pronunciation:  

Translations into Swedish:

  • se tint   

Other meanings:

 
Third-person singular simple present indicative form of tint.
 
Plural form of tint.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (1)

tintnyans; färga lätt; färg; ton; färgton; tona; färga

Example sentences with "tints", translation memory

add example
We should not make reality out to be more rose-tinted than it really is.Vi får inte måla verkligheten mer rosenröd än den är.
the colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
Gives lower stars a reddish tintGer lägre stjärnor en rödaktig färgton
The manufacture of the above final products, and of intermediates where carried out at the same site, by mixing of pigments, resins and adhesive materials with organic solvent or other carrier, including dispersion and predispersion activities, viscosity and tint adjustments and operations for filling the final product into its containerFramställning av ovanstående slut- och mellanprodukter, om de senare framställs på samma plats, genom att blanda pigment, hartser och lim med organiska lösningsmedel eller annat bärarmaterial, inbegripet dispergering och predispergering, justering av viskositet och färgton och emballering av slutprodukten
In response to the reasoned opinion the Portuguese Republic stated , by letter of 22 July 2005 , that it intended to repeal the provision which prohibits tinted film be ing affixed to the windows of motor vehicles , that is to say , Article 2 ( 1 ) of Decree-Law No 40 / 2003 .Republiken Portugal besvarade det motiverade yttrandet genom att i skrivelse av den 22 juli 2005 meddela att den avsåg att upphäva bestämmelsen om förbud mot anbringande av solskyddsfilm på glasrutor på motorfordon , det vill säga artikel 2.1 i lagdekret 40 / 2003 .
The Commission takes the view that the Portuguese Republic has failed to provide the appropriate information , in the form of studies , reports or statistics , to allow it to be concluded that restrictions on the free movement of goods such as the contested measure are justified on the grounds set out in Article 30 EC and Article 13 of the EEA Agreement or for overriding reasons relating to the public interest and that the use of tinted film , irrespective of its colour and properties , in particular as regards light transmission , constitutes a threat to public policy and / or road safety .Kommissionen anser att Republiken Portugal har underlåtit att ge tillgång till information , till exempel till studier , rapporter eller statistik , av vilken det i förekommande fall framgår att hinder av den fria rörligheten för varor som de omtvistade är motiverade av de skäl som anges i artikel 30 EG och artikel 11 i EES-avtalet eller på grund av tvingande skäl av allmänintresse och att användningen av solskyddsfilm , oberoende av dess färg och egenskaper , särskilt vad gäller ljusgenomsläppningen , utgör en fara för allmän ordning och / eller allmän trafiksäkerhet .
The contested provision therefore affects the marketing in Portugal of almost all tinted film legally manufactured and sold in other Member States or in States party to the EEA Agreement intended to be affixed to the windows of motor vehicles .Således påverkar den omtvistade bestämmelsen försäljningen i Portugal av i stort sett all solskyddsfilm som tillverkas och säljs lagligt i andra medlemsstater eller stater som är parter i EES-avtalet för att anbringas på glasrutor på motorfordon .
The selection mask is visualized with unselected pixels having a blueish tint, and selected pixels looking like normal. Fractionally selected pixels are shown as something in between. Additionally a red border is drawn around the selected areas. Fractionally selected pixels are inside the border, so even inside the red border you can possibly see the blueish tint on some pixelsMarkeringsmasken synliggörs genom att omarkerade bildpunkter ges en blåaktig färgton, medan markerade bildpunkter ser ut som vanligt. Delvis markerade bildpunkter visas som något mitt emellan. Dessutom ritas en röd kant omkring de markerade områdena. Delvis markerade bildpunkter är innanför kanten, så till och med innanför den röda kanten kan du möjligen se en blåaktig färgton för vissa bildpunkter
The prospects for achieving total harmonisation of visa policy, something which Parliament wants, moreover, therefore mean that we have to look again at the issue wearing our Amsterdam-tinted spectacles, so to speak.Utsikterna att komma fram till en total harmonisering av viseringsreglerna, något som parlamentet för övrigt har begärt, innebär att man måste omvärdera vad som sägs i artikel 100 C, och att göra den omvärderingen med Amsterdam-glasögonen på, så att säga.
In order to produce a blended rosé, the base - more than 95% - must be a white wine, which is tinted with red wine.För att producera en blandad rosé måste den bestå till mer än 95 procent av ett vitt vin som färgas med rött vin.
COMMISSION v PORTUGAL any evidence to show that the use of tinted film , of whatever colour and characteristics , in particular with respect to light transmittance , presents a risk for public safety and / or road safety .KOMMISSIONEN MOT PORTUGAL solskyddsfilm , oberoende av dess färg och egenskaper , särskilt vad gäller ljusgenomsläppningen , utgör en fara för allmän säkerhet eller trafiksäkerheten .
In this case the ingredients, including those used in tinting (if applicable), classified as the following (or combinations thereof) shall not be usedI sådana fall får ingredienser, även eventuella ingredienser som används för färgbrytningen, som klassificerats med någon (eller en kombination) av nedanstående kategorier inte användas
The colouring of the glass (colourless or tintedGlasets färgning (färglöst eller tonat
The colouring (total or partial) of any layer(s) of plastics (colourless or tintedFärgningen (total eller partiell) av eventuella plastskikt (färglösa eller tonade
The surface of the kabanosy is dark red in colour with a cherry tintYtan på kabanosy är mörkt röd med anstrykning av körsbär
A rose-tinted picture, bearing little relation to reality, is painted.De målar upp en rosaskimrande bild som knappast överensstämmer med verkligheten.
Colouring (colourless or tintedFärgning (färglöst eller tonat
Yeah, but she couldn' t see him because of the tintJa, men hon kunde inte se honom på grund av färgton
Isothiazolinone compounds: The content of isothiazolinone compounds in the product shall not exceed ‧,‧ % (m/m) before or after tinting (if applicableIsotiazolinonföreningar: Halten av isotiazolinonföreningar i produkten får inte överstiga ‧,‧ % (m/m), varken före eller efter färgbrytning (om tillämpligt
For bases used to produce tinted products not evaluated according to the abovementioned requirements, the applicant shall produce evidence of how the end-user will be advised to use a primer and/or grey (or other relevant shade) of undercoat before application of the productNär det gäller baser som används för framställning av brutna produkter och som inte har utvärderats i enlighet med ovan angivna krav ska sökanden lämna in bevis på hur slutanvändaren får information om att det är lämpligt att lägga på en grundfärg och/eller ett grått (eller annan lämplig färgton) mellanstrykningslager innan produkten stryks på
That being the case, let us wind down the tinted windows of our cars.Eftersom det är så bör vi veva ned de mörka fönsterrutorna på våra bilar.
In fact , a comprehensive prohibition like that provided for in Article 2 ( 1 ) of Decree-Law No 40 / 2003 is liable to deter potential buyers from buying , and not only from simply using , such tinted film .Ett så omfattande förbud som det i artikel 2.1 i lagdekret nr 40 / 2003 kan i själva verket även avhålla potentiella förvärvare från att förvärva och inte endast från att använda sådan solskyddsfilm .
When a windscreen is tinted in the zones defined in item ‧.‧ or ‧.‧ four windscreens shall be tested for identifiability of the following coloursOm en vindruta är tonad i de zoner som avses i punkt ‧.‧ eller ‧.‧, skall man på de fyra vindrutorna kontrollera att följande färger kan identifieras
Showing page 1. Found 162 sentences matching phrase "tints".Found in 0.204 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.