Translations into Finnish:

  • PERT-kaavio   

Example sentences with "diagrama PERT", translation memory

add example
Habrá que apoyar solidariamente a la Comisión en las reformas que tendrá que diseñar en función de las con clusiones del informe del comité de ex pertos independientes .Parlamentin mielestä komission olisikin kiinni kutsuu " dinosaurusten kutupaikaksi " . tettävä enemmän huomiota vastaavien kriisien ennaltaehkäisyyn ja mm .
Manual sobre igualdad de trato entre mujeres y hombres en la Unión Europea del fondo de pensiones que corresponda a las aporteciones de los empresarios , o b ) también a les presteciones que se peguen recurriendo e le perte de le patrimonio del fondo que corresponda i ) a les eportaciones normales al plan de pensiones y/ o ii ) a les aportaciones voluntarias adicionales ?Käsikirja naisten ja miesten tasaarvoisesta kohtelusta Euroopan unionissa tavissa yksityisen työnantajan entisille työntekijöilleen maksamaan eläkkeeseen .
Los solicitantes pueden formar consorcios para solicitar la subvenciùn pero al menos uno de los miembros de cada consorcio debe perte-necer a una de las organizaciones citadas anteriormente . La subvenciùn mèxima concedida a cada solicitante ha sido de 2 millones de DKK , y la subvenciùn total , de 9,7 millones repartidos entre 8 solicitantes .Hakijat voivat muodo staa konsortioita tuen hakemista varten , mutta ainakin yhden jêsenen kustakin konsortiosta on oltava jostakin edellê mainitusta jêrjestûstê .
La decisión indicará la información solicitada y fijará el pla zo pert inente para su entrega .Päätöksessä eritellään vaadittavat tiedot ja asetetaan määräaika , jonka kuluessa tiedot on annettava .
** bajo cada descriptor figuran uno o varios descriptores asociados precedidos del símbolo RT ( related term ) y seguidos del número , entre paréntesis , del microtesauro o de los microtesauros a los que perte necen , salvo si pertenecen al mismo microtesauro ;* ■ ► Kunkin asiasanan alla on yksi tai useampi rinnakkainen asiasana . Niiden e dessä on tunnus " RT " ( related term , rinnakkaistermi ) ja jäljessä suluissa niiden mikrotesaurusten numerot , joihin ne kuuluvat , paitsi jos ne kuuluvat samaan mikrotesaurukseen .
MTC II ( mecanismo de tipos de cambio II ) : mecanismo de tipos de cambio que proporciona el marco para la cooperación en materia de política cambiaria entre los países de la zona del euro y los Estados miembros de la UE que no pert enecen a la zona del euro .Perusjäämä ( primary balance ) : Julkisen talouden nettoluotonotto tai -anto lukuun ottamatta julkisen talouden konsolidoiduista veloista maksettuja korkoja .
Ese encuentro debe incitarnos a promover un diálogo entre los poder es públicos , como autoridad competente , los ex pertos , en primera fila de los cuales la OMS , naturalmente , el cuerpo médico , al que no hay que olvidar , las ONG , la industria , los sindicatos .Tämän suhteen vuoksi meidän on edistettävä vuoropuhelua asiasta vastaa vien viranomaisten , asiantuntijoiden , joi den eturintamassa on tietenkin WHO , terveysalan ammattilaisten , joita ei pidä unohtaa , kansalaisjärjestöjen , teolli suuden ja ammattijärjestöjen välillä .
En 2000 , el objetivo de la Comisión es llevar a cabo una amplia serie de consultas con ex pertos de los Estados miembros , la industria , organizaciones de consumidores y otros sectores interesados .Vuonna 2000 komission tavoitteena on toteuttaa laaja lausuntokierros , jossa kuullaan jäsenvaltioiden asiantuntijoita , liike-elämän edustajia , kuluttajajärjestöjä ja muita tahoja .
Lo llaman " estrés- perto "Häntä kutsutaan:" Stressi- Pirjaksi "
Procede considerar que , mediante su cuestión prejudicial , el órgano jurisdiccional remitente pretende fundamentalmente saber si los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que obliga a las empresas con menos de 250 empleados , que deseen encargar la elaboración e impresión de sus nóminas a CPD , a recurrir solamente a los que estén constituidos y compuestos exclusivamente por personas pert enecientes a determinados colegios profesionales de dicho Estado miembro .On todettava , että kansallinen tuomioistuin pyrkii ennakkoratkaisukysymyksellään saamaan selvennystä lähinnä siihen , onko EY 43 ja EY 49 artiklan vastaisena pidettävä sellaista jäsenvaltion lainsäädäntöä , jonka mukaan alle 250 työntekijää työllistävät yritykset , jotka haluavat antaa palkkatositteidensa laatimisen ja painamisen tiedonkäsittelykeskusten tehtäväksi , voivat hankkia kyseiset palvelut ainoastaan sellaisilta tiedonkäsittelykeskuksilta , joiden perustajat ovat yksinomaan tiettyjen ammatinharjoittajien rekisteriin kyseisessä jäsenvaltiossa merkittyjä henkilöitä ja joihin kuuluu yksinomaan näitä henkilöitä .
Si la aplicación del presente Capítulo produjere graves pert urbaciones en un sector de actividad económica de la Comunidad o de uno o más Estados miembros o comprometiere su estabilidad financiera exterior , o si surgieren dificultades que pudieran ocasionar su deterioro , la Comunidad podrá adoptar medidas de salvaguardia .Jos tämän luvun soveltamisesta aiheutuu vakavia häiriöitä jollakin yhteisön taikka yhden tai useamman yhteisön jäsenvaltion taloudellisen toiminnan alalla tai jos soveltaminen vaarantaa niiden rahatalouden ulkoista vakautta taikka jos ilmenee vaikeuksia , jotka saattavat johtaa rahataulouden vakauden merkittävään heikentymiseen , yhteisö voi toteuttaa suojatoimenpiteitä .
Si aparecieran pruebas incriminatorias , ni que decir tiene que se aplicarían los procedimientos pert inentes .Se , mitä me nyt tarvitsemme , ovat välineet , joilla voimme järke vällä tavalla toteuttaa niitä valtuuksia , joita meillä jo on .
De ello resulta que el considerando 46 de la Decisión regional no es pert inente para la solución del caso de autos .Tästä seuraa , että alueellisen päätöksen 45 perustelukappaleella ei ole merkitystä tämän tapauksen ratkaisun kannalta .
Me parece bien que se haya resuelto crear un comité de ex pertos independientes para estudiar de qué forma la Comisión administra ( o deja de administrar ) sus finanzas y su personal .Pidän myönteisenä sopimusta riippu mattomien asiantuntijoiden komitean muodostamista tarkastelemaan sitä , miten ( tai miten huonosti ) komissio hallinnoi varojaan ja henkilöstöään .
Por el contrario , el BEI està redoblando sus esfuerzos en el àmbito de le biotecnologie , un sector que pese e revestir gren importancia para Europe no cuente eùn con suficiente epoyo por perte de los inversores e ceuse de los riesgos involucredos .Euroopan kannalta strategisesti merkittävälle toimielelle kuten biotekniikke ei sita vestoin ole vieläkään terjolle riittävästi rehee sijoittejilte , jotke pitävät sita Mien epäverm ene sijoituskohteene . EIP puelesteen on lisännyt biotekniiken penostustean ( ks. kehystetty teksti ) .
El importe total de los préstamos pendientes engloba tanto la perte desembolsada de los préstamos concedidos como la parte que queda por desembolMyönnettyjen lainojen jäljellä oleva kokonaismää rä : 50 941 406 850 91 421 788 160 Jäljellä olevien lainojen kokonaismäärään lasketaan sekä myönnettyjen lainojen nostettu että nostamatta oleva osa .
A los instrumentos de renta fija con cupones variables incluidos en las categorías I a ‧ se les aplica el mismo recorte de valoración que a los instrumentos con cupón fijo correspondientes al grupo de vida residual de cero a un año de la categoría de liquidez a la que perte nezca el instrumentoluokan vaihtuvakorkoisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstru mentteihin sovellettava markkina-arvon aliarvostus on sama kuin kiinteäkorkoisten instrumenttien nollasta yhteen vuoteen ulottuvassa maturiteettiluokassa jaoteltuna sen likvidiysluokan mukaan, johon inst rumentti kuuluu
Los honorarios de los expertos occidentales son unas quince veces superiores a los de los ex pertos orientales .Sanoisin , että meillä on oltava , kuten tuomioistuin totesi , selkeämpi käsitys siitä , miten ulkoisia ohjelmia hoidetaan : hankkeiden on oltava yksin kertaisia , menettelyjen määrää on rajattava , sopimukset on vakioitava ja niin edelleen .
Además , el sistema judicial , la administración pública y los agentes económicos pert inentes deben conocer suficientemente la ley y la política de competencia .Liittymisen hyödyt olisivat molem minpuoliset .
La Comisión creará una « cámara de compensación » para proporcionar ex pertos del sector financiero de esta red a los sectores privado y público .Euroopan unionin toimielimet tai ni iden edustajat eivät kuitenkaan ole vastuussa tällaisen tiedon käytöstä .
Los miembros de la Comisión propuesta garantizarán la plena divulgación de toda la información pert inente de conformidad con la obligación de independencia a que se refiere el artículo 213 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea .Komission nimetyt jäsenet varmistavat , että kaikki Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 213 artiklan mukaisen riippumattomuusvelvoitteen kannalta merkittävät tiedot julkistetaan .
Decisión del Consejo por le que se completa la Decision 94/ 790/ PESC referente e le acción común , adoptado por el Consejo basándose en el artículo J.3 del Tratado de la Unión Europea , relativa a la continuación de la asistencia e la administración de la ciudad de Moster por perte da la Unión EuropeeNeuvoston päätös , joka täydentää päätöstä 94 / 790 / YUTP neuvoston SEU : n J.3 artiklaan perustuvasta yhteisestä toiminnasta Euroopan unionin hallinnon tukemiseksi Mostarin kaupungissa .
Había que hacer una limpieza definitiva , había que nombrar a una Comisión interina especial , compuesta también de ex pertos en gestión encargados de aportar el remedio , como los expertos independientes han aportado el diagnóstico .Komissio oli ehdottomasti pantava kuntoon , oli nimitettävä erityinen väliaikainen komissio , joka sekin koostuu hallinnon asiantuntijoista ja joiden tehtävänä on hoitaa asiat kuntoon , kuten riippumattomat asiantuntijat määrittivät ongelmat .
Se trata esencialmente de aumentar la plantilla esta tutaria de la Secretaría General del Consejo con miras a la creación de una estructura civil , con ex pertos político-militares , cuya función será tratar los aspectos civiles de la gestión de crisis y asistir a los órganos correspondientes de la PESD .Tällä lisätalousarviolla katetaan neuvoston tarpeet , jotka perustuvat Eu rooppa-neuvoston Feiran ja Nizzan kokouksien päätelmiin Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamisesta .
Showing page 1. Found 686 sentences matching phrase "diagrama PERT".Found in 0.544 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.