Translations into English:

  • mono-   
    (Prefix  )
     
    one

Other meanings:

 
mono-, uni-
 
homo-

Similar phrases in dictionary Irish English. (15)

aonone; any; o'clock; ; ace
aon chlic amháinsingle click
aon déag; eleven
aon rudanything
aon-adamhach; monatomic
aon-aiseachuniaxial;
aon-fhorchéim
aon-núicléach
aon-núicléatach
d'aon chlic amháinwith one click
d'aon ghuthunanimously; unanimous
d'aon toilunanimous; unanimously
gaol aon le móránone-to-many relationship
níl aon tinteán mar do thinteán féinthere's no place like home;
Níl aon tóin tinn mar do thóin tinn féin

Example sentences with "aon-", translation memory

add example
Féadfaidh na Ballstát athbreithniú a dhéanamh ar údarú aon tráth a mbeidh tásca ann nach bhfuil ceanglas dá dtagraítear in Airteagal ‧ á shásamh a thuilleadhMember States may review an authorisation at any time where there are indications that a requirement referred to in Article ‧ is no longer satisfied
Bunófar an iniúchóireacht ar thaifid agus , más gá , déanfar ar an bhfód í in institiúidí eile an Aontais , in áitreabh aon chomhlachta , aon oifige nó aon ghníomhaireachta a dhéanann bainistíocht ar ioncam nó caiteachas thar ceann an Aontais agus sna Ballstáit , lena náirítear áitreabh aon duine nádúrtha nó dhlítheanaigh a fhaigheann íocaíochtaí ón mbuiséad .The audit shall be based on records and , if necessary , performed on the spot in the other institutions of the Union , on the premises of any body , office or agency which manages revenue or expenditure on behalf of the Union and in the Member States , including on the premises of any natural or legal person in receipt of payments from the budget .
Thar aon rud eile , is iad na Feisirí an Pharlaimint .Parliament , above all else , is the MEPs .
tairgfidh siad seirbhísí ar bhonn neamh-idirdhealaitheach do gach aon úsáideoir gréasáin a dhéanfaidh freastal ar éileamh an mhargaidh; go háirithe, i gcás ina dtairgfidh oibreoir córais GNL nó oibreoir córais stórála an tseirbhís chéanna do chustaiméirí éagsúla, déanfaidh sé amhlaidh de réir téarmaí agus coinníollacha conarthacha coibhéiseachaoffer services on a non-discriminatory basis to all network users that accommodate market demand; in particular, where an LNG or storage system operator offers the same service to different customers, it shall do so under equivalent contractual terms and conditions
2.Tá an tAirteagal seo gan dochar do thriail agusdo phionós aon duine i ngeall ar aon ghníomh nó neamhghníomh a bhí , tráth a dhéanta , coiriúil de réir na bprionsabalginearálta arna n – aithint ag na náisiúin i gcoitinne .4.Insofar as this Charter recognises fundamentalrights as they result from the constitutional traditions common to the Member States , those rights shall be interpreted inharmony with those traditions .
Níor cheart go ligfeadh aon chomhalta foirne do chur i gcrích a thascanna/dá chinnteoireacht meathlú sa mhéid go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr, inter alia, tuirse, carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasaNo crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes
Is é an bunphrionsabal atá ann : má tá tú cáilithe do ghairm ar leith i do thír féin , go bhtuil tú cáilithe an ghairm sin a chleachtadh ¡ n aon tir eile de chuid an AE .The basic principle Is that , if you are qualified to exercise a profession In your home country , you are qualified to exercise the same profession In any other EU country .
2.Féadfaidh aon Bhallstát , trí dhearbhú a dhéanamh tráth sínithe Chonradh Amstardam nó aon tráth eile ina dhiaidh sin , glacadh ledlínse na Cúirte Breithiúnais chun réamhrialuithe a thabhairt maratá sonraithe i mír 1 .2.By a declaration made at the time of signature of the Treaty of Amsterdam or at any time thereafter , any Member State shall be able to accept the jurisdiction of the Court of Justice to give preliminary rulings as specified in paragraph 1 .
Féadfaidh aon dá choiste nó níos mó nó aon dá fhochoiste nó níos mó nithe a thagann faoi réim a n-inniúlachta a bhreithniú go comhpháirteach , ach ní fhéadfaidh siad cinneadh a ghlacadh .Any two or more committees or subcommittees may jointly consider matters falling within their competence , but they may not take a decision .
Táirgí siúinéireachta agus cearpantóireachta, lena n-áirítear painéil cheallacha adhmaid, painéil chóimeáilte urláir, slinnte agus fabhtanna, adhmad (lena n-áirítear stiallacha agus fríosanna d'urláir iontlaise, nach bhfuil cóimeáilte) atá dealbhaithe go leanúnach (teangaithe, eitrithe, céimnithe, seaimféaráilte, V-siúntáilte, feirbthe, múnlaithe, maolaithe nó a leithéid) feadh aon cheann dá imill, dá chinn nó dá éadain, bíodh nó ná bíodh sé plánáilte, greanáilte, nó ceannsiúntáilteBuilders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
Cuirfidh institiúidí eile an Chomhphobail agus na comhlachtai náisiúnta iniúchóireachta nó , mura mbíonn na cumhachtai riachtanacha acu sin , na ranna náisiúnta inniúla , ar aghaidh chuig an gCuírt Iniúchóirí , ama iarraidh sin di , aon doiciméad nó faisnéis ís gá chun a cúram a chomhlíonadh .The other institutions of the Community and the national audit bodies or , if these do not have the necessary powers , the competent national depart ments , shall forward to the Court of Auditors , at its request , any document or information necessary to carry out its task .
Ní choisceann aon ní atá sna Rialacha seo ar an gcoiste freagrach cinneadh a dhéanamh ar shocruithe cuí nós imeachta i gcomhair tharchur tráthúil a mholta i gcásanna práinneacha .Nothing in the Rules prevents the committee responsible from deciding on appropriate procedural arrangements for the timely transmission of its recommendation in urgent cases .
Gheobhaidh an Chomhairle tuairim an Choimisiú in sula ndéanfaidh sí aon bheart ar iarratas ó Bhallstát .The Council shall obtain the opinion of the Commission before taking any action on a request from a Member State .
Déanfa r aon fholúntas a líonadh trí bhreitheamh nua a cheapadh ar feadh tréimhse sé bliana .Any vacancy shall be filled by the appointment of a new judge for a period of six years .
roimh aon chumaisc nó roimh aon fháltais a bheartófar; agusin advance of any intended mergers or acquisitions; and
Tabharfar míniú cuí i gcás aon cheann de na nithe sin a bheith ar iarraidhThe absence of these considerations shall be duly justified
Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in aon díospóid idir an tAontas agus a sheirbhísigh faoi réir na dteorainneacha agus na gcoinníollacha a leagtar síos le Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais agus le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an AontaisThe Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in any dispute between the Union and its servants within the limits and under the conditions laid down in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of other servants of the Union
Níl aon mhíreanna roghnaithe agat. Roghnaigh míreanna chun iad a shábháilNo items selected. Please select items to be able to save them
Tá na Ballstáit ag tnúth le haon tograí a d ' fhéadfadh an Coimisiún a dhéanamh mar aon le haighneachtaí breise ó na Ballstáit maidir le cur chun feidhme an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis a neartú agus a shoiléiriú .The Member States look forward to possible proposal s of the Commission as well as further contributions of Member States with regard to strengthening and clarifying the implementation of the Stability and Growth Pact .
Féadfaidh an t-údarás ceadúnaithe inniúil aon tráth measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú airgeadais aeriompróra Comhphobail ar dheonaigh sé ceadúnas oibríochta dó, tríd an bhfaisnéis chuí a iarraidhThe competent licensing authority may at any time assess the financial performance of a Community air carrier to which it has granted an operating licence by requesting the relevant information
Is é atá i substaint PBT ná aon substaint a chomhlíonann gach ceann de na trí chritéar sna pointí anseo thíosA substance that fulfils all three of the criteria of the points below is a PBT substance
Sna réimsí dá dtagraitear san Airteagal seo , ni foláir don Choimisiún aon iarraidh ó Bhallståt a scrúdú go ndéanfadh an Coimisiún togra don Chomhairle .In the areas referred to in this Article , the Commission shall examine anyrequest mad e by a Member State that it submit a proposal to the Council .
Má tá cearta agat fanacht i dtír , is é sin má chomhlíonann tú na coinníollacha atá luaite thuas , tá aon duine de do chlann atá ina gcónaí sa tir chomh maith i dteideal fanacht ann , fiú amháin tar éis do bháis .If you have the right to stay in another EU country because you meet the conditions set out above , the members of your family who are living in the country also have the right to stay , even after your death .
Beidh dlínse ag an gCúirt Bhreithiúnais in aon díospóid a bhaineann le cúiteamh as damáiste dá dtagraítear i mírThe Court of Justice shall have jurisdiction in any dispute relating to compensation for damage referred to in paragraph
Fairis sin, i gcomhréir leis na prionsabail arna mbunú ag an mBord Gobharnóirí de bhun Airteagal ‧(b), agus nuair is gá sin chun na tionscadail dá bhforáiltear in Airteagal ‧ den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme, socróidh an Bord Stiúrthóirí, ag gníomhú dó trí thromlach cáilithe, téarmaí agus coinníollacha aon oibríochta um maoiniú a bhfuil próifíl riosca shonrach ag gabháil léi agus a mheastar mar sin mar ghníomhaíocht speisialtaFurthermore, in accordance with the principles established by the Board of Governors pursuant to Article ‧(b), and where the implementation of projects provided for in Article ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union so requires, the Board of Directors shall, acting by a qualified majority, lay down the terms and conditions of any financing operation presenting a specific risk profile and thus considered to be a special activity
Showing page 1. Found 12689 sentences matching phrase "aon-".Found in 1.711 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.