Translations into Bulgarian:

  • франки 

Similar phrases in dictionary Spanish Bulgarian. (1)

Pueblo francoФранки

Example sentences with "pueblo franco", translation memory

add example
Considera necesario promover en un momento ulterior el tercer pilar del proceso de Barcelona, a saber, la cooperación humana y social, para superar los estereotipos y malentendidos que impiden un acercamiento franco y profundo entre los pueblos de ambas orillas del Mediterráneo; pide a los actores de la asociación euromediterránea, y en particular a los gobiernos, que apoyen el trabajo de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el diálogo entre las culturas, dotándola de recursos importantes para que se consolide su red de redes, que agrupa a más de ‧ organismos y asociaciones que trabajan a favor del diálogo en sus respectivas sociedadesСчита за необходимо впоследствие да бъде насърчаван третият стълб от Барселонския процес, а именно човешкото и социално сътрудничество, с цел да се преодолеят стереотипите и недоразуменията, които пречат на открито и дълбоко сближаване между народите от двете страни на Средиземно море; призовава участниците в евро-средиземноморското партньорство, и по-специално правителствата, да подкрепят работата на евро-средиземноморската фондация Ана Линд за диалог между културите, като предоставят необходимите значителни средства за укрепване на нейната мрежа от мрежи, свързваща повече от ‧ органи и асоциации, работещи за постигане на диалог в техните общества
A comienzos del siglo XVII, comenzaron a surgir en los pueblos y ciudades de Polonia mercados francos (wolnice) en los que los artesanos que no pertenecían a un gremio podían vender sus productosОт началото на ‧ век в полските градове започват да се развиват свободни пазари (wolnice), където занаятчии, които не членуват в гилдии, могат да продават изделията си
Según las fuentes históricas que hablan de los carniceros de Cracovia en ‧, en el mercado franco de esta ciudad se vendían productos a base de carne elaborados en los pueblos de los alrededoresОт източници, описващи краковските кланици през ‧ г., става ясно, че на такъв свободен пазар в Краков месари от селата около Краков са продавали свои продукти
El artículo ‧, apartado ‧, de dicho Reglamento permite a las empresas de transporte público de la región Île de France mantener sus derechos exclusivos durante un período de ‧ años tras la entrada en vigor del ReglamentoЧлен ‧, параграф ‧ от правилника дава възможност на предприятията от сферата на обществения транспорт в Ил-дьо-Франс (Ile-de-France) да запазят изключителните си права за срок от ‧ години след влизането в сила на този правилник
Zonas francasСвободни зони
Cuando, en caso de desaparición de mercancías, las autoridades aduaneras consideren que las mercancías han sido consumidas o utilizadas en la zona franca o en el depósito franco y no se pueda aplicar el párrafo anterior, el último en poseer las mercancías, según los datos de las autoridades, será quien deba pagar la deuda aduaneraКогато при изчезване на стоки митническите органи считат, че тези стоки са били изразходвани или употребени в свободната зона или в свободния склад и не е възможно да се приложи предходната алинея ‧, лицето, отговорно за плащането на митническото задължение, е последното известно на митническите органи лице- държател на стоките
Franco, en primer lugar, es de noche de las damasПърво, това е дамска вечер, Франко
Armateurs de France sostiene que, de todos modos, la definición del Reglamento (CEE) no ‧/‧ no debe interpretarse en sentido exhaustivoArmateurs de France поддържа, че въпреки всичко определението, дадено от Регламент (ЕИО) No ‧/‧, не е изчерпателно
francos al mesфранка на месец
Un motor de la partida ‧, cuya norma establece que el valor de la materias no originarias utilizadas en su fabricación no podrá ser superior al ‧ % del precio franco fábrica del producto, se fabrica con aceros aleados forjados de la partida exДвигател от позиция ‧, за който съгласно правилото стойността на материалите без произход, които могат да бъдат включени, не може да надхвърля ‧ % от цената франко завода, е направен от друга легирана стомана, грубо оформена чрез коване от позиция ex
La zona geográfica de fabricación de la Saucisse de Morteau y el Jésus de Morteau está integrada por los cuatro departamentos que constituyen la región de Franco Condado, que son Doubs, Jura, Alto Saona y Territorio de BelfortГеографският район на производство на надениците Saucisse de Morteau и Jésus de Morteau включва всички ‧ департамента в регион Franche-Comté, а именно Doubs, Jura, Haute-Saône и територията на Belfort
La lengua catalana fue prohibida y perseguida durante la dictadura de Franco; ahora la democracia española está demostrando su escasa calidad al no permitir el uso oficial del catalán en este Parlamento.Каталонският език беше забранен и преследван по време на диктатурата на Франко, а днес испанската демокрация показва ниското си ниво, като не допуска използването на каталонския език в Парламента.
Las mercancías no comunitarias situadas en una zona franca o en un depósito franco podrá, durante su estancia en una zona franca o en un depósito francoПо време на престоя си в свободна зона или в свободен склад необщностните стоки, поставени в свободна зона или свободен склад, могат да бъдат
Manuel Lobo Antunes (Presidente en ejercicio del Consejo) y Franco Frattini (Vicepresidente de la Comisión) responden a las preguntasManuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) и Franco Frattini (заместник-председател на Комисията) отговориха на въпросите
Todas las mercancías que vayan a incluirse en un régimen aduanero, salvo el régimen de zona franca, serán objeto de una declaración en aduana apropiada para el régimen concreto de que se trateВсички стоки, предназначени да бъдат поставени под митнически режим, с изключение на режим свободна зона, подлежат на митническо деклариране за конкретния режим
Los productos se evaluarán a precios « franco granja » el día del inventarioПродуктите следва да се оценят на цени франко земеделското стопанство в деня на оценката
En el caso de los productos textiles señalados en la lista con una nota a pie de página que remite a esta nota, las materias textiles, a excepción de los forros y entretelas, que no cumplan la norma enunciada en la columna ‧ para los productos fabricados de que se trata podrán utilizarse siempre y cuando estén clasificadas en una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al ‧ % del precio franco fábrica de este últimoКъдето в списъка, се прави позоваване на тази бележка, могат да се използват текстилните материали (с изключение на хастарите и помощните шивашки тъкани), които не отговарят на правилото, определено в списъка в колона ‧ за съответния краен продукт, при условие че те са класифицирани в позиция, различна от тази на продукта, и че тяхната стойност не надхвърля ‧ % от цената на производителя на продукта
Informe final del Consejero auditor en el asunto COMP/M.‧- SFR/Télé ‧ FranceОкончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/M.‧- SFR/Télé ‧ France
El Sr.Grunder ha extendido un cheque de ‧ mil francos a título de opciónГ- н Грандер дори ви написа чек за ‧ млн. франка на ваше име
Las disposiciones del Acuerdo Interino podrán aplicarse a las mercancías exportadas desde la República de Albania a uno de los nuevos Estados miembros, o desde uno de los nuevos Estados miembros a la República de Albania, que sean conformes a las disposiciones del Protocolo no ‧ del Acuerdo Interino y que, en la fecha de la adhesión, se encuentren o bien en tránsito, o bien en depósito temporal en un depósito aduanero o en una zona franca de la República de Albania o de ese nuevo Estado miembroРазпоредбите от Временното споразумение могат да бъдат прилагани за стоки, изнесени от Република Албания към новите държави-членки или от някоя от новите държави-членки към Република Албания, които отговарят на разпоредбите от протокол ‧ към Временното споразумение и които към датата на присъединяване преминават транзитно или са временно на съхранение в складове, в митнически складове или в свободна зона в Република Албания или в съответната нова държава-членка
Asunto C-‧/‧: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal d'instance de Paris (Francia) el ‧ de julio de ‧- JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanièresДело C-‧/‧: Преюдициално запитване, направено от Tribunal d'instance de Paris (Франция) на ‧ юли ‧ г.- JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières
Por ejemplo, en Francia, la reforma constitucional ha tenido como resultado el establecimiento de reglamentos que permiten que el Presidente de la República nombre a los dirigentes de las compañías de radiodifusión pública (Groupe France Télévision, France 2-5).Например във Франция една конституционна реформа доведе до въвеждането на регламенти, които позволяват на президента на републиката да назначава ръководителите на обществените дружества за телевизионно и радиоразпространение (Groupe France Télévision, France 2-5).
Notificación previa de una operación de concentración- (Asunto COMP/M.‧- Météo-France/CDC/NYSE Euronext/MetNext)- Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificadoПредварително уведомление за концентрация- (Дело COMP/M.‧- Météo-France/CDC/NYSE Euronext/MetNext)- Дело кандидат за опростена процедура
Showing page 1. Found 10094 sentences matching phrase "pueblo franco".Found in 5.387 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.