Translations into English:

 • basket     
  (Noun  ) (noun   )
   
  notional place to store items before ordering them online
 • shopping basket   
  (Noun  )
   
  basket for groceries and merchandise
 • shopping cart   
   
  A list of items that a customer has selected to purchase from a commerce Web site. It is usually compiled into a file and sometimes visually represented by a shopping basket, shopping cart, or other container used when shopping.

Other meanings:

 
shopping basket

    Show declension

Example sentences with "ostoskori", translation memory

add example
Hoge Raad der Nederlanden lisää , että arvonlisävero on sallittua laskea pyöristämällä vero laskennallisesti jokaisen tavaran luovutuksen ja suoritetun palvelun osalta tai pyöristämällä kokonaismäärä , joka vastaa useita tavaran luovutuksia tai palvelusuorituksia arvioituina yhdessä eli pääasian oikeudenkäynnissä ostoskoria .The referring court adds that , in calculating the VAT , it is permissible for each supply of goods or each provision of services to adopt either the procedure of arithmetic rounding of the tax or the method of rounding the total amount of a certain number of supplies or service provisions taken together , namely , in this case , per basket .
Minun näkemykseni mukaan, kun tämän maailman johtajat globalisoituneessa taloudessa eivät pysty tunnustamaan, että suuntaa on muutettava, kansalaisemme eivät puolestaan pysty ymmärtämään, miten voidaan löytää miljardeja euroja pankkien takuiden maksamiseksi tänään ja moottoriteollisuuden huomenna, kun kotirouvien ostoskorien sisältö vähenee tasaisesti.As I see it, while the leaders of this world, with its globalised economy, are failing to recognise the need to change course, our fellow citizens, for their part, are unable to understand how billions of euros can be found to bail out banks today and the motor industry tomorrow at a time when the content of housewives' shopping baskets is being steadily whittled away.
Ostoskorilla mitattu hintatason kehitys kuvastaa kuitenkin vain " keskimääräisen " tai tyypillisen kuluttajan tilannetta .MEASURING INFLATION leads to the creation of what is referred to as a market basket “ ” .7 Each month , a host of “ price surveyors checks ” on the prices of these items in various outlets .
Kyseessä olevan ajanjakson eli vuoden 2003 lokakuun osalta pääasian valittaja laski ja ilmoitti valintamyymälöissään tapahtuneesta myynnistä kannettavan arvonlisäveron noudattaen tavanomaista käytäntöään , joka perustui kutakin kassakuittia ( ostoskori ) vastaavaan kokonaissummaan , jonka asiakas maksaa ostaessaan samanaikaisesti useita eri tuotteita .At the material time , namely October 2003 , the applicant in the main proceedings calculated and declared the VAT in respect of sales in its supermarkets , according to its usual practice , on the basis of the total amount , according to each till receipt ( or ‘ shopping basket ’ ) , paid by a customer buying vario us articles at the same time .
Vaikka tällaista pussia verrattaisiin samanvetoiseen paperipussiin , voidaan todeta , että uudelleen käytettävän muovipussinvalmistuksessa tarvitaan kolme kertaa vähemmän vettä paperipussiin verrattuna.Lisäksi siitä vapautuu ilmaan 80 – 90prosenttia vähemmän kasvihuonekaasuja sekä happamiakaasuja.Jos käyttäisimme ostoskoria , vähentäisimme ympäristöön kohdistuvaa vaikutusta vielä entisestään .Batteries contain harmful chemicals and metals and shouldtherefore be disposed of carefully in the appropriate collectionpoints in your area.Alternatively you could also use rechargeable batteries .
Ensiksikin voidaan todeta , että tietty ostoskori poikkeaa yleensä ennen pitkää yhä enemmän keskiarvokuluttajan ostoksista , koska kuluttajat korvaavat usein kalliimmat hyödykkeet edullisemmilla .First , an existing basket usually becomes less and less representative over time , as consumers increasingly substitute more expensive goods for cheaper ones .
Miten voimme kuvitella elävämme maassa, jossa jollekin yritykselle voidaan myöntää yksinoikeus vain, koska sen luoma asiakirja sisältää lihavoituja kirjaimia ja kursivoituja alaotsikkoja tai koska se on käyttänyt menetelmänä edistymistä osoittavaa palkkia, kaksoisnapsautusta tai sähköistä ostoskoria – menetelmiä, jotka on jo patentoitu Yhdysvalloissa?How can we imagine life in a country where a company could be granted exclusive rights just because its document contained letters in bold script and sub-titles in italics or used the progress bar, the double click or the electronic shopping basket - things that have already been patented in the USA?
sellaisten välineiden laatiminen, joilla voidaan mitata tiettyjen elintarvikkeiden kulutuksen vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen elinkaariarviointimenetelmän metodisen perusteen pohjalta (valittuja perustuotteita ja mahdollisia vaihtoehtotuotteita sisältävän ostoskorin avulladevising instruments to measure the impact of consuming particular foodstuffs on biodiversity (based on a shopping basket of selected daily products and possible alternatives) on a methodological basis of lifecycle analysis
Tälle käsitykselle on kuitenkin jonkinlainen perusta, koska niin sanotulla pyöristämisilmiöllä on ollut merkittävä vaikutus kuluttajien ostoskoreihin ja muihin välttämättömyyshyödykkeisiin ja tiettyihin palveluihin.There is some basis for this perception because the so-called 'rounding-up effect' has had a fundamental impact on consumers' shopping baskets and other essential goods, and on certain services.
Kansalaisista tuntuu, että perheenemännän ostoskoria sääntelevät toimitusketjut, tuotantoteollisuus ja vähittäiskauppa valtion ja Euroopan unionin tulopolitiikan sijasta.Citizens have the impression that it is the supply chains, the manufacturing industry and the retail trade which regulate the housewife's shopping basket and not the income policy of the state and of the European Union.
Mainitsen myös sähköisessä kaupankäynnissä käytettävän elektronisen "ostoskorin".I will also mention the electronic 'shopping basket' used in e-commerce.
Esimerkiksi tavaroihin, kulkukortteihin ja valintamyymälöissä myytäviin tuotteisiin liitettävä RFID-tunniste mahdollistaa suhteellisen lähellä sijaitsevan (etäisyys riippuu käytetystä taajuudesta) lukulaitteen avulla reaaliaikaisen pääsyn kaikkien samaan aikaan luettujen tavaroiden (esim. ostoskori tai kontti) internetsivuille, tiedon saamisen niiden ominaisuuksista sekä johtopäätösten tekemisen näiden tietojen perusteella (maksettava hinta, yksityiskohtainen tulliselvitys jneThe RFID tags incorporated into objects, ID badges and supermarket products give a reader located relatively nearby (the distance depends on the frequency used) simultaneous access to the address and characteristics of all the objects which are scanned at the same time (i.e. the supermarket trolley or container) and draws the necessary conclusions (i.e. price to be paid, detailed customs declaration
Ne koskevat niin pesukoneiden kuin lääketieteellisten erikoislaitteidenkin kaltaisten laitteiden valvontaohjelmia mutta myös oikeita ohjelmistoja ja liiketoimintamenetelmiä, kuten ostoskorien käyttöä Internet-kaupan yhteydessä.The latter include not only control programs for appliances ranging from washing machines to unique medical devices, but also pure software and business methods, such as the use of shopping baskets for Internet purchases.
Voimme tehdä tämän laskemalla vastaavan ja edustavan tavaroiden ja palvelujen kokonaisuuden eli ” ostoskorin ” hinnan kussakin maassa.Tätä lukua ei ilmaista kansallisena valuuttana vaanyhteisenä keinotekoisena valuuttana , jota kutsutaanostovoimastandardiksi . Ve rtailemalla asukasta kohtilaskettuja , ostovoimastandardin avulla ilmaistujabruttokansantuotteita voidaan vertailla eri maidenelintasoja tasapuolisesti .We can do this bymeasuring the price of a comparable and representative basket ‘ ’ of goods and services in each country.This figure is given not in national currency units butin a common artificial currency we call the purchasing power standard ‘ ’ ( PPS ) .Comparing GDP perinhabitant in PPS gives a fair comparison of the standard of living in different countries .
Rahastoista rahoitetaan kuntien ja kauppakamarien niiden keskinäisellä sopimuksella tekemiä aloitteita, joilla pyritään edistämään ja tukemaan yleisimmin ja laajimmin käytettävistä tuotteista koostuvien ostoskorien järjestämistä sekä kannustamaan sellaisten luetteloiden välittämistä yleisölle muun muassa Internetissä, jotka koskevat myymälöitä, joiden valikoimiin kyseiset ostoskorit kuuluvat joko kokonaan tai osittain sekä tietoja myymälöistä, joissa on edulliset hinnat, ja vastaavasti niistä, joissa on kalliit hinnatIn his capacity as President-in-Office of the Ecofin Council, the Italian Finance Minister, Mr Tremonti, has proposed that the current EUR ‧ and EUR ‧ coins be replaced with banknotes
Ensimmäinen johtopäätös, joka voidaan tehdä euron käyttöönotosta, on perheenäidin ostoskorin hintojen huomattava nousu, joka, päinvastoin kuin te jäsen Gasòliba olette esittänyt, on kaikkea muuta kuin psykologinen harhakuvitelma ja jota en sekoita inflaatioon.The first conclusion to be drawn from the introduction of the euro is a considerable increase in the cost of the shopping basket of the housewife, who, Mr Gasòliba, contrary to what you have written, is far from being purely a psychological illusion, and whom I am not confusing with inflation.
Jos ydinvoimaloita, jotka ovat käytettävissä jäsenvaltioissa, aletaan käyttää täydellä kapasiteetilla, energiapulaa koskeva ongelma voitaisiin ratkaista, ja tällä vaikutettaisiin kuluttajien ostoskorien hintoihin.If nuclear power facilities which are available in Member States are switched on at full capacity, the shortage of energy could be overcome and this would influence prices of goods in the consumer basket.
Oikeistohallituksen kolme vuotta jatkuneen toimintakauden jälkeen kotimaassani Romaniassa 40 prosenttia romanialaisista työntekijöistä elää köyhyysrajan alapuolella, koska heillä ei ole varaa maksaa kuluttajan vähimmäistarpeita vastaavaa ostoskoria ja juoksevia laskuja talven aikana.In the country where I come from, Romania, after 3 years of right-wing government, 40% of the Romanian employees live below the poverty threshold because they cannot afford to pay the costs of the minimum consumer basket and of the current bills during winter.
Biopolttoaineet nostavat ostoskoriin päätyvien tuotteiden hintoja ympäri maailmaa.Biofuels are pushing up prices in shopping baskets around the world.
Tämä kysymys on esitetty asiassa , jossa Puolan kansalaiset vaativat ja saivat petoksen perusteella useiden vuosien ajan saksalaiselta Netto-supermarketilta ( jäljempänä Netto Supermarkt ) liikevaihtoveron palautusta tavaroista , jotka oli väitetty viedyn yhteisöstä , keräämällä autojen pysäköintipaikoille , ostoskoreihin ja supermarketin roskakoreihin pudotettuja kuitteja ja väärentämällä vientiä koskevia todisteita ja tullileimoja .This question was raised against the background that , over several years , Polish nationals fraudulently claimed and obtained from the German supermarket Netto ‘ ’ ( ‘ Netto Supermarkt ’ ) reimbursement of the turnover tax on goods , allegedly exported from the Community , by collecting till receipts dropped in the car parks , shopping baskets and waste bins of the supermarket and by counterfeiting proofs of export by means of forged forms and forged customs stamps .
PPE-DE-ryhmä on erittäin huolestunut elintarvikepulasta, joka vaikuttaa useisiin köyhiin valtioihin ympäri maailmaa, mutta myös kuluttajien ostoskorin hinnan huomattavasta kohoamisesta Euroopassa.The PPE-DE Group is extremely concerned by the food shortage which affects numerous poor countries around the world, but also by the significant increase in the cost of the consumer's shopping basket in Europe.
Tärkeimmät asiakirjassa katetut osa-alueet ovat seuraavat: harvinaiset sairaudet, laatu- ja turvallisuusvaatimukset, korvaus- ja ennakkolupamenettelyt sekä suorat maksut, yhteyspisteiden rooli keskitettyinä asiointipisteinä, jäsenvaltioiden yksinomainen toimivalta "terveyspalvelujen ostoskorien" ja terveysalan eettisten päätösten alalla sekä sähköiset terveyspalvelut ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.The main points covered are: rare diseases; quality and safety standards; reimbursement and prior authorisation procedures and up-front payments; the role of contact points as 'one-stop shops'; the exclusive competence of Member States with regard to 'health service shopping baskets' and ethical choices in the health field; and e-health and cooperation between Member States.
Tämän perusteella ja kun otetaan huomioon se, että sokerimaissin osuus keskivertokuluttajan ostoskorista on vähäinen, polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton vaikutus keskivertokuluttajan taloudelliseen tilanteeseen on todennäköisesti vähäpätöinenOn this basis, and given the low weight of sweetcorn consumption in the average consumer basket, any impact from the imposition of an anti-dumping duty on the financial situation of an average consumer is likely to be negligible
Showing page 1. Found 23 sentences matching phrase "ostoskori".Found in 0.781 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.