Translations into English:

 • capitalise   
  (verb   )
   
  In writing or editing, to make use of capital letters
 • capitalized   
  (adjv   )
   
  Written or printed with an initial capital or in capitals.
 • case       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  typography: the nature of a piece of alphabetic type
 • uppercase   
   
  Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
 • upper case   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Finnish English. (3)

ensimmäiset kirjaimet isollatitle case
kirjoittaa isoilla kirjaimillacapitalize
pienet isot kirjaimetpetite caps

Example sentences with "isot kirjaimet", translation memory

add example
Jos ajovalaisimet on suunniteltu täyttämään sekä oikean- että vasemmanpuoleiselle liikenteelle asetetut vaatimukset, merkitään optisen yksikön kaksi asetusta ajoneuvoon tai hehkulampun kaksi asetusta heijastimeen isoilla kirjaimilla R ja D (oikeanpuoleinen liikenne) sekä L ja G (vasemmanpuoleinen liikenneIn the case of headlamps designed to satisfy the requirements both of countries with right-hand traffic and of countries with left-hand traffic, the two settings of the optical unit on the vehicle or of the filament lamp on the reflector shall be marked by the capital letters R and D, and L and G, respectively
Isot kirjaimetCapital Letters
Lisäksi annetaan tietoja kunkin muuttujan pituudesta (eli arvon muodosta ilmoittamalla merkkien määrä) ja vastaavasta koodiluettelosta (annetaan isoin kirjaimin, esimerkiksi CL_****Information is also given concerning the length (value format, indicating the number of characters) of each dimension and the reference code list (indicated in capital letters as CL_****
merkintä «TEOLLISUUSMUNIA» mustilla ‧ senttimetrin korkuisilla isoilla kirjaimilla ja maininta «ihmisravinnoksi soveltumattomia» mustilla vähintään ‧ senttimetrin korkuisilla kirjaimilla yhdellä tai useammalla yhteisön kielelläthe marking «INDUSTRIAL EGGS» in black capital letters ‧ cm high, and the marking «unsuitable for human consumption» in black letters at least ‧ cm high, in one or more languages of the Community
Keskuselintä kutsutaan "Euroopan elintarvikeviranomaiseksi" (joka on lyhennetty isolla E-kirjaimella).The central body is called 'the European Food Authority' (or 'the Authority' for short, with a capital 'A' ).
Direktiivin ‧/‧/ETY liitteessä ‧ olevan ‧.‧.‧.‧ kohdan a alakohdassa säädetään sen valtion kirjaintunnuksesta, jossa alkuperäinen tarkastus on suoritettu; kyseistä isoista kirjaimista muodostettua tunnusta on käytettävä mittauslaitteeseen kiinnitettävässä ETY-ensivakausmerkissä, joka osoittaa, että mittauslaite on ETY:n vaatimusten mukainenDirective ‧/‧/EEC makes provision in item ‧.‧.‧.‧a of Annex II, for the distinguishing capital letter of the State where the original check is carried out, to be used for the EEC initial verification mark affixed on a measuring instrument and indicating that the latter conforms to the EEC requirements
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia myös musteella isoin kirjaimin käsin täytetyt hakemuksetHowever, Member States may allow applications only to be hand-written in ink and in block capitals
Jos passituksesta vastaava on sitoutunut esittämään passitusilmoitukset ainoastaan yhdessä lähtötoimipaikassa, tämän toimipaikan nimi on merkittävä isoin kirjaimin yleisvakuutta koskevan todistuksen kohtaan ‧ tai vapautusta vakuuden antamisesta koskevan todistuksen kohtaanWhere a principal has undertaken to lodge all his transit declarations at a specific office of departure, the name of the office must be entered in capitals in box ‧ of the comprehensive guarantee certificate or box ‧ of the guarantee waiver certificate, as appropriate
Valverde López ( PPE ) , kirjallisesti . - ( ES ) BSE-tautia käsittelevän väliaikaisen tutkintavaliokunnan tuloksia pi tää tulkita perustamissopimusten ja johdetun oikeuden sekä toissijaisuusperiaatteen hengen ja kirjaimen mukaisesti . Tästä lähtökohdasta katsoen on hyvin selvää , että kaikki ensisijainen vastuu on Ison-Britannian hallituksella , koska sen pitää valvoa ihmisten ja eläinten terveyden suojaa ja se on täydellisesti laiminlyönyt tämän velvollisuutensa .The statements regarding toe political responsibility of toe Commission - past and present - and of the previous Commissioners for Agriculture , as well as the present one , for errors and omissions are too sweeping and are devoid of any differentiation , often condemning out of hand without considering the reality of the situation over the years , with toe result that an objective observer of developments from Delors to Santer and from MacSherry to Fischler simply cannot accept such indiscriminate accusations .
Sovelletaan seuraavaa ISO:n standardia: ISO ‧- kahden kirjaimen koodiThe following ISO norm will apply: ISO ‧- ‧ letters code
Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään ‧ mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäenThe capital letters and figures making up the marking inscriptions shall be at least ‧ mm in height, in a sans serif font type of correspondence quality
I ( Täytetään isoilla kirjaimilla ) Etunimi :( please use block capitals )
Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimiaThe letters in the VKM are written in capitals
Lisäksi valituslautakunta ei nyt käsiteltävänä olevassa asiassa soveltanut sääntöä, jonka mukaan merkityssisältöjen erot kumoavat lausuntatapojen samankaltaisuudet eikä se näin ollen merkityssisältöä koskevassa arvioinnissa ottanut huomioon sitä, että aikaisempi espanjalainen merkki, joka koostui sanasta SEAT ja isosta tunnusmerkkinä olevasta S-kirjaimesta, ymmärrettäisiin välittömästi ja selvästi tarkoittavan espanjalaista autonvalmistajaa, kun taas merkkiä MAGIC SEAT ei ymmärrettäisi tällä tavoinMoreover, the Board of appeal failed to apply the rule of counteraction in the current case and therefore failed to take into account the fact, as part of the conceptual analysis, that the earlier Spanish mark, comprising the word SEAT and the large S badge device element, would be immediately and clearly understood as designating the Spanish carmaker whereas the mark MAGIC SEAT would not be understood so
Liite 6 ( ” Tukihakemus ” ) sisälsi nimittäin ainoastaan välittömät ( directes ) tukikelpoiset menot , mitä osoittaa ison D-kirjaimen käyttö ( ” Henkilöstö- , matka- , toimi- / palvelu- ja hallintokulut ” ) , kun taas liite 7 ( ” Budjettiarvio ” ) sisälsi liitteessä 6 mainittujen välittömien tukikelpoisten menojen lisäksi välilliset ( indirectes ) tukikelpoiset menot , mitä osoittaa ison I-kirjaimen käyttö . Tämä erottelu on peruste näiden kahden liitteen väliselle 80 000 eur on suuruiselle erolle , jonka komissio on tuonut esiin .Annex 6 ( Grant Application ‘ ’ ) includes only direct eligible costs , which are indicated by the use of the capital letter D ( Staff , Travel , Services / Activities and Administration Costs ‘ ’ ‘ ’ ) while Annex 7 ( ‘ Budget Estimate ’ ) includes in addition to direct eligible costs , such as those mentioned in Annex 6 , the indirect eligible costs , which are indicated by the use of the capital letter I. That distinction serves to explain the difference of EUR 80 000 between the two Annexes observed by the Commission .
Joissain tietojen mallintamissovelluksissa saattaa olla tarpeen erottaa pääte-ja välitunnukset toisistaan jollain muulla tavalla kuin käyttämällä isoja ja pieniä kirjaimiaIt may be required, for some data modelling applications, to distinguish between terminal and non-terminal symbols by means other than the use of upper and lower case lettering
Niiden vuosien kohdalla sana laajentuminen kirjoitetaan isoin kirjaimin , vaikka se ei olekaan kirjan ainoa kappale .Among those tasks , the word enlargement is written in capital letters , but there are other entries in capitals too .
Vasemman etujalan kavioon tehtävän vähintään kolmen senttimetrin korkuisen polttomerkityn S-kirjaimen lisäksi kukin eläin on aktiivisesti merkitty nahan alle asetettavalla elektronisella tunnistimella (transponderilla), joka vastaa ISO ‧- ja ISO ‧-standardeja ja joka asetetaan kaulan vasemmalle puolelle keskitason yläpuolellein addition to the hot-branded S of at least ‧ cm size on the left front leg hoof, each animal is actively marked with an injectable electronic identifier (transponder) complying with the ISO ‧ and ISO ‧ standards and injected in the upper-central part of the left side of the neck
Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaiminaFor checking uniqueness, the letters written in lower case will be taken as written in capitals
Isoin kirjaimin kirjoitetun lyhenteen lukutapa vaikuttaa päätteen valintaan .( v ) formulae in mathematical works ;
Niiden vuosien kohdalla sana laajentuminen kirjoitetaan isoin kirjaimin, vaikka se ei olekaan kirjan ainoa kappale.Among those tasks, the word enlargement is written in capital letters, but there are other entries in capitals too.
Suoritettava komento tällä erikoistulostimella tulostettaessa. Anna suoritettava komento joko suoraan tai liitä/luo komento-objekti tälle erikoistulostimelle. Komento-objekti on suositeltava tapa, koska se tukee monipuolisia asetuksia kuten MIME-tyypin tarkistusta, muokattavia valintoja ja vaatimuslistaa (pelkkä komento on olemassa taaksepäinyhteensopivuuden vuoksi). Kun käytät pelkkää komentoa, seuraavia tageja tunnistetaan: % in: syötetiedosto (vaaditaan). % out: kohdetiedosto (vaaditaan jos kohdetiedostoa käytetään). % psl: paperin koko pienillä kirjaimilla. % psu: paperin koko, ensimmäinen merkki on iso kirjainThe command to execute when printing on this special printer. Either enter the command to execute directly, or associate/create a command object with/for this special printer. The command object is the preferred method as it provides support for advanced settings like mime type checking, configurable options and requirement list (the plain command is only provided for backward compatibility). When using a plain command, the following tags are recognized: %in: the input file (required). %out: the output file (required if using an output file). %psl: the paper size in lower case. %psu: the paper size with the first letter in upper case
Viitattaessa Energy Star-ohjelmaan tai siihen osallistuviin Energy Star-nimi on aina ilmaistava isoin kirjaiminWhen referring to the Energy Star labelling program or its Program Participants, the Energy Star name must always be expressed in capital letters
( Täytetään isoilla kirjaimilla ) Etunimi :( please use block capitals )
Showing page 1. Found 13514 sentences matching phrase "isot kirjaimet".Found in 3.146 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.