Translations into Greek:

  • εξορίζω   
    (Verb  )

    Show declension

Example sentences with "karkottaa", translation memory

add example
Toiminta, esimerkiksi sienitautien torjunta-aine, rikkakasvien torjunta-aine, hyönteisten torjunta-aine, karkote, kasvunsäädeΒιολογική δράση π.χ. μυκητοκτόνο, ζιζανιοκτόνο, εντομοκτόνο, απωθητικό, ρυθμιστής της αύξησης
Tiedämme, että hallitus ei peru päätöstään kansainvälisestä paineesta, jossa sen päätös karkottaa kansalaisjärjestöt kyseenalaistetaan.Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση δε θα ακυρώσει την απόφασή της, αν ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις από τη διεθνή με στόχο την αναθεώρηση της απόφασης απέλασης των εν λόγω ΜΚΟ.
Karkotteet: mäntyöljyΑπωθητικά: Ταλλέλαιο
Helpotuksemme ei saa kuitenkaan peittää sitä tosiasiaa, että tarkastajia ei olisi koskaan saanut karkottaa.Παρά την ανακούφισή μας, δεν μπορούμε να αποκρύψουμε το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είχαν εκδιωχθεί οι επόπτες ως πρώτη ενέργεια.
He ovat itse asiassa ryhtyneet yleislakkoon vastustaakseen hallitusta, vastustaakseen maahanmuuttopolitiikkaa, jotta keskusta, josta ihmiset karkotetaan välittömästi - tunnistus- ja karkotuskeskusta - ei avattaisi.Μάλιστα, πραγματοποίησαν γενική απεργία ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στη μεταναστευτική της πολιτική, προκειμένου το κέντρο άμεσης απέλασης από τον τόπο αυτό - το κέντρο ταυτοποίησης και απέλασης - να μην τεθεί σε λειτουργία.
Aihe: Israel karkottaa palestiinalaisia Länsirannalta Gazan alueelleΘέμα: Ισραηλινή πολιτική απελάσεων Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη στη Λωρίδα της Γάζας
Nyt olen sitä mieltä, että tämä on Lampedusan todellinen hätätila, eli tarve perustaa jonkinlainen oikeudellinen vapaa alue, paikka, jonne maahanmuuttajat voisivat saapua ja josta heidät voitaisiin karkottaa ilman että jokainen tapaus tutkitaan.Τώρα, πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματική έκτακτη κατάσταση της Λαμπεντούζα, δηλαδή η ανάγκη δημιουργίας μιας δικαστικής ελεύθερης ζώνης, ενός τόπου όπου οι μετανάστες θα εισέρχονταν και θα απελαύονταν χωρίς να εξετάζεται ξεχωριστά κάθε περίπτωση. "
Niin kauan kuin ratkaisua ei ole tehty turvapaikanhakijoita koskevista hallinnollisista ja oikeudellisista menettelytavoista, kyseisiä henkilöitä ei voida karkottaa ja heitä on suojeltava asianmukaisestiΜέχρι να ολοκληρωθούν οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες της χορήγησης ασύλου, τα άτομα αυτά δεν μπορούν να απελαθούν και πρέπει να απολαύουν της δέουσας προστασίας
Maasta ei esimerkiksi pitäisi karkottaa sellaista ihmistä, joka asuu synnyinmaassaan tai on ainakin asunut maassa vuosia, ja näin ollen hänellä on vahvoja kulttuuri-, sosiaali- ja perhesiteitä tuohon maahan, jos hän ei ole syyllistynyt rikokseen, joka tulkitaan asuinmaan rikoslaissa todella vakavaksi.Για παράδειγμα, ένα άτομο που διαμένει σε μία χώρα από την παιδική του ηλικία ή, εν πάση περιπτώσει, εδώ και πολλά χρόνια και, κατά συνέπεια, έχει ισχυρούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς δεσμούς με αυτή τη χώρα, δεν θα έπρεπε να απελαύνεται παρά μόνον αν κριθεί ένοχο αδικήματος που θεωρείται πραγματικά σοβαρό από την ποινική νομοθεσία της χώρας διαμονής.
Emme voi antaa tilanteen pahentua entisestään, ja kehotan Sudanin hallitusta luopumaan päätöksestään karkottaa 13 johtavaa kansalaisjärjestöä Darfurista.Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Προτρέπω τη Σουδανική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση απέλασης 13 σημαντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων από το Νταρφούρ.
Tiedän, miltä tuntuu, kun yrittää karkottaa muistojaΞέρω πώς νιώθεις όταν προσπαθείς να διώξεις τις μνήμες σου
komission jäsen. - (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan komissio on erittäin huolestunut - kuten tekin - Sudanin päätöksestä karkottaa maasta 13 kansainvälistä humanitaarista järjestöä sekä lopettaa kolmen kansallisen humanitaarisen järjestön ja kahden kansallisen ihmisoikeusjärjestön toiminta kansainvälisen rikostuomioistuimen esittämien presidentti Al-Bashiria koskevien syytteiden takia.Μέλος της Επιτροπής. - Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί βαθιά - όπως ανησυχείτε κι εσείς - για την απόφαση του Σουδάν να απελάσει 13 διεθνείς ΜΚΟ, να αναστείλει τη δράση τριών εθνικών ανθρωπιστικών και δύο εθνικών ΜΚΟ προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ύστερα από την απαγγελία κατηγοριών κατά του Προέδρου Bashir.
Paljon vaikeampaa meidän on irrottautua siitä emotionaalisella tasolla ja myöntää, että se on epäeettinen rangaistus, sekä karkottaa se ihmisten tietoisuudesta.Μας είναι πολύ πιο δύσκολο να την απορρίψουμε σε συναισθηματικό επίπεδο, να αναγνωρίσουμε ότι αποτελεί μια ανήθικη ποινή και να την καταδικάσουμε για πάντα στην ανθρώπινη συνείδηση.
(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin sanoa nopeasti, että pahoittelemme kaikkia Darfurin kauheuksia ja että vaadimme tekemään kaiken mahdollisen sen varmistamiseksi, että kansalaisjärjestöt, jotka toimivat keskeisessä asemassa näissä tapauksissa, voivat jatkaa työtään eikä niitä karkoteta.(FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δηλώσω πολύ σύντομα ότι αποδοκιμάζουμε τις φρικαλεότητες στο Νταρφούρ και ζητάμε να γίνουν όλες οι ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενώσεις και οι ΜΚΟ, ο ρόλος των οποίων είναι ζωτικός σε τέτοιες περιπτώσεις, θα συνεχίσουν το έργο τους και δεν θα απελαθούν.
Sellaisia henkilöitä , joiden oleskeluoikeus ei edellytä riittäviä varoja , kuten työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia , ei voida karkottaa siitä syystä , että he saavat sosiaaliapua .Οι κατηγορίε των οpiοίων το δικαίωα διαονή δεν εξαρτάται αpiό τον όρο των εpiαρκών piόρων , όpiω οι ισθωτοί ή οι αυτοαpiασχολούενοι , δεν piορούν να αpiελαθούν εpiειδή λαβάνουν piαροχέ κοινωνική piρόνοια .
EU:n lainsäädännössä säädetään paitsi oikeudesta oleskella toisessa jäsenvaltiossa myös jäsenvaltion oikeudesta rajoittaa oleskelun kesto kolmeen kuukauteen, ellei henkilöllä ole oleskeluaan varten riittäviä varoja, ja karkottaa henkilö, jos hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle.Ενώ παρέχει δικαίωμα διαμονής σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέπει στο κράτος υποδοχής να περιορίζει το δικαίωμα διαμονής σε τρεις μήνες εφόσον το άτομο δεν διαθέτει επαρκή μέσα για τη συντήρησή του και να αναστέλλει αυτό το δικαίωμα εφόσον απειλείται η δημόσια τάξη.
Valmiuttamme karkottaa terroristiksi epäilty rajoitetaan lisäksi kansainvälisillä yleissopimuksilla kuten ECHR:llä, jonka tarkistaminen on myöhässä.Επιπλέον, η ικανότητά μας να απελάσουμε έναν ύποπτο για τρομοκρατία περιορίζεται από διεθνείς συμβάσεις (όπως η ΕΣΑΔ), των οποίων η αναθεώρηση έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
Onko komissio tietoinen, että pohjoiskorealaisia pakolaisia karkotetaan nykyään Kiinasta takaisin Korean demokraattiseen tasavaltaan?Είναι ενήμερη η Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κίνα σε ό,τι αφορά τους Βορειοκορεάτες πρόσφυγες οι οποίοι υποχρεούνται να επαναπατρισθούν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας
Tarkistuksen päämääränä on varmistaa, että alukset, joilla ei ole ISM-todistusta, voidaan pidättää satamavaltion valvontaa koskevan direktiivin nojalla, kunnes ne ovat merikelpoisia, ja ne voidaan karkottaa kaikista Euroopan unionin satamista, kunnes ne ovat hankkineet ISM-todistuksen.Ο σκοπός που κάνουμε τροποποίηση είναι να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι πλοία που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό ISM όχι μόνο θα κρατούνται, σε εκτέλεση της οδηγίας περί κρατικού ελέγχου λιμένων, μέχρις ότου να αποκτήσουν πλωϊμότητα αλλά θα μπορούν επίσης να αποκλείονται από όλα τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρις ότου αποκτήσουν Πιστοποιητικό ISM.
Tällöin hakijaa ei voitaisi karkottaa ennen kuin vetoomus on käsitelty, ja oikeusistuin on ratkaissut, onko hakijalla oikeus jäädä maahanΟ αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην απελαθεί, μέχρι να αποφανθεί δικαστήριο επί του δικαιώματός του να παραμείνει, εκκρεμούσης της εκβάσεως αυτής της προσφυγής
Internet-palvelujen tarjoajathan voivat asettua minne päin maailmaa tahansa, eikä heitä pidä karkottaa unionista kasvavien kulujen vuoksi.Οι προμηθευτές του Internet μπορούν φυσικά να εγκατασταθούν οπουδήποτε στον κόσμο και δεν πρέπει να εκδιωχθούν από την Ένωση λόγω αυξημένων δαπανών.
Alkaen vankien äänioikeudesta ja päättyen kieltäytymiseen karkottaa vihasaarnaajaterroristeja, kaikki "ihmisoikeuksien" nimissä, EU on vahingoittanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa, ja nyt se haluaa levittää tämän koko maailmaan käyttämällä veronmaksajiemme rahaa.Από τις ψήφους υπέρ κρατουμένων έως την άρνηση απέλασης τρομοκρατών ιεροκηρύκων του μίσους, όλα στο όνομα των "ανθρωπίνων δικαιωμάτων", η ΕΕ έχει βλάψει τη Βρετανία, και τώρα επιθυμεί να το εξαπλώσει αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φορολογουμένων μας.
Karkotteet: verijauhoΑπωθητικά: Αιματάλευρα
Showing page 1. Found 318 sentences matching phrase "karkottaa".Found in 0.552 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.