Translations into Thai:

  • ตัวเลือกคอลัมน์ 
     
    A dialog for specifying columns and sort order to display in a result list.

Example sentences with "Column Options", translation memory

add example
You can select this option if you want to delete the process identifier from process name. For example, you will sometimes see in the Process column something like cron [ ‧ ]. If this option is activated, the annoying bold part will be erasedคุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการจะลบส่วนแสดงตัวของโพรเซสออกจากชื่อโพรเซส ตัวอย่างเช่น บางครั้งคุณจะเห็นบางอย่างในคอลัมน์ โพรเซส เช่น cron [ ‧ ] หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้จะมีการลบส่วนที่เป็นตัวหนาออก
Special flag. The exact meaning of the flag can be seen in the right hand columnแฟล็กพิเศษ ดูความหมายที่ชัดเจนของแฟล็กได้ในส่วนคอลัมน์ทางด้านขวามือ
& Text to Columns& ข้อความไปยังสดมภ์
Remove Assignment From Selected Columnเอาการกําหนดที่มีออกจากคอลัมน์ที่เลือกไว้
Total Columnคอลัมน์รวมColumn that shows the size
Unread Columnคอลัมน์ที่ยังไม่อ่าน
Choose the filtered column hereเลือกคอลัมน์ที่ถูกกรองที่นี่
Assign to Selected Columnกําหนดไปยังคอลัมน์ที่เลือกไว้
Manual column widths have been enabled. You can switch back to automatic column sizes in the view menuการปรับความกว้างของคอลัมน์ด้วยมือถูกเปิดใช้ คุณสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้การปรับขนาดคอลัมน์ โดยอัตโนมัติได้ในเมนูมุมมอง
Size Columnคอลัมน์ขนาด
This list shows the Samba and NFS shared resources mounted on your system from other hosts. The " Type " column tells you whether the mounted resource is a Samba or an NFS type of resource. The " Resource " column shows the descriptive name of the shared resource. Finally, the third column, which is labeled " Mounted under " shows the location on your system where the shared resource is mountedแสดงรายการทรัพยากรที่ให้ใช้ร่วมกันของ Samba และ NFS ที่ถูกเมานท์อยู่บนเครื่องของคุณ คอลัมน์ " ประเภท " จะบอกคุณว่า ทรัพยากรที่ถูกเมานท์อยู่นั้น เป็นทรัพยากรแบบ Samba หรือ NFS คอลัมน์ " ทรัพยากร " จะแสดงชื่อของทรัพยากร และคอลัมน์สุดท้าย คอลัมน์ " เมานท์ไปยัง " แสดงตําแหน่งบนเครื่องของคุณ ที่ทรัพยากรถูกเมานท์ไป
Overview columnsคอลัมน์มุมมองภาพรวม
Null columns in Matrix at %‧: %คอลัมน์ในเมตริกซ์ว่าง ที่ % ‧: %
On the right hand side you can see some information about your IEEE ‧ configuration. The meaning of the columns: Name: port or node name, the number can change with each bus reset GUID: the ‧ bit GUID of the node Local: checked if the node is an IEEE ‧ port of your computer IRM: checked if the node is isochronous resource manager capable CRM: checked if the node is cycle master capable ISO: checked if the node supports isochronous transfers BM: checked if the node is bus manager capable PM: checked if the node is power management capable Acc: the cycle clock accuracy of the node, valid from ‧ to ‧ Speed: the speed of the nodeคุณจะเห็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับค่าปรับแต่งของ IEEE ‧ จากทางด้านขวามือ โดยความหมายของแต่ละคอลัมน์เป็นดังนี้: ชื่อ: คือชื่อของพอร์ตหรือจุดเชื่อมต่อ ซึ่งจํานวนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการตั้งค่าบัสใหม่ GUID: คือ GUID แบบ ‧ บิตของจุดเชื่อมต่อ เครื่องตัวเอง: คือการตรวจว่า จุดเชื่อมต่อนั้นคือพอร์ต IEEE ‧ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเปล่า IRM: คือการตรวจสอบว่า จุดเชื่อมต่อนั้นมีความสามารถที่จะจัดการแหล่งกระจายข้อมูลแบบเวลาเป็นเรื่องสําคัญหรือไม่ CRM: ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อนั้นมีความสามารถในการควบคุมรอบการส่งข้อมูลหรือไม่ ISO: ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อนั้นรองรับการส่งข้อมูลแบบเวลาเป็นเรื่องสําคัญหรือไม่ BM: ตรวจสอบว่า จุดเชื่อมต่อนั้นสามารถเป็นตัวจัดการทางเดินข้อมูลได้หรือไม่ PM: ตรวจสอบว่า จุดเชื่อมต่อนั้นมีความสามารถในการจัดการการใช้พลังงานหรือไม่ Acc: ความเที่ยงตรงของรอบสัญญาณนาฬิกาของจุดเชื่อมต่อ ซึ่งค่าที่ยอมรับคือ ‧ ความเร็ว: ความเร็วของจุดเชื่อมต่อ
Hide the column from thisซ่อนสดมภ์จากการแสดงผล
Column Nameคอลัมน์ที่แอ็กทีฟ
Resize Columnปรับขนาดสดมภ์
Select columnsเลือกภาพสัญลักษณ์
Show hidden columns in the selectionแสดงสดมภ์ที่ถูกซ่อนไว้ในช่วงที่เลือกไว้
View in & Separate Columnแสดงเป็นอีกคอลัมน์View-> Unread Count
Allows you to apply the item filter only on the specified column here. " All " column means no specific filterอนุญาตให้คุณได้ปรับใช้การกรองรายการเฉพาะกับคอลัมน์ที่กําหนดที่นี่ คอลัมน์ " ทั้งหมด " หมายถึงไม่กําหนดการกรอง
Word wrap at columnตัดคําที่คอลัมน์
Toggle display of column showing the total number of messages in foldersเปิด/ปิดการแสดงคอลัมน์ที่ใช้แสดงจํานวนรวมของจดหมายที่อยู่ในโฟลเดอร์View
Show the column headerแสดงส่วนหัวสดมภ์
Column numberจํานวนที่สอง
Showing page 1. Found 643 sentences matching phrase "Column Options".Found in 10.229 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.