Translations into English:

  • Kienbock's disease   
     
    disease of the wrist
  • Kienbock’s disease   

Example sentences with "Kienböckin tauti", translation memory

add example
Viime vuonna tavattiin ainoastaan muutamia leukoositapauksia, ja arviolta vuoden kuluessa kyseinen tauti voidaan hävittää lopullisesti.Very few cases of leucosis were detected last year and it is estimated that the disease can be definitively eradicated in one year's time.
Olantsapiinin ja Parkinson-lääkkeiden samanaikaista käyttöä ei suositella, jos potilaalla on Parkinsonin tauti ja dementia (ks. kohtaThe concomitant use of olanzapine with anti-Parkinsonian medicinal products in patients with Parkinson 's disease and dementia is not recommended (see section
Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta ‧ päivänä kesäkuuta ‧ annetun neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY liitteen A mukaisesti hevosen näivetystauti on ilmoituspakon alainen tautiEIA is a compulsorily notifiable disease in accordance with Annex A to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae
Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan etuuksien myöntämiseksi ammattitaudien perusteella edellytetään, että kysymyksessä oleva tauti ensin todettiin sen alueella, tällainen edellytys katsotaan täytetyksi, jos tauti ensiksi todettiin toisen jäsenvaltion alueellaIf, under the legislation of a Member State, the granting of benefits in respect of an occupational disease is subject to the condition that the disease in question was first diagnosed within its territory, such condition shall be deemed to be satisfied if the disease was first diagnosed in the territory of another Member State
Trombosytopeniasta kärsivillä henkilöillä tauti saattaa rokotuksen seurauksena muuttua vakavammaksiIndividuals with current thrombocytopenia may develop more severe thrombocytopenia following vaccination
Kapseleita ja oraaliliuosta voidaan käyttää myös lievän tai kohtalaisen vaikean dementian hoitoon potilailla, joilla on Parkinsonin tautiThe capsules and oral solution can also be used to treat mild to moderately severe dementia in patients with Parkinson s disease
Maan presidentti ja pääministeri kertoivat kuitenkin meille, kuinka onnekkaita haitilaiset ovat, koska heillä on hyvät saniteettijärjestelyt eikä tauteja ole - ja nyt valitettavasti tauti on iskenyt heihin.But we were told by the President and the Prime Minister how lucky the Haitians were that they had good sanitation and that they had no disease - and the sad thing now is that disease has hit them.
Haluan kuitenkin huomauttaa, että tauti on levinnyt Kaakkois-Aasian tiloille, joilla eläimet kasvatetaan luonnonmukaisesti.I have to point out, however, that the disease has spread to farms in south-east Asia where animals are bred in a natural way.
Heidän sairautensa olivat akuutti leukemia ensimmäisen remission jälkeen, ensimmäinen tai myöhempi relapsi, ensimmäinen remissio (suuri riski), tai induktion epäonnistuminen; krooninen myeloninen leukemia kroonisessa tai pitkälle edenneessä vaiheessa; primaarinen hoitoon vastaamaton tai resistentti relapsoitunut Hodgkinin tauti tai non-Hodgkin-lymfooma ja myelodysplastinen oireyhtymäDiseases included were acute leukemia past first remission, in first or subsequent relapse, in first remission (high risk), or induction failures; chronic melogenous leukemia in chronic or advanced phase; primary refractory or resistant relapsed Hodgkin s disease or non-Hodgkin s lymphoma, and myelodysplastic syndrome
Koska karvasoluleukemiapotilaita on vähän, tauti katsotaan harvinaiseksi, ja LITAK nimettiin harvinaislääkkeeksi (lääkkeeksi, jota käytetään harvinaisten sairauksien hoitoon) ‧. syyskuutaBecause the number of patients with hairy cell leukaemia is low, the disease is considered rare, and LITAK was designated an orphan medicine (a medicine used in rare diseases) on ‧ September
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, (kolmas jaosto) ‧ päivänä lokakuuta ‧, asiassa C-‧/‧ (Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö): Alankomaiden valtio (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) vastaan Ten Kate Holding Musselkanaal BV ym. (Eläinten terveys- Naudan spongiformisen enkefalopatian (hullun lehmän tauti) torjunta- Märehtijöiden ruokkiminen muista lajeista kuin märehtijöistä saaduilla valkuaisaineilla- Jäsenvaltion vastuu sen syyksi luettavasta yhteisön oikeuden rikkomisesta yksityisille aiheutuneista vahingoista- Sovellettava lainsäädäntö- Velvollisuus nostaa laiminlyöntikanne komissiota vastaanJudgment of the Court (Third Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) v Ten Kate Holding Musselkanaal BV and Others (Human and animal health- Protection against bovine spongiform encephalopathy (mad cow disease)- Feeding of ruminants with proteins derived from species other than ruminants- Liability of a Member State for damage caused to individuals by breaches of Community law for which it may be held responsible- Applicable law- Obligation to bring an action against the Commission for failure to act
Kun tuloksia verrattiin kolmen lisätutkimuksen tuloksiin, Axuran havaittiin tehonneen heikommin potilaisiin, joiden tauti oli lieväHowever, when these results were considered along with those of the three additional studies, it was noted that the effect of Axura was smaller in patients with mild disease
Vain sellaisen taudin perusteella, joka on jokin Maailman terveysjärjestön asiaankuuluvissa asiakirjoissa määritelty, mahdollisesti epidemian aiheuttava tauti tai muu tarttuva tauti tai tarttuva loistauti, ovat vapaata liikkuvuutta rajoittavat toimenpiteet oikeutettuja, edellyttäen, että näistä taudeista säädetään suojaa koskevissa säännöksissä, joita sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisiinThe only diseases justifying measures restricting freedom of movement shall be the diseases with epidemic potential as defined by the relevant instruments of the World Health Organisation and other infectious diseases or contagious parasitic diseases if they are the subject of protection provisions applying to nationals of the host Member State
Pompen tauti Pompen tauti on harvinainen, etenevä ja hengenvaarallinen lihasten aineenvaihdunnan häiriöstä johtuva lihassairaus, jonka maailmanlaajuisen esiintyvyyden arvioidaan olevan yksi ‧ syntyvästä lapsestaPompe disease Pompe disease is a rare, progressive and fatal metabolic myopathy with an estimated global incidence of ‧ in ‧ births
Tauti leviää hyvin helposti esimerkiksi pilaantuneen veden välityksellä.It spreads very easily through mucus in saline water, etc.
Jäykkäkouristus on akuutti, usein kuolemaan johtava, tauti, jonka aiheuttaa Clostridium tetani-bakteerin hermomyrkkyTetanus is an acute, often fatal disease caused by the neurotoxin of the bacterium Clostridium tetani
Vaikka joillakin alueilla eläimiä on rokotettu , tauti on kuitenkin levinnyt . Rokotukset eivät olisi kyenneet estämään taudin leviämistä neljään jäsenvaltioon , koska ne eivät pure kaikkiin vi rustyyppeihin .On the subject of phthalates , which are often used as plasticisers ( for manufacturing flexible PVC products ) but are suspected of mimicking hormones and causing fertility problems , the House wants the Commission to examine alternatives and establish targets to reduce their use , particularly in medical equipment .
Tauti onnistuttiin hävittämään Nordrhein-Westfalenin osavaltiosta, ja tämän osavaltion tietyille alueille hyväksytty hävittämissuunnitelma kumottiin päätöksen ‧/‧/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hävittämis- ja rokotussuunnitelmien päättämisestä Niedersachsenin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa ja hävittämissuunnitelman päättämisestä Saarlandin osavaltiossa (Saksa) ‧ päivänä tammikuuta ‧ tehdyllä komission päätöksellä ‧/‧/EYThe disease was successfully eradicated in the federal state of North Rhine-Westphalia and the approved eradication plan adopted for certain areas of this Federal State was lifted by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the termination of the eradication and vaccination plans in the Federal States of Lower-Saxony and North Rhine-Westfalia and the eradication plan in the Federal States of Saarland (Germany
Lisäksi lymfooman taustariski on suurentunut nivelreumapotilailla, joilla on hyvin aktiivinen, pitkään kestänyt tulehduksellinen tauti, mikä vaikeuttaa riskin arviointiaFurthermore, there is an increased background lymphoma risk in rheumatoid arthritis patients with long-standing, highly active, inflammatory disease, which complicates the risk estimation
Trizivirin hyödyllisyys on osoitettu lähinnä tutkimuksissa potilailla, jotka eivät olleet aikaisemmin altistuneet hoidolle tai olivat saaneet vain jonkin verran antiretrovirushoitoa ja joiden tauti ei ollut edennyt pitkälleThe demonstration of the benefit of Trizivir is mainly based on results of studies performed in treatment naive patients or moderately antiretroviral experienced patients with non-advanced disease
lampaiden bluetongue-tautibluetongue
Jos Crohnin tauti ei reagoi hoitoon, potilaalla saattaa olla kiinteä fibroottinen striktuura, joka saattaa vaatia leikkaushoitoaFailure to respond to treatment for Crohn s disease may indicate the presence of fixed fibrotic stricture that may require surgical treatment
Aldurazymeä tutkittiin ‧ potilaalla, jotka olivat iältään vähintään ‧-vuotiaita ja joilla oli diagnosoitu MPS I-tautiAldurazyme has been studied in ‧ patients aged five years and over with a confirmed diagnosis of MPS I
Arvoisa puhemies, luultavasti koko Euroopan unionissa työttömyys on hieman taittunut, vaikkakaan en tiedä, lähteekö tauti sillä, jos kuume laskee 41 asteesta 40, 5 asteeseen.Mr President, it may well be that globally in the European Union there is a downturn in unemployment, though I do not know if it can be said that someone whose temperature has fallen from 41o to 40.5o can be said to be getting better.
Näyttää siltä, että tauti pystyy vastustamaan antibioottihoitoa, kehittyy eri tavoin eikä taudille altistuminen välttämättä seuraa tavanomaista kaavaa.It appears to be resistant to treatment by antibiotics, to have a variable development and not necessarily to follow the course one would expect in terms of the vulnerability of the patients concerned.
Showing page 1. Found 1863 sentences matching phrase "Kienböckin tauti".Found in 1.013 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.