Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.The second point of debate was Sunday as a day of rest.
Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
Entä sunnuntait?He must be a hundred feet tall
Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
en voi uskoa että sait minut raahattua Dr.Moorelle... Sunnuntai aamuna tämän takia. olen pahoillani, YvonneI can' t believe you had me drag Dr. Moore down here... on a Sunday morning for this
Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
Direktiivin ‧/‧, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o ‧/‧, ‧ artikla ja ‧ artiklan ‧ ja ‧ kohta eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta toisen valtion ennen liittymistään Euroopan unioniin myöntämään ajokorttiin liittyvää ajo-oikeutta, jos tämä ajokortti on myönnetty ennen kuin toinen ajokortti myönnettiin ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa, jossa tämä toinen ajokortti on peruutettu sillä perusteella, että sen haltijalla ei ollut moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa soveltuvuuttaArticle ‧ and Article ‧ and of Directive ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, do not preclude a Member State from refusing to recognise the right to drive stemming from a driving licence issued by another Member State before that State’s accession to the European Union if that licence was issued prior to a driving licence issued by the first Member State, in which the second driving licence has been withdrawn on the ground of its holder’s unfitness to drive
Sinä olet paha paastonaikanakinYou' re bad enough during Lent
[II.‧.‧ D. eläimet ovat saaneet negatiivisen tuloksen bluetongue-taudin ja epitsoottisen verenvuototaudin vasta-aineiden osoittamiseksi kahdesti tehdyssä serologisessa testissä, joista ensimmäinen on tehty eristys-/karanteeniajan alussa ... (pp/kk/vvvvv) otetusta verinäytteestä ja toinen aikaisintaan ‧ päivää myöhemmin ... (pp/kk/vvvv) otetusta verinäytteestä; toinen verinäyte voidaan ottaa aikaisintaan kymmenen päivää ennen vientiä;][II.‧.‧ D the animals have reacted negatively to a serological test for the detection of antibody for bluetongue and epizootic-haemorrhagic-disease, carried out on two occasions on samples of blood taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least ‧ days later, on ... (dd/mm/yyyy) and on ... (dd/mm/yyyy), the second of which must have been taken within ‧ days of export;]
Kuten ehkä tiedätte, kahdessa aikaisemmassa uudistuksessamme - toinen elintarvike- ja vihannesalalla ja toinen, joka saadaan toivottavasti valmiiksi ensi viikon alussa, viinialalla - olemme keskittyneet menekinedistämisohjelmiin ja korostaneet niiden merkitystä.As you possibly know, in our two recent reforms - the first on food and vegetables, and the one we will, hopefully, finalise at the beginning of next week, namely the wine reform - we have been focusing and underlining the importance of promoting programmes.
Meidän pitää olla valmiita ja asemamme täytyy olla vahva ennen kahta kokousta, joista toinen pidetään Poznanissa joulukuussa 2008 ja toinen Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopulla.We must be ready and in a powerful position for the two meetings in Poznań in December 2008, then Copenhagen at the end of 2009.
Arvoisa puhemies, haluaisin ennen huomista äänestystä kiinnittää huomiota kahteen kohtaan. Toinen on nisiini ja toinen on sulfiitti.Mr President, I would like to highlight two points before we proceed to the vote this morning: on the one hand, nisin, and on the other, sulphites.
Jos kolmas desimaali on yhtä suuri tai suurempi kuin viisi, toinen desimaali pyöristetään ylöspäin, ja jos kolmas desimaali on pienempi kuin viisi, toinen desimaali säilytetään ennallaanIn such cases, where the third place is five or more the second place shall be rounded up to the next unit, and where the third place is less than five the second place shall remain the same
Tämä on toinen asia, jossa Euroopan unionissa on kaksi eri standardia. Yksi sääntö koskee vanhoja jäsenvaltioita, joiden maanviljelijät saavat täydet tuet, ja toinen sääntö uusia jäsenvaltioita, joiden maanviljelijät eivät saa täyttä tukea ennen vuotta 2013.This is another instance where double standards exist in the European Union; one rule applies to the old Member States, whose farmers receive full support, and another to the new Member States, whose farmers will not receive full support until 2013.
Laadin tämän mietinnön yhdessä ja sulassa sovussa José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran kanssa, ja pyrimme korostamaan siinä vaalitarkkailuvaltuuskuntien menestystä: vaalitarkkailuvaltuuskuntien kasvavaa ammattimaisuutta, sitä, että Euroopan unioniin on syntynyt kokeneiden vaalitarkkailijoiden ryhmä - ja nämä menestystekijät ovat merkinneet sitä, että vaalitarkkailuun käytetään nyt lähes 25 prosenttia demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) talousarviosta - sekä ennen kaikkea kahden vaalitarkkailuvaltuuskunnan ansiokasta yhdistelmää. Niistä toinen on EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta, jonka työ on luonteeltaan teknisempää ja pitkäaikaisempaa, ja toinen taas parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunta, jonka työ on lyhytaikaisempaa ja poliittisempaa.The aim of this report, which was written jointly and in complete harmony with Mr Salafranca, was to highlight the successes achieved: the growing professionalism of the election observation missions, the creation of a body of experienced observers within the EU - successes that have meant that the budget of the European Instrument for Democracy and Human Rights is now close to 25% - and above all, the fortunate combination of two missions, each led by MEPs: that of the EU, which is more technical and long term, and that of Parliament, which is shorter and more political.
komission jäsen. - (EN) Minulle on esitetty tänään kaksi kysymystä talousarviouudistuksesta, toinen yleisluonteisempi ja toinen, joka keskittyy enemmän maatalousasioihin.Member of the Commission. - I have two questions today on the budget reform, one more general and one more concentrated on agricultural matters.
Tarvitsemme kärsivällisyyttä toinen toisiamme kohtaan, kärsivällisyyttä ajan kannalta, jotta Eurooppa olisi vastedeskin tällainen; ennen kaikkea meidän ei pidä antaa myöten vanhalle kiusaukselle asettaa pakotteita toinen toisillemme, rikkoa tasavertaisten osapuolten keskinäinen sopimus.We need to be patient with each other and in terms of time so that Europe can continue along the same lines. We particularly need to resist the age-old temptation of wanting to impose ourselves on others, to break this contract between equals, for this has never led to union.
(EN) Arvoisa puhemies, meillä on kaksi tehtävää: toinen on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toinen on sen varmistaminen, että pystymme vastaamaan ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin.Mr President, we have two tasks to fulfil: one is to reduce CO2 emissions and the other is to ensure that we can meet the changes that follow climate change.
Toinen on tulla tavallaan Balkanin valtioiden kaltaisiksi sellaisina kuin ne olivat ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta globaalilla tasolla, ja toinen on tulla Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kaltaiseksi sellaisena kuin se oli toisen maailmansodan jälkeen.One is to become something like the Balkans before the First World War, but on a global scale, and the other is to become something like the European Coal and Steel Community after the Second World War.
Toiseksi meille on suuresti hyötyä siitä, että voimme vaihtaa kokemuksia ja asiantuntemusta toinen toistemme kanssa, jotta voisimme siten hyödyntää toinen toistemme kokemuksia ja tukea toisiamme pyrkiessämme ennalta ehkäisemään ja torjumaan vahinkoja.And secondly, we derive a lot of benefit from being able to exchange experience and expertise with one another, so that we can make use of each other' s experience and support each other in taking measures to prevent and combat damage.
Se väittää ensimmäisessä perusteessaan ennen kaikkea, että puolustautumisoikeuksia ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ‧ artiklaa on rikottu ja että yhteisön tavaramerkistä ‧.‧.‧ annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklaa (toinen virke) ja ‧ artiklaa (‧ kohta) (joista on tullut yhteisön tavaramerkistä ‧.‧.‧ annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artikla (toinen virke) ja ‧ artikla (‧ kohta)) on rikottuBy its first plea, the appellant essentially alleges an infringement of the rights of the defence and the right to a fair hearing, Article ‧ of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Articles ‧ (second sentence) and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community trade mark (now Articles ‧ (second sentence) and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on the Community trade mark
se/ne on/ovat peräisin jäsenvaltion alueelta tai alueen osasta, johon sovelletaan rajoituksia afrikkalaisen hevosruton vuoksi, on/ovat ollut/olleet vähintään ‧ päivän ajan ennen lähettämistä tartunnanlevittäjiltä suojatulla ... karanteeniasemalla ja sille/niille on suoritettu direktiivin ‧/‧/EY liitteessä ‧ kuvailtu testi afrikkalaisen hevosruton viruksen vasta-aineiden osoittamiseksi, joka on suoritettu samanaikaisesti kahdesta verinäytteestä, joiden ottamisväli on ‧–‧ päivää ja joista toinen on otettu ... (lisää päivämäärä) ja toinen lähettämistä edeltävien ‧ päivän aikana ... (lisää päivämääräit/they come/s from the territory or part of the territory of a Member State, which is the subject of restrictions for reasons of African horse sickness, have remained for at least ‧ days prior to dispatch in the vector proved quarantine station of ... and has/have undergone a test for the detection of antibodies to the African horse sickness virus as described in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC carried out simultaneously on blood samples taken on two occasions with an interval of between ‧ and ‧ days on ... (insert date) and during the ‧ days prior to dispatch on ... (insert date
[II.‧.‧ B. ne ovat saaneet negatiivisen tuloksen bluetongue-taudin ja epitsoottisen verenvuototaudin vasta-aineiden osoittamiseksi kahdesti tehdyssä serologisessa testissä, joista ensimmäinen on tehty eristys-/karanteeniajan alussa ... (pp/kk/vvvv) otetusta verinäytteestä ja toinen aikaisintaan ‧ päivää myöhemmin ... (pp/kk/vvvv) otetusta verinäytteestä; toinen verinäyte voidaan ottaa aikaisintaan kymmenen päivää ennen vientiä;][II.‧.‧ B they have reacted negatively to a serological test for the detection of antibody for bluetongue and epizootic-haemorrhagic-disease, carried out on two occasions on samples of blood taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least ‧ days later, on ... (dd/mm/yyyy) and on ... (dd/mm/yyyy), the second of which must have been taken within ‧ days before export;]
Toinen koskee ennalta annettavia tietoja ja toinen yleistä oikeutta peruuttaa sopimus.One is information in advance and the other the general right of withdrawal.
Hänen persoonallisuutensa rakenne on täysin samanlainen, hänen politiikkansa on aivan samanlaista, ja siksi meillä ei ole rauhaa ennen kuin tämän miehen tilalle tulee joku toinen ja toinen hallitus asettuu johtoon.He has exactly the same personality profile and pursues exactly the same type of policy, which is why there will be no peace until he has been replaced, until a different government is at the helm.
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 17.057 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.