Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.The second point of debate was Sunday as a day of rest.
Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
en voi uskoa että sait minut raahattua Dr.Moorelle... Sunnuntai aamuna tämän takia. olen pahoillani, YvonneI can' t believe you had me drag Dr. Moore down here... on a Sunday morning for this
Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
Entä sunnuntait?He must be a hundred feet tall
Direktiivin ‧/‧, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o ‧/‧, ‧ artikla ja ‧ artiklan ‧ ja ‧ kohta eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltio kieltäytyy tunnustamasta toisen valtion ennen liittymistään Euroopan unioniin myöntämään ajokorttiin liittyvää ajo-oikeutta, jos tämä ajokortti on myönnetty ennen kuin toinen ajokortti myönnettiin ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa, jossa tämä toinen ajokortti on peruutettu sillä perusteella, että sen haltijalla ei ollut moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa soveltuvuuttaArticle ‧ and Article ‧ and of Directive ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, do not preclude a Member State from refusing to recognise the right to drive stemming from a driving licence issued by another Member State before that State’s accession to the European Union if that licence was issued prior to a driving licence issued by the first Member State, in which the second driving licence has been withdrawn on the ground of its holder’s unfitness to drive
Sinä olet paha paastonaikanakinYou' re bad enough during Lent
Hänen persoonallisuutensa rakenne on täysin samanlainen, hänen politiikkansa on aivan samanlaista, ja siksi meillä ei ole rauhaa ennen kuin tämän miehen tilalle tulee joku toinen ja toinen hallitus asettuu johtoon.He has exactly the same personality profile and pursues exactly the same type of policy, which is why there will be no peace until he has been replaced, until a different government is at the helm.
Toinen ulos ennen jouluu, toinen huhtikuussa.Pysytään tapetillaRelease one for Christmas, and the other in April
Se väittää ensimmäisessä perusteessaan ennen kaikkea, että puolustautumisoikeuksia ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ‧ artiklaa on rikottu ja että yhteisön tavaramerkistä ‧.‧.‧ annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklaa (toinen virke) ja ‧ artiklaa (‧ kohta) (joista on tullut yhteisön tavaramerkistä ‧.‧.‧ annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artikla (toinen virke) ja ‧ artikla (‧ kohta)) on rikottuBy its first plea, the appellant essentially alleges an infringement of the rights of the defence and the right to a fair hearing, Article ‧ of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Articles ‧ (second sentence) and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the Community trade mark (now Articles ‧ (second sentence) and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on the Community trade mark
Arvoisa puhemies, haluaisin ennen huomista äänestystä kiinnittää huomiota kahteen kohtaan. Toinen on nisiini ja toinen on sulfiitti.Mr President, I would like to highlight two points before we proceed to the vote this morning: on the one hand, nisin, and on the other, sulphites.
Toiseksi meille on suuresti hyötyä siitä, että voimme vaihtaa kokemuksia ja asiantuntemusta toinen toistemme kanssa, jotta voisimme siten hyödyntää toinen toistemme kokemuksia ja tukea toisiamme pyrkiessämme ennalta ehkäisemään ja torjumaan vahinkoja.And secondly, we derive a lot of benefit from being able to exchange experience and expertise with one another, so that we can make use of each other' s experience and support each other in taking measures to prevent and combat damage.
Jos kolmas desimaali on yhtä suuri tai suurempi kuin viisi, toinen desimaali pyöristetään ylöspäin, ja jos kolmas desimaali on pienempi kuin viisi, toinen desimaali säilytetään ennallaanIn such cases, where the third place is five or more the second place shall be rounded up to the next unit, and where the third place is less than five the second place shall remain the same
Meidän pitää olla valmiita ja asemamme täytyy olla vahva ennen kahta kokousta, joista toinen pidetään Poznanissa joulukuussa 2008 ja toinen Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopulla.We must be ready and in a powerful position for the two meetings in Poznań in December 2008, then Copenhagen at the end of 2009.
En näe mitään eroa erilaisten tappamisten välillä lukuun ottamatta sitä, että toinen koskee valkoisia ja toinen mustia.I see no difference between one sort of killing and another, expect that one is white and the other black.
Yhteisön ajokortista ‧.‧.‧ annetun neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ‧.‧.‧ annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o ‧/‧, ‧ artiklan ‧ kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että jäsenvaltion kansalaisella on yhtä aikaa kaksi voimassa olevaa ajokorttia, joista toinen on yhteisön ajokortti ja toisen on myöntänyt toinen jäsenvaltio, kun molemmat ajokortit on hankittu ennen viimeksi mainitun valtion liittymistä Euroopan unioniinArticle ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on driving licences, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ September ‧, must be interpreted as not precluding a national of a Member State from holding simultaneously two valid driving licences, one of which is a Community licence and the other a driving licence issued by another Member State where both licences were obtained before the accession of the latter State to the European Union
(EN) Arvoisa puhemies, meillä on kaksi tehtävää: toinen on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toinen on sen varmistaminen, että pystymme vastaamaan ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin.Mr President, we have two tasks to fulfil: one is to reduce CO2 emissions and the other is to ensure that we can meet the changes that follow climate change.
Toinen on tulla tavallaan Balkanin valtioiden kaltaisiksi sellaisina kuin ne olivat ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta globaalilla tasolla, ja toinen on tulla Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kaltaiseksi sellaisena kuin se oli toisen maailmansodan jälkeen.One is to become something like the Balkans before the First World War, but on a global scale, and the other is to become something like the European Coal and Steel Community after the Second World War.
Kaksi ehdotusta on jo hyväksytty: toinen koskee biopolttoaineita ja on oikeansuuntainen mutta kallis, ja toinen koskee päästökauppaa, jonka yhteydessä teollisuusvaliokunta on vaatinut voimakkaasti vuoteen 2008 asti ulottuvaa vapaaehtoista pilottijaksoa, jota ennen päästökauppaa ei pidä aloittaa.Two have been received, one on biofuels, which are the right thing but expensive, and another on emissions trading, on which latter subject the Committee on Industry has made an emphatic call for a voluntary pilot stage up to 2008, and for such trading not to be enforced before that date.
Kuten ehkä tiedätte, kahdessa aikaisemmassa uudistuksessamme - toinen elintarvike- ja vihannesalalla ja toinen, joka saadaan toivottavasti valmiiksi ensi viikon alussa, viinialalla - olemme keskittyneet menekinedistämisohjelmiin ja korostaneet niiden merkitystä.As you possibly know, in our two recent reforms - the first on food and vegetables, and the one we will, hopefully, finalise at the beginning of next week, namely the wine reform - we have been focusing and underlining the importance of promoting programmes.
Voimassa olevan eritelmän kohta, joka koskee tuotteen merkitsemistä, on muotoiltu uudelleen, koska on haluttu selventää, että tuotteeseen kiinnitetään kaksi merkintää- toinen tuotantovaiheessa ja toinen kohopainetun alumiinipaperin avulla kulutukseen saattamishetkellä- ja täsmentää, että merkintöjä ei kiinnitetä ennen kuin valvontaelin on varmistanut, että tuotteella on eritelmässä vaaditut aistinvaraiset ja laatuun liittyvät ominaisuudetThe paragraph in the current specification on affixing the PDO marks has been rewritten to explain more clearly that two separate marks are affixed- one at the point of production and a second with the goffered aluminium foil when the cheese is released for consumption- and to specify that the marks are not affixed until the inspection body has ascertained that the product has acquired the organoleptic and qualitative characteristics laid down in the specification
[II.‧.‧ D. eläimet ovat saaneet negatiivisen tuloksen bluetongue-taudin ja epitsoottisen verenvuototaudin vasta-aineiden osoittamiseksi kahdesti tehdyssä serologisessa testissä, joista ensimmäinen on tehty eristys-/karanteeniajan alussa ... (pp/kk/vvvvv) otetusta verinäytteestä ja toinen aikaisintaan ‧ päivää myöhemmin ... (pp/kk/vvvv) otetusta verinäytteestä; toinen verinäyte voidaan ottaa aikaisintaan kymmenen päivää ennen vientiä;][II.‧.‧ D the animals have reacted negatively to a serological test for the detection of antibody for bluetongue and epizootic-haemorrhagic-disease, carried out on two occasions on samples of blood taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least ‧ days later, on ... (dd/mm/yyyy) and on ... (dd/mm/yyyy), the second of which must have been taken within ‧ days of export;]
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 28.777 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.