Translations into Greek:

  • εξορίζω   
    (Verb  )

    Show declension

Example sentences with "karkottaa", translation memory

add example
pani merkille erästä hankintamenettelyä koskevan tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että taloudellista arviointia koskeva menettely oli heikentänyt epäsuorasti hintakriteerin suhteellista merkitystä, mikä oli saattanut karkottaa joitakin mahdollisia tarjouksen tekijöitä eikä ollut moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaistaτη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε σχέση με μία διαδικασία προμήθειας, ότι η δημοσιευθείσα μέθοδος υπολογισμού μείωσε έμμεσα τη σχετική σημασία του κριτηρίου της τιμής, γεγονός που ενδέχεται να αποθάρρυνε ορισμένους προσφέροντες και αντιβαίνει στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
Siihen ei tarvita Euroopan parlamenttia, jos keskustelun puheenvuorot karkotetaan yöhön.Και για κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον εκτοπίζονται στη νύχτα οι παρεμβάσεις στη συζήτηση.
Jos pienet yritykset karkotetaan markkinoilta komission ehdotusten takia tai jos hyväksymme jäsen Wallisin tarkistukset huomenna, kuluttajat kärsivät, sillä he jäävät suurten globaalien toimijoiden armoille, ja heiltä evätään alhaiset hinnat, joihin heillä on oikeus uudessa Internet-taloudessa.Εάν οι μικρές επιχειρήσεις εκδιωχθούν από την αγορά εξαιτίας των προτάσεων της Επιτροπής ή αν υιοθετήσουμε τις τροπολογίες της κ. Wallis οι καταναλωτές θα είναι αυτοί που θα υποφέρουν αύριο διότι θα τους αφήσει στο έλεος των μεγάλων παγκόσμιων επιχειρήσεων και θα τους στερήσει την πρόσβαση στις χαμηλές τιμές που δικαιούνται βάσει της νέας οικονομίας του Διαδικτύου.
Toiseksi kysyn: voidaanko pitää hyväksyttävänä ajatusta, että on oikeutettua karkottaa laittomasti EU:n alueella olevia henkilöitä siksi, etteivät he ole tehneet kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta, vaikka tiedetään, että Dublin II -asetuksen takia monet potentiaaliset turvapaikanhakijat eivät jätä hakemusta siinä valtiossa, johon he ensiksi saapuvat, koska he pitävät mahdollisuuksiaan onnistua vähäisinä ja koska vastaanotto-olosuhteet ovat tyrmistyttävät?Ερώτηση δεύτερη: μπορεί να θεωρείται επαρκής η ιδέα ότι είναι νόμιμη η απέλαση ατόμων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της ΕΕ γιατί δεν υπέβαλαν αίτηση για διεθνή προστασία - αν και γνωρίζουμε ότι εξαιτίας του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, πολλοί πιθανοί αιτούντες άσυλο δεν υποβάλουν τις αιτήσεις αυτές στο κράτος όπου φτάνουν πρώτα γιατί οι πιθανότητες να ευοδωθεί η διαδικασία είναι ελάχιστες και οι συνθήκες υποδοχής είναι φρικτές;
Kun hän suututtaa minut, karkotan hänet tähän kärkeen,- jossa häntä pidetään vankina ja orjanaΌταν μαλώσουμε και με τσατίσει, θα την εξορίσω σε αυτήν την κορυφή, όπου θα είναι φυλακισμένη και δούλα
ottaa huomioon, että Kiina karkotti Friedrich Naumann-säätiön Pekingistä vuonnaεκτιμώντας ότι η Κίνα απομάκρυνε το Ίδρυμα Friedrich Naumann από το Πεκίνο το
Sinut ja muut karkotetaan USA: han tänäänΔεν θα ασκηθεί δίωξη στην Ιταλία.Εσύ και οι υπόλοιποι θα απελαθείτε στις ΗΠΑ απόψε
Tämän vuoksi kannatamme kaikki mahdollisia ehdotettuja takeita palauttamista vastaan (vain kansainvälisen suojan myöntäneellä jäsenvaltiolla on oltava oikeus karkottaa), koska on pyrittävä säilyttämään perheiden yhtenäisyys.Συνεπώς, υποστηρίζουμε όλες τις πιθανές προτεινόμενες διασφαλίσεις έναντι της επαναπροώθησης (μόνον το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε το καθεστώς διεθνούς προστασίας επιτρέπεται να διενεργεί απελάσεις), καταβάλλοντας προσπάθεια για να διασφαλίζεται η ενότητα της οικογένειας όπου αυτό είναι επιθυμητό.
Jos henkilö karkotetaan välittömästi, karkotuksen kiireellisyys on perusteltava asianmukaisesti.Σε περιπτώσεις άμεσης απέλασης, ο επείγων χαρακτήρας της απόφασης πρέπει να δικαιολογηθεί κατάλληλα.
Voin valitettavasti myös todistaa sen, mistä meidän pitäisi täällä keskustella, nimittäin, että kivityksen ja kiusaamisen kohteena ovat nyt serbit, joiden koteja poltetaan ja joita yritetään karkottaa.Δυστυχώς, διαπίστωσα επίσης το σημείο γύρω από το οποίο η συζήτηση εδώ πρέπει να περιστραφεί, ότι τώρα είναι οι Σέρβοι αυτοί που καταδιώκονται με λιθοβολισμούς, παρενοχλήσεις, εμπρησμούς σπιτιών και προσπάθειες να τους εκδιώξουν.
Myös rikolliset voidaan karkottaa tuomioistuimen päätöksellä. Ei ole kuitenkaan poliisin tehtävä päättää, ketkä ovat rikollisia.Οι εγκληματίες μπορούν επίσης να απελαθούν μετά από δικαστική απόφαση, όμως δεν είναι δικαίωμα της αστυνομίας να αποφασίζει ποιος είναι εγκληματίας και ποιος όχι.
ottaa huomioon, että islamilaisten tuomioistuinten liitto on pitänyt hallussaan suurta osaa Etelä-Somaliaa- pääkaupunki Mogadishu mukaan luettuna- ‧. kesäkuuta ‧ lähtien, jolloin se karkotti ryhmien johtajat, jotka olivat pitäneet Mogadishua hallussaan vuodesta ‧ lähtien, kun Muhammad Siyad Barren keskushallinto kumottiinλαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτοφυλακή της Ένωσης Ισλαμικών Δικαστηρίων απέκτησε τον έλεγχο πολλών περιοχών της Νότιας Σομαλίας- συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μογκαντίσιου- από τις ‧ Ιουνίου ‧, αφού εξεδίωξε τους οπλαρχηγούς που έλεγχαν το Μογκαντίσιου από το ‧, έτος κατάρρευσης της κεντρικής κυβέρνησης του Muhammad Siyad Barre
Jos uhreja ei tunnisteta ajoissa, heitä saatetaan syyttää maahantulorikoksista tai osallisuudesta rikolliseen toimintaan ja heidät saatetaan karkottaa maasta, ennen kuin heille annetaan tilaisuus auttaa hyvin järjestäytyneiden rikollisverkostojen paljastamisessa. Tällaisessa tapauksessa he joutuvat mitä suurimmalla todennäköisyydellä uudelleen samojen verkostojen uhreiksi.Αν και υπάρχει έγκαιρη αναγνώριση, τα ίδια τα θύματα ενδέχεται να καταλήξουν κατηγορούμενα για αδικήματα μετανάστευσης ή για τη συμμετοχή τους σε παράνομες δραστηριότητες και μπορεί να εκδοθούν από τη χώρα πριν τους δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσουν στην αποκάλυψη δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, με μεγάλη πιθανότητα να πέσουν και πάλι θύματα των ίδιων δικτύων.
katsoo, että tästä syystä unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella annetulla direktiivillä ‧/‧/EY, jolla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus karkottaa unionin kansalainen, rajataan samalla kyseinen mahdollisuus varsin tarkasti perusoikeuksien takaamiseksiλαμβάνοντας υπόψη ότι, για το λόγο αυτό, η οδηγία ‧/‧/ΕΚ όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των οικογενειών τους, προβλέπει μεν τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να απελαύνει πολίτη της Ένωσης, αλλά θέτει τη δυνατότητα αυτή εντός αυστηρά καθορισμένων ορίων, προκειμένου να κατοχυρώνονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες
Ketään henkilöä ei saa laskea maihin eikä muutoin luovuttaa sellaisen maan viranomaisille, joka ei noudata palauttamiskiellon periaatetta tai josta henkilö saatetaan karkottaa tai palauttaa toiseen maahan, joka ei noudata palauttamiskieltoaΚανείς δεν αποβιβάζεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά παράβαση αυτής της αρχής
Meidän on myös omaksuttava perustavanlaatuinen lähestymistapa, joka velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan lainkuuliaiset EU:n kansalaiset osaksi yhteiskuntaansa ja joka toisaalta tarjoaa niille mahdollisuuden karkottaa lainrikkojat.Πρέπει επίσης να υιοθετηθεί μια θεμελιώδης προσέγγιση που, αφενός, να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εντάσσουν τους νομοταγείς ευρωπαίους πολίτες και, αφετέρου, να τους επιτρέπει να απελαύνουν όσους παραβαίνουν τους κανόνες.
Paljon vaikeampaa meidän on irrottautua siitä emotionaalisella tasolla ja myöntää, että se on epäeettinen rangaistus, sekä karkottaa se ihmisten tietoisuudesta.Μας είναι πολύ πιο δύσκολο να την απορρίψουμε σε συναισθηματικό επίπεδο, να αναγνωρίσουμε ότι αποτελεί μια ανήθικη ποινή και να την καταδικάσουμε για πάντα στην ανθρώπινη συνείδηση.
Esimerkiksi aivan oikein huomautetaan, että "turvallisen lähtömaan" tai "turvallisen kolmannen maan" käsitteet ovat hyvin epämääräisiä ja sisältävät sellaisen vaaran, että ihmisiä karkotetaan maihin, joissa he joutuvat vaaraan, siis suoraan "suden suuhun".Για παράδειγμα, σωστά επισημαίνεται ότι η έννοια "ασφαλής" χώρα καταγωγής ή "ασφαλής" τρίτη χώρα είναι πολύ ρευστή και ενέχει κινδύνους να απελαύνονται άνθρωποι σε χώρες όπου κινδυνεύουν, δηλαδή να τους στέλνουμε κυριολεκτικά στο "στόμα του λύκου" .
Heille kaikille haluamme sitten tarjota yhteiskuntaan ja talouselämään integroivia toimenpiteitä (kun Euroopassa on 20 miljoona työtöntä), ja samaan aikaan he saavat tehdä valituksen, jos heidät karkotetaan, mikä lykkää karkotusta.Σε όλους αυτούς πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε επίσης μέτρα για την ενσμάτωσή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή (με δεδομένο τα 20 εκατομμύρια ανέργων στην Ευρώπη), ενώ συγχρόνως εσείς μπορείτε, εφόσον εκδιωχθείτε, να καταθέσετε προσφυγή με ανασταλτικό αποτέλεσμα.
(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin sanoa nopeasti, että pahoittelemme kaikkia Darfurin kauheuksia ja että vaadimme tekemään kaiken mahdollisen sen varmistamiseksi, että kansalaisjärjestöt, jotka toimivat keskeisessä asemassa näissä tapauksissa, voivat jatkaa työtään eikä niitä karkoteta.(FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δηλώσω πολύ σύντομα ότι αποδοκιμάζουμε τις φρικαλεότητες στο Νταρφούρ και ζητάμε να γίνουν όλες οι ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενώσεις και οι ΜΚΟ, ο ρόλος των οποίων είναι ζωτικός σε τέτοιες περιπτώσεις, θα συνεχίσουν το έργο τους και δεν θα απελαθούν.
Kaikki nämä tekstit, direktiivi ja tarkistukset, saavat meidät viimeaikaisten turvallisuudesta käymiemme keskustelujen yhteydessä palauttamaan mieliimme, että on täysin epätervettä, että annamme nykyään vuosittain 400 000-500 000 turvapaikanhakijalle luvan saapua alueellemme. Hakemuksista hylätään lopulta suurin osa, mutta hakijat, joita kuitenkaan ei karkoteta, elävät puolilaittomassa tilanteessa.Όλα αυτά τα κείμενα, η οδηγία και οι τροπολογίες, μας οδηγούν να υπενθυμίσουμε, στο πλαίσιο των πρόσφατων συζητήσεων μας για την ασφάλεια, ότι είναι νοσηρό να επιτρέπουμε την είσοδο στα εδάφη μας αιτούντων άσυλο που φτάνουν σε αριθμό 400 000 με 500 000 ετησίως σήμερα, εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν θα γίνουν τελικά δεκτοί αλλά, καθώς δεν θα απελαθούν, θα ζήσουν υπό καθεστώς ημιπαρανομίας.
Jokainen toivoo päätepistettä epätarkoituksenmukaiselle, konservatiiviselle ja byrokraattiselle toiminnalle, joka aiheuttaa käyttäjissä tuollaista ärtymystä ja karkottaa rahtia ja matkustajia tarpeettomasti toisiin liikennemuotoihin.Όλοι θα ήθελαν να τεθεί τέλος στον ασυντόνιστο, συντηρητικό και γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας των σιδηροδρόμων, ο οποίος προξενεί τόσα προβλήματα στο κοινό και αναγκάζει, χωρίς να χρειάζεται, επιβάτες και φορτία να κατευθύνονται σε άλλα μέσα μεταφορών.
Egypti myös karkottaa heitä, vaikka he ovat ilmiselvästi pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tullessaan joko valtiosta, jossa käydään kauheaa kamppailua terrorismia vastaan ilman yleistä järjestystä, tai toisesta valtiosta - Eritreasta -, joka on yksi niistä maailman valtioista, joissa turvaudutaan eniten painostukseen ja tyranniaan.Αίγυπτος, επίσης, τους απελαύνει, αν και προφανώς νοούνται ως πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, διότι προέρχονται είτε από χώρα η οποία βρίσκεται σε έντονη πάλη με την τρομοκρατία και δεν διαθέτει έννομη τάξη είτε από χώρα -Ερυθραία- που είναι μια από τις πιο τυραννικές και καταπιεστικές στον κόσμο.
ottaa huomioon, että epävakaa poliittinen tilanne ja aseellinen konflikti Tšadissa pahentavat Darfurin pakolaisten tilannetta erityisesti Tšadin hallituksen uhattua äskettäin karkottaa kaikki Darfurista tulevat uudet pakolaisetλαμβάνοντας υπόψη ότι η ασταθής πολιτική κατάσταση και η ένοπλη σύγκρουση στο Τσαντ επιδεινώνουν την κατάσταση των προσφύγων του Νταρφούρ, ιδίως ύστερα από πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης του Τσαντ ότι θα απελάσει οποιουσδήποτε άλλους πρόσφυγες καταφθάσουν από το Νταρφούρ
Emme voi antaa tilanteen pahentua entisestään, ja kehotan Sudanin hallitusta luopumaan päätöksestään karkottaa 13 johtavaa kansalaisjärjestöä Darfurista.Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Προτρέπω τη Σουδανική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση απέλασης 13 σημαντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων από το Νταρφούρ.
Showing page 1. Found 290 sentences matching phrase "karkottaa".Found in 0.597 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.