Translations into English:

 
(intransitive)

Similar phrases in dictionary Finnish English. (1)

kohensi

Example sentences with "koheta", translation memory

add example
Päätelmät : ehdotus uudeksi kohe esiopolitiikaksiColor profile : Generic CMYK printer profile Composite Default screen
Armenian poliittinen ja taloudellinen tilanne koheni vuonna 1995 .The political and economic situation in Armenia improved in 1995 .
— EMOTR : n ohjausosasto — EAKR — ESR — Kohe esiorahasto— EAGGF Guidance Section ERDF ESF Cohesion Fund — — —
Aluepolitiikka ja koheesi oRegional Policy and Cohesion
DLQI-elämänlaatumittarilla (Dermatology Life Quality Index) mitattuna potilaiden vointi koheni merkitsevästi viikkoon ‧ mennessä suhteessa lähtötilanteeseen, kun tuloksia verrattiin lumehoitoon (tutkimukset I ja II) ja metotreksaattiin (tutkimus IISignificant improvements at Week ‧ from baseline compared to placebo (Studies I and II) and MTX (Study II) were demonstrated in the DLQI (Dermatology Life Quality Index
Vakavia vaikutuksia kohdistui erityisesti yhteistyössä toimineiden unionin tuottajien taloudelliseen tilanteeseen liittyviin vahinkoindikaattoreihin, kuten kannattavuuteen ja investointien tuottoon, siitä huolimatta, että tilanne tutkimusajanjaksolla koheni hiemanIn particular injury indicators related to the financial performance of the cooperating Union producers, such as profitability and return on investments, despite a slight improvement in the IP, were seriously affected
— samaan hankkeeseen voi saada hankkeen eri osille ( mutta ei kuitenkaan samaa menoerää varten ) samanaikaisesti sekä rakennerahastojen että kohee siorahaston tukea .— a project may receive financing from both the Struc tural Funds and the Cohesion Fund , for different as pects ( but not for the same item of expenditure ) .
Vastaavat siirretyt määrät otetaan kuitenkin edelleen mukaan laskettaessa rakennerahastojen ja kohe esiorahaston neljän prosentin ” kattoa ” uusien jäsenvaltioiden osalta . )However , the corresponding amounts transferred will continue to enter in the calculation of the 4 % capping ‘ ’ for Structural and Cohesion Funds for the new Member States . )
Koska komission tietojen mukaan tällainen muutos omien varojen järjestelmään on haitallinen ns. koheesi omaille , erityisesti Kreikalle , ja on ristiriidassa yhteisen maatalouspolitiikan perusperiaatteiden ja sääntöjen kanssa , voisiko neuvosto varmistaa , ettei sellaisia ehdotuksia hyväksytä , jotka vähentävät ns. koheesiomaille maksettavia varoja noin 1,2 miljardia ecua vuodessa ? On otettava huomioon , että Isolle-Britannialle on poikkeuksellisen edullisten hyvitysjärjestelyjen ansiosta vuodesta 1984 lähtien maksettu ja maksetaan edelleen hyvitystä 1,3 miljardia ecua vuodessa .Since , according to the Commission ' s data , such a change to the own resources system will not only harm the ' cohesion countries ' , and particula rly Greece , but will also undermine the basic principles and rules governing the common agricultural policy , will the Council confirm that no proposal s will be adopted which deprive the cohesion countries of some ECU 1.2 billion annually , while the unacceptable refund arrangements enjoyed by the UK since 1984 , amounting to some ECU 1.3 billion , are retained ?
Talouden tilannetta kohensi lähinnä viennin elpyminen, joka puolestaan johtui osittain muiden Aasian talouksien vahvasta elpymisestä ja varastosyklin kääntymisestäThe improvement in the economic situation was mainly driven by an upturn in exports, reflecting, in part, the strong recovery in other Asian economies and the turnaround in the inventory cycle
Italian julkisen talouden rahoitusasema koheni huomattavasti EMUn perustamista edeltäneenäaikana ja välittömästi sen jälkeen .In the run-up to the creation of EMU and immediately thereafter , Italy ’ s fiscal accounts improved remarkably .
Tämän politiikan tuloksena Armenian talous koheni vuonna 1995 .As a result , the Armenian economy was strengthened in 1995 .
Vuoden 1992 olympialaisia edeltäneinä vuosina Barcelonan kaupunkikuva koheni huomattavasti erityisesti satama-alueella , jonne rakennettiin 15 000 asukkaan olympiakylä .In the years leading up to the 1992 Olympic games , Barcelona underwent major refurbishment especially in the port area where an Olympic village for 15 000 people was developed .
Vuoden ‧ alusta alkanut taloudellisen toimeliaisuuden elpyminen kiihdytti työpaikkojen nettomäärän lisääntymistä vuoden ‧ jälkipuoliskolla ja vuonna ‧ ja euroalueen työllisyys koheni eniten sitten ‧ luvun alunThe upturn in economic activity from the beginning of ‧ stimulated net job creation throughout the second half of ‧ and in ‧ leading to the largest increases in euro area employment since the start of the ‧ s
0 Kohe esiorahasto0 Cohesion Fund
Euroopan komission tämänhetkisten arvioiden mukaan78 prosenttia koheesiopolitiikkaan varattavista 336,3 miljardista eurosta kohdennetaan politiikan tärkeimpään tavoitteeseen eli lähentymiseen ( osuuteensisältyy myös niille jäsenvaltioille myönnettävä kohee -According to current European Commission estimates , 78 % of the EUR 336.3 billion earmarked for cohesionpolicy will be targeted at this main convergence priority ‘ ’
Sen sijaan se koheni suhteellisen voimakkaasti Suomessa, jossa oli jo aiemmin suurehko ylijäämäThe budget balance net of UMTS proceeds is expected to remain broadly stable this year, while the primary surplus will probably decline for the first time since the early ‧ s
Se saavutti aallonpohjan vuonna ‧ ja koheni hieman sen jälkeen, mikä oli osittain yhteisön tuotannonalan rationalisointitoimien ja hinnankorotusten ansiotaIt reached its lowest levels in ‧ and then slightly improved, which is linked partly to the rationalisation efforts of the Community industry and to the price increases
Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne koheni aluksi toimenpiteiden käyttöönoton jälkeenThe financial situation of the Community industry initially improved after the imposition of the measures
Itävalta pyrkii tässä yhteydessä estämään nettomaksajien ase man heikkenemisen seuraavilla toimilla : nettokulut jaetaan oikeudenmukaisesti , EU : n talousarvion kurinalaisuutta noudatetaan tiukasti , varaukseen asetetaan selkeä marginaali uusia jäsenvaltioita varten , kohee-Austria ' s objective in this connection is to prevent the net contributors ' position from deteriorating by the following means : fair allocation of net burdens , strict complia nce with EU budgetary discipline and reserving a clear margin for the new Member States , as well as taking into account the tem porary nature of the Cohesion Fund and incorporating it into structural policy .
. � I S T � ฀ S YflI S T � ฀ % + 0 N ฀ NEUVOSTO ฀ LASKI ฀ OHJAUSKORKOJA ฀ EDELLEEN ฀ JOULUKUUSTA ฀ ฀ KES � KUUHUN ฀ ฀ YH TfiE E NS � ฀ ฀ PROSENT T I YKSI K K � � ฀ / HJAUSKORKOJEN ฀ LASKU ฀ TOIMI ฀ VASTAPAINONA ฀ TALOUSKASVUA ฀ HAITANNEILLE ฀ ERI ฀ TEKI J � I L L Efi ฀ JA ฀ KOHENSI ฀ T � L L � ฀ TAVOIN ฀ KESKI P I T K � N ฀ AIKA V � L IN ฀ HINTA VAKAUS N � K Y M I � ฀ . � I DEN ฀ P � � T � S TEN ฀ SEURAUKSENA ฀ PERUSRAHOITUSOPERAATIOIDEN ฀ MINIMITARJOUSKORKO ฀ OLI ฀ ฀ ฀ KES � K U U S SA ฀ ฀ 4 � L L � IN ฀ MAKSUVALMIUSLUOTON ฀ KORKO ฀ LASKETTIIN ฀ ฀ PROSENTTIIN ฀ JA ฀ TALLETUSKORKO ฀ ฀ PROSENTTIINM3 growth continued to decline inearly 2001 , and annual M3 growthremained at levels below the reference value , as a consequence of a considerable dampening of the expansion of its most liquid components ( included in the narrowaggregate M1 ) , probably reflecting theimpact of the increase in the key ECBinterest rates since November 1999.The annual growth rate of loans to theprivate sector also moderated as of thebeginning of 2001 .
Mutta kohe esioon , yhteenkuuluvuuden politiikkaan kuuluvat myös yksittäiset politiikat .Secondly , the report does not mention the unequal distribution of the , rather limited , funds .
Pky ritysten kehittäminen on siis ratkaisevan tärkeää , jotta työllisyyttä voidaan kohentaa ja unionin taloudellista ja sosiaalista kohe esiota lujittaa .Their development Is therefore crucial to increasing employment and attaining a higher level of economic and social cohesion in the Union .
Useimpien niiden potilaiden, jotka osallistuivat keskeisimpiin tutkimuksiin ja joille ilmaantui sydämen vajaatoimintaa, tilanne kuitenkin koheni tavanomaisella lääkehoidollaHowever, most patients who developed heart failure in the pivotal trials improved with standard medical treatment
Vaikka synnyin kuolleena, kuntoni koheniI might' ve been stillborn, but at least I got better
Showing page 1. Found 86 sentences matching phrase "koheta".Found in 0.377 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.