Translations into English:

  • Kienbock's disease   
     
    disease of the wrist
  • Kienbock’s disease   

Example sentences with "Kienböckin tauti", translation memory

add example
diabetes, hermostolliset sairaudet (kuten Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja variantti Creutzfeldt-Jakobin tauti ja mielenterveyshäiriöt sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista), sydän-ja verisuonitaudit ja harvinaiset sairaudetcombating diabetes, diseases of the nervous system (such as Alzheimer
Humiraa käytetään yhdessä metotreksaatin kanssa tai yksinään, ellei potilas voi käyttää metotreksaattia; • aikuiset, joilla on aktiivinen etenevä nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta), kun muilla hoidoilla ei ole saatu riittävää vastetta; • aikuiset, joilla on vaikea aktiivinen selkärankareuma (sairaus, joka aiheuttaa tulehdusta ja kipua selkärangan nivelissä), kun muilla hoidoilla ei ole saatu riittävää vastetta; • aikuiset, joilla on vaikea aktiivinen Crohnin tauti (suoliston tulehduksen aiheuttava tauti), kun muilla hoidoilla ei ole saatu riittävää vastetta; • aikuiset, joilla on psoriaasi (punaisia, hilseileviä läiskiä iholla aiheuttava tauti), kun muilla hoidoilla ei ole saatu riittävää vastettaHumira is used in combination with methotrexate, or on its own in patients who cannot take methotrexate; adults with active and progressive psoriatic arthritis (a disease causing red, scaly patches on the skin and inflammation of the joints) who have not responded adequately to other treatments; adults with severe active ankylosing spondylitis (a disease causing inflammation and pain in the joints of the spine) who have not responded adequately to other treatments; adults with severe active Crohn s disease (a disease causing inflammation of the gut) who have not responded adequately to other treatments; adults with psoriasis (a disease causing red, scaly patches on the skin) who have not responded adequately to other treatments
Yhdellä potilaalla ilmeni oireinen sydämen vajaatoiminta sen jälkeen, kun tauti oli edennyt ja potilas siirretty Herceptin-hoitohaaraan b Kahdella potilaalla ilmeni vahvistettu vasemman kammion ejektiofraktion lasku sen jälkeen, kun tauti oli edennyt ja potilaat oli siirretty Herceptin-hoitohaaraan c Neljällä potilaalla ilmeni yksi vasemman kammion ejektiofraktion lasku sen jälkeen, kun tauti oli edennyt ja potilaat oli siirretty Herceptin-hoitohaaraanOne patient experienced symptomatic CHF after cross over to Herceptin-containing regimen following progression b Two patients experienced confirmed LVEF drops after cross over to Herceptin-containing regimen following progression c Four patients experienced one LVEF drops after cross over to Herceptin-containing regimen following progression
Konferenssissa keskitytään tähän tautiin, mutta siellä käsitellään myös muita samankaltaisia sairauksia, kuten Pickin tauti, Binswangerin tauti ja Lewyn kappale -tauti.This conference will focus on the disease, but will also tackle other related diseases such as Pick disease, Binswanger's disease and Lewy body disease.
- (EL) Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme, että kriisi, jonka BSE-tauti, hullun lehmän tauti, aiheutti, on rikos, joka on vielä rankaisematta, ja epäilen, että sellaiseksi se jää.- (EL) Mr President, we all know that the bovine spongiform encephalopathy crisis, the mad cow crisis, is yet another crime which has not been punished, and I doubt it ever will.
Arvoisa puhemies, kun BSE-tauti ja Creutzfeldt-Jakobin tauti (CJD) puhkesivat ja aiheuttivat hysteriaa vuonna 2001, komissio kielsi tilapäisesti eläin- ja kalaperäisen rehun syöttämisen märehtijöille odottaessaan asetuksessa säädetyn perinpohjaisen tieteellisen riskinarvioinnin tuloksia.Madam President, in 2001, during the BSE and CJD scares and outbreaks, the Commission implemented a temporary ban on feed of animal and fish origin being fed to ruminants, pending thorough scientific risk assessment of the regulation.
Tässä tutkimuksessa ‧ %: lla potilaista tauti oli IHC ‧+, ja ‧ %: lla tutkimuksen potilaista tauti oli IHC ‧+ ja/tai FISH positiivinenIn this trial, ‧ % of patients had disease that was IHC ‧+, and ‧ % of patients entered had disease that was IHC ‧+ and/or FISH positive
Monoterapia/ylläpitohoito Ylläpitohoidossa MabTheran suositeltu annos potilaille, joilla on uusiutunut tai refraktorinen tauti ja jotka ovat vastanneet induktiohoitoon solunsalpaajilla (MabTheran kanssa tai ilman), on ‧ mg/m‧ joka ‧. kuukausi, kunnes tauti etenee tai pisimmillään ‧ vuoden ajanMonotherapy/Maintenance The recommended dose of MabThera used as a maintenance treatment for patients with relapsed/refractory follicular NHL who have responded to induction treatment with chemotherapy, with or without MabThera is:‧ mg/m‧ body surface area once every ‧ months until disease progression or for a maximum period of two years
Toinen esimerkki on Newcastlen tauti, joka on luonnonvaraisten lintujen kotoperäinen tauti ja voi milloin tahansa tarttua rokottamattomaan siipikarjaan.Another example is Newcastle disease, which is endemic in wild birds and could be transmitted to unvaccinated poultry at any time.
Neljässä tutkimuksessa Mirapexinin vaikutuksia verrattiin lumelääkkeeseen: yhteen tutkimukseen osallistui ‧ potilasta, joilla tauti oli edennyt pitkälle ja joilla levodopan teho oli jo alkanut heiketä, ja kolmeen muuhun tutkimukseen osallistui yhteensä ‧ potilasta, joilla tauti oli varhaisessa vaiheessa ja jotka eivät vielä käyttäneet levodopaaFour studies compared the effects of Mirapexin with those of placebo (a dummy treatment): one study in ‧ patients with advanced disease who were already taking levodopa that was starting to become less effective, and three studies in a total of ‧ patients with early disease who were not receiving levodopa
Monien sairauksien (esim. syöpä, sydän-, verisuoni- ja tartuntataudit, psyykkiset sairaudet ja erityisesti ikääntymiseen liittyvät neurologiset sairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti) kliininen tutkimus nojautuu kansainvälisiin monikeskuskokeisiin, joissa tutkimukseen saadaan tarvittava määrä potilaita lyhyessä ajassaClinical research on many diseases (e.g. cancer, cardiovascular and infectious diseases, mental and neurological diseases, in particular those linked with ageing, such as Alzheimer and Parkinson diseases) relies on international multi-centre trials to achieve the required number of patients in a short time-frame
Arvoisa puhemies, hullun lehmän tauti on uudenlainen erittäin vakava tauti, jolla on myös arvaamattomia seurauksia ihmisten terveyteen.Mr President, BSE is an extremely serious and unprecedented issue, which has incalculable implications for human health.
Tutkimuksen toisessa osassa tauti paheni ‧ potilaalla ‧: stä (‧ %) kun taas plaseboa saaneilla potilailla tauti paheni ‧: lla ‧: sta (‧ %) (pIn part ‧, ‧ of ‧ (‧ %) patients remaining on Enbrel experienced a disease flare compared to ‧ of ‧ (‧ %) patients receiving placebo (p
Neljässä tutkimuksessa Sifrolin vaikutuksia verrattiin lumelääkkeeseen: yhteen tutkimukseen osallistui ‧ potilasta, joilla tauti oli edennyt pitkälle ja joilla levodopan teho oli alkanut heiketä, ja kolmeen muuhun tutkimukseen osallistui yhteensä ‧ potilasta, joilla tauti oli varhaisessa vaiheessa ja jotka eivät vielä käyttäneet levodopaaFour studies compared the effects of Sifrol with those of placebo (a dummy treatment): one study in ‧ patients with advanced disease who were already taking levodopa that was starting to become less effective, and three studies in a total of ‧ patients with early disease who were not receiving levodopa
Tämä tauti on pelottanut ja kauhistuttanut ihmisiä jo pitkään, ja on ilahduttavaa todeta taudin vähentyminen tilastoista, jotka osoittavat, että tauti on nyt kitketty.This is a disease which has filled people with fear and horror for many years and it is a delight to see the reality of the decline in statistics which shows that the disease is now being eradicated.
Rokotteita pitäisi olla saatavina myös muulloin kuin omia kansalaisiamme koskettavissa tapauksissa. Jos tauti puhkeaa, meidän olisi kohdistettava toimintamme siihen riippumatta siitä, missä sitä esiintyy, ja pyrittävä varmistamaan, ettei tauti leviä.It should not just be a matter of having vaccines in case it affects our own citizens: if there is an outbreak, we should target it wherever it occurs and try to ensure that it does not spread.
Alzheimerin tauti on aivojen peruuttamaton ja parantumaton rappeutuminen, johon sairastuvat yleisimmin 65 vuotta täyttäneet. Tauti heikentää vähitellen potilaan henkisiä kykyjä, kunnes potilas on täysin muista riippuvainen, ja johtaa vääjäämättä kuolemaan.Alzheimer's disease is an irreversible, incurable degeneration of the brain mainly affecting those over 65, leading to a gradual mental decline until the sufferer loses all self-sufficiency, and leading on irremediably to death.
Ystävilleni sanoisin, että laupias samarialainen ylitti tien ja auttoi lähimmäistään: sinun naapurillasi voi olla Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, selkärankavamma tai diabetes.To my friends I would say, the Good Samaritan crossed the road and helped his neighbour: your neighbour may have Parkinson's disease, or Alzheimer's disease or spinal injury, or diabetes.
MabThera-monoterapia on indisoitu III– ‧ levinneisyysasteen follikulaarisen lymfooman hoitoon, kun tauti on kemoterapialle resistentti tai kun tauti on uusiutunut kahdesti tai useammin kemoterapian jälkeenMabThera monotherapy is indicated for treatment of patients with stage ‧ ‧ follicular lymphoma who are chemoresistant or are in their second or subsequent relapse after chemotherapy
ottaa huomioon, että Euroopan unionin alueella on European Multiple Sclerosis Platform-järjestön mukaan nykyisin noin ‧ ihmistä, joilla on diagnosoitu MS-tauti ja että MS-tauti on yleisin syy invaliditeettiin nuorilla aikuisilla; sairastaneista kaksi kolmasosaa on naisiawhereas, according to the European Multiple Sclerosis Platform, within the European Union there are currently some ‧ persons who have been diagnosed with multiple sclerosis, and MS is the most common cause of disability affecting young adults, of which two out of three are women
Kaikissa potilaiden alaryhmissä (sukupuoli, ikä, iän huomioon ottava IPI eli International NHL Prognostic Index, Ann Arborin luokitus, ECOG, β‧-mikroglobuliini, LDH, albumiini, B-oireet, suuri tautimassa, ekstranodaalinen tauti, luuytimeen levinnyt tauti) tapahtumista vapaan ajan ja kokonaiseloonjäämisajan riskisuhteet (R-CHOP verrattuna CHOP: iin) olivat vastaavasti alle ‧, ‧ jaIn all patients subgroups (gender, age, age adjusted IPI, Ann Arbor stage, ECOG, ‧ microglobulin, LDH, albumin, B symptoms, bulky disease, extranodal sites, bone marrow involvement), the risk ratios for event-free survival and overall survival (R-CHOP compared with CHOP) were less than ‧ and ‧ respectively
Direktiivin ‧/‧/EY liitteen ‧ mukaan myös epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio (EHN), epitsoottinen ulseratiivinen syndrooma (EUS), Bonamia exitiosa-loisen aiheuttama tartunta, bonamioosi-nilviäistauti (Bonamia ostreae), marteilioosi-nilviäistauti (Marteilia refringens), Microcytos mackini-loisen aiheuttama tartunta, Perkinsus marinus-loisen aiheuttama tartunta, koikarpin herpesvirus (KHV-tauti), Taura-syndrooma, valkopilkkutauti ja Yellowhead-tauti määritellään ilmoitettaviksi taudeiksiAccording to Annex ‧ of Directive ‧/‧/EC, Epizootic haematopoietic necrosis, epizootic ulcerative syndrome, infection with Bonamia exitiosa, infection with Bonamia ostreae, infection with Marteilia refringens, infection with Microcytos mackini, infection with Perkinsus marinus, Koi herpes virus disease, Taura syndrome, White spot disease and Yellowhead disease are also defined as notifiable diseases
Onko hän samaa mieltä siitä, että tauti on levinnyt ensisijaisesti lampaiden kautta, eli näin ollen eläimien jouduttua kosketuksiin toistensa eikä tuulen kanssa, ja että voimme siis toivoa, että vaikka tauti ei ole vielä saavuttanut huippuaan, sitä voidaan kuitenkin hallita?Would he agree that the spread of the disease has been predominantly through sheep, and therefore by animal contact, rather than wind-blown, and which offers us some hope that although the disease has not yet peaked, it can be contained?
BSE-tauti ja Creutzfeldt-Jacobin tauti ovat aiheuttaneet Euroopassa painajaisia viime vuosina.BSE and CJD have been a nightmare for Europe for some years.
Showing page 1. Found 1736 sentences matching phrase "Kienböckin tauti".Found in 3.045 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.