Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word pienet häpyhuulet in Finnish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Example sentences with "pienet häpyhuulet", translation memory

add example
Jotta näytteistä voidaan arvioida pienet lukumäärät (‧–‧ pmy/g), ‧ ml primäärilaimennosta testataan kaksinkertaisesti standardin EN ISO ‧–‧:‧/Amd ‧:‧ mukaisestiTo enable the estimation of low numbers in samples (between ‧ and ‧ cfu/g), ‧ ml of the primary dilution shall be tested in duplicate as indicated in EN ISO ‧-‧:‧/Amd
Lisätietoja : PO XXIII / A4 - Käsityöläisalat ja pienet yritykset Francesco IANNIELLO rue de la Loi , 200 ( AN80 ) - B-1049 BRYSSEL Puh . : + 32-2-295.51.55 Fax : + 32-2-295.45.90For further information : DG XXIII / A4 - Craft Sector and Small Enterprises Francesco IANNIELLO rue de la Loi , 200 ( AN80 ) B-1049 BRUSSELS Tel : + 32-2 / 295.51.55 Fax : + 32-2 / 295.45.90
Tämän tiedonannon 2 kohtaa ( eräät olemassa olevien järjestelmien pienet muutokset , joita komissio ei ole vastustanut ) sovelletaan muun muassa tukeen , joka liittyy EYn perustamissopimuksen liitteessä II mainittujen maataloustuotteiden tuottamiseen , jalostamiseen ja / tai kauppaan .Point 2 of this communication ( certain types of minor amendment to existing schemes to which the Commission has raised no objection ) applies , inter alia , to aid in connection with production , processing and / or marketing of agricultural products listed in Annex II to the EC Treaty .
Tulos on helposti arvattavissa: pienet ja keskisuuret yritykset ja riippumattomat ohjelmoijat pannaan ahtaalle.The result is easy to foresee: small and medium-sized enterprises and independent programmers will be throttled.
Vain 0,99 prosentilla bruttokansantuotteesta meidän on pystyttävä pieneen ihmeeseen eli hoitamaan 25 jäsenvaltion unionia, jonka palveluksessa virkamiehiäkin on 500 enemmän kuin ennen.In addition to having just 0.99% of GDP, we shall perform the miracle of being 25 Member States, with 500 more officials.
panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ‧. syyskuuta ‧ tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektoriltaTakes note, as regards internal audit capability, especially in relation to the smaller agencies, of a proposal made by the Internal Auditor before Parliament's competent committee on ‧ September ‧ that smaller agencies should be authorised to buy in internal audit services from the private sector
Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien aiheuttamat vaikutukset ovat pienet ottaen huomioon valvonnan taso valmistuksessa ja käytössägiven the level of control in manufacture and use, the risks from physicochemical properties are small
(PL) Arvoisa puhemies, kysyisin, voiko esittämääni tarkistukseen tehdä pienen korjauksen.(PL) Madam President, I would like to ask whether a small correction could be made to the Amendment I tabled.
Pienen turvallisuusriskin alukset ovat tarkastettavissa edellisestä tarkastuksesta laskien ‧:nnestä kuukaudesta lähtienLow risk ships become eligible for inspection as from the ‧th month
Audiovisuaalialan taloudellista toimintaa harjoittavat kuitenkin pääasiassa pienet ja keskisuuret yritykset .But business in the audiovisual sector is essentially d one by small and medium-sized enterprises .
Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston virallisessa lehdessä julkaistujen sivujen määrä pieneni 19 prosentilla ja yhteisön kasvilajikeviraston virallisen tiedotteen sivumäärä pieneni 25 prosentilla .The volume of the O cial Journal of the O ce for Harmonisation in the Internal Market decreased by 19 % and that of the Bulletin of the Community Plant Variety O ce by 25 % .
Tuotantoalueen muodostavien laaksojen sijainti vain vähän merenpinnan yläpuolella, ympäröivien vuorten antama suoja ja rannikon läheisyys luovat ilmasto-olot, joille on luonteenomaista suuri sademäärä (vuoden keskisademäärä noin ‧ mm), yleensä kaakosta tai pohjoisesta puhaltava tuuli, leuto sää ja pienet lämpötilamuutokset – vuoden keskilämpötila on ‧ °C ja kylmimpinäkin kuukausina lämpötila laskee harvoin alle ‧ °C:nThe low height above sea level, the protection provided by the mountain ranges that surround the valleys where the peppers are produced and the short distance to the coast provide distinctive climate conditions, with a high level of rainfall (average annual precipitation is around ‧ mm), prevailing winds from the south-east and north, mild temperatures and moderate temperature variation, with average annual temperatures of ‧ °C and rarely lower than ‧ °C in the coldest months
Jäsen Laperrouze on oikeassa siinä, ettei tälle alalle ole valitettavasti osoitettu talousarviossa riittävästi varoja. Tämä muodostaisi joka tapauksessa vain pienen osan hankkeen kokonaiskustannuksista, joista yksittäisten jäsenvaltioiden on vastattava, koska se on niiden etujen mukaista.Mrs Laperrouze is right: it is unfortunate that the budget should make inadequate provision for this area, but this would in any case be only a small part of the total cost that would be incurred and which would have to be borne by the individual Member States, since it is in their interests to do so.
Dynastatia voi käyttää yhdessä pienen asetyylisalisyylihappoannoksen kanssaDynastat can be used in combination with low dose acetylsalicylic acid
Olen sitä mieltä, että Brysselin yleissopimus on strategisesti hyvin tärkeä sähköisen kaupankäynnin kehittymisen kannalta sisämarkkinoilla ja että sillä on myös merkittäviä vaikutuksia siihen, onnistuvatko pienet ja keskisuuret yritykset vai eivät.In my view, the Brussels convention is of major strategic importance for the development of e-commerce within the internal market and it will also have a major impact on the success or failure of small- and medium-sized businesses.
Olisi aiheellista järjestää kokous jossa puretaan mainittu vähäpuheisuus - luulen, että on tärkeää, vaikka luulen, että vielä tähän mennessä sitä ei ole mainittu - tämä kokous on Lontoon kokous, ja lopuksi, varmistaa, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät helpommin mukaan tämän suuruusluokan ohjelmiin, - kuten Sakellariou pyytää.That reticence must be overcome at the London meeting - an important meeting, to my mind, although I do not think it has been mentioned so far - and finally, as Mr Sakellariou said, much easier access to such projects must be extended to small and medium sized companies.
Kahdessa lumekontrolloidussa kuuden viikon pituisessa tutkimuksessa, jotka tehtiin kroonista idiopaattista urtikariaa sairastavilla potilailla, Neoclarityn lievitti tehokkaasti kutinaa ja pienensi nokkosrokon paukamien kokoa ja lukumäärää ensimmäisen annosvälin aikanaIn two placebo-controlled six week trials in patients with chronic idiopathic urticaria, Neoclarityn was effective in relieving pruritus and decreasing the size and number of hives by the end of the first dosing interval
Olen kuitenkin sitä mieltä, että se, että Israelissa ja Palestiinassa on nykyään miehiä ja naisia, jotka uskaltavat vastustaa sotaa, antaa pienen toivon kipinän ja erinomaisen esimerkin rohkeudesta, josta meidän ei mistään hinnasta pidä vaieta.I feel, however, that if there are men and women in Israel and the Palestinian territories who have the courage to say no to war, there is a glimmer of hope, and this is a wonderful example of courage to which we must cannot, under any circumstances, fail to respond.
Toisaalta komitea pelkää monien ajopäivien tarkastamista yritysten tiloissa koskevan velvoitteen johtavan siihen, että tarkastajat vierailevat mieluummin suurissa yrityksissä, koska he voivat silloin tarkastaa samassa ajassa enemmän kuljettajia kuin pienestä tai yhden kuljettajan yrityksestä löytyyOn the other hand, the Committee fears that the obligation to check many driver days on company premises will result in inspecting officers preferring to visit large companies, because within a given period they can check more driver days there than in a small or one-man company
En ymmärrä, miksi kahden pienen maan kohdalla pitää tehdä poikkeus, miksi tarvittiin yhteenotto toimielinten välillä, miksi parlamenttia on painostettu, jotta otsakkeet siirrettäisiin otsakkeeseen 7, joka koskee liittymistä valmistelevaa strategiaa.I cannot understand why the two small countries must be treated differently, nor why a clash was necessary between the institutional bodies. Nor can I understand the pressure applied by Parliament to include the funds in Chapter 7 for the pre-accession strategy.
Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että monet yritykset ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) joko mukauttavat tuotteitaan vastaamaan jäsenvaltion teknisiä määräyksiä tai pidättyvät saattamasta niitä kyseisen jäsenvaltion markkinoilleSurveys have shown that many enterprises, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), either adapt their products in order to comply with the technical rules of Member States, or refrain from marketing them in those Member States
Juuri siksi, kun kyseessä ovat pienet summat ja pientilat, jotka tekevät pääosin hyvää työtä maaseudulla, teidän pitäisi ajatella asiaa vielä kerran.However, because it is such a small amount and because it only affects small farms, which basically do a good job in the countryside, you should reconsider.
Pienen proteiiniannoksen ja ‧mTc: n lyhyen puoliintumisajan vuoksi annoksen muuttaminen ei todennäköisesti ole kuitenkaan tarpeen näillä potilaillaHowever, due to the low dose of protein administered and the short half-life of ‧mTc, dosage adjustment is probably not necessary in such patients
Showing page 1. Found 10222 sentences matching phrase "pienet häpyhuulet".Found in 2.475 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.