Translations into Spanish:

  • bloqueador de elementos emergentes   

Example sentences with "ponnahdusikkunoiden esto", translation memory

add example
Estä kaikki ponnahdusikkunoiden pyynnötRechazar todas las peticiones de apertura de ventanas
Pyydä vahvistusta kaikille ponnahdusikkunoiden pyynnöilleSolicitar permiso cada vez que se solicita la apertura de una ventana
ORACEAlla saavutettavat plasman doksisykliinipitoisuudet ovat paljon pienempiä kuin pitoisuudet, joita vaaditaan bakteeri-infektioita yleisesti aiheuttavien mikro-organismien estoonLa concentración plasmática de doxiciclina tras la administración de Oracea está bastante por debajo del nivel necesario para inhibir los microorganismos comúnmente asociados con las enfermedades bacterianas
Unohtakaa estot ja ottakaa keho haltuunSuelten sus inhibiciones y métanse en sus cuerpos
Melko harvinaiset haittavaikutukset sisältävät: huimaus; heikkouden tunne; liikkeiden vähentynyt koordinointi; horjuminen ja/tai kaatuminen (ataksia); huonontunut keskittymiskyky; apatia; rauhattomuus; masennus; levottomuus; ärtyneisyys, sekavuus; ajatushäiriöt ja outo käyttäytyminen (luonteeseen sopimaton ulospäin suuntautuneisuus, estojen häviäminen, aggressiivisuus, raivokohtaukset, harhaluulot, depersonalisaatio, psykoosit); painajaiset; hallusinaatiot; kaksoiskuvien näkeminen tai muu näköhäiriö; lisääntynyt meluherkkyys (hyperakuusi); hajuhäiriö (parosmia); puhehäiriöt, mukaan lukien epäselvä puhe; puutuminen esimerkiksi raajoissa (heikentynyt tuntoaisti); pahoinvointi; heikentynyt ruokahalu; lisääntynyt valoherkkyys (auringonvalo, UV-valo); epämääräinen huonovointisuus (malaiseLos efectos adversos poco frecuentes incluyen: mareo; debilidad; reducción de la coordinación de movimientos; inestabilidad y/o caídas (ataxia); disminución de la concentración, apatía; inquietud; depresión; agitación; irritabilidad; confusión, pensamientos y comportamientos inusuales (extroversión fuera de lo habitual, disminución de la inhibición, agresividad, furor, delirio, despersonalización, psicosis); pesadillas; alucinaciones; visión doble u otros problemas de visión; incremento de la sensibilidad al ruido (hiperacusia); alteración del sentido del olfato (parosmia); trastornos del lenguaje, incluyendo habla pastosa; adormecimiento, por ejemplo, en las extremidades (hipoestesia); náuseas, disminución del apetito; aumento de la sensibilidad a la luz (luz solar, luz ultravioleta); malestar (indisposición
Kuten muidenkin NSAID-valmisteiden kohdalla, lornoksikaamihoidon yleisiä haittavaikutuksia ovat gastrointestinaaliset jälkiseuraukset, jotka johtuvat prostaglandiinisynteesin estoon liittyvästä paikallisesta gastrointestinaalisesta ärsytyksestä ja systeemisestä ulserogeenisesta vaikutuksestaDebido a la irritación gastrointestinal local y al efecto ulcerogénico sistémico relacionado con la inhibición de la síntesis de la prostaglandina (PG), las secuelas gastrointestinales son efectos adversos frecuentes después del tratamiento con lornoxicam, al igual que ocurre con otros AINEs
Toimenpiteet pkyritysten toimintaympäristön parantamiseksi kohdistuvat erityisesti hallinnon yksinkertaistamiseen , pkyritysten tarpeiden ja erityisongelmien huomioon ottamiseen lakiehdotusten laadinnan ja sellaisten politiikkojen yhteydessä , joilla voi olla vaikutuksia pkyrityksiin ( kilpailu- , sisämarkkina- , vero- , sosiaali- ja ympäristöpolitiikka ) , nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamiseen , erityisaloitteisiin esimerkiksi maksuviivästysten vähentämiseksi ja pkyritysten omistuksenvaihdoksen helpottamiseksi , pkyritysten edunvalvontajärj estojen kuulemiseen ja pk-alan osallistumiseen työnmarkkinaosapuolten vuoropuheluun .Les medidas comunitarias destinadas a mejorar el entorno de las PYME se refieren sobre todo a : la simplificación administrativa , la toma en consideración de las necesidades y obligaciones de las PYME en la elaboración de propuestas legislativas y a las políticas que pueden afectarles ( especialmente competencia , mercado interior , fiscalidad , y políticas social y medioambiental ) , la simplificación de las legislaciones existentes , a iniciativas específicas como las relativas a los retrasos en los pagos y a la transmisión de PYME y , por último , a la consulta de las organizaciones de PYME y a la representación de las mismas , especialmente en el diálogo social .
• Röntgen-tai endoskooppisella tutkimuksella varmistetun pohjukaissuolihaavan ja mahahaavan hoito. • Refluksiesofagiitin hoito. • Refluksiesofagiitin estohoito pitkäaikaislääkityksenä. • Sopivaan antibakteeriseen lääkitykseen kombinoituna, Helicobacter pylorin häätö ja peptisen haavan uusiutumisen esto potilailla, joilla on H. pyloriin liittyvä ulkustauti. • Zollinger-Ellison-oireyhtymäTratamiento de la úlcera duodenal y gástrica, confirmada mediante endoscopia o radiografía. Tratamiento de la esofagitis por reflujo. Profilaxis a largo plazo de la esofagitis por reflujo. Erradicación del Helicobacter pylori administrado concomitantemente con un tratamiento antibiótico adecuado y prevención de la recidiva de las úlceras pépticas en los pacientes con úlceras asociadas a H. pylori. Síndrome de Zollinger-Ellison
Samanaikainen hepariinin antaminen ei vaikuttanut klopidogreelin aiheuttamaan verihiutaleiden aggregaation estoonLa administración conjunta de heparina no tuvo ningún efecto sobre la inhibición de la agregación plaquetaria inducida por clopidogrel
Dynastat ei vaikuttanut asetyylisalisyylihapon välittämään verihiutaleiden aggregaation estoon tai vuotoaikoihinDynastat no tuvo efectos sobre la inhibición de la agregación plaquetaria o los tiempos de hemorragia mediados por el ácido acetilsalicílico
Antialiasointi eli aliasilmiön esto tarkoittaa yleensä kuvaruudulla näkyvien kirjasinten pehmennystä. & Qt;-ohjelmakirjaston versio ‧. ‧. ‧ tai uudempi yhdessä XFree‧ version ‧. x: n kanssa mahdollistavat kirjasinten pehmennyksen myös & kde;: ssäDentro del contexto de & kde;, suavizado, la mayor parte de las veces significa suavizado en la pantalla de los tipos de letra visibles. & Qt; en su versión ‧.‧ o superior lo utiliza junto con XFree‧. x para hacer esto posible bajo & kde
MAO-A: n ja MAO-B: n estäjät ovat yhdessä käytettynä rinnastettavissa epäselektiiviseen monoaminoksidaasin estoon eikä niiden yhdistelmää saisi siksi käyttää yhdessä Tasmarin tai levodopavalmisteiden kanssa (ks. myösLa combinación de inhibidores de la MAO-A y MAO-B es equivalente a la inhibición no-selectiva de las MAO, por lo tanto no se deben administrar junto con Tasmar y preparaciones de levodopa (ver también
Yleensä nämä sähkölaitteet on asennettu liian kalliisiin autoihin, joille tehdään turvallisuustestejä, lytistymisen estoja, niissä on monenlaiset turvatyynyt ja erityisturvavyöt.En términos generales, este equipamiento electrónico se incorpora a automóviles costosos que se someten a pruebas de seguridad, tienen zonas de deformación absorbente y están provistos de numerosos airbags o cinturones especiales.
Sitä käytetään yhdessä siklosporiinin ja kortikosteroidien kanssa, jotka myös ovat hylkimisen estoon käytettyjä lääkkeitäSe utiliza en combinación con ciclosporina y corticosteroides (otros medicamentos utilizados para evitar el rechazo de órganos
Mikään ei pidättele häntä.Ei estoja, ei moraalintajuaNinguna convicción moral, ninguna convención social
Seerumin FSH: n, LH: n ja estradiolin määritykset osoittivat munasarjojen hormonituotannon eston jonkinasteista vähenemistä joillakin naisilla, vaikka progesteronin määritykset seerumista osoittivat, että kellään näistä ‧ henkilöstä ei ollut hormonaalisia merkkejä ovulaatiostaLas medidas realizadas durante el estudio de los niveles sanguíneos de FSH, LH y estradiol, indicaron cierta pérdida de la actividad hormonal ovárica de algunas mujeres, aunque las medidas de los niveles sanguíneos de progesterona indicaron que no había evidencia hormonal de ovulación en ninguna de las ‧ pacientes
ESTO-ELISA-TESTI AFRIKKALAISEN HEVOSRUTON VIRUKSEN (AHRV) VASTA-AINEIDEN OSITTAMISEKSI (PAKOLLINEN TESTITÉCNICA ELISA DE BLOQUEO PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA PESTE EQUINA (VPE) (PRUEBA RECOMENDADA
Bondronat ‧ mg tablettien tehoa luustoon liittyvien tapahtumien estossa potilailla, joilla on rintasyöpä ja luustometastaaseja, arvioitiin kahdessa satunnaistetussa plasebokontrolloidussa ‧. faasin tutkimuksessa, joiden kesto oli ‧ viikkoaLa prevención de acontecimientos óseos en pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas con Bondronat ‧ mg comprimidos se ha examinado en dos ensayos de fase III, aleatorizados y controlados con placebo, de ‧ semanas de duración
Luustoon liittyvien tapahtumien estossa potilailla, joilla on rintasyöpä ja etäpesäkkeitä luustossa, Bondronat-infuusio toistetaan ‧ viikon väleinPara la prevención de acontecimientos óseos en pacientes con cáncer de mama y metástasis óseas, la perfusion de Bondronat se repite en intervalos de ‧ semanas
Luun vaihduntaa kuvaavien biokemiallisten merkkiaineiden (kuten virtsan CTX ja seerumin osteokalsiini) pitoisuudet vähenivät odotetusti menopaussia edeltävälle tasolle ja maksimaalinen esto saavutettiin ‧ kuukauden kuluessa, kun ibandronihappoa annettiin ‧, ‧ mg päivässäLos marcadores bioquímicos del recambio óseo (como la CTX urinaria y la osteocalcina sérica) manifestaron el patrón previsible de supresión hasta las cifras premenopáusicas y alcanzaron la supresión máxima a lo largo de ‧ a ‧ meses administrando diariamente ‧ mg de ácido ibandrónico
Olantsapiinin pitkäaikaiskäyttö (enintään ‧ kk) kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen estoon sai painon nousemaan ≥ ‧ % lähtötilanteesta yhteensä ‧, ‧ %: lla potilaistaEl tratamiento a largo plazo con olanzapina (más de ‧ meses) para la prevención de las recaídas en pacientes con trastorno bipolar se asoció a un incremento de ‧ % del peso, con respecto al valor basal, en el ‧ % de los pacientes
Kunkin orvaskesimallierän olisi täytettävä määritellyt tuotannon vapauttamisperusteet, joiden joukosta elinkykyisyyttä ja läpäisyn estoa koskevat perusteet ovat merkityksellisimmätCada lote del modelo de epidermis utilizado debe satisfacer unos criterios definidos de aprobación de la producción, los más importantes de los cuales son los relativos a la viabilidad y a la función de barrera
Euroopan pkyritysten edunvalvontajärj estot edustavat yrityksiä kaikkialla EU : ssa , kaikilla teollisuuden aloilla ja palvelualoilla ( vähittäismyynti ja jakelu , kauppakamarit , matkailu ) sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia , mikroyrityksiä , osuuskuntia , yhdistyksiä , käsityöläisiä , pankkeja , vakuutusalaa , maataloutta , kauppaa ja tukkua .Las organizaciones Europeas de PYME representan a empresas industriales y de l sector servicios de toda la UE ( comercio al por menor y distribución , Cámaras de Comercio , turismo ) , así como a los trabajadores independientes , las microempresas , las cooperativas , las asociaciones , el artesanado , los bancos , los seguros , la agricultura y el comercio minorista y mayorista .
On myös tarvetta poistaa kyseisten ihmisten estot ja muut esteet.También hay necesidad de superar las inhibiciones de la gente y de eliminar obstáculos.
In vitro-aktiivisuutta kliinisiä isolaatteja vastaan on havaittu seuraavien patogeenien osalta:Acremonium spp., Alternaria spp., Bipolaris spp., Cladophialophora spp., Histoplasma capsulatum. Useimpien kantojen kasvun estoon tarvittava vorikonatsolipitoisuus on ollut ‧, ‧ mikrog/mlSe ha observado actividad in vitro frente a aislados clínicos de Acremonium spp., Alternaria spp., Bipolaris spp., Cladophialophora spp., Histoplasma capsulatum, siendo inhibidas la mayoría de las cepas por concentraciones de voriconazol entre ‧ y ‧microgramos/ml
Showing page 1. Found 466 sentences matching phrase "ponnahdusikkunoiden esto".Found in 0.42 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.