pronunciation: IPA: /dʒɒb/ /dʒɑb/ dʒɒb dʒɑb , SAMPA: dZQb dZAb /dZAb/ /dZQb/        

Translations into Xhosa:

  • umsebenzi 
     
    A series of business activities that when completed will fulfill a high-level objective.

Other meanings:

 
A task.
 
(intransitive, professional wrestling slang) To take the loss.
 
Productive activity, service, trade, or craft for which one is regularly paid.
 
to do odd jobs
 
to speculate
 
(intransitive) To work as a jobber.
 
economic role for which a person is paid
 
(transitive, often with out) To subcontract a project or delivery in small portions to a number of contractors.
 
(in noun compounds) Plastic surgery; see e.g. nose job.
 
An economic role for which a person is paid.
 
(intransitive) To do odd jobs or occasional work for hire.
 
task
 
A piece of work to be done, a task to be fulfilled.
 
(computing) A task, or series of tasks, carried out in batch mode (especially on a mainframe computer)
 
to work as a jobber
 
(transitive, trading) To buy and sell for profit, as securities; to speculate in.

    Show declension

Example sentences with "job", translation memory

add example
Max jobs per printer (MaxJobsPerPrinter) The MaxJobsPerPrinter directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each printer or class. Once a printer or class reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limitUbuninzi bemisebenzi kumshicileli ngamnye (MaxJobsPerPrinter) Ubuninzi bemisebenzi Kumshicileli Ngamnye bulkawulwa sisilawuli senani lobuninzi esebenzayo semisebenzi evumelekileyo kumshicileli ngamnye okanye udidi. Xa umshicileli okanye udidi lufika kumda, imisebenzi emitsha izakwaliwa kude kugqitywe imisebenzi esebenzayo, imisiwe, ikhutshwe kakubi okanye irhoxisiwe. Ukucwangcisa ubuninzi ku ‧ kukhubaza olusebenziso. Ukungagqibeki ngu ‧ (akukho mda). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Preserve job filesGcina imisebenzi yeefayile
Max jobs (MaxJobs) Maximum number of jobs to keep in memory (active and completed). Default is ‧ (no limitUbuninzi bemisebenzi (MaxJobs) Ubuninzi benani lemisebenzi ezakugcinwa kwinkumbulo (iyasebenza igqityiwe), Ukungagqibeka bungu ‧ (akukho mda). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
qtcups was a graphical front end for the lp or lpr print commands as installed by & CUPS;. Using qtcups opened a dialog. This dialog let you comfortably select your printer and the print job options. qtcups worked from the command line, or from within applications, when the application in question had a configurable print commandqtcups ibize incoko yababini. Le ncoko yababini ikuvumela ukhethe ngokukhululeka umshicileli wakho kwaye ushicilele ukhetho lomsebenzi. qtcups isebenze kwilayini yomyalelo, okanye kwizicelo, xa isicelo kumbuzo sinomyalelo oqwalaselweyo oshicilelweyo
Max jobs per userImisebenzi emikhulu kumsebenzisi ngamnye
Jobs printed as raw are always counted as size of ‧ page (and maybe multiple copiesImisebenzi ishicilelwe njenge ekrwada zisoloko zibalwa njengobungakanani belinye iphepha (kwaye mhlawumbi amaphepha amaninzi
Print Job SettingsShicilela Izicwangciso Zemisebenzi
Move pending jobs to another printerYisa imisebenzi yesigqibo komnye umshicileli
Active jobs|Completed jobsImisebenzi esebenzayo|Imisebenzi egqityiweyo
NOT working, as only one, time-period or job-limit is definedHAYI iyasebenza, njegekuphela enye, ixesha-ithuba okanye umda-womsebenzi uchaziwe
Show Only User JobsBonisa Kuphela Imisebenzi Yomsebenzisi
How do I get rid of the long list of completed jobs in the web interface?Ndilufumana njani uluhlu olude lwemisebenzi egqityiweyo kujongano lwe web?
Why ca n't I re-start my jobs?Kutheni ndingenakuyiqala-kwakhona imisebenzi yam?
Show job viewer at startupBonisa umboniseli womsebenzi kwisiqalo
Allow overrides (ClassifyOverride) Whether to allow users to override the classification on printouts. If enabled, users can limit banner pages to before or after the job, and can change the classification of a job, but cannot completely eliminate the classification or banners. The default is offVumela ukunganaki (ClassifyOverride) Ukuba uzakuvumela abasebenzisi banganaki uhlobo kushicilelo. Ukuba yenziwe, abasebenzisi bangeza umda welaphu elinomyalezo lamaphepha ngaphambili okanye emva komsebenzi, kwaye bangatshintsha uhlobo lomsebenzi, kodwa ayikwazi ukubeka ecaleni ngokupheleleyo ulwahlulohlulo okanye amalaphu anomyalezo. Ukungagqibeki kucimiwe. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Enable/Disable Job SpoolingYenza/Sukwenza Umsebenzi we Spooling
Job output mode (gui, console, noneIndlela yomsebenzi wegalelo langaphandle (gui, isakhelo equlathe ibhodo enezitshixo, akukho nanye
Unable to perform action " %‧ " on selected jobs. Error received from managerAyikwazi ukwenza intshukumo " % ‧ " kwimisebenzi ekhethiweyo. Kufunyenwe impazamo evela kumphathi
& Toggle Completed Jobs& Qhobosha Imisebenzi Egqityiweyo
Max jobs per user (MaxJobsPerUser) The MaxJobsPerUser directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each user. Once a user reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limitUbuninzi bemisebenzi yomsebenzisi ngamnye (MaxJobsPerUser) MaxJobsPerUser ilawula inani lobuninzi lemisebenzi esebenzayo evumelekileyo kumsebenzisi ngamnye. Xa umsebenzisi egqitha kumda, imisebenzi emitsha izakwaliwa kude kugqitywe umsebenzi osebenzayo, imisiwe, ikuphwe kakubi, okanye irhoxisiwe. Icwangcisa ubuninzi ku ‧ kukhubaza olusebenziso. Ukungagqibeki ngu ‧ (akukho mda). to ‧ disables this functionality. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
A CVS commit job is doneiWindow yenziwa i iconName
In the future, & kdeprint; will become even better. It will do a better job of detecting your installed print subsystem itself. Already & kdeprint; is doing quite well in automatically sensing if you have & CUPS; on your system. But in many cases you will have to tell & kdeprint; what you are using, if you want to keep a legacy print systemKwixesha elizayo, & kdeprint; izakwenza umsebenzi ongcono we ubhaqa indlela yakho esezantsi yoshicilelo efakiweyo ngakwayo. Sele & kdeprint; isenza kakuhle kwizimvo ezizenzekelayo ukuba une & CUPS; kwindlela yakho, kodwa kwimizekelo emininzi unga xelela i & kdeprint; okusebenzisayo, ukuba ufuna ukugcina indlela yoshicilelo esemthethweni
Number of jobs in the queue: %Inani lemisebenzi efolisiweyo: %
If you define the same printer queues on two or more different servers, the clients will send their jobs to the first responding or available server. This implies an automatic load balancing amongst servers. If you have to take one server off the network for maintenance, the others will just take over its tasks without the users even noticing the differenceUkuba uchaza ufolo lomshicileli omnye kwezimbini okanye naphezulu abahlukeneyo abasebenzisi, abaxhasi bazakuthumela imisebenzi yabo kowokuqala osebenzayo okanye okhoyo umncedisi. Oku kwenza uxhathiso lolayisho oluzenzekelayo ngapha kwabancedisi. Ukuba uzakuthatha umnatha umncedisi omnye kulondolozo lokwamkela uzakuthatha nje imisebenzi yakhe ngaphandle kwabasebenzisi kwaye iqaphela umahluko
Using & IPP;, which is really a clever extension to HTTP v‧, & CUPS; is able to address all objects related to the printing system via Universal Resource Locators or URL s. Print jobs to be deleted or restarted, printers to be queried or modified, admin tasks to be performed on the server, with & IPP; and & CUPS;, everything is addressable by a certain URL. Many important things can be done through the web interface to & CUPS;, accessible for example with & konquerorUsebenzisa & IPP;, elulwandiso olukhaliphileyo ngenene kwi HTTP v‧. ‧, & CUPS; yakwazi ukwazisa zonke iinjongo ezizalanayo kwindlela yoshicilelo ugqitha i Icebo Elinye Labaniki ndawo okanye URL s. Imisebenzi yoshicillelo izakucinywa okanye iqalwe kwakhona, abashicileli bazakukhalazelwa okanye baguqulwe kancinane, imisebenzi yokwamkela izakwenziwa kumncedisi, nge & IPP; ne & CUPS;, yonke into iyaziseka ngethile i URL. Izinto ezininzi ezibalulekileyo zingenziwa ngapha kojongano lwe Web ukuya kwi & CUPS;, inikezelwe kumzekelo nge & konqueror
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "job".Found in 7.009 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.