Translations into English:

  • strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis   
     
    An analysis of the internal and external environmental factors performed as part of developing the organizational strategy.

Example sentences with "vahvuudet", translation memory

add example
arvio keskipitkän aikavälin tarpeista ja tavoitteista tuoden esiin kyseisten alojen, teemojen ja alueiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhatan assessment of medium term needs and objectives, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the relevant sectors, themes and regions
lyhyt analyysi, jossa tuodaan esiin tukikelpoisten alojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä aluekehityksen ja henkilövoimavarojen kehittämisen osa-alueiden temaattiset painopisteet, joihin edunsaajamaa aikoo tukensa keskittääa brief analysis, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the eligible sectors and thematic priorities, under the regional development and human resources development components, where the beneficiary country intends to concentrate its assistance
pyytää jäsenvaltioita ryhtymään uudistuksiin, jotta kansallisten sosiaalijärjestelmien taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa, ilman että saavutettuja oikeuksia tai keskinäistä tukea ja sukupolvien välistä solidaarisuutta vaarannettaisiin ottaen huomioon muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat työmarkkinat, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja teknologian kehittyminen; huomauttaa, että kyseisiä uudistuksia on joissakin menestyksekkäimmissä jäsenvaltioissa jo toteutettu ilman, että niiden sosiaalijärjestelmien kestävyys tai tehokkuus olisi kärsinyt; katsoo tästä syystä, että jo tehdyistä uudistuksista pitäisi tehdä vertailevia analyyseja ja että uudistuksista, joita aiotaan toteuttaa, pitäisi laatia SWOT-analyyseja (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat); korostaa, että on tärkeää edistää huippuosaamista muun muassa keskittämällä hyviä käytäntöjäCalls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
Niin sanottu SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) voisi olla siinä avuksiCarrying out a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis could be beneficial in this respect
Vuoden ‧ lausunnossa ETSK toteaa, ettei ole olemassa vertailevia analyyseja, joissa esitettäisiin tyydyttävällä tavalla suurkaupunkien vahvuudet, heikkoudet, velvollisuudet ja mahdollisuudetIn its ‧ opinion, the EESC notes that there is a shortage of comparative studies with satisfactory data on their strengths, weaknesses, constraints and opportunities
Yhteisön maaseudun kehittämisen ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetään määrärahoja ottaen huomioon kunkin ohjelma-alueen tilanne, vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet (kuitenkin siten, että jokaiselle toimintalinjalle on vahvistettu vähimmäismääräThe resources devoted to the Community rural development priorities (within the regulatory minimum funding limits for each axis) will depend on the specific situation, strengths, weaknesses and opportunities of each programme area
Selvitetään, mitkä ovat tilan heikkoudet ja vahvuudet rehuomavaraisuuden osaltato identify the strengths and weaknesses of farms in terms of food self-sufficiency
Kaikkia aloitteita tukevassa tutkimuksessa on yksilöitävä kunkin maan erityistarpeet ja selvitettävä naisten vahvuudet ja heikkoudet ikäryhmittäin ja erityisin alakohtaisin tutkimuksinThere is a need for research underpinning all initiatives to identify the specific needs of each country, addressing the strengths and weaknesses of women through segmenting of different age groups and specialised sectoral studies
Komission tervetulleessa tiedonannossa tuodaan esille nyt päättymässä olevan ensimmäisen kehyskauden vahvuudet ja heikkoudet, tarkastellaan ennakoitavia haasteita ja mahdollisuuksia ja ehdotetaan myönteistä ja selkeää uutta kehystä.This welcome Commission communication identifies the strengths and weaknesses of the first framework period, which is now coming to a close, and points to both the challenges and opportunities which can be foreseen, offering a positive and clear new framework.
Vahvuudet ja heikkoudetStrengths and weaknesses
Koska lähestymistavassa otetaan huomioon kunkin alueen vahvuudet ja heikkoudet, siinä voidaan asettaa ensisijaisiksi aloiksi erityisesti liikenne, ympäristö ja energia.It is an approach that, in taking account of the strengths and weaknesses of each region, should enable priority to be given to transport, to the environment and to energy, in particular.
Siinä on mainittu eri tekijöitä, jotka osoittavat jokaisen hakijamaan eri vahvuudet ja heikkoudet.We are dealing here with a mixture of indicators which point to different strengths and weaknesses within each applicant country.
Suunnitelmien on sisällettävä tietty määrä tietoja, jotka liittyvät maatilan tilanteeseen (vahvuudet ja heikkoudet) sekä taloudellisiin, teknisiin ja ympäristöön liittyviin kehitysnäkymiin ja tavoitteisiinThese plans must include specific information relating to the situation of the farm (strengths and weaknesses) and the likelihood of economic, technical and environmental progress being made as regards the objectives to be met
Komissio kertoo parlamentille säännöllisesti kehityksestä, erityisesti marraskuun puolivälissä tapahtuvasta inventoinnista, jossa arvioidaan kuluttajatuotteiden turvajärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet, sekä tulevasta EU:n ja Kiinan välisestä huippukokouksesta marraskuun lopussa.The Commission will update Parliament regularly on developments, in particular on the conclusion of the stocktaking exercise reviewing the strengths and weaknesses of the consumer product safety mechanism currently in place in mid-November, and following the forthcoming EU-China Summit at the end of November.
Kaikki kansalliset adoptiojärjestelmät on arvioitava kunnolla, jotta saadaan selville niiden vahvuudet ja heikkoudet ja jotta voidaan suositella parhaita käytäntöjä jäsenvaltioissa tehtäviä adoptioita varten.An analysis really needs to be carried out of all the national adoption systems to see what their strengths and weaknesses are and to recommend the best practices for adoption by Member States.
Jäsenvaltioiden on arvioitava sisäiset valvontamenettelynsä (vahvuudet ja heikkoudet) ja esitettävä tulevat parantamissuunnitelmatMember States shall evaluate their internal control procedures (strengths and weaknesses) and describe further plans for improvement
Eri-ikäisten ihmisten erilaiset vahvuudet ja heikkoudet tulisi ottaa huomioon jo töitä suunniteltaessa.The varying strengths and weaknesses of people at different ages should be part of the equation when work is being planned.
määritetään Pickmanin kilpailuasema viitemarkkinoilla, joilla sen markkinaosuudet ovat erittäin pienet verrattuna kilpailijoihin, vahvuudet ja heikkoudet, tuotteiden erinomainen maine laadun osalta sekä yrityksen merkitys Espanjan historiallisen perinteen ja kulttuuriperinteen kannaltaidentifies the competitive position of Pickman in the relevant market, with very low market shares as compared to its competitors, underscoring its weaknesses, as well as its strengths, primarily its outstanding reputation for high quality and the historical and cultural value placed on Spanish traditions
Kaikissa tapauksissa oppimaan oppiminen edellyttää, että yksilö tuntee ja ymmärtää itselleen parhaiten soveltuvat oppimisstrategiat samoin kuin taitojensa ja tutkintojensa vahvuudet ja heikkoudet ja kykenee kartoittamaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnan ja/tai saatavilla olevat ohjaus- ja tukipalvelutIn all cases, learning to learn requires an individual to know and understand his/her preferred learning strategies, the strengths and weaknesses of his/her skills and qualifications, and to be able to search for the education and training opportunities and guidance and/or support available
Maakohtaisissa mietinnöissä pitää tässä yhteydessä tehdä selväksi, mitkä ovat näiden maiden vahvuudet ja heikkoudet.In this connection, the individual country reports also need to make clear where the individual countries' strengths and weaknesses lie.
Aubrac-rotuiset emolehmät pystyvät kestävyytensä ansiosta kääntämään kasvuympäristön heikkoudet vahvuudeksi: ne hyödyntävät vararavintoaan pitkän talven niukkoina kausina ja vastaavasti täydentävät varastonsa kevät- ja kesälaitumillaThanks to their hardiness, i.e. their ability to tap their bodies’ reserves in difficult periods (long winters) and rebuild them in easier times (spring and summer grazing), the mother cows of the Aubrac breed are the most likely to turn the disadvantages of the environment to their advantage
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, rahoitusvaikutukset ovat luonnollisesti merkittävät, joten haluaisin tietää, kuinka hyvin suunnittelussa on otettu huomioon Lissabonin prosessi, jossa ilmenevät yksittäisten valtioiden vahvuudet ja heikkoudet. Näkyykö se yksittäisissä budjettikohdissa ja millaisia strategioita harkitsette sitä varten?Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the financial effects are, of course, considerable, and so I would be interested to know to what extent the Lisbon Process - showing as it does the strengths and weaknesses of individual countries - has been taken into account in the planning, whether that will be shown in specific Budget lines and what strategies you are envisaging for this.
Suunnitelmassa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan nykytilanne sekä ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla erilaisten suunnitelmien mukaan, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden väliltä oleviin olettamuksiin, sekä yrityksen erityiset vahvuudet ja heikkoudetIt should take account, inter alia, of the present state of and future prospects for supply and demand on the relevant product market, with scenarios reflecting best-case, worst-case and intermediate assumptions and the firm
Toimenpiteen tavoitteena on auttaa viljelijöitä tunnistamaan tuotantojärjestelmänsä vahvuudet ja heikkoudet suoran tai välillisen energiankulutuksen osaltaThe objective of this scheme is to make farmers aware of the strengths and weaknesses of their farm’s direct and indirect energy consumption system
Showing page 1. Found 2136958 sentences matching phrase "vahvuudet".Found in 203.659 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.