Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.The second point of debate was Sunday as a day of rest.
Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
Entä sunnuntait?He must be a hundred feet tall
Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
Ehdotammekin siksi mietinnössämme, että ennen ASEM IV -tapaamista pitäisi järjestää toinen parlamentaarinen ASEP-kokous.That is why we also propose in our report that there should be a second ASEP parliamentary conference before the ASEM IV Summit.
Toinen tosiasia, joka vaikeuttaa edelleenkin työntekijöiden vapaata liikkumista, ennen kaikkea kuitenkin heidän liikkuvuuttaan, on tässä yhteydessä Euroopan unionin jokseenkin hajanainen veropolitiikka.An additional factor that still militates against the freedom of movement of employees, and above all against their mobility, is the rather uncoordinated tax policy of the European Union in this context.
En halua kätkeä sitä tosiasiaa, että tämä hämmästyttää minua suuresti, koska minusta Ukrainan eurooppalaista identiteettiä ei saisi kyseenalaistaa. Toinen asiani on se, että sain kuulla Kiovassa, että EU:n valtuuskunta kieltäytyi laskemasta seppeleitä Ukrainan nälänhädän uhrien muistomerkille.I will not hide the fact that this surprises me greatly, because it seems to me that the question of Ukraine's European identity should not be a matter of dispute.
Haluan rauhoittaa herra Lindqvistiä, sillä vaikka ainoastaan toinen kuulokkeista on päällä, kuulen teitä, ja koska sukunimeni tarkoittaa "korvaa" , en voi muuta kuin kuunnella.I wish to assure Mr Lindqvist that although I am only wearing one of the headphones I can hear him, and besides with my surname I have no option but to listen.
Pidennetään direktiivin ‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdassa tarkoitettu kahdentoista vuoden määräaika ‧ päivään joulukuuta ‧ asti niiden tehoaineiden osalta, joita arvioidaan asetuksen (ETY) N:o ‧ ja asetuksen (EY) N:o ‧ (toinen vaihe) nojalla, ja ‧ päivään joulukuuta ‧ niiden tehoaineiden osalta, joita arvioidaan asetuksen (EY) N:o ‧ nojalla, jollei tätä määräpäivää ennen ole tehty tai tehdä päätöstä tehoaineen sisällyttämisestä tai sen sisällyttämättä jättämisestä direktiivin ‧/ETY liitteeseen I. Kyseisinä aikoina jäsenvaltiot voivat edelleen direktiivin ‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdan säännösten mukaisesti myöntää uudet luvat tai uudistaa luvat edellä mainittuja tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden saattamiseksi markkinoilleThe time period of ‧ years referred to in Article ‧) of Directive ‧/EEC is extended until ‧ December ‧ for the active substances which are assessed in the framework of Regulations (EEC) No ‧ and the second stage under Regulation (EC) No ‧, and until ‧ December ‧ for the active substances which are assessed in the framework of Regulation (EC) No ‧, unless a decision has been taken or is taken before that date to include or not include the active substance in Annex I to Directive ‧/EEC. During these periods the Member States may continue to authorise or authorise again the placing on the market of plant protection products containing the above mentioned active substances, in accordance with the provisions of Article ‧) of Directive ‧/EEC
Entä tämä toinen?And what about this one?
palauttaa mieliin, että vuonna ‧ sisäasioiden pääosasto osoitti ‧,‧ miljoonaa euroa ja ulkoasioiden pääosasto ‧ euroa ulkopuolisiin tutkimuksiin (vastaus kysymykseen nro ‧); kehottaa asiasta vastaavia yksiköitä – ennen uusien ulkopuolisten tutkimusten tilaamista – tarkistamaan, onko vastaavaa tutkimusta jo saatavilla ja/tai onko EU:n toinen toimielin tehnyt sellaisenNotes that in ‧ DG IPOL committed EUR ‧,‧ million and DG EXPO EUR ‧ for external studies (reply to Question ‧); invites the responsible services to check- before commissioning any new external study- whether a similar study is already available and/or undertaken by another EU institution
En näe mitään syytä, miksi toinen käsittely sujuisi toisin.Therefore, I do not see why the same should not be true of the second reading.
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) ‧ päivänä lokakuuta ‧ asiassa C-‧/‧: Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen- Kansalliset säännökset, joiden kaikki oikeusvaikutukset ovat lakanneet ennen perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättymistä- Kanteen tutkimatta jättäminenJudgment of the Court (Second Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- National rules ceasing to have any legal effect before the expiry of the period laid down in the reasoned opinion- Inadmissibility of the action
Toinen asia, jota meidän on käsiteltävä, on ensi maaliskuussa päätettävä kehitysyhteistyön rahoitus.Another issue we will be facing is financing for development in March next year.
Toinen teistä, en kylläkään tiedä kumpi...... kertoi minulle, että isänne tietää tulostaniOne of you- I' m not sure which one at the moment- told me your father knew I was coming today
Näistä syistä on mielestäni mahdollista lähettää etenkin talousarvion avulla selvä viesti edunsaajamaille, jotta ihmisoikeuslausekkeesta tulee aidosti todellisuutta ja jotta parlamentti - toinen budjettivallan käyttäjistä ja kyseisen ajatuksen edistäjä - varmistuu siitä, ettei komissio toteuta talousarviota aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaan toteuttaa ennalta ehkäisevää seurantaa.These are the reasons why I believe it is possible, not least through the lever of the budget, to send a clear signal to the beneficiary countries so as to make the human rights clause a genuine reality and to reassure Parliament, which is one arm of the budgetary authority as well as the promoter of the idea, that the Commission is not implementing the budget as if nothing had happened but is carrying out pre-emptive monitoring.
En halua, että Baltian maista tulee toinen Balkan.I do not want the Baltic states to become a second Balkans.
Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin ‧/‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ‧ päivänä marraskuuta ‧ annetun neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ‧.‧.‧ annetulla neuvoston direktiivillä ‧/‧/EY, ‧ artiklan ‧ kohdan b alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on työntekijöiden käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista ‧.‧.‧ annetun kuninkaan asetuksen nro ‧/‧ ainoan siirtymäsäännöksen ‧ momentissa säätänyt ylimääräisestä mukauttamisajasta sellaisten työvälineiden osalta, jotka on annettu yrityksen tai laitoksen työntekijöiden käyttöön ennenBy providing, in Article ‧ of the sole transitional provision of Royal Decree No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers, for an additional adjustment period for work equipment already provided to workers at the undertaking and/or establishment prior to ‧ August ‧, the Kingdom of Spain has failed to fulfil its obligations under Article ‧(b) of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC) (‧/‧/EEC), as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December
En voi etenkään hyväksyä sitä, että kun kolmas maa - olkoonkin hyvä ystävä - hyödyntää jäsenvaltion aluetta, tätä vähätellään sanomalla, että toinenkin jäsenvaltio, tässä tapauksessa Ranska, pystyisi luomaan maailmanlaajuisen sieppausjärjestelmän.In particular, I do not accept the way the use of the territory of a Member State by a third party state - whether or not an ally - is trivialised with the argument that another Member State, France, in this case, could have the resources to set up its own global interception system.
Joka toinen vuosi ennen huhtikuun viimeistä työpäivää ja ensimmäisen kerran ennen ‧ päivää huhtikuuta ‧ jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden edellisen vuoden aikana tämän artiklan mukaisesti tehtyjen tarkastusten tulokset, mukaan lukien tehtyjen tarkastusten määrä suhteessa jäsenvaltion alueella olevien tilojen määräänEvery two years, by the last working day in April and for the first time by ‧ April ‧, Member States shall inform the Commission of the results of the inspections carried out during the previous two years in accordance with this Article, including the number of inspections carried out in relation to the number of holdings in their territory
kirjallinen. - (EN) Komission vuonna 2007 antama tiedonanto, jonka otsikkona on "Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta", on osa joka toinen vuosi laadittavien, Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanoa käsittelevien edistymiskertomusten sarjaa.in writing. - The Commissions 2007 communication entitled 'Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation' is part of a series of biennially produced progress reports on the implementation of the Education and Training 2010 work programme.
Toinen vaihtoehto oli jäsenvaltioiden omat laajemmat luettelot ja kolmannen vaihtoehdon muodosti nykyisen luettelon säilyttäminen ennallaan. Oletan, että lopullinen ratkaisu on ensimmäisen ja toisen vaihtoehdon yhdistelmä, mutta tässä vaiheessa emme käsittele vielä lainsäädäntöesitystä.I suspect the answer is somewhere around the first and second options, but we are not at this stage dealing with the legislative proposal.
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 45.201 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.