Translations into English:

  • mono-   
    (Prefix  )
     
    one

Other meanings:

 
mono-, uni-
 
homo-

Similar phrases in dictionary Irish English. (15)

aonone; any; o'clock; ; ace
aon chlic amháinsingle click
aon déag; eleven
aon rudanything
aon-adamhach; monatomic
aon-aiseachuniaxial;
aon-fhorchéim
aon-núicléach
aon-núicléatach
d'aon chlic amháinwith one click
d'aon ghuthunanimously; unanimous
d'aon toilunanimous; unanimously
gaol aon le móránone-to-many relationship
níl aon tinteán mar do thinteán féinthere's no place like home;
Níl aon tóin tinn mar do thóin tinn féin

Example sentences with "aon-", translation memory

add example
Féadfaidh na Ballstát athbreithniú a dhéanamh ar údarú aon tráth a mbeidh tásca ann nach bhfuil ceanglas dá dtagraítear in Airteagal ‧ á shásamh a thuilleadhMember States may review an authorisation at any time where there are indications that a requirement referred to in Article ‧ is no longer satisfied
tairgfidh siad seirbhísí ar bhonn neamh-idirdhealaitheach do gach aon úsáideoir gréasáin a dhéanfaidh freastal ar éileamh an mhargaidh; go háirithe, i gcás ina dtairgfidh oibreoir córais GNL nó oibreoir córais stórála an tseirbhís chéanna do chustaiméirí éagsúla, déanfaidh sé amhlaidh de réir téarmaí agus coinníollacha conarthacha coibhéiseachaoffer services on a non-discriminatory basis to all network users that accommodate market demand; in particular, where an LNG or storage system operator offers the same service to different customers, it shall do so under equivalent contractual terms and conditions
Níor cheart go ligfeadh aon chomhalta foirne do chur i gcrích a thascanna/dá chinnteoireacht meathlú sa mhéid go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr, inter alia, tuirse, carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasaNo crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes
Táirgí siúinéireachta agus cearpantóireachta, lena n-áirítear painéil cheallacha adhmaid, painéil chóimeáilte urláir, slinnte agus fabhtanna, adhmad (lena n-áirítear stiallacha agus fríosanna d'urláir iontlaise, nach bhfuil cóimeáilte) atá dealbhaithe go leanúnach (teangaithe, eitrithe, céimnithe, seaimféaráilte, V-siúntáilte, feirbthe, múnlaithe, maolaithe nó a leithéid) feadh aon cheann dá imill, dá chinn nó dá éadain, bíodh nó ná bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilteBuilders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
roimh aon chumaisc nó roimh aon fháltais a bheartófar; agusin advance of any intended mergers or acquisitions; and
Tabharfar míniú cuí i gcás aon cheann de na nithe sin a bheith ar iarraidhThe absence of these considerations shall be duly justified
Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in aon díospóid idir an tAontas agus a sheirbhísigh faoi réir na dteorainneacha agus na gcoinníollacha a leagtar síos le Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais agus le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an AontaisThe Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in any dispute between the Union and its servants within the limits and under the conditions laid down in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other servants of the Union
Níl aon mhíreanna roghnaithe agat. Roghnaigh míreanna chun iad a shábháilNo items selected. Please select items to be able to save them
Féadfaidh an t-údarás ceadúnaithe inniúil aon tráth measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú airgeadais aeriompróra Comhphobail ar dheonaigh sé ceadúnas oibríochta dó, tríd an bhfaisnéis chuí a iarraidhThe competent licensing authority may at any time assess the financial performance of a Community air carrier to which it has granted an operating licence by requesting the relevant information
Is é atá i substaint PBT ná aon substaint a chomhlíonann gach ceann de na trí chritéar sna pointí anseo thíosA substance that fulfils all three of the criteria of the points below is a PBT substance
Beidh dlínse ag an gCúirt Bhreithiúnais in aon díospóid a bhaineann le cúiteamh as damáiste dá dtagraítear i mírThe Court of Justice shall have jurisdiction in any dispute relating to compensation for damage referred to in paragraph
Fairis sin, i gcomhréir leis na prionsabail arna mbunú ag an mBord Gobharnóirí de bhun Airteagal ‧(b), agus nuair is gá sin chun na tionscadail dá bhforáiltear in Airteagal ‧ den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme, socróidh an Bord Stiúrthóirí, ag gníomhú dó trí thromlach cáilithe, téarmaí agus coinníollacha aon oibríochta um maoiniú a bhfuil próifíl riosca shonrach ag gabháil léi agus a mheastar mar sin mar ghníomhaíocht speisialtaFurthermore, in accordance with the principles established by the Board of Governors pursuant to Article ‧(b), and where the implementation of projects provided for in Article ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified majority, lay down the terms and conditions of any financing operation presenting a specific risk profile and thus considered to be a special activity
Aon fholúntas a tharlóidh trí bhás comhalta, nó trína éirí as oifig dá dheoin féin, nó trína éirí as go héigeantach, nó trí chomhaltaí d'éirí as d'aon bhuíon, líonfar é de réir mhír ‧ den Airteagal seoAny vacancy arising as a result of death, voluntary resignation, compulsory retirement or collective resignation shall be filled in accordance with paragraph
Aon chaiteachas oibríochtúil atá ann de bharr na forálacha sin a chur chun feidhme, muirearófar é ar bhuiséad na gComhphobal Eorpach freisin, ach amháin nuair a chinnfidh an Chomhairle a mhalairt ag gníomhú di d'aon toilOperating expenditure to which the implementation of those provisions gives rise shall also be charged to the budget of the European Communities, except where the Council acting unanimously decides otherwise
Tarchuirfidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún (Eurostat), arna iarraidh sin dó, aon fhaisnéis ábhartha maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo sna BallstáitMember States shall transmit to the Commission (Eurostat), at its request, any relevant information with regard to the implementation of this Regulation in the Member States
Faoin nós imeachta idirthurais sheachtraigh, féadfar earraí neamh-Chomhphobail a aistriú ó áit amháin go háit eile laistigh de chríoch custaim an Chomhphobail gan a bheith faoi réir aon cheann díobh seo a leanasUnder the external transit procedure, non-Community goods may be moved from one point to another within the customs territory of the Community without being subject to any of the following
Aon nós imeachta soláthair a bhaineann le beart dá dtagraítear i mír ‧ nach mbeidh fós ina ábhar do chuireadh do thairiscint arna fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, luífidh sé le forálacha na gConarthaí, leis na gníomhartha arna nglacadh dá mbun agus le beartais an Chomhphobail, lena n‐áirítear beartais a bhaineann le cosaint an chomhshaoil, le hiompar, le gréasáin thraseorpacha, le hiomaíocht agus le dámhachtain conarthaí poiblíAny procurement procedure relating to a measure referred to in paragraph ‧ which has not yet been the subject of an invitation to tender published in the Official Journal of the European Union shall be in keeping with the provisions of the Treaties, with the instruments adopted pursuant thereto and with Community policies, including those concerning environmental protection, transport, trans-European networks, competition and the award of public contracts
Má tá Ballstát nua tar éis mainneachtain gealltanais arna nglacadh ar láimh i gcomhthéacs na gcaibidlí aontachais a chur chun feidhme, agus gur cúis é sin le sárú tromchúiseach ar oibriú an mhargaidh inmheánaigh, lena n-áirítear aon ghealltanais i dtaca leis na beartais earnálacha uile a bhaineann le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhfuil éifeacht trasteorann acu, nó gur cúis é le garbhaol go mbeidh sárú den sórt sin ann, féadfaidh an Coimisiún, go dtí deireadh tréimhse suas go trí bliana tar éis an ‧ Bealtaine ‧, rialacháin Eorpacha nó cinntí Eorpacha lena mbunaítear bearta iomhcuí a ghlacadh, arna iarraidh sin go réasúnaithe do Bhallstát nó ar a thionscnamh féinIf a new Member State has failed to implement commitments undertaken in the context of the accession negotiations, causing a serious breach of the functioning of the internal market, including any commitments in all sectoral policies which concern economic activities with cross-border effect, or an imminent risk of such breach, the Commission may, until the end of a period of up to three years after ‧ May ‧, upon the motivated request of a Member State or on its own initiative, adopt European regulations or decisions establishing appropriate measures
Beidh ranníocaíochtaí le fondúireacht pholaitiúil ar leibhéal na hEorpa ó fhondúireachtaí polaitiúla náisiúnta, ar comhaltaí iad d'fhondúireacht pholaitiúil ar leibhéal na hEorpa, mar aon le ranníocaíochtaí ó pháirtithe polaitiúla ar leibhéal na hEorpa inghlacthaContributions to a political foundation at European level from national political foundations, which are members of a political foundation at European level, as well as from political parties at European level, shall be admissible
Féadfaidh gach saoránach den Aontas scríobh chuig aon cheann de na hinstitiúidí nó comhlachtaí dá dtagraítear san Airteagal seo nó in Airteagal ‧ i gceann de na teangacha atá luaite in Airteagal ‧ agus freagra a fháil uaidh sa teanga chéannaEvery citizen of the Union may write to any of the institutions or bodies referred to in this Article or in Article ‧ in one of the languages mentioned in Article ‧ and have an answer in the same language
Féadfar an gníomh tarmligthe a fhoilsiú in Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh agus féadfaidh sé teacht i bhfeidhm roimh dhul in éag don tréimhse sin más rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar aon an Coimisiún ar an eolas nach bhfuil sé beartaithe acu agóidí a dhéanamhThe delegated act may be published in the Official Journal of the European Union and enter into force before the expiry of that period if the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections
Chun go seachnófar fadhbanna agus chun nach gcuirfear le fadhbanna a bhaineann le húsáid ionchasach cheannasacht aon rannpháirtí sa mhargadh, féadfaidh na húdaráis ábhartha rialála agus/nó iomaíochta, i gcás inar iomchuí, srianta a fhorchur i gcoitinne nó ar chuideachta aonair mar gheall ar cheannasacht sa mhargadhTo avoid creating or aggravating problems related to the potential use of dominant position of any market player, the relevant regulatory and/or competition authorities, where appropriate, may impose restrictions in general or on an individual company on account of market dominance
Féadfaidh aon pháirtí ar theip ar a chuid aighneachtaí go hiomlán nó go páirteach a leithéid sin d'achomharc a dhéanamhSuch an appeal may be brought by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions
Nuair a ghlacfaidh an Chomhairle na forálacha atá i gceist i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta, gníomhóidh sí d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpaWhere the provisions in question are adopted by the Council in accordance with a special legislative procedure, it shall act unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament
Coinneoidh an Coimisiún gach faisnéis maidir le cinntí allmhairíochta, a dtabharfar uimhir thagartha sainaitheantais chinnidh allmhairíochta do gach ceann díobh, a bheidh ar fáil ina bhunachar sonraí agus a bheidh ar fáil go poiblí ar an Idirlíon, agus cuirfidh sé an fhaisnéis sin ar fáil d'aon duine arna iarraidh sin dóThe Commission shall keep all information regarding import decisions, which shall each be assigned an import decision reference identification number, available in its database, which shall be publicly available on the Internet, and provide anyone with that information upon request
Showing page 1. Found 6271 sentences matching phrase "aon-".Found in 2.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.