Translations into Spanish:

  • universidad de pensilvania   

Similar phrases in dictionary Finnish Spanish. (1)

Pennsylvanian yliopistoUniversidad de Pensilvania

Example sentences with "pennsylvanian yliopisto", translation memory

add example
Tyler lähti Pennsylvanian yliopistoon- joka sattumalta oli vain parin tunnin matkan päässä koulustaniTyler decidió ir a la universidad Penn, que, por pura coincidencia, estaba sólo a unas horas de mi universidad
lrving united steel. te saitte stipendin pennsylvanian yliopistoon.-pääaineenne oli valvonta.-tulevaisuuden alaDecidí que ese era el futuro.Su esposo es una leyenda
kehottaa yliopistoja parantamaan ja yksinkertaistamaan sekä tuleville että lähteville opiskelijoille internetissä ja muulla tavoin antamiensa tietojen laatua; kehottaa yliopistoja ja kansallisia Erasmus-toimistoja tekemään yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa varmistaakseen, että tarpeelliset tiedot ovat saatavilla hyvissä ajoin; kehottaa yliopistoja tukemaan opiskelijoiden oikeuksia, mihin yliopistot ovat sitoutuneet allekirjoittaessaan Erasmus-ohjelman peruskirjanPide a las universidades que mejoren y simplifiquen la información disponible, tanto en línea como sobre las llegadas y salidas de los estudiantes; estima que las universidades y las agencias nacionales de Erasmus deberían colaborar con las organizaciones estudiantiles para facilitar toda la información necesaria con la suficiente antelación; considera que las universidades deberían apoyar los derechos de los estudiantes en virtud de los compromisos que han asumido al adherirse a la Carta Universitaria Erasmus
yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus, kun yliopisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta, tai yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus ja vähintään yhden vuoden pituinen soveltuva työkokemus, kun yliopisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta (henkilöstösääntöjen ‧ artiklan ‧ kohdan c alakohdan i ja ii alakohtaNivel de formación correspondiente a un ciclo completo de estudios universitarios sancionado por un diploma cuando la duración normal de dichos estudios sea igual o superior a cuatro años, o nivel de formación correspondiente a un ciclo completo de estudios universitarios sancionado por un diploma y una experiencia profesional adecuada de al menos un año cuando la duración normal de dichos estudios sea al menos de tres años [artículo ‧, apartado ‧, letra c), incisos i) y ii), del Estatuto]
Tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamista on tarkasteltava lähemmin etenkin siksi, että useat yritykset tai palestiinalaiset yliopistot (viittaan erityisesti Al Qodsiin, Jerusalemin yliopistoon tai Betlehemin yliopistoon) ovat tämän sopimuksen osapuolia ja hyötyvät tästä osallistumisesta - ja tätä meidän on sitä paitsi valvottava.La prórroga de un acuerdo de cooperación científica y técnica merece que se le preste mayor atención, sobre todo porque varias empresas o universidades palestinas (en particular, en Al Qods, la Universidad de Jerusalén, o la Universidad de Belén) son partes interesadas en este acuerdo y se beneficiarán -debemos procurar que así sea- con esta participación.
Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (valtion yliopistot, valtion yliopistojen laitokset, yliopistojen kehittämisyhteenliittymätUniversità statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (universidades estatales, institutos universitarios estatales, consorcios para las obras de acondicionamiento de las universidades
Tämän johdosta täydennämme nyt toteutettavuustutkimuksen, jonka pohjalta voimme tarkastella yliopistojen luokittelua, yliopistojen kartoitusta sekä yliopistojen standardeja, jotta opiskelijoille voitaisiin antaa enemmän tietoon perustuvia valintamahdollisuuksia.Por eso estamos finalizando el estudio de viabilidad en base al cual podremos examinar la clasificación de las universidades, el inventario de las universidades y las normas de las universidades con el fin de dar a los estudiantes alternativas más informativas.
pitää myönteisenä komission ilmoitusta tulevasta yliopistojen ja yritysmaailman välistä vuoropuhelua koskevasta tiedonannosta, jolla halutaan varmistaa, että eurooppalaiset yliopistot pystyvät kilpailemaan maailman parhaiden yliopistojen kanssa; kannattaa aloitetta vihreän kirjan antamiseksi kulttuurialasta ja luovista elinkeinoista ja korostaa, että Euroopan unionin toimintaa kyseisellä alalla on tarpeen kehittää edelleen, sillä se myötävaikuttaa merkittävällä tavalla työpaikkojen luomiseen ja talouskasvuun; korostaa, että Euroopan unionin toimien pitäisi tähdätä myös kulttuuri-identiteetin ja monimuotoisuuden vahvistamiseenAcoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de una futura comunicación sobre el diálogo entre las universidades y las empresas, con miras a asegurar que las universidades europeas se encuentren en situación de competir con las mejores universidades del mundo; apoya la iniciativa de la Comisión de publicar un Libro Verde sobre las industrias culturales y creadoras, y destaca la necesidad de seguir desarrollando la intervención de la UE en este ámbito, que contribuye considerablemente a la creación de empleo y al crecimiento; señala que la acción de la UE también debería tender a reforzar la identidad y la diversidad culturales
Vaikka olenkin sitä mieltä - niin kuin luullakseni useimmat meistä - että yliopistot ovat, ja niiden tulisi olla, itsenäisiä, ne kuitenkin elävät todellisessa maailmassa ja niiden on otettava huomioon, mitä yliopiston ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu, sillä opiskelijat aina lopulta jättävät yliopiston taakseen ja siirtyvät työhön todelliseen maailmaan.A pesar de que pienso -creo que como la mayoría de nosotros- que las universidades son, y deberían ser, autónomas, por supuesto, también viven en el mundo real y necesitan tener en cuenta lo que ocurre en el mundo real, entre otras cosas porque sus estudiantes las dejarán para obtener puestos de trabajo en el mundo real.
Tällä välin yliopistot ovat reagoineet riittämättömästi Euroopan työllisyystarpeisiin, ja lisäksi eurooppalaiset yliopistot häviävät maailmanlaajuistumisen yhteydessä edelleen amerikkalaisia yliopistoja vastaan käytävässä taistelussa sekä tietoyhteiskunnan johtamisessa, sekä siinä, miten ne houkuttelevat kolmansien maiden opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita.Mientras tanto, la respuesta universitaria a la demanda laboral europea no es adecuada y, por otra parte, en un escenario mundializado, las universidades europeas siguen perdiendo batallas frente a las americanas, tanto en lo que se refiere a su liderazgo de la sociedad del conocimiento como a su atractivo externo ante profesores, investigadores y estudiantes de terceros países.
On niin ikään ehdotettu, että lisätään yliopistojen toiminnan esittelyä tiedotusvälineissä ja etäyliopistojen tukemista, sillä etäyliopistot ovat meiltä tätä pyytäneet. Samaan aikaan on ehdotettu myös sellaisen yliopistojen keskuksen perustamista, jossa yliopistojen edustajat voisivat tavata toisiaan, jotta vältetään Internetin kautta tapahtuva etäinen yhteydenpito ja jotta Euroopassa olisi foorumi yliopistokeskustelulle.Se sugiere también que se incremente la presencia de las universidades en los medios de comunicación y el fomento de las universidades a distancia -ellas nos lo han pedido- y, al mismo tiempo, la creación de una «casa de las universidades», un centro donde ellas se encuentren para que su relación no sea a través de Internet; para que su relación no sea de fría distancia, sino que pueda haber en Europa un espacio de debate universitario.
Päätelmissä korostetaan, että on investoitava entistä enemmän yliopistoihin, yliopistojen hallinnon nykyaikaistamiseen sekä yliopistojen ja elinkeinoelämän kumppanuuteenLas Conclusiones subrayan la necesidad de una mejor inversión en las universidades, una mejor gestión de ellas y la cooperación entre la universidad y la industria
Tämän yliopiston vastuuhenkilö - kyse on ikäihmisten yliopistosta Bergamossa, josta olen kotoisin - valitti minulle, että näihin ikäihmisten yliopistoihin sovelleta luokitusta eikä laatutarkastusta.El responsable de esta universidad - se trata de la universidad de la tercera edad de Bérgamo, la ciudad de la que procedo - se lamentaba conmigo porque no existe una clasificación ni un examen de la calidad de estas universidades de la tercera edad.
kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan eurooppalaisen humanistisen yliopiston antamat tutkintotodistukset osoituksena korkeatasoisesta pätevyydestä ja erinomaisista akateemisista taidoista ja kehottaa Euroopan yliopistoja ryhtymään aiempaa läheisempään yhteistyöhön eurooppalaisen humanistisen yliopiston kanssaPide a los Estados miembros que reconozcan los títulos expedidos por la Universidad Europea de Humanidades como confirmación de su alto nivel de competencia y de sus extraordinarias capacidades académicas, y pide a las universidades europeas que colaboren estrechamente con esta universidad
Esimerkiksi siinä ei olisi mitään järkeä, että olisi rajoitettu määrä paikkoja Lissabonin yliopistossa muttei maan muissa yliopistoissa, koska Lissabonin työmarkkinoille voisi kuitenkin tulla erikoistuneita maan muista yliopistoista.Por ejemplo, no tendría sentido que hubiese un numerus clausus en las facultades de Lisboa y no lo hubiera en otras facultades del país, puesto que después podrían acceder al mercado de trabajo de la región de Lisboa licenciados de otras facultades del país.
Näin voisimme hyötyä amerikkalaisten yliopistojen kokemuksesta. Ne ovat mielestäni maailman parhaita yliopistoja, ja minusta olisi hyvä, jos meidän yliopistomme voisivat hyötyä niistä ja samalla jakaa omia kokemuksiaan muille, kuten entisen Neuvostoliiton maille.Esto nos permitirá beneficiarnos de la experiencia de las universidades norteamericanas, que, en mi opinión, son las mejores universidades del mundo, y sería positivo que nuestras universidades se pudiesen beneficiar de ellas y, al mismo tiempo, compartir nuestra experiencia con otros países, como los países de la antigua Unión Soviética.
Aikuisopetuksen pioneerityöstä vastasivat professorit Jim Phelan Dublinin yliopistosta, Michael Ward Corkin yliopistosta, Michael Cuddy Galwayn yliopistosta sekä tohtori Ted Fleming Maynoothista.El profesor Jim Phelan, de UCD, el Dr. Michael Ward, de UCC, el profesor Michael Cuddy, de UCG, y el Dr. Ted Fleming, de Maynooth, realizaron un trabajo pionero en la formación de adultos.
Euroopan yliopistojen järjestö EUA on sekin varoittanut asiasta. Kyseessä on merkittävä eurooppalainen akateeminen järjestö, johon kuuluu yliopistoja ja yliopistojen rehtoreiden kansallisia järjestöjä.La Asociación Europea de Universidades, importante órgano académico europeo que reúne a las universidades y a las organizaciones nacionales para rectores de universidades, también ha dado la voz de alarma en este sentido.
Pennsylvaniassa pelataan juuriEl estadio Penn
Markhamin mallikaupunki PennsylvaniassaAquí tienen algo nuevo
Tämä on meidän eurooppalaisten täällä esittämä pyyntö Pennsylvanian kansalaisille: toimikaa, lopettakaa tämä hallituksen suojelema väkivalta, vaatikaa ihmisten teloitusten kieltämistä ja erityisesti tänään Mumia Abu-Jamalin teloituksen kieltämistä.Es un llamamiento que lanzamos los europeos, en esta Asamblea, a los ciudadanos de Pensilvania: pónganse de pie, hagan que cese esta violencia que el Estado protege, exijan que cese la ejecución de personas y hoy en particular la de Munia Abu-Jamal.
Kuoleman käytävillä jo 17 vuotta astellut Mumia on vastedes täysin teloituksen täytäntöönpanoluvan armoilla, ja Pennsylvanian kuvernööri saattaa minä hetkenä hyvänsä täysin laillisesti allekirjoittaa sen.En los corredores de la muerte, después de 17 años, Moumia depende ahora de un mandato de ejecución que el Gobernador de Pensilvania puede firmar de un momento a otro con toda legalidad.
Milloin Scylla on käyttövalmis Pennsylvaniassa?¿ Cuándo estará Scylla instalada en Pennsylvania?
Hersheyhin, Pennsylvaniaan¿ Quién de sus amigos fue a lugares tan buenos, eh?
Kehotamme vielä USA:ta antamaan uudet oikeudenkäynnit toimittaja Abu Jamalille Pennsylvaniassa, Martinezille Floridassa ja Robinsonille, jotta heille annettaisiin todellinen mahdollisuus puolustautua.Igualmente llamamos a los Estados Unidos a que permitan la revisión de los juicios del periodista Abu Jamal, en Pensilvania, de José Joaquín Martínez, en Florida, y de Robinson, de tal suerte que dispongan de la oportunidad de defenderse verdaderamente.
Showing page 1. Found 2962 sentences matching phrase "pennsylvanian yliopisto".Found in 1.834 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.