Translations into English:

 • capitalise   
  (verb   )
   
  In writing or editing, to make use of capital letters
 • capitalized   
  (adjv   )
   
  Written or printed with an initial capital or in capitals.
 • case       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  typography: the nature of a piece of alphabetic type
 • uppercase   
   
  Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
 • upper case   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Finnish English. (3)

ensimmäiset kirjaimet isollatitle case
kirjoittaa isoilla kirjaimillacapitalize
pienet isot kirjaimetpetite caps

Example sentences with "isot kirjaimet", translation memory

add example
Edellä ‧.‧, ‧.‧ ja ‧ kohdassa vahvistetuissa tiedoissa käytettyjen latinalaisten kirjainten on oltava isoja kirjaimiaHowever, the Latin letters used for the information provided for in sections ‧.‧, ‧.‧ and ‧ must be capital letters
Jos, tarvittaessa vastakkaisen analyysin jälkeen, kyseistä erää pidetään tämän asetuksen säännösten vastaisena, toimivaltainen viranomainen toteuttaa aiheelliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa mainitun erän kaupan pitäminen yhteisössä sellaisenaan sillä edellytyksellä, että kyseisten ruhojen yksittäispakkaukset sekä ryhmäpakkaukset varustetaan teurastamossa toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa nauhalla tai etiketillä, jossa on vähintään yksi liitteessä X olevista maininnoista punaisin isoin kirjaiminWhere the batch in question is deemed after such counter-analysis not to comply with this Regulation, the competent authority shall take the appropriate measures aimed at allowing it to be marketed as such within the Community only on condition that both individual and bulk packaging of the carcases concerned shall be marked by the slaughterhouse under the supervision of the competent authority with a tape or label bearing, in red capital letters, at least one of the indications set out in Annex X
Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimiaThe letters in the VKM are written in capitals
ylemmässä osassa, lähetysmaan alkukirjain tai kirjaimet isoin kirjaimin, esimerkiksi B-D-DK-EL-ESP-F-IRL-I-L-ML-P-UK, jonka jälkeen on laitoksen hyväksymisnumeroon the upper part, the initial letter or letters of the consigning country in capitals, i.e. B/D/DK/EL/ESP/F/IRL/I/L/NL/P/UK, followed by the approval number of the establishment
Tässä Eurocontrol-standardissa perusstandardin tai tämän Eurocontrol-standardin ominaisuuksien tukemisen tila merkitään isoilla kirjaimilla (esim. M, O, OFor the purpose of this Eurocontrol Standard Document, the status of the support for features of a base standard, or this Eurocontrol Standard, shall be shown in upper case (e.g. M, O, O
Perusstandardin vaatimukset esitetään vastaavilla merkinnöillä, mutta isoilla kirjaimilla (esim. M, O, OBase standard requirements are shown using the equivalent notations in upper case (i.e. M, O, O
esitetty selkein, helposti luettavin, häipymättömin ja riittävän isoin kirjaimin, jotka erottuvat hyvin pohjasta ja jotka voi erottaa selvästi muista kirjoitusmerkinnöistä ja piirroksistashall be presented in clear, legible and indelible characters which are large enough to stand out well from the background on which they are printed and to be distinguished clearly from all other written or pictorial matter
merkintä «TEOLLISUUSMUNIA» mustilla ‧ senttimetrin korkuisilla isoilla kirjaimilla ja maininta «ihmisravinnoksi soveltumattomia» mustilla vähintään ‧ senttimetrin korkuisilla kirjaimilla yhdellä tai useammalla yhteisön kielelläthe marking «INDUSTRIAL EGGS» in black capital letters ‧ cm high, and the marking «unsuitable for human consumption» in black letters at least ‧ cm high, in one or more languages of the Community
Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään ‧ mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäenThe capital letters and figures making up the marking inscriptions shall be at least ‧ mm in height, in a sans serif font type of correspondence quality
Koodit vastaavat jäsenvaltioiden ‧-kirjaimista maatunnusta (ISO ‧-standardia) lukuun ottamatta seuraaviaMust be identical to the codes of the standard ISO Alpha ‧ code (ISO ‧), limited to the Member States, except
Aina kun on tarpeen erottaa pääte-ja välitunnukset selvästi toisistaan muuten kuin käyttämällä isoja ja pieniä kirjaimilla, suositellaan päätteen lisäämistä seuraavasti: aputermilleWhenever it is required to explicitly distinguish between terminal and non-terminal symbols, other than by the use of upper and lower case lettering, it is recommended to use the addition of a suffix as follows
yläosassa sen jäsenvaltion, jossa ensivakaus tehtiin, yhdestä tai useammasta isosta kirjaimesta koostuvan tunnuksen (B Belgia, BG Bulgaria CZ Tšekki, DK Tanska, D Saksa, EST Viro, IRL Irlanti, EL Kreikka, E Espanja, F Ranska, I Italia, CY Kypros, ‧ Latvia, LT Liettua, L Luxemburg, H Unkari, M Malta, NL Alankomaat, A Itävalta, PL Puola, P Portugali, RO Romania, SI Slovenia, SK Slovakia, FI Suomi, S Ruotsi, UK Yhdistynyt kuningaskunta) ja tarvittaessa yksi tai kaksi numeroa, jotka ilmaisevat alueellista tai hallinnollista alajakoain the upper half, the distinguishing capital letter(s) of the Member State where the original check is carried out (B for Belgium, BG for Bulgaria, CZ for the Czech Republic, DK for Denmark, D for Germany, EST for Estonia, IRL for Ireland, EL for Greece, E for Spain, F for France, I for Italy, CY for Cyprus, ‧ for Latvia, LT for Lithuania, L for Luxembourg, H for Hungary, M for Malta, NL for Netherlands, A for Austria, PL for Poland, P for Portugal, RO for Romania, SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for Sweden, UK for the United Kingdom) together, where necessary, with one or two figures identifying a territorial or administrative subdivision
Valverde López ( PPE ) , kirjallisesti . - ( ES ) BSE-tautia käsittelevän väliaikaisen tutkintavaliokunnan tuloksia pi tää tulkita perustamissopimusten ja johdetun oikeuden sekä toissijaisuusperiaatteen hengen ja kirjaimen mukaisesti . Tästä lähtökohdasta katsoen on hyvin selvää , että kaikki ensisijainen vastuu on Ison-Britannian hallituksella , koska sen pitää valvoa ihmisten ja eläinten terveyden suojaa ja se on täydellisesti laiminlyönyt tämän velvollisuutensa .The statements regarding toe political responsibility of toe Commission - past and present - and of the previous Commissioners for Agriculture , as well as the present one , for errors and omissions are too sweeping and are devoid of any differentiation , often condemning out of hand without considering the reality of the situation over the years , with toe result that an objective observer of developments from Delors to Santer and from MacSherry to Fischler simply cannot accept such indiscriminate accusations .
isot kirjaimet (A-Zupper case letters (A to Z
I ( Täytetään isoilla kirjaimilla ) Etunimi :( please use block capitals )
Direktiivin ‧/‧/ETY liitteessä ‧ olevan ‧.‧.‧.‧ kohdan a alakohdassa säädetään sen valtion kirjaintunnuksesta, jossa alkuperäinen tarkastus on suoritettu; kyseistä isoista kirjaimista muodostettua tunnusta on käytettävä mittauslaitteeseen kiinnitettävässä ETY-ensivakausmerkissä, joka osoittaa, että mittauslaite on ETY:n vaatimusten mukainenDirective ‧/‧/EEC makes provision in item ‧.‧.‧.‧a of Annex II, for the distinguishing capital letter of the State where the original check is carried out, to be used for the EEC initial verification mark affixed on a measuring instrument and indicating that the latter conforms to the EEC requirements
Liite 6 ( ” Tukihakemus ” ) sisälsi nimittäin ainoastaan välittömät ( directes ) tukikelpoiset menot , mitä osoittaa ison D-kirjaimen käyttö ( ” Henkilöstö- , matka- , toimi- / palvelu- ja hallintokulut ” ) , kun taas liite 7 ( ” Budjettiarvio ” ) sisälsi liitteessä 6 mainittujen välittömien tukikelpoisten menojen lisäksi välilliset ( indirectes ) tukikelpoiset menot , mitä osoittaa ison I-kirjaimen käyttö . Tämä erottelu on peruste näiden kahden liitteen väliselle 80 000 eur on suuruiselle erolle , jonka komissio on tuonut esiin .Annex 6 ( Grant Application ‘ ’ ) includes only direct eligible costs , which are indicated by the use of the capital letter D ( Staff , Travel , Services / Activities and Administration Costs ‘ ’ ‘ ’ ) while Annex 7 ( ‘ Budget Estimate ’ ) includes in addition to direct eligible costs , such as those mentioned in Annex 6 , the indirect eligible costs , which are indicated by the use of the capital letter I. That distinction serves to explain the difference of EUR 80 000 between the two Annexes observed by the Commission .
Rouva Thyssenin esittämät esimerkit pakkauksista liittyvät kaikki nykyiseen tilanteeseen, kun markkinoillamme on vain aitoa suklaata, jolloin Cote d'Orin ei tarvitse ilmoittaa sitä isoilla kirjaimilla pakkauksen päällä.The examples of packaging that Mrs Thyssen showed, all this is of course in the present situation where only real chocolate is available on our market and then Cote d'Or does not need to put it on the front in big letters.
Niiden vuosien kohdalla sana laajentuminen kirjoitetaan isoin kirjaimin , vaikka se ei olekaan kirjan ainoa kappale .Among those tasks , the word enlargement is written in capital letters , but there are other entries in capitals too .
Keskuselintä kutsutaan "Euroopan elintarvikeviranomaiseksi" (joka on lyhennetty isolla E-kirjaimella).The central body is called 'the European Food Authority' (or 'the Authority' for short, with a capital 'A' ).
Allekirjoittajan nimi ja asema isoin kirjaiminName and title of signer in block letters
Viitattaessa Energy Star-ohjelmaan tai siihen osallistuviin Energy Star-nimi on aina ilmaistava isoin kirjaiminWhen referring to the Energy Star labelling program or its Program Participants, the Energy Star name must always be expressed in capital letters
Lisäksi valituslautakunta ei nyt käsiteltävänä olevassa asiassa soveltanut sääntöä, jonka mukaan merkityssisältöjen erot kumoavat lausuntatapojen samankaltaisuudet eikä se näin ollen merkityssisältöä koskevassa arvioinnissa ottanut huomioon sitä, että aikaisempi espanjalainen merkki, joka koostui sanasta SEAT ja isosta tunnusmerkkinä olevasta S-kirjaimesta, ymmärrettäisiin välittömästi ja selvästi tarkoittavan espanjalaista autonvalmistajaa, kun taas merkkiä MAGIC SEAT ei ymmärrettäisi tällä tavoinMoreover, the Board of appeal failed to apply the rule of counteraction in the current case and therefore failed to take into account the fact, as part of the conceptual analysis, that the earlier Spanish mark, comprising the word SEAT and the large S badge device element, would be immediately and clearly understood as designating the Spanish carmaker whereas the mark MAGIC SEAT would not be understood so
Joissain tietojen mallintamissovelluksissa saattaa olla tarpeen erottaa pääte-ja välitunnukset toisistaan jollain muulla tavalla kuin käyttämällä isoja ja pieniä kirjaimiaIt may be required, for some data modelling applications, to distinguish between terminal and non-terminal symbols by means other than the use of upper and lower case lettering
Showing page 1. Found 13514 sentences matching phrase "isot kirjaimet".Found in 2.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.