Translations into English:

  • strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis   
     
    An analysis of the internal and external environmental factors performed as part of developing the organizational strategy.

Example sentences with "vahvuudet", translation memory

add example
Tehdään kunkin alueen liikennestrategiasta SWOT-analyysi ( vahvuudet. heikkoudet , mahdollisuudet ja uhat ) .Carry out SWOT ( Strength , Weakness , Opportunities , and Threats ) of the region ' s transport strategy .
arvio keskipitkän aikavälin tarpeista ja tavoitteista tuoden esiin kyseisten alojen, teemojen ja alueiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhatan assessment of medium term needs and objectives, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the relevant sectors, themes and regions
Tällaisen alueen valinta viitealueeksi helpottaa tunnistamaan paikalliset vahvuudet ja heikkoudet , uhat ja mahdollisuudet , alueen omat mahdollisuudet ja ke stävän kehityksenHaving such an area as a reference facilitates the recognition of local strengths and weaknesses , threats and opportunities , endogenous potential and the
Strengths , Weaknesses , Opportunities , Threats ( vahvuudet , heikkoudet , mahdollisuudet ja uhat )Strengths , Weaknesses , Opportunities , Threats
lyhyt analyysi, jossa tuodaan esiin tukikelpoisten alojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä aluekehityksen ja henkilövoimavarojen kehittämisen osa-alueiden temaattiset painopisteet, joihin edunsaajamaa aikoo tukensa keskittääa brief analysis, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the eligible sectors and thematic priorities, under the regional development and human resources development components, where the beneficiary country intends to concentrate its assistance
pyytää jäsenvaltioita ryhtymään uudistuksiin, jotta kansallisten sosiaalijärjestelmien taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa, ilman että saavutettuja oikeuksia tai keskinäistä tukea ja sukupolvien välistä solidaarisuutta vaarannettaisiin ottaen huomioon muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat työmarkkinat, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja teknologian kehittyminen; huomauttaa, että kyseisiä uudistuksia on joissakin menestyksekkäimmissä jäsenvaltioissa jo toteutettu ilman, että niiden sosiaalijärjestelmien kestävyys tai tehokkuus olisi kärsinyt; katsoo tästä syystä, että jo tehdyistä uudistuksista pitäisi tehdä vertailevia analyyseja ja että uudistuksista, joita aiotaan toteuttaa, pitäisi laatia SWOT-analyyseja (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat); korostaa, että on tärkeää edistää huippuosaamista muun muassa keskittämällä hyviä käytäntöjäCalls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
” Kaunis Müllerthal ” -hankkeen alussa tilattiin tutkimus , jossa tehtiin alueen matkailua koskeva alustava SWOT-analyysi ( strengths , weaknesses , opportunities and threats ; vahvuudet , heikkoudet , mahdollisuudet ja uhat ) .At the beginning of the Wonderful Müllerthal project ‘ ’ , a study was commissioned in order to provide an initial SWOT ( strengths , weaknesses , opportunities and threats ) analysis of regional tourism .
Niin sanottu SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) voisi olla siinä avuksiCarrying out a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis could be beneficial in this respect
Vuoden ‧ lausunnossa ETSK toteaa, ettei ole olemassa vertailevia analyyseja, joissa esitettäisiin tyydyttävällä tavalla suurkaupunkien vahvuudet, heikkoudet, velvollisuudet ja mahdollisuudetIn its ‧ opinion, the EESC notes that there is a shortage of comparative studies with satisfactory data on their strengths, weaknesses, constraints and opportunities
Toiseksi on analysoitava alueen työllisyyteen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet , mahdollisuudet jauhkat ( SWOT-analyysi ) .Secondly , an analysis of strengths and weaknesses , opportunities and threats ( SWOT ) of a territory regarding employment should be carried out .
Yhteisön maaseudun kehittämisen ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetään määrärahoja ottaen huomioon kunkin ohjelma-alueen tilanne, vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet (kuitenkin siten, että jokaiselle toimintalinjalle on vahvistettu vähimmäismääräThe resources devoted to the Community rural development priorities (within the regulatory minimum funding limits for each axis) will depend on the specific situation, strengths, weaknesses and opportunities of each programme area
Ohjelman laadun osalta arvioija havaitsi joitakin puutteita SWOT-analyysissa ( vahvuudet-heikkoudet-mahdollisuudet-uhkat ) sekä ongelmia joidenkin tavoitteiden ( esim. matkailu ) suuntaamisessa .1 ) This evaluation aimed to describe the rationale for the programmed actions , objectives and goals , the degree of synergy between them and the adequacy of programme management .
Selvitetään, mitkä ovat tilan heikkoudet ja vahvuudet rehuomavaraisuuden osaltato identify the strengths and weaknesses of farms in terms of food self-sufficiency
Kaikkia aloitteita tukevassa tutkimuksessa on yksilöitävä kunkin maan erityistarpeet ja selvitettävä naisten vahvuudet ja heikkoudet ikäryhmittäin ja erityisin alakohtaisin tutkimuksinThere is a need for research underpinning all initiatives to identify the specific needs of each country, addressing the strengths and weaknesses of women through segmenting of different age groups and specialised sectoral studies
Komission tervetulleessa tiedonannossa tuodaan esille nyt päättymässä olevan ensimmäisen kehyskauden vahvuudet ja heikkoudet, tarkastellaan ennakoitavia haasteita ja mahdollisuuksia ja ehdotetaan myönteistä ja selkeää uutta kehystä.This welcome Commission communication identifies the strengths and weaknesses of the first framework period, which is now coming to a close, and points to both the challenges and opportunities which can be foreseen, offering a positive and clear new framework.
Vahvuudet ja heikkoudetStrengths and weaknesses
Tärkeimmät vahvuudet ja heikkoudetA majority of the projects targeted micro companies with less than 50employees .
Koska lähestymistavassa otetaan huomioon kunkin alueen vahvuudet ja heikkoudet, siinä voidaan asettaa ensisijaisiksi aloiksi erityisesti liikenne, ympäristö ja energia.It is an approach that, in taking account of the strengths and weaknesses of each region, should enable priority to be given to transport, to the environment and to energy, in particular.
Päätöksenteon päätyypit : Kaupunkien haastattelun perusteella päätöksenteko voidaan luokitella kolmeen päätyyppiin ( visioon , suunnitelmiin tai yksimielisyyteen perustuva ) , joiden heikkoudet ja vahvuudet on käsikirjassa kuvattu .Approaches to decision-making : The range of approaches to decision-making that have been used in real cities are described , together with their strengths and weaknesses .
• selvitys tukikelpoisesta alueesta ( vahvuudet ja heikkoudet )• an analysis of the eligible area ( strengths and weaknesses ) ;
Siinä on mainittu eri tekijöitä, jotka osoittavat jokaisen hakijamaan eri vahvuudet ja heikkoudet.We are dealing here with a mixture of indicators which point to different strengths and weaknesses within each applicant country.
Seuraavassa esitetään sopimuksen vahvuudet ja heikkoudet .Let us look in detail at the pros and cons .
Suunnitelmien on sisällettävä tietty määrä tietoja, jotka liittyvät maatilan tilanteeseen (vahvuudet ja heikkoudet) sekä taloudellisiin, teknisiin ja ympäristöön liittyviin kehitysnäkymiin ja tavoitteisiinThese plans must include specific information relating to the situation of the farm (strengths and weaknesses) and the likelihood of economic, technical and environmental progress being made as regards the objectives to be met
Teos antaa seu raavat tiedot : pinta ala , alueen vahvuudet ja heikkoudet , luettelo va staavista alueista , väestön rakenne ja sen muutokset , työllisyys ja työttömyys , taloudellinen rakenne , työvoi makustannukset , alueelle tunnusomainen tuotanto , tuottavuus ja ympäristö .The European Commission has , there fore , produced a new map to show these recent changes at a glance .
Komissio kertoo parlamentille säännöllisesti kehityksestä, erityisesti marraskuun puolivälissä tapahtuvasta inventoinnista, jossa arvioidaan kuluttajatuotteiden turvajärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet, sekä tulevasta EU:n ja Kiinan välisestä huippukokouksesta marraskuun lopussa.The Commission will update Parliament regularly on developments, in particular on the conclusion of the stocktaking exercise reviewing the strengths and weaknesses of the consumer product safety mechanism currently in place in mid-November, and following the forthcoming EU-China Summit at the end of November.
Showing page 1. Found 2570912 sentences matching phrase "vahvuudet".Found in 337.67 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.