Translations into Hungarian:

  • Felbontásfa   

Example sentences with "Esquema jerárquico", translation memory

add example
Cada ‧ meses, al finalizar el año natural y en las condiciones que establezcan las disposiciones internas de aplicación aprobadas por el director, los superiores jerárquicos del agente elaborarán un informe de evaluación sobre la competencia, el rendimiento y la conducta en el servicio del mismoTizenkét havonta, a naptári év végén és az igazgató által meghatározott belső végrehajtási szabályokra is figyelemmel az alkalmazott felettesei értékelő jelentést készítenek az alkalmazott alkalmasságáról, teljesítményéről és magatartásáról
El recurso se dirige contra una infracción de las disposiciones sobre protección de datos, puesto que su informe de calificación para el ejercicio ‧ al completo fue remitido sin su conocimiento a su nuevo superior jerárquicoA felperes keresetében az adatvédelmi rendelkezések megsértésére hivatkozik, amennyiben a rá vonatkozó ‧-os teljes minősítő jelentést a felperes tudta nélkül továbbították az új igazgatójának
El demandante alega, a continuación, falta de motivación del acto impugnado y afirma haber sido víctima, durante años, de acoso moral por parte de sus superiores jerárquicosA felperes ezen kívül a megtámadott határozat indokolásának hiányára, és arra is hivatkozik, hogy évek óta hivatali feljebbvalói lelki zaklatásának van kitéve
Considera que el debate sobre los retos actuales y futuros del comercio global en Internet debería celebrarse dentro de un contexto cooperativo, de apoyo recíproco y estructurado, basado en regímenes normativos institucionalizados entre agentes interdependientes, lo que permite un proceso de gobernanza moderno e integrador formado en el que participan múltiples partes interesadas, como ejemplifica el Foro sobre la gobernanza de Internet; apunta que las actuales modalidades de gobernanza de Internet se caracterizan por su naturaleza híbrida, carente de instrumentos de control jerárquicos funcionales y reguladoresúgy véli, hogy a globális internetes kereskedelem jelenlegi és jövőbeni kihívásairól folytatott vitát az egymástól függő szereplők között kialakított, intézményesített szabályokon alapuló, egymást kölcsönösen támogató, strukturált együttműködési kereten belül kell lefolytatni, amely korszerű és integráló, több érdekelt részvételével zajló kormányzási folyamatot tesz lehetővé, amint azt az internetigazgatási fórum tanúsította; megjegyzi, hogy az internet szabályozásának jelenlegi formái hibridek, és nem tartalmaznak hierarchikus funkcionális és szabályozói irányítási eszközöket
las facultades de las autoridades competentes de la Parte exportadora y su estructura, incluidos su vía jerárquica, su manera de operar y los recursos disponiblesaz exportáló fél szabályozó hatóságainak jogköre és szervezeti felépítése, beleértve hierarchikus rendjüket, eljárásrendjüket és a rendelkezésükre álló forrásokat
La autoridad competente a que se refiere el apartado ‧ es el superior jerárquico del agente implicadoAz első bekezdésben említett illetékes hatóság a személyzet érintett tagjának közvetlen felettese
Dado que el Director del organismo comunitario, en su condición de ordenador, es el superior jerárquico del contable, debe hacerse referencia explícita a la independencia funcional del contable en el ejercicio de sus funcionesA számvitelért felelős tisztviselő feladatköri függetlenségére kifejezetten hivatkozni kell, tekintettel arra, hogy a közösségi szerv igazgatója engedélyezésre jogosult tisztviselőként a számvitelért felelős tisztviselő hivatali felettese
Orden jerárquico de los modos de compensaciónA hibaorvoslási lehetőségek igénybevételének sorrendje
Dicho Comité estará compuesto por al menos tres personas que representarán como mínimo a dos diferentes unidades especializadas sin vinculación jerárquica entre sí, y tendrá su propia secretaría, encargada de la comunicación con los candidatos que sean seleccionadosA bizottság legalább három személyből fog állni, akik legalább két különböző, egymással hierarchikus kapcsolatban nem álló és szakosodott egységet képviselnek, és a kiválasztási eljárást követően a sikeres pályázóval folytatott kommunikációt saját titkárság fogja lebonyolítani
Responsabilidad jerárquica en materia de control y acompañamiento de la aplicación por terceros de procedimientos normalizados o automatizados de rutinaFelelősségvállalás a munkahelyi hierarchiában az alkalmazásnak más szabványosított eljárásokkal vagy rutinszerű automatizált eljárásokkal való ellenőrzéséért és nyomon követéséért
Para preservar un nivel adecuado de control, tales peticiones deberían hacerse a un nivel jerárquico apropiadoAz ellenőrzés megfelelő szintjének megőrzése érdekében e kérelmeket a hierarchia megfelelő szintjén kell megtenni
Dicho Comité estará compuesto por al menos tres personas que representarán como mínimo a dos diferentes unidades especializadas sin vinculación jerárquica entre sí, y tendrá su propia secretaría, encargada de la comunicación con los candidatos que sean seleccionadosA bizottság legalább három személyből fog állni, akik legalább két különböző, egymással hierarchikus kapcsolatban nem álló és szakosodott egységet képviselnek, és a kiválasztási eljárást követően a sikeres pályázóval folytatott kommunikációért saját titkárságuk lesz a felelős
En una economía globalizada, sólo mediante la promoción de una cultura europea que no separe más, que no jerarquice más los factores económicos, sociales y medioambientales, Europa podrá parar, o incluso invertir, las perjudiciales diferencias de desarrollo con respecto a la mayoría de las demás zonas del mundoA globalizálódott gazdaságban csak egy olyan európai kultúra, amely nem választja el, nem állítja szembe és nem hierarchizálja a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tényezőket, képes csökkenteni, sőt megfordítani az európai térség és a földgolyó legtöbb más térsége közötti – számára hátrányos – fejlődési különbségeket
Creo, sin embargo, que lo que hemos conseguido después de los 10 años puede significar la complementariedad de los dos sistemas, por lo que tal vez sería necesario apartarse de tal pensamiento jerárquico.Mégis azt gondolom, hogy a tíz év elteltével elért eredményeink jelenthetik a két rendszer egymást kiegészítő jellegét, ezért talán fel kellene hagynunk az ilyen hierarchikus gondolkodással.
integrarse en el conjunto de actividades de la empresa y/o del establecimiento y en todos los niveles jerárquicosazokat a hierarchia minden szintjén integrálni kell a vállalkozás, illetve az intézmény minden tevékenységébe
Las autoridades nacionales transferirán el mando operativo al jefe de misión de la operación civil de gestión de crisis de la UE, que lo ejercerá por medio de una estructura jerárquica de mando y controlA nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az EU polgári válságkezelési művelet misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja
Pide a la Comisión que garantice por medio de rigurosos programas de formación e información que todos sus funcionarios están informados de los medios que pueden utilizar para informar de toda sospecha de irregularidad o de mala administración a través de los procedimientos jerárquicos normales y, en caso necesario, a través de los procedimientos especiales de denuncia de anomalíasfelhívja a Bizottságot, hogy alapos képzési és tájékoztató programok által biztosítsa, hogy minden köztisztviselő ismerje azokat az eszközöket, amelyek segítségével jelenthetik a jogsértések vagy rossz igazgatás bármely gyanúját a rendes hierarchikus folyamatokon keresztül, és, amennyiben szükséges, a belső informátoroknak fenntartott eljárások által
Los requisitos existentes sobre la biodegradabilidad primaria deben mantenerse en un segundo nivel jerárquico, y completarse con una evaluación del riesgo complementaria, cuando los tensioactivos no superen los ensayos de biodegradabilidad finalAz elsődleges biológiai lebonthatóságra vonatkozó meglevő követelményeket a hierarchia második szintjén meg kell tartani, és a teljes biológiai lebonthatóságra vonatkozó vizsgálatokon meg nem felelő felületaktív anyagok esetében összehasonlító kockázatértékeléssel kell kiegészíteni
que la decisión de desestimar la reclamación, interpuesta con arreglo al artículo ‧ del Estatuto, se basa en hechos y conductas que se le imputan y que él desconoce, además de que, por una parte, nunca figuraron en sus informes de calificación y de evaluación, y, por otra, nunca le mencionaron sus superiores jerárquicosa személyzeti szabályzat ‧. cikke alapján előterjesztett panaszát elutasító határozat olyan, a felperesnek tulajdonított tényeken és cselekményeken alapul, amelyekről neki nem volt tudomása, és amelyek egyrészt soha nem szerepeltek sem szakmai előmeneteli, sem értékelési jelentéseiben, másrészt amelyeket hivatali felettesei neki soha nem említettek
El contable, en caso de que así lo requiriere el ejercicio de sus funciones, podrá delegar ciertas competencias en el personal subordinado a su autoridad jerárquica sujeto al EstatutoA számvitelért felelős tisztviselő feladatai ellátásával összefüggésben bizonyos feladatokat átruházhat a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó beosztottjaira, amennyiben ez feladatai ellátásához elengedhetetlen
puesto que es el Secretario General de la Comisión quien elabora el informe de síntesis, y con el fin de asistir a la Institución en la adopción de una postura sobre el contenido de dicho informe, el Secretario General, sobre quien recae la responsabilidad operativa y ejecutiva última del aparato administrativo, sobre quien recae la responsabilidad operativa y ejecutiva última del aparato administrativo, debe formular una declaración oficial de fiabilidad en lo que se refiere a las declaraciones de cada uno de los cargos jerárquicos (directores generalesmivel az összefoglaló jelentést a Bizottság Főtitkára készíti, és a Bizottságnak mint intézménynek az összefoglaló jelentés tartalmára vonatkozó álláspontjának elfogadása során történő támogatása érdekében a Főtitkárnak – aki végső operatív, végrehajtói felelősséggel tartozik az igazgatásért – formális igazoló nyilatkozatot kellene adnia a főbb irányítók (főigazgatók) egyéni nyilatkozatainak minőségére vonatkozóan
Las aberraciones cromosómicas se clasificaron de acuerdo con el modelo jerárquico de DöhnerA kromoszóma aberrációkat a Döhner hierarchikus modell szerint kategorizálták
El incremento del trabajo en equipo, la reducción de los niveles jerárquicos, la cesión de responsabilidades y la creciente exigencia de una mayor polivalencia contribuyen al desarrollo de las organizaciones que aprendenA fokozott csapatmunka, a hierarchia csökkentése, a felelősség átruházása és a sokféle feladat ellátására irányuló fokozódó igény vezet a tanuló szervezetek fejlődéséhez
Showing page 1. Found 1365 sentences matching phrase "Esquema jerárquico".Found in 0.904 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.