Translations into Hungarian:

  • Felbontásfa   

Example sentences with "Esquema jerárquico", translation memory

add example
Puede utilizar los esquemas de color suministrados por & kde; como punto de partida para diseñar su propio esquema. Pulse sobre el botón Guardar esquema para almacenar el esquema de color bajo un nuevo nombre, y después modifiqueloA & kde;-beli alapértelmezett színösszeállításokból kiindulva új, egyéni összeállítások is létrehozhatók. Kattintson a Hozzáadás gombra az összeállítás új néven való elmentéséhez (a mentés után módosíthatja az új összeállítást
si la estructura del tractor no permitiera respetar este límite máximo, el punto más alto de la zona iluminante podrá hallarse a ‧ mm para las luces indicadoras de dirección de la categoría ‧, las de las categorías ‧ y ‧ del esquema A, las de las categorías ‧ y ‧ del esquema B y las de las categorías ‧ y ‧ del esquema D; y a ‧ mm para las de las categorías ‧ y ‧ de los demás esquemasha a traktor kialakítása nem teszi lehetővé e legnagyobb érték betartását, akkor a világító felület legmagasabb pontja ‧ mm lehet az ‧. kategóriában, az ‧. és ‧. kategóriában A elrendezés esetén, illetve az ‧. és ‧. kategóriában B elrendezésnél, és az ‧. és ‧. kategóriákban D elrendezés esetén; ‧ mm lehet az ‧. és ‧. kategóriákban egyéb elrendezések esetén
Como ponente del Parlamento sobre responsabilidad social corporativa quería hacer una contribución a este debate trasladando el debate sobre la etiqueta ecológica y el EMAS, en términos de los informes de las empresas, al contexto más amplio de lo que estamos intentando hacer sobre la responsabilidad corporativa, en particular para tratar la cuestión de si los esquemas voluntarios, en oposición a los esquemas reglamentarios, son la manera correcta de avanzar y si deberíamos tener esquemas centrados en Europa o elegir un enfoque global.A Parlamentnek a vállalatok társadalmi felelősségével kapcsolatos előadójaként hozzá akartam járulni ehhez a vitához azzal, hogy az ökocímkézésre és az EMAS-ra vonatkozóan folytatott vitát a társaságok általi jelentéstételt illetően belehelyezem abba a tágabb összefüggésbe, amelyet a vállalati felelősség és elszámoltathatóság, és különösen azon kérdés kezelése tekintetében próbálunk elérni, hogy a kötelező rendszerekkel szemben vajon az önkéntes rendszerek jelentik-e az előrevezető utat és hogy vajon az Európára összpontosító rendszerekkel vagy egy globális megközelítéssel kellene-e rendelkeznünk?
Cuando un esquema de color como ese creado por el usuario se selecciona, los cambios que se le apliquen (tal y como se muestren en la previsualización) se pueden guardar con el botón Guardar esquema; también se puede suprimir con el botón Eliminar esquemaHa megváltoztatta egy egyéni színösszeállítás tulajdonságait, akkor a változások elmenthetők A módosítások mentése gomb megnyomásával. Az összeállítás törléséhez nyomja meg az Eltávolítás gombot
L O S A DE U D O S DI R EC TO S S E PA El esquema de adeudos directos SEPA es un esquema de pagos interbancario que establece un conjunto de normas y procesos comunes para los adeudos directos denominados en eurosSEPA BESZEDÉS A SEPA beszedés (SEPA direct debit scheme-- SDD) olyan bankközi fizetési modell, amely lefekteti az euroalapú beszedések közös szabály- és eljárásrendszerét
Servicio que cambia la representación espacial de un esquema de cobertura a un esquema vectorial o viceversaTérbeli ábrázolás átváltása fedvénysémáról vektorsémára, illetve fordítva
para los demás subsistemas: planos generales y de detalle acordes con la ejecución, esquemas eléctricos e hidráulicos, esquemas de los circuitos de mando, descripción de los sistemas informáticos y de los automatismos, actas de funcionamiento y mantenimiento, etcmás alrendszerek esetén: a kivitelezéssel megegyező általános és részletes tervrajzok, elektromos kapcsolási rajzok és a hidraulikus rendszer rajzai, vezérlőáramköri ábrák, adatfeldolgozó és automatikus rendszerek leírása, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek stb
esquemas y descripciones de las distintas fases de las operaciones de reparación y mantenimiento (manuales de mantenimiento, documentos técnicos como planes de trabajo, descripción de las herramientas utilizadas para una determinada reparación y esquemas de cableado o hidráulicosjavítási és karbantartási műveletek szakaszainak ábrái és leírásai (szervizkézikönyv, műszaki dokumentumok, úgymint munkatervek, egy adott javítás elvégzéséhez szükséges eszközök leírása, valamint ábrák, úgymint kapcsolási rajzok vagy hidraulikák
La experiencia adquirida como resultado de la implementación de este esquema de certificación durante casi 10 años, abarcando 26 categorías de productos, 622 licencias y más de 3 000 productos y servicios (detergentes, papel, ropa, calzado, textiles, productos de turismo y camping), sugiere que es necesaria una intervención más firme para tratar ciertos aspectos clave del esquema.E 26 termékkategóriára, 622 engedélyre és több mint 3 000 termékre és szolgáltatásra (mosó- és tisztítószerek, papír, ruhák, lábbelik, textiltermékek, idegenforgalmi és kempingtermékek) kiterjedő tanúsítási rendszer csaknem 10 éves végrehajtása eredményeként szerzett tapasztalatok azt sugallják, hogy a rendszer bizonyos kulcsfontosságú aspektusainak kezelése érdekében erőteljesebb beavatkozásra van szükség.
Creo que es necesario consolidar este esquema aumentando el número de organizaciones que lo aplican y reconocerlo como un esquema de gestión medioambiental de referencia.Szükségesnek tartom a rendszernek az azt alkalmazó szervezetek számának kiterjesztésével való megszilárdítását, valamint annak egy teljesítménymutató, ökológiai vezetési rendszerként való elismerését.
También como ello permitiría a otros sujetos pasivos adoptar el esquema desde el principio de su ejercicio contable se debe permitir a los Estados miembros afectados hacer accesible el esquema opcional desde el ‧ de enero deTovábbá, mivel ez lehetővé fogja tenni azt, hogy még több adóalany éljen a választható adórendszer lehetőségével a számviteli évének kezdetétől fogva, az érintett tagállamok ‧. január ‧-jétől elérhetővé tehetik a választható adórendszert
He decidido, por tanto, basar este informe en tres documentos principales: en primer lugar, la comunicación de la Comisión; en segundo lugar, las veintisiete fichas de los países proporcionadas por la Comisión y, en tercer lugar, la decisión del Consejo de 2006 acerca de las orientaciones estratégicas sobre la cohesión de la Comunidad, que supone un esquema indicativo para los Estados miembros a la hora de preparar los esquemas nacionales de referencia estratégica y los programas operativos para el período 2007-2013.Ezért elhatároztam, hogy a jelentést három fő dokumentumra fogom alapozni: először is a Bizottság közleményére; másodszor a Bizottság által rendelkezésre bocsátott 27 országlapra, harmadszor pedig a közösségi kohéziós stratégiai iránymutatásokról szóló 2006. évi tanácsi határozatra, amely indikatív keretet nyújt a tagállamoknak a nemzeti stratégiai referenciakereteik és a 2007-2013 közötti időszak operatív programjainak kidolgozásához.
FRENOS (esquema descriptivo de conjunto y esquema de funcionamiento) (vFÉKEZÉS (a rendszer teljes vázlatrajza és működési vázlatrajza) v
Lista un conjunto particular de información sobre gestión de energía. ‧-Si la opción « suspender » está activa, de la lista de métodos ‧ de suspensión soportados por el sistema ‧-Si se habilita la opción de esquema, de la lista de esquemas ‧ de gestión de energía soportados por el sistema ‧-Si la opción « cpufreq » se especifica, de la lista de ‧ políticas de frecuencias de CPUKiírja az energiatakarékosság kért jellemzőit. ‧-Ha a ' suspend ' opció meg van adva, kiírja a gépen támogatott felfüggesztési ‧ módokat ‧-Ha a ' scheme ' opció meg van adva, kiírja a gépen támogatott ‧ energiatakarékossági sémákat ‧-Ha a ' cpufreq ' opció meg van adva, kilistázza a ‧ támogatott CPU-szabályozási módokat
Crear un esquema de color nuevo basado en el esquema seleccionadoÚj színséma létrehozása a kijelölt séma alapján
Si se administra cisplatino o carboplatino el día ‧ del esquema de dosificación de topotecan, para mejorar la tolerancia se debe dar una dosis más baja de cada medicamento, comparada con la dosis que se puede dar de cada medicamento si el compuesto de platino se administra el día ‧ del esquema de dosificación de topotecanHa a topotekán adagolás ‧. napján adnak ciszplatint vagy karboplatint, a tolerabilitás javítására mindegyik szert alacsonyabb dózisban kell adni, ahhoz képest, amilyen adagban ezek adhatók, ha a platina készítményt a topotekán kezelés ‧. napján adják
No obstante lo dispuesto en los apartados ‧ y ‧ del artículo ‧, los Estados miembros podrán prever esquemas especiales para las cuentas anuales de las sociedades de inversión, así como para las de las sociedades de participación financiera, siempre que tales esquemas ofrezcan de estas sociedades una imagen equivalente a la prevista en el apartado ‧ del artículoA ‧. cikk és bekezdésétől eltérően, a tagállamok sajátos tagolást írhatnak elő a befektetési társaságok és a pénzügyi holdingtársaságok éves beszámolójára vonatkozóan, feltéve, hogy az ilyen tagolások a ‧. cikk bekezdésben foglaltaknak megfelelő képet mutatnak e társaságokról
El total del balance mencionado en el artículo ‧ se compondrá en el esquema previsto en el artículo ‧, de las partidas A a E del activo, y en el esquema previsto en el artículo ‧, de las partidas A a EA ‧. cikkben említett mérlegfőösszeg a ‧. cikkben előírt tagolás
Si bien existía un esquema claro de divergencia de los precios de exportación según el mes (de hasta un ‧ % entre algunos meses del período de investigación, con niveles significativamente inferiores entre mayo y octubre de ‧), los valores normales mensuales seguían el mismo esquemaMíg az exportárak havonta jelentősen változó tendenciát mutattak (a ‧ különböző hónapjai között az exportárak ‧ %-ig terjedő eltérései – ‧. májustól októberig lényegesen alacsonyabb szintekkel), a havi rendes értékek változatlan tendenciát mutattak
La solicitud irá acompañada (tido por triplicado) de un esquema o una fotografía representativa que muestre el dibujo de la banda de rodamiento y un esquema de la sección del neumático inflado y montado en la llanta de medición, con indicación de las dimensiones pertinentes (véanse los puntos ‧.‧ y ‧.‧ del anexo II) del tipo presentado a la homologaciónA kérelmet a gumiabroncs futófelületének mintázatát ábrázoló vázlatrajzzal vagy arról készült jellemző fényképpel, valamint a mérőtárcsára felszerelt, felfújt gumiabroncs-köpenyt ábrázoló, a jóváhagyásra benyújtott gumiabroncstípus megfelelő méreteit (lásd a II. melléklet ‧.‧. és ‧.‧. szakaszát) feltüntető vázlatrajzzal együtt kell benyújtani (mindegyikből három példány szükséges
Por tanto, necesitamos el fundamento jurídico para un nuevo esquema y espero que sus Señorías se sientan complacidos cuando vean lo que estamos estudiando como una forma de prolongar o incluso incrementar la base económica para tal esquema.Ezért jogalapra van szükségünk egy új rendszer kialakításához, és remélem, hogy a tisztelt képviselők elégedettek lesznek, amikor meglátják, hogy a rendszer gazdasági alapjának fenntartására, sőt, erősítésére, milyen megoldást mérlegelünk.
Siempre que un producto forme parte de un esquema de vacunación recomendado por el solicitante, deberá demostrarse el efecto inductor o de recuerdo o la aportación del medicamento a la eficacia del conjunto del esquemaHa a termék a kérelmező által ajánlott vakcinázási program részét képezi, a termék elsődleges vagy booster hatását, illetve a program egészének hatékonyságára gyakorolt hatását igazolni kell
Deberíamos aceptar también que el esquema de la UEFA de recurrir a los jugadores de la cantera es una respuesta proporcionada y aceptable en virtud del Derecho comunitario, a diferencia del esquema "6 + 5" de la FIFA, que es una barbaridad.El kell azt is fogadnunk, hogy az UEFA-nak a hazai neveltetésű játékosokkal kapcsolatos elképzelése arányos válasz a problémára, és elfogadható az európai uniós jog szerint. Nem úgy, mint a FIFA-nak az elefánt a porcelánboltban jellegű, "hat plusz ötös” terve.
Además, son los esquemas de jubilación anticipada los que se utilizan fundamentalmente para dar solución a las necesidades de los trabajadores que están cerca del final de sus carreras profesionales y, aun así, el señor Mann quiere, simple y llanamente, desmantelar estos esquemas.Emellett jobbára a korengedményes nyugdíjazási rendszereket használják olyan megállapodások kialakításához, amelyek megfelelnek a karrierjük vége felé közelítő munkavállalók szükségleteinek - Mann úr ezeket egész egyszerűen meg akarja szüntetni.
La solicitud irá acompañada (todo por triplicado) de un esquema o una fotografía representativa que muestre el dibujo de la banda de rodamiento y un esquema de la sección del neumático inflado y montado en la llanta de medición, con indicación de las dimensiones pertinentes (véanse los puntos ‧.‧.‧ y ‧.‧.‧) del tipo para el que se solicita la homologaciónA jóváhagyási kérelemhez három példányban mellékelni kell egy rajzot vagy jellegzetes fényképet, amelyen jól felismerhető az abroncs futótestének mintázata, valamint egy rajzot a mérőfelnire szerelt, felfújt abroncs körvonaláról, amelyen fel vannak tüntetve a jóváhagyásra benyújtott típus vonatkozó méretei (lásd ‧.‧.‧. és ‧.‧.‧. szakasz
Showing page 1. Found 1365 sentences matching phrase "Esquema jerárquico".Found in 5.137 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.