Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word pienet häpyhuulet in Finnish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Example sentences with "pienet häpyhuulet", translation memory

add example
Tiedot pienestä määrästä mitotaanille altistuneita raskauksia osoittavat sikiön lisämunuaisten epämuodostumia mitotaanialtistuksen jälkeenPregnancy Data on a limited number of exposed pregnancies indicate abnormalities on the adrenals of the foetus after exposure to mitotane
Mielestäni esimerkiksi pienet perhetilat, joita voitaisiin käyttää muun muassa maaseudun kehittämisen perustana, ovat joutuneet suureen vaaraan tämänhetkisen uuden suuntauksen vuoksi.It seems to me that a small family-owned farm, for example, which we could take as a base for rural development, etc., is greatly endangered by the new movement that is occurring at the moment.
Ovatko ne söpöjä pienenä, vai ovatko ne jotensakin karmeita koko ajan?Are they cute when they' re small, or are they pretty much horrible the whole time?
Aiotko ostaa itsellesi pienen saaren jostain lämpimästä?Gonna buy yourself a wee island in the sun?
Kun vapautetaan aloja, jotka tarkkaan ottaen eivät kuulu markkinoille vaan yhteiskunnalle, yhteisö vaikuttaa meistä ahneelta pieneltä porsaalta, joka aina mahdollisuuden tarjoutuessa tarttuu siihen kaikin voimin.When areas that, strictly speaking, do not belong to the market, but to society are being liberalised, Europe comes across to us as a greedy little pig which, given the chance, will grab every opportunity with both hands.
Prekliiniset toksisuustulokset nuorilla eläimillä ovat lisäksi osoittaneet pienen, annokseen liittyvän vähenemisen yleisessä kasvukehityksessä vastasyntyneillä rotilla, jotka saivat ribaviriinia (ks. kohtaIn addition
Etkö pelännyt pienenä?When you lived here- as a little girl- were you not afraid?- No child
Sen vuoksi olemme onnistuneet pitämään tarkistusten määrän mahdollisimman pienenä, jolloin mietinnön yhtenäisyys ei ole kärsinyt.That has meant that we have managed to keep amendments to the minimum and thereby kept the cohesion of this report.
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat niitä yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja.Small and medium-sized enterprises are the ones that create jobs.
Avain menestykseen on kuitenkin - tässä olen aivan sama mieltä Reinhard Rackin kanssa - näiden järjestelmien saamisessa autonomistajien suurten joukkojen käyttöön, jotta niillä olisi yleisiä vaikutuksia, eivätkä ne jäisi aiempaan tapaan vain pienen ihmisjoukon etuoikeudeksi.The key to success, however - and I agree entirely with Mr Rack here - is that these systems should be available to the great mass of car owners, that they have a general impact and do not remain the privilege, as it were, of a small class of people.
Toin sinulle pienen hoivapaketinI brought you a little care package
Belgiassa vuonna 1999 ja Irlannissa viime vuonna sattuneet tapahtumat ovat osoittaneet jälleen kerran, että pienetkin määrät PCB:tä voivat aiheuttaa rehu- ja elintarvikeketjun vakavan saastumisen.Incidents like those in Belgium in 1999, and in Ireland last year, have demonstrated once again that even small amounts of PCBs can cause severe contamination of the feed and food chain.
Liekinheittimiä, automaattiaseita, ja ammuksia pieneen sotaanRPGs, flamethrowers, automatic weapons and enough ammunition to run a small war
Näin nettoviennin kasvuvaikutus pieneni vuoden ‧ toisesta neljänneksestä lähtien. Kotimaisen kysynnän vahva kasvu tuki palvelualan toimeliaisuutta Toukokuun ‧ uukausikatsauksessa EKP ensimmäisen kerran julkaisi kokoamansa arvonlisäystä koskevat tiedot päätoimialoittainHowever, the annual figures obscure a gradual decline in the contribution of net trade to GDP growth in the course of ‧ as the rate of growth in import volumes started to approach that of exports. As a consequence, from the second quarter of ‧ onwards, net trade tended to contribute less to GDP growth
Vaikka kyseessä on yksinkertaistaminen, tämä kuuluu läheisyysperiaatemenettelyn alaan, ja tästä syystä yksittäiset jäsenvaltiot voivat päättää, miten ne määrittelevät "pienet vähittäismyyntipaikat" .As far as simplification is concerned, this falls within the scope of the principle of subsidiarity, for which reason it will be a matter for the individual States to say what they understand by a 'small shopkeeper' .
Vaikka maakaasun merkittävät kuluttajat tavallisesti määrittävät itselleen tarpeidensa kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi katsomansa toimitusvarmuuden tason, pienet kuluttajat (kotitaloudet, pienet kaupalliset ja julkiset yhteisöt, joilla ei mahdollisuutta vaihtaa polttoainetta) eivät voi tehdä näinWhile large consumers of natural gas usually define themselves that level of security of supply they consider most appropriate to their needs, small consumers (household, small commercial and public entities without fuel switching capabilities) are not able to do
Kurssierojen vuoksi määrä on arvioitu ‧ euroa liian pieneksiIf exchange-rate differences are taken into account, the total is understated by ‧ euro
Kannatan yhteistä ehdotusta lykätä äänestystä parlamentin hyväksynnästä ja toivon, että pienen lisäajan avulla neuvotteluissa voidaan ratkaista parlamentin jatkuvasti esittämät huolenaiheet.I support the joint proposal to postpone the vote on Parliament's consent, in the hope that with a little more time the negotiations might meet the concerns that Parliament has always expressed.
Useimmat yhteisön tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa kuvaavista osoittimista ovat kehittyneet tarkastelujaksolla kielteisellä tavalla, mikä viittaa merkittävään vahinkoon: vaikka yhteisön polyesterikatkokuitujen kulutus pysyi kokonaisuudessaan muuttumattomana, yhteisön tuotannonalan kokonaismyyntimäärä väheni ‧ prosenttia ja samalla sen markkinaosuus pieneni ‧ prosenttiyksikköä; tuotantomäärä väheni; tuotantokapasiteetti pysyi muuttumattomana ja kapasiteetin käyttöaste pieneni ‧ prosenttia; keskimääräinen yksikkökohtainen myyntihinta laski ‧ prosenttia; kannattavuus nettoliikevaihtoon nähden oli negatiivinen ja laski tarkastelujakson aikana ‧,‧ prosenttiyksikköä; myös muut kannattavuuteen liittyvät osoittimet, kuten kassavirta ja sijoitetun pääoman tuotto, heikkenivät tarkastelujakson aikana; työllisyys heikkeni ‧ prosenttia ja tuottavuus ‧ prosenttiaMost of the Community industry injury indicators have shown a negative evolution during the period under consideration, which points to a situation of material injury: whereas total Community consumption of PSF has stagnated, the Community industry's total sales in volume have decreased by ‧ %, with a corresponding loss in market shares of ‧ percentage points; production in volume has decreased; capacity of production has stagnated and capacity utilisation has diminished by ‧ %; average unit selling price has decreased by ‧ %; profitability on net turnover has yielded negative results, being reduced by ‧,‧ percentage points during the period under consideration; other profitability related indicators as cash flow and return on net assets have also deteriorated during the period under consideration; employment and productivity decreased by ‧ % and ‧ % respectively
Tyyppisuunnitelmaan tehtävän pienen muutoksen hyväksynnän haltijan tulee laatia sen tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä varten, johon pieni muutos tehdään, vähintään yksi ohjesarja, joka sisältää sovellettavien tyyppihyväksymisperusteiden mukaisesti laaditut kuvaukset ja toteutusohjeet; ohjesarja on toimitettava jokaiselle yhden tai usean ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tunnetulle omistajalle tuotteen toimituksen yhteydessä tai välittömästi kyseisen ilma-aluksen ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen myöntämisen jälkeen, joista ajankohdista on valittava myöhäisempi, ja sen jälkeen antaa ohjeiden muutokset pyynnöstä jokaisen sellaisen henkilön käytettäväksi, jonka on noudatettava jotakin ohjeisiin sisältyvää velvollisuuttaThe holder of a minor change approval to type design shall furnish at least one set of the associated variations, if any, to the instructions for continued airworthiness of the product on which the minor change is to be installed, prepared in accordance with the applicable type-certification basis, to each known owner of one or more aircraft, engine, or propeller incorporating the minor change, upon its delivery, or upon issuance of the first certificate of airworthiness for the affected aircraft, whichever occurs later, and thereafter make those variations in instructions available, on request, to any other person required to comply with any of the terms of those instructions
panee merkille pk-yrityksille myönnettävän valtiontuen tärkeyden jäsenvaltioissa; pyytää komissiota säilyttämään rakennerahastojen yhteydessä teollisen toiminnan siirtymisestä muihin maihin kärsivien alueiden taloudelliseen ja sosiaalistaloudelliseen uudistamiseen tarkoitetut tukivälineet kokonaisuudessaan; vaatii, että pienet ja mikroyritykset otetaan paremmin huomioon mainituilla alueilla ja yleisemmin koheesiopolitiikassa; kehottaa tästä syystä komissiota ja neuvostoa sisällyttämään pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan vaatimukset lähentymistä, kilpailukykyä ja yhteistyötä koskevien tavoitteiden prioriteetteihinNotes the importance of State Aid to SMEs in the Member States; calls on the Commission to maintain within the Structural Funds all aid instruments for the economic and socio-economic reconversion of regions affected by industrial relocation; urges better consideration for small and micro-enterprises in these regions and, more generally, in all cohesion policies; to this end, asks the Commission and the Council to integrate the recommendations of the European Charter for Small Enterprises into the priorities of the objectives of convergence, competitiveness and cooperation
Pienet tuotantoyksiköt ovat usein innovatiivisia, niissä hyödynnetään sellaisia marginaaleja, jotka eivät kiinnosta isoja tuottajia.Small production units are often innovative: they make good use of margins that do not interest the big producers.
Markkinaosuus pieneni vastaavasti ‧ prosentista ‧ prosenttiinThe corresponding market share declined from around ‧ % to around ‧ %
Meidän on pyrittävä tältä osin nivomaan mukaan ennen kaikkea pienet yritykset.We must endeavour above all to include small enterprises.
Showing page 1. Found 8678 sentences matching phrase "pienet häpyhuulet".Found in 3.896 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.