Translations into English:

  • immission   
     
    The reception of material, such as pollutants, by the environment and from any source.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (2)

immission enimmäispitoisuusmaximum immission concentration
ääni-immissiosound immission

Example sentences with "immissio", translation memory

add example
Kuva 1.17 Ääni-immissioFigure 1.17 Sound immission
pelkää, että teemakohtaiseen strategiaan vaikuttaa liikaa ilman puhtautta koskevan politiikan pyrkimys vähentää immissioita, ja kehottaa komissiota tarkistamaan teemakohtaista strategiaa ja keskittymään immissioiden vähentämisen sijasta ennalta ehkäisevään politiikkaan, jotta ilmansaasteiden lisääntyminen voidaan estääsees at least the danger that the thematic strategy will be influenced too much by the tendency of clean air policy to focus on the elimination of immissions, and therefore calls on the Commission to continue the thematic strategy and to avoid an increase in pollution, to give priority to a prevention policy and not a policy geared towards the elimination of immissions
Onko edellä mainitun kysymyksen tarkastelussa merkitystä sillä, että sijaintijäsenvaltiossa luvan saanut laitos on ydinvoimala, kun taas toisessa jäsenvaltiossa, jossa on nostettu preventiivinen kanne ydinvoimalan aiheuttaman mahdollisen immission lopettamiseksi, tämäntyyppisten laitosten toiminta ei per se ole sallittua, vaikka kyseisessä valtiossa toimii muita ydinteknisiä laitoksia?For the purposes of considering the above questions, is it relevant that the installation authorised in the Member State in which it is located is a nuclear power plant, if, in another Member State in which an action for an injunction to prevent a nuisance which it is feared will emanate from a nuclear power plant is pending, operation of that type of installation is not permitted per se, even though other nuclear facilities are operated there?
ImmissioImmission
( tässä vaiheessa summa vastaa immissiota ) työntekijän altistusaika t( at this point , the resulting sum is the immission ) worker exposure time T
Tuomio ση Immission esittämien bmmsmttsàentmiïm nen .The judgment is in line with the Commission ' s observations. vations .
Todellisissa olosuhteissa paikan pääl lä immission äänenpainetaso eli kyseisessä työpisteessä mitattu äänenpainetaso saattaa poiketa yli 10 dB ilmoitetusta emission äänenpainetasosta , joka on määritetty vapaan kentän olosuhteissa , koska muiden lähteiden aiheuttama melu , seinien , katon , lattian tai konepintojen heijastumat sekä käyttöolosuhteet poikk eavat standardien mukaisista olosuhteista .Under real co nditions on site , an immission sound pressure level , that means the sound pressure level measured at the respective workplace , can diffe r by more than 10 dB from the declared emission sound pressure level , determined under free-field conditions , because of noise from other sources , reflections from walls , ceilings , floors or machine surfaces and operating conditions diverging from those given in standards .
Onko tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan, ‧ päivänä syyskuuta ‧ tehdyn Brysselin yleissopimuksen ‧ artiklan ‧ kappaleen a alakohdassa käytettyä ilmaisua asiassa, joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen, tulkittava niin, että se kattaa myös (ennalta ehkäisevät) kieltokanteet, joiden tavoitteena on Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuchin (ABGB) ‧ §:n ‧ momentin nojalla estää naapurivaltiossa- joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio- sijaitsevalta kiinteistöltä peräisin olevat immissiot (nyt esillä olevassa asiassa Tsekin tasavallassa sijaitsevasta ydinvoimalasta peräisin oleva ionisoiva säteily) kantajan omistamalle maaomaisuudelle?Is the term proceedings which have as their object rights in rem in immovable property in Article ‧(a) of the Convention of ‧ September ‧ on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (the Brussels Convention) to be interpreted as including a (preventive) action for an injunction, pursuant to Paragraph ‧ of the Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (the ABGB) (the General Civil Code), prohibiting emissions from a property located in a neighbouring State- which is not a Member State of the European Union- affecting land owned by the claimant (in this case, ionising radiation emitted from a nuclear plant in the Czech Republic)?
Jälleen kerran onnistuimme laatimaan hyvän ja kaukonäköisen direktiivin, ehdotuksen, jossa otetaan uudelleen käyttöön jäsenvaltioiden jaetun vastuun ja yhteisen säätelyn periaate kansalliset rajat ylittävien vesiväylien kohdalla. Se on myös ehdotus, jossa siirretään painopiste emissioista immissioihin, toisin sanoen siinä siirretään ensisijaisuus teollisuuden edusta jokieliöstön etuun.Once again we have succeeded in producing a good and forward-looking directive, a proposal that reinstates the principle of shared responsibility and joint regulation by Member States of water courses that cross national borders; it is also a proposal that shifts the emphasis from emissions to immission, in other words it shifts the priority from the interests of industry to those of the river biota.
Immissio määritellään yleensä äänenpainetasona .Immission is usually quantified by sound pressure level .
Koneiden valmistajien ja asiakkaiden väliset keskustelut ja väärinymmärrykset johtuvat usein siitä , että emissiota ja immissiota tai jopa altistusta , jossa on mukana myös altistusaika , kuvaavat täysin erilaiset arvot sekoitetaan keskenään .Confusion in these fundamentally different values quantifying emission and immission or even exposure , which includes the time of exposure , explains the many discussions and misunderstandings between machine manufacturers and customers .
Jos ‧ a kohdassa esitetty kansallisten säännösten tulkinta rikkoo EY ‧ artiklaa, onko jäsenvaltion tuomioistuinten, joissa on vireillä tällainen kanne immission lopettamiseksi, velvollisuutena tulkita kansallista lainsäädäntöä yhteisön oikeuden mukaisesti siten, että ilmaisu viranomaisten hyväksymä laitos voi kattaa sekä kansallisten viranomaisten että toisen jäsenvaltion viranomaisten myöntämät toimintaluvat?If the interpretation of the national provisions which is described in Question ‧(a) infringes Article ‧ EC, are the courts of the Member State before which such an action for an injunction is pending under an obligation to interpret domestic law in a way conforming with Community law, so that the term officially authorised installation can cover both operation authorisations granted by the domestic authorities and those granted by the authorities of another Member State?
Jos ‧ a kohdassa esitetty kansallisten säännösten tulkinta rikkoo EY ‧ artiklaa, onko jäsenvaltion tuomioistuinten, joissa on vireillä tällainen kanne immission lopettamiseksi, velvollisuutena tulkita kansallista lainsäädäntöä yhteisön oikeuden mukaisesti siten, että ilmaisu viranomaisten hyväksymä laitos voi kattaa sekä kansallisten viranomaisten että toisen jäsenvaltion viranomaisten myöntämät toimintaluvat?If the interpretation of the national provisions which is described in Question ‧(a) infringes Article ‧ EC, are the courts of the Member State in which such an action for an injunction is pending under an obligation to interpret domestic law in a way conforming with Community law, so that the term officially authorised installation can cover both operating authorisations granted by the domestic authorities and those granted by the authorities of another Member State?
laatutavoitteita on noudatettu . WHG : ssä otetaan sitä paitsi huomioon päästöjä vas taanottavan ympäristön saastuminen ( Immission ) , sillä sen 6 § : ssä säädetään , että ennakkolupa on " hylättävä , jos sen käyttäminen saattaa vahingoittaa yleistä etua ( Wohl der Allgemeinheit ) ja etenkin julkista vesihuoltoa — — " .the environment into which the waters are discharged ( Immission ) insofar as Article 6 of the WHG states that authorisation for the discharge is to be ' refused where the intended action may harm the general good ( Wohl der Allgemeinheit ) and , in particular , where it may put the public water supply at risk ... ' .
Onko edellä mainitun kysymyksen tarkastelussa myös, kun on kyse sijoittautumisvapaudesta, merkitystä sillä, että sijaintijäsenvaltiossa luvan saanut laitos on ydinvoimala, kun taas toisessa jäsenvaltiossa, jossa on nostettu preventiivinen kanne ydinvoimalan aiheuttaman mahdollisen immission lopettamiseksi, tämäntyyppisten laitosten toiminta ei per se ole sallittua, vaikka kyseisessä valtiossa toimii muita ydinteknisiä laitoksia?For the purposes of considering the above questions, is it also relevant in the context of the freedom of establishment that the installation authorised in the Member State in which it is located is a nuclear power plant, if, in another Member State in which an action for an injunction against that nuclear power plant is pending, operation of that type of installation is not permitted per se, even though other nuclear facilities are operated there?
Jos ‧ a kohdassa esitetty kansallisten säännösten tulkinta rikkoo EY ‧ artiklaa, onko jäsenvaltion tuomioistuinten, joissa on vireillä tällainen kanne immission lopettamiseksi, velvollisuutena tulkita kansallista lainsäädäntöä yhteisön oikeuden mukaisesti siten, että ilmaisu viranomaisten hyväksymä laitos voi kattaa sekä kansallisten viranomaisten että toisen jäsenvaltion viranomaisten myöntämät toimintaluvat?If the interpretation of the national provisions which is described in Question ‧(a) infringes Article ‧ EC, are the courts of the Member State before which such an action for an injunction is pending under an obligation to interpret domestic law in a way conforming with Community law, so that the term officially authorised installation can cover both operating authorisations granted by the domestic authorities and those granted by the authorities of another Member State?
Immissio on tiettyyn mittauspisteeseen ( esim. työpiste , mikrofoni tai ihmiskorva – Kuva 1.17 ) saapuvan äänen määrä , joka kä sittää useita eri äänilähteitä ja huoneen aiheuttamat heijastumat .Immission is the amount of sound arriving at a specific measuring point ( e.g. a workplace , a microphone or a human ear Figure 1.17 – ) , including various sound sources and room reflections .
Onko kyseessä EY ‧ artiklassa tarkoitettu kansalaisuuteen perustuva syrjintä, kun jäsenvaltion tuomioistuimet ottavat huomioon kansallisten viranomaisten myöntämät laitosten toimintaluvat sellaisen preventiivisen kanteen yhteydessä, jonka yksityinen on nostanut tällaisia laitoksia vastaan immission lopettamiseksi, sillä seurauksella, että vaatimukset laitoksen toiminnan lopettamisesta tai muuttamisesta ovat poissuljettuja, kun nämä tuomioistuimet eivät ota huomioon muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten toimintalupia, jotka kyseisten jäsenvaltioiden viranomaiset ovat myöntäneet, tällaisten kanteiden yhteydessä?Does it constitute prohibited indirect discrimination on grounds of nationality within the meaning of Article ‧ EC for the courts of a Member State to take into account authorisations for installations granted by the domestic authorities in the context of a private action for an injunction brought against those installations, with the result that claims for cessation of operation of the installation or its modification are excluded, but not to take into account in the context of such actions for an injunction authorisations of installations located in other Member States granted by the authorities of those Member States?
Showing page 1. Found 19 sentences matching phrase "immissio".Found in 0.901 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.