Translations into Hungarian:

  • kémiai redukció   
     
    Réaction chimique dans laquelle un élément gagne un électron.

Example sentences with "réduction chimique", translation memory

add example
émissions de procédé: les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, telles que la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la fabrication de substances destinées à être utilisées en tant que produits ou matières de basetechnológiai kibocsátások: az égetésből származó kibocsátások-tól eltérő, anyagok között szándékosan vagy véletlenül fellépő reakciókból vagy az anyagok átalakulásából származó kibocsátások, beleértve a fémércek kémiai vagy elektrolitikus redukciójával, az anyagok termikus bomlásával és az anyagok termékként vagy alapanyagként való felhasználására szolgáló átalakításával kapcsolatos kibocsátásokat is
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour limiter la dérive aérienne et la propagation à longue distance des pesticides appliqués, au minimum dans le cas des cultures verticales, telles que vergers, vignes et houblonnières, riveraines ou proches d'un cours d'eau en veillant à la réduction à un minimum de l'utilisation de pesticides dans ces zones et à l'utilisation d'autres méthodes non chimiquesA tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket a peszticidek légi sodródásának és nagy hatótávolságú terjedésének korlátozása érdekében legalább a vízfolyások közvetlen közelében vagy azok mellett található, függőlegesen növesztett növények esetében, beleértve a gyümölcsösöket, szőlő-, komlóültetvényeket, annak biztosításával, hogy ezeken a területeken minimálisra csökkentik a peszticid-használatot, és nem vegyi alternatívákat alkalmaznak
insiste sur la nécessité de mettre en œuvre dans tous ses aspects le système international de nonprolifération nucléaire, de s'engager activement en faveur du maintien du système actuel de contrôle des armements et du désarmement, en particulier de la mise en œuvre systématique du traité d'interdiction des armes chimiques et du contrôle global qui en découle ainsi que de l'applicabilité universelle du traité sur l'interdiction des mines terrestres (traité d'Ottawa) et de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT), ainsi que d'entamer des négociations sur de nouveaux accords de désarmement portant notamment sur les armes de petit calibre et de nouvelles réductions des armes conventionnelles et nucléaires en Europehangsúlyozza annak szükségességét, hogy alkalmazni kell a nemzetközi atomsorompó rendszer valamennyi aspektusát, fokozottan törekedni kell a meglévő fegyverzetellenőrzési és leszerelési rendszerek fenntartására, különösen a vegyi fegyverek betiltásáról szóló egyezmény konzisztens végrehajtására és átfogó figyelemmel kísérésére, valamint a taposóaknák betiltásáról szóló ottawai egyezmény egyetemes alkalmazására, valamint tárgyalásokat kell kezdeményezni új fegyverzetleszerelési megállapodásokról, többek között a kézifegyverekről, illetve a hagyományos és atomfegyverek számának további csökkentéséről Európában
Évaluations de la sécurité chimique par l'utilisateur en aval et obligation de déterminer, de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risquesA továbbfelhasználó által elvégzett kémiai biztonsági értékelések és a kockázatcsökkentési intézkedések meghatározásával, alkalmazásával és ajánlásával kapcsolatos kötelezettség
souligne que ces dernières années ont été marquées par des avancées réelles en matière de politique environnementale, notamment au niveau de la réduction de la pollution de l'air, de l'amélioration de la qualité des eaux, de la politique de collecte et de recyclage des déchets, du contrôle des produits chimiques et de l'interdiction de l'essence plombée, mais constate, dans le même temps, que la politique européenne reste marquée par l'absence de stratégie globale et préventive et l'absence de recours au principe de précautionhangsúlyozza, hogy az utóbbi években valós előrelépés történt a környezetpolitika, például a légszennyezettség csökkentése, a vízminőség javítása, a szemétgyűjtési és újrahasznosítási, politika a vegyi áruk ellenőrzése és az ólomtartalmú üzemanyag betiltása terén, azonban megállapítja, hogy ugyanakkor az európai politikából továbbra is hiányzik az általános, megelőzésen alapuló stratégia és az elővigyázatosság elvének alkalmazása
pour les procédés thermiques et chimiques, par la réduction de ‧ log‧ au minimum d'Enterococcus faecalis et par la réduction du titre d'infectivité des virus thermorésistants tels que le parvovirus d'au moins ‧ log‧, lorsqu'ils sont identifiés comme un risque à prendre en considérationtermikus és kémiai folyamatok esetében az Enterococcus faecalis legalább ‧ nagyságrenddel (‧ log‧) történő csökkentése, valamint a hőnek ellenálló vírusok (mint például a parvovirus) fertőzőképességének legalább ‧ nagyságrenddel (‧ log‧) történő csökkentése, amennyiben e vírusok releváns kockázati tényezőnek minősülnek
Ils n'ont pas non plus expliqué de quelle manière les exonérations étaient comparables aux taxes nationales sur l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques et sur l'utilisation d'énergie dans des procédés minéralogiques, qui sont d'autres utilisations de l'énergie qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive ‧/‧/CE conformément à son article ‧, paragraphe ‧, point bAzt sem mutatták be, hogy a mentességek hogyan viszonyulnak az elsősorban kémiai redukciókban, elektrolitikus és fémipari eljárásokban használt villamos energiára és nemfém ásványi anyagokat gyártó eljárások energiafelhasználására vonatkozó nemzeti adókhoz, amelyek olyan energiafelhasználások, amelyek a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének b) pontja szerint nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe
De nombreux groupes travaillent à l amélioration du bien-être des animaux et à la réduction des essais dans tous les secteurs , notamment en médecine et dans l industrie chimique , en plus du secteur cosmétique .Számos csoport dolgozik az állatjólét javításán és az állatkísérletek csökkentésén valamennyi szektorban , beleértve ebbe a gyógyszeripart , a vegyipart , valamint a kozmetikai ipart .
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogueA Felek hatásköreiken és illetékességeiken belül együttműködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott előállítása, beszerzése és kereskedelme megakadályozására irányuló politikák és intézkedések hatékonyságának és eredményességének fokozásában, beleértve a kémiai prekurzorok terjesztésének megakadályozását, valamint a kábítószer iránti kereslet megelőzésének és csökkentésének előmozdítását
Rapport sur la sécurité chimique et obligation de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risquesKémiai biztonsági jelentés és a kockázatcsökkentési intézkedések alkalmazására és ajánlására vonatkozó kötelezettség
La présente partie contient des directives générales à l'intention des parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie IEz a rész általános útmutatást nyújt a Részes Feleknek az I. részben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának megelőzésére és csökkentésére
Je voudrais par ailleurs souligner l'importance du compromis dégagé par les deux plus grands groupes politiques concernant la réduction de la portée de l'obligation imposée à l'ensemble du secteur chimique de remplacer les matériaux à haut risque, quel que soit le risque encouru.Szeretném felhívni a figyelmet a két legnagyobb képviselőcsoport között azzal kapcsolatban létrejött megegyezésre is, hogy csökken a vegyiparnak a veszélyes vegyi anyagok - kapcsolódó kockázatoktól függetlenül - helyettesítésre vonatkozó kötelezettségének mértéke.
Ce règlement porte le numéro ‧/‧ et présente, par rapport au règlement précédent, quelques modifications importantes, comme la fixation des prix jusqu'au ‧ juin ‧, l'abolition du régime de stockage, l'abolition du financement des frais de stockage du sucre reporté, une réduction des quotas de ‧ tonnes et la prise en charge par les planteurs de betteraves et les fabricants de sucre de la totalité des restitutions à la production octroyées à l'industrie chimiqueEz a rendelet (‧/‧) az előzőhöz képest néhány fontos módosítást is tartalmaz, így rögzíti az árakat egészen ‧. június ‧-ig, eltörli a készletezési rendszert és az átvitt cukor készletezési költsége után járó finanszírozást, ‧ tonnával csökkenti a kvótákat, valamint a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét
insiste sur l'importance que les États membres et les institutions européennes doivent accorder au respect de la législation en vigueur et invite la Commission à veiller à la bonne application de la législation communautaire, non seulement sur la qualité de l'eau, de l'air et du sol et la réduction des émissions de bruit, l'application de REACH et le renforcement de la surveillance des produits chimiques, la fabrication des aliments, mais aussi sur la publicité trompeuse et les messages publicitaires sur des produits alimentaires à destination des enfants et des adulteshangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok és az európai intézmények tiszteletben tartsák a hatályos jogszabályokat, felhívja a Bizottságot, hogy ügyeljen a közösségi jogszabályok megfelelő alkalmazására, ami a víz, a levegő és a talaj minőségével, a zajkibocsátás csökkentésével, a REACH alkalmazásával és a vegyipari termékek, megerősített felügyeletével, az élelmiszergyártással stb. foglalkozó jogszabályokon túl magában foglalja a gyermekeket és felnőtteket célzó, megtévesztő élelmiszerreklámok tilalmát előíró jogszabályokat is
demande à la Commission de reconnaître à moyen terme le rôle important des combustibles fossiles ainsi que la possibilité de réaliser d'autres études visant à réduire leur teneur en carbone conformément à l'objectif de ‧ °C pour la réduction du CO‧; considère que ceci devrait inclure la modernisation continue et l'amélioration de l'efficacité des installations, la mise au point d'une nouvelle génération d'installations reposant sur la gazéification, l'électricité parallèle et la production chimique, la poursuite de l'élaboration d'une méthode économique de captage et de stockage du carbone en liaison avec le charbon, le gaz et le pétrole, conformément aux décisions prises par la plate-forme technologie européenne concernant les centrales zéro énergie fossile et la suppression des barrières posées par la législation européennefelhívja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis üzemanyagok fontos szerepét és annak lehetőségét, hogy a CO‧-kibocsátás ‧ °C-os célértékével összhangban történő szénintenzitás-csökkentésükkel kapcsolatban további vizsgálatokat végeznek; úgy ítéli meg, hogy ebbe beletartozik a hatékonyságuk folyamatos modernizációja és javítása, a gázüzeműségen, párhuzamos villamosenergián és vegyi gyártáson alapuló berendezések új generációjának kifejlesztése, a szénnel, gázzal és olajjal kapcsolatos szénmegkötés és tárolás gazdaságos formájának további fejlesztése az Európai Technológiai Platform kibocsátásmentes fosszilis üzemanyaggal működő erőművekről hozott döntéseivel összhangban, valamint az uniós szabályok által emelt korlátok eltávolítása
La recommandation ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances acétonitrile, acrylamide, acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure d'hydrogène, peroxyde d'hydrogène, acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, toluène et trichlorobenzène, adoptée dans le cadre du règlement (CEE) no ‧/‧, proposait une stratégie de réduction de risque dans le cas du toluène et du TCB, recommandant des restrictions destinées à limiter les risques découlant de certaines utilisations de ces produits chimiquesA ‧/‧/EGK rendelet keretében elfogadott, az acetonitril; akrilamid; akril-nitril; akrilsav; butadién; hidrogén-fluorid; hidrogén-peroxid; metakrilsav; metil-metakrilát; toluol; triklór-benzol kockázatértékelésének eredményéről és kockázatcsökkentési stratégiáiról szóló, ‧. április ‧-i ‧/‧/EK bizottsági ajánlás javasolt egy kockázatcsökkentési stratégiát a toluolra és a TKB-ra vonatkozóan, ezen vegyi anyagok bizonyos felhasználási módjaiból származó kockázatok csökkentését célzó korlátozásokat javasolva
Évaluations de la sécurité chimique par l ' utilisateur en aval et obligation de déterminer , de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risquesA továbbfelhasználó által elvégzett kémiai biztonsági értékelések és a kockázatcsökkentési intézkedések meghatározásával , alkalmazásával és ajánlásával kapcsolatos kötelezettség
Je pense que nous avons réalisé des progrès dans plusieurs domaines: l'interdiction des produits chimiques carcinogènes utilisés dans les jouets, qui donnent lieu à de graves préoccupations quant à la santé des enfants, la réduction progressive des métaux lourds - tels que le cadmium et le plomb - utilisés dans la fabrication des jouets, la réduction de la liste des substances parfumantes et allergisants, l'étiquetage distinct des jouets qui contiennent des aliments et des spécifications sécuritaires plus strictes pour tous les fabricants de jouets.Úgy gondolom, hogy több kérdésben előrelépés történt, mint például a játékokban használt rákkeltő anyagok betiltásában, amely megalapozottan adott aggodalomra okot a gyermekek egészsége tekintetében; a nehézfémek, például a kadmium és az ólom fokozatos csökkentésében a játékgyártásban; az aromás és allergén anyagok listájának csökkentésében; az ételekben található játékok külön címkézésében; illetve valamennyi játékgyártóra vonatkozó szigorúbb biztonsági előírásokban.
Une réduction de cette durée peut présenter un intérêt pour les produits chimiques instables dans lVízzel instabil vegyi anyagok esetében lényeges lehet a rövidebb idő alkalmazása
Des phénomènes chimiques (oxydation et réduction) sont nécessaires à chacune des deux extrémités de la cascade de séparation afin dA kémiai átalakulásokra (oxidáció és redukció) a szétválasztó kaszkád mindkét oldalán szükség van, hogy a visszaáramlási követelményeket mindkét oldalon biztosítsák
Plusieurs autres entreprises ont obtenu une réduction du montant des amendes en application de la communication sur la clémence pour avoir fourni des renseignements ( Trioplast , Bischof + Klein , Cora-Sac ) ou pour ne pas avoir nié les faits exposés dans la communication des griefs dont ils étaient destinataires ( Nordfolien , Bonar Technical Fabrics et Low & Bonar ) . Des circonstances aggravantes ont amené la Commission à augmenter le montant des amendes pour Bischof + Klein ( destruction d un document lors de l inspection ) et UPM-Kymmene ( nouvelle infraction du même type ) . Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc ( 100Több más vállalkozás bírságát csökkentették az engedékenységi közlemény alapján az általuk szolgáltatott információk fejében ( Trioplast , Bischof + Klein , Cora-Sac ) vagy a nekik címzett kifogási nyilatkozatokban szereplő tények kétségbe nem vonásáért ( Nordfolien , Bonar Technical Fabric s and Low & Bonar ) . Súlyosbító körülmények vezettek a bírság növelésére a Bischof + Klein ( dokumentumok megsemmisítése az ellenőrzés során ) és a UPM-Kymmene ( ugyanolyan fajtájú ismételt jogsértés ) esetében . Gumiipari vegyi anyagok100
Aux termes de l'article ‧, paragraphe ‧, point b), deuxième tiret, de ladite directive, l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques doit être considérée comme un double usageA ‧. cikk bekezdése b) pontjának második francia bekezdése kimondja, hogy a kémiai redukciós eljárásban, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban felhasznált energiatermékeket kettős felhasználásúnak kell tekinteni
la réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produitsezen vegyi anyagoknak mint szennyező anyagoknak a termékekben való jelenlétének minimalizálása
Showing page 1. Found 26520 sentences matching phrase "réduction chimique".Found in 19.671 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.