Translations into English:

  • forest industry   
     
    A sector of the economy in which an aggregate of establishments is engaged in the management of an extensive area of woodland, often to produce products and benefits such as timber, wildlife habitat, clean water, biodiversity and recreation. (Source: NCF)
  • forestry economics   

Similar phrases in dictionary Estonian English. (1)

säästev metsamajandussustainable forest management

Example sentences with "metsamajandus", translation memory

add example
arvab, et teadusuuringute põletavaim küsimus on metsastamismeetodid, metsa taastamine metsastamise teel ja metsamajandus, mille eesmärgiks on tõhusate võimaluste leidmine süsiniku sidumiseks kesk- ja pikaajalises perspektiivisbelieves that the most pressing issues for research are forestation schemes, the restoration of forest top-soils through afforestation, and forest management with a view to identifying ways of enhancing carbon sequestration in the medium- and long-term
arvestades, et säästev metsamajandus omab elulist tähtsust võitluses metsade raadamise vastu ning on majandusarengu oluline aspektwhereas a sustainable forest economy is of vital importance in combating deforestation and is an essential aspect of economic development
A jagu – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükSection A- Agriculture, forestry and fishing
Metsamajandus ning puidu ja metsasaaduste kaubandusForestry governance and trade in timber and forest products
metsamajandusForest operations
Kreekal lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselGreece is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Metsamajandus ja metsavarumineForestry and logging
kutsub läbirääkimispartnereid üles kindlustama, et leping sisaldaks mehhanisme, mille abil tagatakse põliselanike ja kohalike kogukondade traditsioonilised ja tavapärased õigused kasutada metsa, rakendades metsamajandus- ja litsentsisüsteeme, ja mille abil tõhustatakse riikide parlamentide ja kodanikuühiskonna, kaasa arvatud kohalike kogukondade ja põliselanike võimalusi osaleda nende otsuste tegemisel, mis puudutavad loodusvarade kaitset, kasutamist ja majandamist, ning piiritleda ja kaitsta nende maaomandi õigusiCalls on the negotiating partners to make sure that an agreement includes mechanisms to safeguard the traditional and customary rights of indigenous and local communities to use their forests when implementing forest management and licensing schemes, and to enhance the capacity of national parliaments and civil society, including local communities and indigenous people, to participate in decision-making regarding the conservation, use and management of natural resources, and to demarcate and defend their land rights
nõuab TETKde strateegilise keskkonnamõju hindamist ning arvab, et TETKde juures tuleks konkreetselt käsitleda vajadust siduda taastuvenergia tootmine teiste keskkonnaprobleemidega (säästlik metsamajandus, bioloogiline mitmekesisus, pinnase degradeerumise vältimine, kasvuhoonegaaside heitmed jneCalls for strategic environmental impact assessment of RAPs and considers that RAPs should specifically address the need to reconcile renewable energy production with other environmental concerns (sustainable forest management, biodiversity, preventing soil degradation, greenhouse gas emissions and so on
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükAgriculture, forestry and fisheries
juhib tähelepanu asjaolule, et mägipiirkonnad pakuvad kvaliteetset põllumajandustoodangut ja võivad täiendada mitmekülgset põllumajandustoodete valikut Euroopa turul, säilitavad teatavaid looma- ja taimeliike, hoiavad alal traditsioone, edendavad tööstus- ja turismitegevust ning aitavad bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega ja süsihappegaasi püsirohumaade ja metsade abil sidumisega võidelda kliimamuutuse vastu ning et jätkusuutlik metsamajandus võimaldab puidujäätmetest toota energiatPoints out that mountain areas can provide high-quality agricultural produce and can add to the diversity of agricultural products in the European market, preserve certain animal and vegetable species, uphold traditions and foster industrial and tourist activities and combat climate change by protecting biodiversity and capturing CO‧ through permanent grassland and forests and that sustainable forestry exploitation will make it possible to produce energy using wood residues
Tunnustades perekondliku põllumajandustootmise traditsioonilist osatähtsust mägipõllumajanduses ja selleks, et toetada nimetatud tootmist majandusliku tegevusena – põhi-, lisa- või kõrvaltegevusena –, toetavad protokolliosalised täiendavate sissetulekuallikate loomist ja arendamist mägipiirkondades, peamiselt kohaliku elanikkonna enda initsiatiivil ja tema kasuks, eelkõige põllumajandusega seotud sektorites, nagu metsamajandus, turism ja käsitööndus, kooskõlas loodus- ja maakeskkonna säilitamisegaRecognising the traditional importance of family farms in mountain farming, in order to support family farms as an economic activity, whether principal, secondary or sideline, the Contracting Parties shall encourage the creation and development of additional sources of income in mountain areas, particularly on the initiative and in favour of the local population itself, notably in sectors linked to agriculture, such as forestry, tourism and crafts, in harmony with conservation of nature and the countryside
Säästev metsamajandus peab olema Euroopa konkurentsivõimelise metsatööstuse aluseks ja seepärast tuleb leida võimalus, et see saaks olla majanduslikult elujõuline tegevusalaSustainable forest management is to serve as the basis for a competitive European forestry industry, so ways have to be found of making it an economically viable
juhib tähelepanu sellele, et majanduskasvu lepitamistel oluliste keskkonnaväärtustega, nagu metsa kaitsefunktsioonide ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning maaelu areng, annab metsamajandus eriti selge panuse paljude Lissaboni ja Göteborgi strateegia eesmärkide saavutamiselewhereas, when it combines economic growth with important environmental values, such as sustaining the protective functions and biodiversity of forests, and rural development, forestry makes a particularly clear contribution to the attainment of several of the Lisbon and Göteborg objectives
arvestades, et komisjoni ettepanek seoses ELi säästva metsamajanduse tegevuskavaga ei sea kahtluse alla ELi metsastrateegia aluspõhimõtteid, nagu lähimuspõhimõttel rajanev säästev metsamajandus ning metsade ja seal eluneva loomastiku multifunktsionaalsuse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine; ELi metsastrateegia näol on tegu dünaamilise protsessiga, kuhu on võimalik lisada uusi elemente; ELi tegevuskava tuleb vaadelda täiendava vahendina, mille abil on võimalik saavutada suuremat kooskõla eesmärkide ja meetmete vahel erinevates tegevusvaldkondadeswhereas the fundamental principles of the EU forestry strategy, i.e. sustainable forest management and preserving and strengthening the multifunctional role played by forests and by the wildlife that lives there, including their contribution to biodiversity, on the basis of the subsidiarity principle, are not being called into question by the drafting of the EU Action Plan for Sustainable Forest Management proposed by the Commission; whereas EU forestry strategy is a dynamic process open to the integration of fresh elements; whereas the EU action plan should be seen as a complementary instrument which will help ensure better coordination between the objectives and measures in the various fields of action
Põllumajandus, metsamajandus, kalandus ja jahindusAgriculture, forestry, fishing and hunting
Nende hulka kuuluvad ka kemikaalide kasutamine põllumajanduses ja metsamajandus.These include, among other things, the use of chemicals in agriculture and forestry management.
A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükA- Agriculture, forestry and fisheries
metsamajandus, sealhulgas põllumajanduslike piirkondade metsastamine, investeeringud erametsaomanike metsamajandusettevõtetesse ning metsamajandussaaduste töötlemine ja turustamineforestry, including afforestation of agricultural areas, investments in forest holdings owned by private forest owners and processing and marketing of forestry products
NACE saksa-ja inglisekeelse versiooni kohaselt kuulub NACE ‧ (metsamajandus ja metsavarumine) alla üksnes metsapuukoolide tegevusAccording to the German and English NACE versions, only the operation of forest tree nurseries is part of NACE ‧ (forestry and logging
PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUSAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükSection A- Agriculture, Forestry and Fishing
Belgial lubatakse teha erandeid I lisa ‧. jao punkti ‧.‧ kirjega ‧ (põllumajandus, jahindus ja metsamajandus), kirjega ‧ (kalandus) ja kirjega ‧ (teenused) ning ‧ lisa ‧. jao punktiga ‧ seotud tulemuste esitamiselBelgium is granted derogations for the production of results relating to Section ‧ (‧.‧), Items ‧ (agriculture, hunting and forestry), ‧ (fisheries) and ‧ (services activities) of Annex I and those relating to Section ‧ of Annex II
Metsamajandus ning puidu ja metsasaadustega kauplemineForestry governance and trade in timber and forest products
Showing page 1. Found 57 sentences matching phrase "metsamajandus".Found in 0.453 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.