pronunciation: IPA: /dʒɒb/ /dʒɑb/ dʒɒb dʒɑb , SAMPA: dZQb dZAb /dZAb/ /dZQb/        

Translations into Xhosa:

  • umsebenzi 
     
    A series of business activities that when completed will fulfill a high-level objective.

Other meanings:

 
A task.
 
(intransitive, professional wrestling slang) To take the loss.
 
Productive activity, service, trade, or craft for which one is regularly paid.
 
to do odd jobs
 
to speculate
 
economic role for which a person is paid
 
(intransitive) To work as a jobber.
 
(transitive, often with out) To subcontract a project or delivery in small portions to a number of contractors.
 
(in noun compounds) Plastic surgery; see e.g. nose job.
 
An economic role for which a person is paid.
 
(intransitive) To do odd jobs or occasional work for hire.
 
task
 
A piece of work to be done, a task to be fulfilled.
 
(computing) A task, or series of tasks, carried out in batch mode (especially on a mainframe computer)
 
to work as a jobber
 
(transitive, trading) To buy and sell for profit, as securities; to speculate in.

    Show declension

Example sentences with "job", translation memory

add example
A print job viewerUmboniseli womsebenzi woshicilelo
For quotas to be enforced, the time-period plus at least one job-limit must be set to non-zeroUkuze iquotas zinyanzelwe, ixesha-ithuba ne noko omnye umsebenzi-womda kufunekwa ucwangciswe kwengenge-nothi
Remove & Completed JobsSusa & Imisebenzi Egqityiweyo
Starting another queued jobIqala omnye umsebenzi ofolisiweyo
Enable/Disable Job SpoolingYenza/Sukwenza Umsebenzi we Spooling
Cancel pending or processing jobsCima eyesigqibo okanye yoqhubekeko imisebenzi
Show Only User JobsBonisa Kuphela Imisebenzi Yomsebenzisi
Unable to perform action " %‧ " on selected jobs. Error received from managerAyikwazi ukwenza intshukumo " % ‧ " kwimisebenzi ekhethiweyo. Kufunyenwe impazamo evela kumphathi
Unable to change job priorityAyikwazi ukutshintsha ukubaluleka komsebenzi
& Disable Job Spooling& Sukwenza Umsebenzi we Spooling
The printer jams and maybe therefor throw away the job (real live experience; or maybe throwing away the job because of problems with the data formatUmshicileli uyaxinga kwaye mhlawumbi alahle kude umsebenzi (ulwazi oluphilileyo lenene; okanye mhlawumbi alahle kude umsebenzi ngenxa yeengxaki ngefomati yedata
qtcups was a graphical front end for the lp or lpr print commands as installed by & CUPS;. Using qtcups opened a dialog. This dialog let you comfortably select your printer and the print job options. qtcups worked from the command line, or from within applications, when the application in question had a configurable print commandqtcups ibize incoko yababini. Le ncoko yababini ikuvumela ukhethe ngokukhululeka umshicileli wakho kwaye ushicilele ukhetho lomsebenzi. qtcups isebenze kwilayini yomyalelo, okanye kwizicelo, xa isicelo kumbuzo sinomyalelo oqwalaselweyo oshicilelweyo
Active jobs|Completed jobsImisebenzi esebenzayo|Imisebenzi egqityiweyo
From & Windows; clients jobs nearly always need to be sent as raw. Why? If & CUPS; works as a print server for & Windows; clients using the original native & Windows; driver for the target print device, this guarantees the correct formatting of the job on the clients already; therefor the server should not touch it and print raw; therefor no filtering is started (and this is not even possible as the input from the clients is not & PostScript; as pstops expects; hence no page-count other than the defaultKwi & Windows; imisebenzi yabaxhasi isoloko ifuna ukuthunyelwa njenge ekrwada. Kutheni? Ukuba & CUPS; isebenza njengomncedisi woshicilelo we & Windows; abaxhasi basebenzisa ubuhlanga boqobo & Windows; umqhubi wecebo loshicilelo letekeni, oku kuqinisekisa ufomato olululo lomsebenzi wabaxhasi; ngoko ke umncedisi akazukuyibamba kwaye ashicilele ekrwada; ngoko ke akukho coco luqaliweyo (kwaye oku akwenzeki njengegalelo kubaxhasi kwengeyo & PostScript; njenge pstops ezilindelweyo; njengoko kungekho balo-lephepha kuno kungagqibekanga
Unable to retrieve job informationAyikwazi ukufumana kwakhona inkcukacha malunga nomsebenzi
Full Print Job ControlUlawulo Lomsebenzi Woshicilelo Olupheleleyo
Believe me, it is very unlikely that your printer is the only one with the name lp. Maybe & CUPS; is playing a trick on you. As you might have the setting ImplicitClasses On activated, & CUPS; tries to stuff all printers it sees on the network into a Class name lp. All jobs destined to lp are sent to this class and the first available member prints it. So if you had this nice fellow (who listened closely when you raved about & CUPS; and & kdeprint;) install & CUPS; and poke around the system... get the idea?Ndikholelwe, akuthandeki ukuba umshicileli wakho ngye kuphela onegama lp. Mhlawumbi i & CUPS; idlala amaqhinga kuwe. Njengoko unokuba nesicwangciso Iintlobo ezingabuzwayo kwi iyasetyenziswa, & CUPS; izama ukusebenzisa bonke abashicileli ebabonayo kumsebenzi womnatha kwi Uhlobo igama lp. Yonke imisebenzi eyenziwa ku lp ithunyelwa kolu hlobo kwaye elokuqala elikhoyo ilungu liyayishicilela. Ngoko ukuba unalomfo uthandekayo (omamele kufutshane xa uthetha malunga ne & CUPS; ne & kdeprint;) faka i & CUPS; kwaye ukhangele jikelele kwindlela... fumana ingcamango?
Auto purge jobs (AutoPurgeJobs) Automatically purge jobs when not needed for quotas. Default is NoAuto purge jobs (AutoPurgeJobs) Automatically purge jobs when not needed for quotas. Default is No. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
To override the present default setting (duplex) and print a job in simplex, you need to use the following commandUkuqhub angaphezulu esikhoyo isicwangciso esingagqibekanga (kabini) kwaye shicilela umsebenzi kokucacileyo, ofuna ukusebenzisa lo myalelo ulandelayo
Max jobs per userImisebenzi emikhulu kumsebenzisi ngamnye
Max jobs per printer (MaxJobsPerPrinter) The MaxJobsPerPrinter directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each printer or class. Once a printer or class reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limitUbuninzi bemisebenzi kumshicileli ngamnye (MaxJobsPerPrinter) Ubuninzi bemisebenzi Kumshicileli Ngamnye bulkawulwa sisilawuli senani lobuninzi esebenzayo semisebenzi evumelekileyo kumshicileli ngamnye okanye udidi. Xa umshicileli okanye udidi lufika kumda, imisebenzi emitsha izakwaliwa kude kugqitywe imisebenzi esebenzayo, imisiwe, ikhutshwe kakubi okanye irhoxisiwe. Ukucwangcisa ubuninzi ku ‧ kukhubaza olusebenziso. Ukungagqibeki ngu ‧ (akukho mda). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
A CVS commit job is doneiWindow yenziwa i iconName
Max jobs per user (MaxJobsPerUser) The MaxJobsPerUser directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each user. Once a user reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limitUbuninzi bemisebenzi yomsebenzisi ngamnye (MaxJobsPerUser) MaxJobsPerUser ilawula inani lobuninzi lemisebenzi esebenzayo evumelekileyo kumsebenzisi ngamnye. Xa umsebenzisi egqitha kumda, imisebenzi emitsha izakwaliwa kude kugqitywe umsebenzi osebenzayo, imisiwe, ikuphwe kakubi, okanye irhoxisiwe. Icwangcisa ubuninzi ku ‧ kukhubaza olusebenziso. Ukungagqibeki ngu ‧ (akukho mda). to ‧ disables this functionality. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
& CUPS; does the print accounting by passing nearly every job through the pstops filter. This one does, amongst other things, the page counting. Output of this filter there may be piped into other filters (like pstoraster--> rastertopcl) or sent to the printer directly (if it is a & PostScript; printer& CUPS; ingaba i ishicilela ubalo ngokugqithisa kufutshane umsebenzi ngamnye ngapha kwe pstops icebo. Le yenza, ngaphandle kwezinye izinto, ubalo lwephepha. Imveliso yeli cebo apho inokuba ngumbhobho kwamanye amacebo (njenge pstoraster--> rastertopcl) okanye yathunyelwa kumshicileli ngqo (ukuban yi & PostScript; umshicileli
User Specified Job NameIgama lomsebenzisi okhankayiweyo womsebenzi
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "job".Found in 2.405 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.