Translations into Hungarian:

  • Felbontásfa   

Example sentences with "Esquema jerárquico", translation memory

add example
En una economía globalizada, sólo mediante la promoción de una cultura europea que no separe más, que no jerarquice más los factores económicos, sociales y medioambientales, Europa podrá parar, o incluso invertir, las perjudiciales diferencias de desarrollo con respecto a la mayoría de las demás zonas del mundoA globalizálódott gazdaságban csak egy olyan európai kultúra, amely nem választja el, nem állítja szembe és nem hierarchizálja a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tényezőket, képes csökkenteni, sőt megfordítani az európai térség és a földgolyó legtöbb más térsége közötti – számára hátrányos – fejlődési különbségeket
La relación jerárquica precisa el sentido del descriptor en su contexto ; por ejemplo , el significado del descriptor « prensa » queda determinada por su subordinación al descriptor « medio de comunicación de masas » .Például a „ Nigéria ” deszkriptor egyszerre tartozik az alábbi kategóriákhoz : „ Nyug at-Afrika ” , „ AKCS-orszá-gok ” , „ OPEC-országok ” és „ CEAO-országok ” .
Considera que el debate sobre los retos actuales y futuros del comercio global en Internet debería celebrarse dentro de un contexto cooperativo, de apoyo recíproco y estructurado, basado en regímenes normativos institucionalizados entre agentes interdependientes, lo que permite un proceso de gobernanza moderno e integrador formado en el que participan múltiples partes interesadas, como ejemplifica el Foro sobre la gobernanza de Internet; apunta que las actuales modalidades de gobernanza de Internet se caracterizan por su naturaleza híbrida, carente de instrumentos de control jerárquicos funcionales y reguladoresúgy véli, hogy a globális internetes kereskedelem jelenlegi és jövőbeni kihívásairól folytatott vitát az egymástól függő szereplők között kialakított, intézményesített szabályokon alapuló, egymást kölcsönösen támogató, strukturált együttműködési kereten belül kell lefolytatni, amely korszerű és integráló, több érdekelt részvételével zajló kormányzási folyamatot tesz lehetővé, amint azt az internetigazgatási fórum tanúsította; megjegyzi, hogy az internet szabályozásának jelenlegi formái hibridek, és nem tartalmaznak hierarchikus funkcionális és szabályozói irányítási eszközöket
El CESE considera que permitir que siga existiendo el actual sistema de la CE, jerárquico e incoherente, de protección contra la discriminación, entorpece el logro de los objetivos de la CEAz EGSZB szerint a diszkriminációellenes EK-szabályok jelenlegi következetlen és hierarchikus rendszerének fenntartása gátolja az EK céljainak elérését
Tener el rango de vista expandido...... te coloca en la cima del orden jerárquicoAkinek a legszélesebb szemtávja van, az kerül a párzási rangsor elejére
Los valores para los activos y pasivos se identifican con el prefijo A o L y se organizarán y codificarán, si es posible, siguiendo una relación jerárquica entre las partidasAz eszközök és források értékeit az A vagy L előjelző kiegészítő azonosítja, és az értékek lehetőség szerint a sorok közötti hierarchikus rangsor szerint szerveződnek és kapnak kódokat
La nomenclatura NUTS es jerárquicaA NUTS-osztályozás egy hierarchikus jellegű nómenklatúra
En más del 55 % de los casos, los agresores son los superiores jerárquicos de la víctima en el lugar de trabajo.Az esetek több mint 55%-ában a támadó fél az áldozat szakmai felettese volt.
La obtención de aprobación de la dirección para establecer relaciones de negocios no implica la aprobación del consejo de administración, sino del nivel jerárquico inmediatamente superior de la persona que solicita dicha autorizaciónAz üzleti kapcsolat létesítéséhez a felső vezetés által adott jóváhagyás beszerzése nem az igazgatótanács, hanem az ilyen jóváhagyást kérő személy közvetlen felettesének jóváhagyását foglalja magában
El ejercicio de los derechos fundamentales, como reconocen los Estados miembros, en los convenios de la OIT y la Carta Social Europea, incluido el derecho a la negociación, no puede depender de la discreción sin control del juez ni subordinarse siempre, ya que se basa en una fuente legislativa de menor valor jerárquico.Az alapvető jogok gyakorlása, mint ahogy azt elismerik a tagállamokban, az ILO-egyezményekben az Európai Szociális Chartában, idesorolva a tárgyaláshoz való jogot is, nem függhet a bíró szabad mérlegelésétől, ez mindig csak második helyen állhat, mert ennek alapját a hierarchiában jóval lejjebb elhelyezkedő jogi forrás jelenti.
Cualquier otro superior jerárquico que no pueda ejercer sus funciones o cuyo puesto quede vacante será sustituido por un funcionario designado por el Director General, de acuerdo con el Miembro de la Comisión responsableBármely más hivatali feljebbvaló helyettesítését akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén egy, a főigazgató által a Bizottság felelős tagjával egyetértésben kijelölt tisztviselő látja el
Los miembros del personal observarán las instruc ciones de sus superiores y las vías jerárquicas apli cablesA személyzet tagjai kötelesek betartani feletteseik utasításait és az irányadó beszámolási rendet
Su superior jerárquico autorizó dicha petición cuarenta y un días más tardeEzt a kérelmet a felettes csak negyvenegy nappal később láttamozta
un agente de grado A o L, designado por el director y distinto del jefe de la Administración y de Personal o del superior jerárquico del interesado, que actuará como presidenteaz igazgató által elnöknek kijelölt A vagy L besorolási osztályba tartozó alkalmazott, aki nem lehet az igazgatási és személyzeti osztály vezetője vagy az érintett alkalmazott felettese
En la víspera del vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, este orden jerárquico es totalmente inaceptable: la Unión debe incorporar por fin las conclusiones de los numerosos estudios que demuestran que los beneficios para los países receptores y los países de origen -individuales y colectivos, económicos y sociales-, van de la mano con el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los migrantes.Az ENSZ migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló egyezményének 20. évfordulóján ez a hierarchikus megközelítés teljesen elfogadhatatlan: az Uniónak nem szabad figyelmen kívül hagynia számos tanulmány következtetéseit, melyek szerint a fogadó országok és származási országok által tapasztalt, egyéni és kollektív, gazdasági és társadalmi előnyök kéz a kézben járnak a migránsok jogainak teljes és hatékony érvényesítésével.
Esto significa que el nuevo artículo ‧ del TFUE, que expondrá la relación entre este y el TUE, no establecerá una relación jerárquica entre ambos tratados ni introducirá diferencias, por lo que a los procedimientos de reforma se refiere, entre las normas principales relativas al BCE o al SEBC y las relativas a las instituciones de la UEEz azt jelenti, hogy az EUMSz új ‧. cikke, amely az EUMSz és az EUSz közötti kapcsolatot határozza meg, nem fog semmiféle hierarchiát teremteni a két Szerződés között, illetve nem fog különbségeket bevezetni az EKB/KBER-ről és az EU-intézményekről szóló alapvető rendelkezések módosítási eljárásai között
El recurso se dirige contra una infracción de las disposiciones sobre protección de datos, puesto que su informe de calificación para el ejercicio ‧ al completo fue remitido sin su conocimiento a su nuevo superior jerárquicoA felperes keresetében az adatvédelmi rendelkezések megsértésére hivatkozik, amennyiben a rá vonatkozó ‧-os teljes minősítő jelentést a felperes tudta nélkül továbbították az új igazgatójának
Zonas rurales La deinición dada por la OCDE distingue entre los dos niveles jerárquicos de unidad territorial sigu ientes , el local y el regional .— Az OECD meghatározásában a területi egység két hi erarchikus szintre osztható : helyi és regionális szint .
En caso de ausencia debida a enfermedad o accidente, el experto nacional deberá notificarlo a su superior jerárquico con la mayor brevedad posible, indicando el lugar en que se encuentreBetegség vagy baleset miatti távollét esetén a KNSZ a lehető legrövidebb időn belül értesíti felettesét és megadja az aktuális lakcímét
Las aberraciones cromosómicas se clasificaron de acuerdo con el modelo jerárquico de DöhnerA kromoszóma aberrációkat a Döhner hierarchikus modell szerint kategorizálták
Pide a la Comisión que garantice por medio de rigurosos programas de formación e información que todos sus funcionarios están informados de los medios que pueden utilizar para informar de toda sospecha de irregularidad o de mala administración a través de los procedimientos jerárquicos normales y, en caso necesario, a través de los procedimientos especiales de denuncia de anomalíasfelhívja a Bizottságot, hogy alapos képzési és tájékoztató programok által biztosítsa, hogy minden köztisztviselő ismerje azokat az eszközöket, amelyek segítségével jelenthetik a jogsértések vagy rossz igazgatás bármely gyanúját a rendes hierarchikus folyamatokon keresztül, és, amennyiben szükséges, a belső informátoroknak fenntartott eljárások által
Salvo que se disponga otra cosa en el presente Reglamento, solamente el contable podrá delegar, en el ejercicio de sus competencias, ciertas funciones en el personal que esté bajo su responsabilidad jerárquicaAmennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, kizárólag a számvitelért felelős tisztviselő ruházhat át feladatai teljesítése során bizonyos feladatokat beosztottjaira
Por debajo de las provincias se sitúan, por orden jerárquico, los distritos, condados y pueblosA tartományok szintje alatt találhatók csökkenő hatásköri rendben a kerületek, megyék és falvak
las relaciones y estructuras jerárquicas entre las distintas partes y procesos de la organizacióna szervezet különböző részei és folyamatai között lévő kapcsolatot és a jelentéstétel irányvonalait
Esta última disposición no puede , en efecto , vaciar de todo alcance efectivo al artículo 7 , apartado 3 , del anexo I de dicho Estatuto , del mismo rango jerárquico , que recoge el principio de un único intercambio de escritos procesales .E rendelkezés ugyanis nem foszthatja meg tényleges érvényesülésétől ezen alapokmány I. melléklete 7. cikkének az egyetlen beadványváltás főszabályát kimondó , a jogi normán belül ugyanazon szinten elhelyezkedő ( 3 ) bekezdését .
Showing page 1. Found 1430 sentences matching phrase "Esquema jerárquico".Found in 2.662 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.