts to promote gender equality were made inthose policy areas where most progress had beenmade in previous years : the Structural Funds , education and training , development cooperationand social affairs , and science and research .Undersökningen visar att de största ansträngningarna för att främja jämställdhet har gjorts påde politikområden där man redan tidigare år hade åstadkommit mest , dvs. strukturfonderna , utbildning , utvecklingssamarbete , socialpolitiksamt vetenskap och forskning .
Research and experimental development on social sciences and humanitiesSamhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
So I do not support some of the rapporteur's ideological statements which sometimes tend to demonize science and technology as consumers of resources and producers of social dislocation and risk to the very survival of humankind, all the more so because, instead, technology continues to be the driving force in communication, development, and the production of material and non-material goods which improve the duration and quality of life.Jag delar därför inte vissa ideologiska påståenden från föredraganden som har en tendens att demonisera vetenskapen och tekniken som resursslukande, som något som åstadkommer rubbningar i samhället och som riskfaktorer när det gäller människosläktets överlevnad, när i stället tekniken fortsätter att spela en pådrivande roll inom kommunikationer och utveckling och som en producent av materiella och immateriella tillgångar som ökar livslängden och förbättrar livskvaliteten.
Master ' s degree in social sciences ( 1974 ) ; Licentiate ( 1989 ) ; Doctorate ( 1995 ) .Magister i samhällsvetenskaper ( 1974 ) ; licentiat ( 1989 ) ; doktor ( 1995 ) .
For example, radiation sources, data banks in genomics and data banks in social science, observatories for environmental and space sciences, systems of imaging or clean rooms for the study and development of new materials or nano-electronics, are at the core of researchForskningens kärna utgörs av till exempel strålkällor, databaser för genomik och samhällsvetenskap, observatorier för miljö- och rymdstudier, system för bildframställning eller renrum för studier och utveckling av nya material eller nanoelektronik
The roadmap foresees new, vital research infrastructures of various sizes and value, which will cover a wide variety of research areas, ranging from social and natural sciences, to electronic systems for archiving scientific publications and data basesFärdplanen omfattar nya, vitala forskningsinfrastrukturnät av olika storlek och värde, och täcker ett brett spektrum av forskningsområden: från samhällsvetenskap och naturvetenskap till system för elektronisk arkivering av vetenskapliga publikationer och databaser
Projects in these disciplines may focus on courses at undergraduate and postgraduate level , to be integrated into degrees such as law , economics , business administration , political sciences , social sciences , etc .Projekt inom dessa ämnesområden kan koncentrera sig på kurset ' på grundexamens- och dokloiaudnivå som skall integreras i examina som juridik , nationalekonomi , företagsekonomi , statskunskap , sociologi och så vidare .
Science is obviously an issue , not just science however , but also the social and political system in which science evolves .Man måste trots allt inte vara blind : om vi i Europa förbjuder ett visst antal tillämpningar inom det vetenskapliga område t kommer de europeiska forskarna , och i synnerhet de som är beroende av de stora laboratorierna , att åka till Förenta staterna för att bedriva sin forskning .
290 Other Social Sciences290 Andra Socialvetenskaper
To achieve that goal, we must continue to move forward and I feel we need to think again in terms of reinstating the dynamics of social dialogue and establishing a social Europe; fresh ideas about what we understand by the "public interest' ; new conceptions regarding the relevance of the world market as an economic reference point; new methods for incorporating ethics, science and the environment in our policy-making process; a broader view of trade, encompassing the environment and social rights, an intensification of the multilateral nature of the Union since it has always been to our advantage in the past and will continue to be so in the future; a strengthening of our ability to act with firmness.För att nå dit måste vi hela tiden gå framåt, och jag anser att vi behöver en ny diskussion för att på nytt sätta fart på den sociala dialogen och det sociala Europa: nya idéer om det som vi avser med " allmänt intresse" , nya uppfattningar om världsmarknadens betydelse som ekonomisk referens, nya metoder som syftar till att integrera etik, vetenskap och miljö i vår process med att utarbeta politiska inriktningar, en bredare bild av handeln, som omfattar miljön och de sociala rättigheterna, en intensifiering av det multilaterala synsättet eftersom det alltid varit till vår fördel tidigare och kommer att vara det i framtiden, samt en förstärkning av vår förmåga att bestämt agera utanför unionen.
Degree in social sciences ( 1974 ) . Offset printing diploma ( 1982 ) .Kandidatexamen i samhällsvetenskap ( 1974 ) .
The development of the status of marine waters should therefore not be considered only from the environmental point of view, but should combine the natural science with the economic, social and administrative development of the areaUtvecklingen av havens tillstånd bör därför inte enbart betraktas ur miljösynpunkt utan bör koppla samman naturvetenskap med den ekonomiska, sociala och administrativa utvecklingen i området
In line with the European strategy on life sciences and biotechnology, this will help increase the competitiveness of European agriculture and biotechnology, seed and food companies, in particular hightech SMEs, while improving social welfare and well-beingDetta kommer, i linje med den europeiska strategin för biovetenskap och bioteknik, att bidra till ökad konkurrenskraft för europeiska jordbruks-, bioteknik-, utsädes- och livsmedelsföretag, i synnerhet för högteknologiska små och medelstora företag, och samtidigt förbättra den sociala välfärden och välbefinnandet
• disseminate and discuss the results of available studies within social and human sciences through bringing together researchers and practitioners ; • stimulate and extend innovating practices adapted to the new social dynamics ; • allow the connection between questions passed on by practitioners and the theoretical investigations carried out within the framework of scientific disciplines concerned with intercultural relations ; • foster the comparison with issues developed in Europe and Canada ; • allow the ethical and socio-political questioning with reference to human rights and the principle of French laicism ( " laïcité " ) as it is defined by the Council of State ( " Conseil d ' Etat " ) .• Att befrämja jämförande studier av före teelser som utvecklats i Europa och Kanada . • Att tillåta en etisk och socialpolitisk debatt om mänskliga rättigheter och om principen om religiös obundenhet ( laïcité ) såsom den definieras av den statliga mynd igheten " Conseil d ' Etat " .
We would like the Seventh Framework Programme to improve quality of life and the social environment, public health, preventative health, to benefit sustainable urban transport and promote the social science required to provide a balanced overview of research and of the society we are creating.Vi skulle vilja att det sjunde ramprogrammet förbättrar livskvaliteten och den sociala miljön, folkhälsan och den förebyggande hälsovården, att det stimulerar till hållbara stadstransporter och främjar de sociala vetenskaper som krävs för att ge en balanserad överblick över forskningen och det samhälle som vi håller på att skapa.
Showing page 1. Found 111317 sentences matching phrase "social sciences".Found in 23.444 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.