Translations into English:

  • mono-   
    (Prefix  )
     
    one

Other meanings:

 
mono-, uni-
 
homo-

Similar phrases in dictionary Irish English. (15)

aonone; any; o'clock; ; ace
aon chlic amháinsingle click
aon déag; eleven
aon rudanything
aon-adamhach; monatomic
aon-aiseachuniaxial;
aon-fhorchéim
aon-núicléach
aon-núicléatach
d'aon chlic amháinwith one click
d'aon ghuthunanimously; unanimous
d'aon toilunanimous; unanimously
gaol aon le móránone-to-many relationship
níl aon tinteán mar do thinteán féinthere's no place like home;
Níl aon tóin tinn mar do thóin tinn féin

Example sentences with "aon-", translation memory

add example
Faoi réir aon athruithe a dhéanfar le linn thréimhse an chomhairliúcháin phoiblí agus mura n-iarrfaidh aon Bhallstát cruinniú oscailte den mheitheal, féadfaidh an Coimisiún na critéir a ghlacadh de bhun AirteagalSubject to any changes made during the public consultation period, and if no Member State requests an open working group meeting, the Commission may adopt the criteria pursuant to Article
Mura mbeidh na cuspóirí eatramhacha arna leagan amach sa phlean gnóthaithe faoi cheann an athbhreithnithe trí bliana, ní dheonófar tuilleadh tacaíochta, ach ní bheidh aon cheanglas de bharr na bhforas sin airgead arna fháil cheana a aisíocIf the interim objectives set out in the plan have not been achieved by the time of the three‐year review, no further support shall be granted but there will be no requirement on these grounds to repay monies already received
is é an coinníoll chun an mhír seo a chur i bhfeidhm go ndéanfaidh an t-oibreoir inmheánach agus aon eintiteas a bhfuil tionchar aige air, dá laghad é, a ngníomhaíocht iompair phoiblí do phaisinéirí a fheidhmiú laistigh de chríoch an údaráis áitiúil inniúil, d'ainneoin aon línte a théann amach as an gcríoch sin ná aon chodanna coimhdeacha eile den ghníomhaíocht sin a théann isteach i gcríoch na n-údarás áitiúil inniúil comharsanach, agus nach nglacfaidh an t-oibreoir sin ná an t-eintiteas sin páirt i dtairiscintí iomaíocha maidir le soláthar seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí a eagraítear lasmuigh de chríoch an údaráis áitiúil inniúilthe condition for applying this paragraph is that the internal operator and any entity over which this operator exerts even a minimal influence perform their public passenger transport activity within the territory of the competent local authority, notwithstanding any outgoing lines or other ancillary elements of that activity which enter the territory of neighbouring competent local authorities, and do not take part in competitive tenders concerning the provision of public passenger transport services organised outside the territory of the competent local authority
Gan dochar d'fhorálacha Airteagal ‧, ní dhéanfaidh an Banc, ag bainistiú a infheistíochtaí dó, páirt a ghabháil in aon arbatráiste airgeadra nach gá go díreach chun a oibríochtaí iasachtaithe a chur i gcrích nó chun oibleagáidí a chomhall a d'éirigh as iasachtaí a thóg sé nó as ráthaíochtaí a thug séWithout prejudice to the provisions of Article ‧, the Bank shall not, in managing its investments, engage in any currency arbitrage not directly required to carry out its lending operations or fulfil commitments arising out of loans raised or guarantees granted by it
gan aon mhiondealúNo breakdown
Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, Airteagail ‧ go ‧ a leasú, ar chomhshainiú tionscnaimh a ghlacadh i gcás na dtáirgí peitriliam ó thríú tíortha agus ó tíortha comhlachaithe nó ar chinntí a ghlacadh faoi chuimsiú comhbheartais tráchtála do na táirgí atá i gceist nó ar chomhbheartas fuinnimh a bhunúArticles ‧ to ‧ may be reviewed by the Council, by unanimous decision, after consulting the European Parliament and the Commission, when a common definition of origin for petroleum products from third countries and associated countries is adopted, or when decisions are taken within the framework of a common commercial policy for the products in question or when a common energy policy is established
aon fhaisnéis eile atá fíor-riachtanach chun a mheasúnú an bhfuil an beart cabhrach atá le scrúdú comhchuíany other information which is essential for the assessment of the compatibility of the aid measure to be examined
Beidh an ceart céanna ar fáil do chomhlachtaí, d'oifigí agus do ghníomhaireachtaí an Aontais agus d'aon duine eile ar féidir leis leas a shuíomh i dtoradh cáis a cuireadh faoi bhráid na CúirteThe same right shall be open to the bodies, offices and agencies of the Union and to any other person which can establish an interest in the result of a case submitted to the Court
Gníomhóidh an Chomhairle Eorpach d'aon toil tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpaThe European Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament
tionóiscí agus díobhálacha, lena n-áirítear tionóiscí agus díobhálacha a bhaineann le sábháilteacht an tomhaltóra, agus, aon uair is féidir, le dochar a bhaineann le halcól agus le drugaíaccidents and injuries, including those related to consumer safety, and, whenever possible, alcohol- and drug-related harm
Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCúirt Bhreithiúnais nó arna iarraidh sin don Chúirt Bhreithiúnais agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na Eorpa agus leis an gCoimisiún, painéil bhreithiúnacha a chruthú chun aicmí áirithe caingne nó imeachtaí i réimsí sonracha a éisteacht agus a chinneadh ag céadchéimThe Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the Court of Justice or at the request of the Court of Justice and after consulting the European Parliament and the Commission, may create judicial panels to hear and determine at first instance certain classes of action or proceeding brought in specific areas
Ní déanfar go forlamhach aon duine a ghabháil a choinneáil ná a chur ar deoraíocht .No one shall be subjected to arbitrary arrest , detention or exile .
Déanfar aon líníochtaí a sholáthar de réir scála iomchuí agus iad mionsonraithe go leordhóthanach ar pháipéar de mhéid A‧ nó ar fhillteán i bhformáid AAny drawings shall be supplied in appropriate scale and in sufficient detail on size A‧ or on a folder of A‧ format
Comhdhúile neamhorgánacha hailíde, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eileInorganic halide compounds, not elsewhere specified or included
Forchoimeádann Rialtas ... an ceart chun an soláthróir árachais nó urrúis airgeadais eile faoi mhír ‧ d'Airteagal ‧a a dhíolmhú ó aon dliteanas nár ghabh sé de láimh a bheith faoi dhliteanas ina leith, agus geallann sé déanamh amhlaidhThe Government of ... reserves the right to and undertakes to exempt the provider of insurance or other financial security under paragraph ‧ of Article ‧bis from any liability for which he has not undertaken to be liable
Féadfar aon éileamh ar chúiteamh a chumhdaítear le hárachas nó le hurrús airgeadais eile de bhun an Airteagail seo a dhéanamh go díreach i gcoinne an árachóra nó i gcoinne duine eile a sholáthraíonn urrús airgeadaisAny claim for compensation covered by insurance or other financial security pursuant to this Article may be brought directly against the insurer or other person providing financial security
toirteanna, praghsanna, tír thionscnaimh agus tír chinn scríbe mar aon le húsáid bheartaithe an mhearcair mhiotalaigh a thagann isteach sa Chomhphobalvolumes, prices, originating country and destination country as well as the intended use of metallic mercury entering the Community
AITHNÍONN SIAD go mbeidh sé riachtanach, má chuirtear Airteagail ‧ agus ‧ chun feidhme, cúram a ghlacadh nach rachaidh aon bhearta dá n-éileofar ar Rialtas na hIodáile chun dochair do chomhlíonadh a chláir chun forbraíocht eacnamaíoch a chur chun cinn agus caighdeán maireachtála an phobail a ardúRECOGNISE that in the event of Articles ‧ and ‧ being applied it will be necessary to take care that any measures required of the Italian Government do not prejudice the completion of its programme for economic expansion and for raising the standard of living of the population
Má fhionraíonn aon cheann de na Ballstáit láithreacha cur i bhfeidhm Airteagail ‧ go ‧ de Rialachán (CEE) Uimh. ‧/‧, féadfaidh an Rómáin dul ar iontaoibh na nósanna imeachta atá leagtha síos i mír ‧ i leith na BulgáireIf the application of Articles ‧ to ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ is suspended by any of the present Member States, Romania may resort to the procedures laid down in paragraph ‧ with respect to Bulgaria
D’fhonn a áirithiú go ndéanfaí oibreoirí gnó sna hearnálacha lena mbaineann mar aon leis an bpobal a choimeád ar an eolas faoi na húdaruithe atá i bhfeidhm, ba cheart na substaintí údaraithe a chur ar liosta Comhphobail a chruthóidh an Coimisiún, a ndéanfaidh sé cothabháil air agus a fhoilseoidh séIn order to ensure that both business operators in the sectors concerned and the public are kept informed of the authorisations in force, the authorised substances should be included on a Community list created, maintained and published by the Commission
Ní dhéanfaidh aon ní sna Conarthaí, sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach ná sna Conarthaí agus sna hIonstraimí ag leasú nó ag forlíonadh na gConarthaí sin aon difear d'Airteagal ‧.‧.‧. de Bhunreacht na hÉireann do chur chun feidhme in ÉirinnNothing in the Treaties, or in the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, or in the Treaties or Acts modifying or supplementing those Treaties, shall affect the application in Ireland of Article ‧.‧.‧ of the Constitution of Ireland
aon chainníochtaí a allmhairíodh faoi nósanna imeachta custaim eile, agus déanfar an nós imeachta custaim agus na húsáidí ainmnithe a shainaithint ar leithligh óna chéileany quantities imported under other customs procedures, separately identifying the customs procedure and the designated uses
i gcás phróifíl an leabharlannaí dlí, cuirfidh an bord agallaimh san áireamh, go háirithe, agus gan tosaíochtaí teanga a bheith i gceist, eolas ar leabharlannaíocht mar aon le heolas ar dhlí an AEfor the law librarian profile, the selection board will take particular account of knowledge of librarianship and of EU law, without regard to language preferences
[ Níor roghnaíodh aon chomhad ][ No file selected ]
Ba cheart gurbh é an marc CE an t-aon mharc comhréireachta lena léireofaí go bhfuil an táirge i gcomhréir leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiúThe CE marking should be the only marking of conformity indicating that a product is in conformity with Community harmonisation legislation
Showing page 1. Found 6271 sentences matching phrase "aon-".Found in 0.911 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.