Translations into Swedish:

  • samhällsvetenskap   
     
    The discipline that studies people and their society.
     
    The discipline that studies people and their society.

Other meanings:

 
Plural form of social science.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (6)

chinese academy of social scienceskinas akademi för samhällsvetenskaper
humanistic and social scienceHumanistisk-samhällsvetenskaplig
social sciencesamhällsvetenskap
social science branchSamhällsvetenskaplig gren
Social science programmeSamhällsvetenskapsprogrammet
social science subjectsamhällsorienterande ämne

Example sentences with "social sciences", translation memory

add example
In actual fact, the position is that science and technology offer opportunities that can only be realized through political, social and economic decisions.Istället är det så, att vetenskap och teknik erbjuder möjligheter, vilka blir verklighet först genom beslut inom politik, samhälle och näringsliv.
However, in the same way that we adopted the EU 2020 strategy, and especially in a time of crisis, we have to realise that eliminating barriers to the growth of employment, addressing new social risks and putting an emphasis on education, science and research are the first preconditions for economic growth.På samma sätt som när vi antog EU 2020-strategin, och framför allt i en tid som präglas av kris måste vi emellertid inse att de nödvändiga förutsättningarna för ekonomisk tillväxt först och främst är att avlägsna hindren mot ökad sysselsättning, ta itu med nya sociala risker och prioritera utbildning, vetenskap och forskning.
As well as the strictly technical and commercial aspects, the report also covers the mechanisms necessary for the industrial, employment and social cooperation of small and medium-sized businesses and aspects relating to technology, science, environmental measures, energy and communication, as well as European Union aid and solidarity mechanisms.Vid sidan om de rent tekniska och kommersiella aspekterna omfattar betänkandet också mekanismer som krävs för de små och medelstora företagens industriella, sysselsättningsrelaterade och sociala samarbete och frågor om teknik, vetenskap, miljöåtgärder, energi och kommunikation, liksom Europeiska unionens mekanismer för bistånd och solidaritet.
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission: Science and technology, the key to Europe's future- Guidelines for future European Union policy to support research (COM ‧ finalYttrande Från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om meddelande från kommissionen: vetenskap och teknik, centrala faktorer för europas framtida utveckling – politiska riktlinjer för forskningsstöd i europeiska unionen (KOM ‧ slutlig
EU aid for healthcare, social and educational reforms and cooperation in the field of science will increase the number of contacts in civil society and strengthen European values, democracy, the rule of law and human rights.EU:s stöd till hälsovård, reformer inom utbildning och det sociala området samt vetenskapligt samarbete kommer att öka antalet kontakter i det civila samhället och stärka de europeiska värderingarna, demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.
ability to analyse complex information and dossiers, and to prepare draft technical/scientific reports, preferably in the field of nutrition, epidemiology, public health and health promotion, behavioural or social sciencesförmåga att analysera information och sammanställningar som är komplicerade, samt att utarbeta utkast till tekniska/vetenskapliga rapporter, främst inom områdena näringslära, epidemiologi, folkhälsa och hälsofrämjande, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap
Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, CanadaKanada Research Chair vid School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada
In this respect, economic, political, social and human sciences research should more particularly help to ensure the harnessing and exploitation of an exponentially increasing quantity of information and knowledge and an understanding of the processes at work in this areaMot bakgrund av detta måste forskningen inom områdena ekonomi, statsvetenskap, sociologi och humaniora särskilt underlätta både hantering och användning av en informations-och kunskapsmängd som ökar exponentiellt och förståelsen av de processer som pågår på området
have a university degree in the social sciences, economics or related disciplineshar en universitetsexamen i samhällsvetenskap, ekonomi eller närliggande ämnen
adequate knowledge of the sciences on which general nursing is based, including sufficient understanding of the structure, physiological functions and behaviour of healthy and sick persons, and of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human beingNöjaktiga kunskaper om de vetenskaper som den allmänna hälso- och sjukvården bygger på inklusive tillräcklig insikt i friska och sjuka människors anatomi, fysiologiska funktioner och beteende samt sambandet mellan människans hälsotillstånd och hennes fysiska och sociala miljö
As in the other chapters of the framework programme, within information technology there is a series of key horizontal actions relating to disciplines in both pure sciences and social sciences.Inom informationstekniken finns, liksom inom andra kapitel av ramprogrammet, en serie nyckelåtgärder, dvs. horisontella åtgärder som både gäller discipliner inom rena vetenskaper och humaniora.
The roadmap foresees new, vital research infrastructures of various sizes and value, which will cover a wide variety of research areas, ranging from social and natural sciences, to electronic systems for archiving scientific publications and data basesFärdplanen omfattar nya, vitala forskningsinfrastrukturnät av olika storlek och värde, och täcker ett brett spektrum av forskningsområden: från samhällsvetenskap och naturvetenskap till system för elektronisk arkivering av vetenskapliga publikationer och databaser
The Science and society sub-programme is intended to stimulate the harmonious integration of scientific and technological endeavour and associated research policies into the European social webDelprogrammet Vetenskapen i samhället är tänkt att stimulera en harmonisk integration av de vetenskapliga och tekniska ansträngningarna – och den därmed sammanhängande forskningspolitiken – i den europeiska sociala strukturen
CONSIDERING the importance of science and technology for their economic and social developmentSOM BEAKTAR betydelsen av vetenskap och teknik för sin ekonomiska och sociala utveckling
For example, radiation sources, data banks in genomics and data banks in social science, observatories for environmental and space sciences, systems of imaging or clean rooms for the study and development of new materials or nano-electronics, are at the core of researchForskningens kärna utgörs av till exempel strålkällor, databaser för genomik och samhällsvetenskap, observatorier för miljö- och rymdstudier, system för bildframställning eller renrum för studier och utveckling av nya material eller nanoelektronik
DG I and DG IA-External relations DG ‧ Industry DG V-Employment, Industrial Relations and Social Affairs DG ‧ Agriculture DG ‧ Personnel and Administration DG ‧ Science, Research and Development Joint Research Centre DG ‧ Budgets DG ‧ Financial Control DG ‧ Consumer Policy and Consumer Health ProtectionGD I och GD IA – Yttre förbindelser GD ‧ Industri GD V – Sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik GD ‧ Jordbruk GD ‧ – Personal och administration GD ‧ – Vetenskap, forskning och utveckling Gemensamma forskningcentret GD ‧ Budget GD ‧ Ekonomistyrning GD ‧ – Konsumentpolitik med konsumenthälsa
hold a university degree in an economic, legal or social science discipline that gives access to undertake doctoral studiesHa en universitetsexamen i ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap som ger tillträde till doktorandstudier
On one hand it denotes that basic research in science and technology is of critical importance to economic and social welfare, and on the other that research at and beyond the frontiers of current understanding is an intrinsically risky venture, progressing on new and most challenging research areas and is characterised by an absence of disciplinary boundariesDels innebär den att grundforskningen inom vetenskap och teknik är av grundläggande betydelse för den ekonomiska och sociala välfärden, dels att forskning vid och bortom gränserna för vårt nuvarande vetande är ett i grunden riskfyllt projekt som letar sig in på nya och utmanande forskningsområden utan vetenskapliga gränser
New perspectives in ICT drawing on other science and technology disciplines (mathematics and physics, materials, bio-technologies, life-sciences, chemistry, cognitive and social sciences, the humanities, etc.) are provided in the whole of the ICT themeNya perspektiv inom IKT som bygger på andra områden inom vetenskap och teknik (matematik, fysik, bioteknik, material- och biovetenskap, kemi samt kognitions- och samhällsvetenskap, humaniora osv.) tillhandahålls inom hela IKT-temat
CONSIDERING the importance of science and technology for their economic and social development and the reference which was made in Article ‧ of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on the one hand, and the Arab Republic of Egypt, on the other hand, signed on ‧ JuneSOM BEAKTAR teknikens och vetenskapens betydelse för sin ekonomiska och sociala utveckling samt hänvisningen till detta i artikel ‧ i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, som undertecknades den ‧ juni
Public services, being part of the social model, therefore need to continually adapt to new developments in globalisation, to democratic changes and to advances in science.Därför måste de offentliga tjänsterna, som utgör en del av den sociala modellen, oupphörligen anpassas till nya utvecklingar inom globaliseringen, till demokratiska förändringar och till framsteg inom vetenskapen.
There is a need for innovative measures in every area of the economy and social life - from novel therapeutic methods and increasingly rapid means of communication to new ideas in industry and science and alternative methods of obtaining energy.Det finns ett behov av innovativa åtgärder på alla områden inom ekonomin och samhällslivet - från nyskapande behandlingsmetoder och allt snabbare kommunikationssätt till nya idéer inom industrin och vetenskapen och alternativa metoder för att utvinna energi.
it would have been a good idea for the Taskforce, in some parts of its report, to have dealt more comprehensively with the employment-policy challenges, e.g. by focusing more sharply on the teaching of science and the imparting of key social skills or the reduction of obstacles to successful entrepreneurial activityArbetsgruppen hade i vissa avseenden kunnat analysera de sysselsättningspolitiska problemen mera ingående, genom att exempelvis fokusera starkare på att öka den naturvetenskapliga kompetensen och grundläggande sociala färdigheter och genom att minska hindren för framgångsrika företag
Achieving these objectives will require Europe to develop exceptional centres and networks of knowledge that can attract the best international talent and extend the social base of education and the culture of science and technology, which is greatly neededOm Europa ska kunna uppnå dessa mål måste unionen utveckla kompetenscentrum och kunskapsnätverk som kan locka de största internationella talangerna och utvidga utbildningens sociala bas samt vetenskaps- och teknikkulturen, något som det finns stort behov av
have a university education of at least four years leading to award of a degree in the areas of social sciences, economics, sociology, statistics or related disciplineshar universitetsutbildning på minst fyra år som avslutats med en examen inom områdena samhällsvetenskap, ekonomi, sociologi, statistik, eller liknande ämnen
Showing page 1. Found 77973 sentences matching phrase "social sciences".Found in 33.583 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.