Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandussustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
metsamajandus, kaasa arvatud puiduekspordi mõistlik kasutamine ja korraldamineforest management, including the rational utilisation and management of timber exports
Positiivsest küljest aga parandas Bali Kyoto puudused valdkondades nagu metsamajandus, vajadus toetada kohanemist eriti vaesemates riikides, tehnoloogia roll ja kliimakohustuste laiendamine majandustele, mida tavaliselt ei peeta arenenuks.On the positive side, however, Bali remedied Kyoto's shortcomings in areas such as forestry management, the need to support adaptation by the poorest countries in particular, the role of technology and the extension of climate responsibilities to economies not usually considered to be developed.
Metsamajandus ei pruugi olla vastuolus bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidegaManaging forests does not have to contradict biodiversity aims
Belgial lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselBelgium is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Leedu ja Poola suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselLithuania and Poland are granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
metsamajandus, sealhulgas põllumajanduslike piirkondade metsastamine, investeeringud erametsaomanike metsamajandusettevõtetesse ning metsamajandussaaduste töötlemine ja turustamineforestry, including afforestation of agricultural areas, investments in forest holdings owned by private forest owners and processing and marketing of forestry products
arvestades, et komisjoni ettepanek seoses ELi säästva metsamajanduse tegevuskavaga ei sea kahtluse alla ELi metsastrateegia aluspõhimõtteid, nagu lähimuspõhimõttel rajanev säästev metsamajandus ning metsade ja seal eluneva loomastiku multifunktsionaalsuse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine; ELi metsastrateegia näol on tegu dünaamilise protsessiga, kuhu on võimalik lisada uusi elemente; ELi tegevuskava tuleb vaadelda täiendava vahendina, mille abil on võimalik saavutada suuremat kooskõla eesmärkide ja meetmete vahel erinevates tegevusvaldkondadeswhereas the fundamental principles of the EU forestry strategy, i.e. sustainable forest management and preserving and strengthening the multifunctional role played by forests and by the wildlife that lives there, including their contribution to biodiversity, on the basis of the subsidiarity principle, are not being called into question by the drafting of the EU Action Plan for Sustainable Forest Management proposed by the Commission; whereas EU forestry strategy is a dynamic process open to the integration of fresh elements; whereas the EU action plan should be seen as a complementary instrument which will help ensure better coordination between the objectives and measures in the various fields of action
A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükA- Agriculture, forestry and fisheries
Sektsioon A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (vastavalt klassifikaatorile NACE RevSection A- Agriculture, forestry and fishing (in accordance with NACE Rev
Hea metsamajandus on peamine viis tagada metsade kohanemine kliimamuutustegaGood forest management is the main way of improving the ability of forests to adapt to climate change
NACE kood: A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükNACE code: A- Agriculture, forestry and fishing
A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükA-Agriculture, forestry, and fishing
Rootsi suhtes tehakse erand I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) seotud tulemuste esitamiselSweden is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I
PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUSSection A Agriculture, Hunting and Forestry
Põllu- ja metsamajandus, eelkõige taime- ja loomakasvatusAgriculture and forestry, especially plant production and livestock rearing
nõuab TETKde strateegilise keskkonnamõju hindamist ning arvab, et TETKde juures tuleks konkreetselt käsitleda vajadust siduda taastuvenergia tootmine teiste keskkonnaprobleemidega (säästlik metsamajandus, bioloogiline mitmekesisus, pinnase degradeerumise vältimine, kasvuhoonegaaside heitmed jneCalls for strategic environmental impact assessment of RAPs and considers that RAPs should specifically address the need to reconcile renewable energy production with other environmental concerns (sustainable forest management, biodiversity, preventing soil degradation, greenhouse gas emissions and so on
Metsamajandus ja metsavarumineForestry and logging
Metsatulekahjusid raskendavad maapiirkonna asukaist tühjenemine, traditsiooniliste tegevuste järkjärguline hülgamine, kehv metsamajandus, suurte üheainsa sordiga metsaalade olemasolu, mittekohanevate puuliikide istutamine, tõhusa vältimispoliitika puudumine, süütamise korral kehtestatavate trahvide kergus ning ebaseaduslikku ehitamist keelavate ja metsa uuendamist tagavate seaduste ebakorrektne rakendamine.The forest fire phenomenon is aggravated by rural depopulation, the progressive abandonment of traditional activities, poor forest management, the existence of vast expanses of forest planted with one single species, the planting of non-adapted tree species, the absence of an effective prevention policy, the levity of penalties imposed in cases of arson, and the flawed implementation of laws forbidding illegal construction and guaranteeing reforestation.
Kreekal lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselGreece is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükAgriculture, forestry and fisheries
Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandusForestry governance and trade in timber and forest products
A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükSection A- Agriculture, Forestry and Fishing
Nende hulka kuuluvad ka kemikaalide kasutamine põllumajanduses ja metsamajandus.These include, among other things, the use of chemicals in agriculture and forestry management.
Ühendkuningriigil lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselThe United Kingdom is granted derogations for the production of results relating to Section ‧(‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Showing page 1. Found 57 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.327 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.