Translations into English:

  • Construction Law   

Example sentences with "Zakon o građenju", translation memory

add example
Jedinicama lokalne samouprave ( općine i gradovi ) ostale su male površine zemljišta na kome bi , po zakonu , mogle o snivati pravo građenja koje omogućuje stjecanje građevinske čestice bez kupovine , a pravo građenja se može založiti radi pribavljanja kredita za građenje .Units of local self-government ( municipal communities and towns ) remained with small parcels of land , and according to law , they could establish the building lease that makes possible to purchase a building-plot without buying . Moreover , building lease can be put under the mortgage to procure bank credits for building .
Orgulje rapske katedrale jedan su od najdragocjenijih instrumenata te vrste u Hrvatskoj . Orguljarstvo na tom području pustilo je duboko korijenje , o čemu svjedoče podatci o građenju orgulja u 14 . stoljeću .The Organ in Rab Cathedral is one of the most valuable musical instruments of its kind in all Croatia , where the tradition of building organs goes back to the 14th century .
Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine izvršava se provjera imovinsko- pravnog stanja nekretnine , uz obavezno predočenje izvatka iz zemljišne knjige na ime prodavatelja , kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine , bez tereta , predočenje akta o građenju , uporabne dozvole , te posjedovnog lista .Before closing the Agreement on buying and selling real-estate , a check of the property-rights status of real-estate must be made and the registered land certificate in the name of the seller must be presented as a proof of ownership of the real-estate in question , which is also without burden . Record of the construction , building inspection certificate and the deed of title must be presented as well .
Umjesto da osnivaju pravo građenja , gradovi i općine prodaju građevinsko zemljište i time se lišavaju permanentnog pritjecanja gradske rente za komunalnu infrastrukturu koju bi nositelj prava građenja plaćao mjesečno u iznosu prosječne zakupnine za zemljište ; s druge strane prodajom zemljišta poskupljuje se stambena izgradnja za cijenu zemljišta koja ne bi ušla u troškove izgradnje da je osnovano pravo građenja .Instead of establishing the building lease , towns and municipal communities sell building parcels consequently depriving themselves from permanent inflow of the town rent for communal infrastructure , which should be monthly paid by building lessee in the amount of average land rent ; on the other hand , flat building costs are increased for the price of a sold land parcel , which would not be included in building costs in case of building lease establishment .
Klasteri prijavitelja i projekti koji pokažu dodanu europsku vrijednost te imaju jak potencijal za tržišno dupliciranje se preferiraju . Npr . , inovativni , eko- prijateljski projekti u području recikliranja materijala ( boljeg načina procesuiranja , inovativni reciklažni proizvodi ) , održive zgrade ( inovativni procesi u građenju i proizvodnji ) , procesi u industrijskoj proizvodnji hrane i pića ( smanjenje otpada , recikliranje ) , zeleno poslovanje i pametno kupovanje .Applicant and project clusters which can clearly portray added European value and a strong potential for market replication are preferred such as , for example , innovative , environmentally-friendly recycling projects ( better processing methods , innovative recycled products ) , sustainable buildings ( innovative processes in construction and production ) , processes in the food and beverage production industry ( waste reduction , recycling ) , green operations and smart shopping .
Ukoliko ste se odlučili za pokrov od prirodnog materijala , pokrov koji osigurava optimalnu mikroklimu u Vašem objektu , pokrov koji je na našim prostorima stotinama godina nezamjenjiv u građenju i za koji garantiramo dugogodišnju postojanu kvalitetu .If you have decided on the cover of natural materials , covering that provides an optimal microclimate in your house , cover that in our country for hundreds of years in the construction and indispensable for sustained long-term guarantee quality .
Podaci iz Personalnog arhiva MDC- a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine .Data from the Personal Information Archive can be used for museological purposes to highlight the roles of each individual distinguished museumist in the development of the cultural atmosphere and the preservation of the lasting values of the intangible cultural heritage .
Banka potiče dvije najnovije članice EU na " veća ulaganja i veću učinkovitost u građenju, održavanju i zaštiti ljudskog kapitala na fiskalno održiv način “, te posvećivanje više pažnje sustavima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštiteThe Bank urges the EU 's two newest members to " invest more, and more effectively, in building, maintaining and protecting their human capital pool in a fiscally sustainable manner " and to pay greater attention to their education, health and social protection systems
Dalekovod d. d . Zagreb ide u korak sa tehnologijom i trendovima u području građenja što se očituje kroz sudjelovanje na konferencijama , seminarima i ostalim događanjima vezanim za unapređenje znanja iz područja građenja i opremanja .The Dalekovod company in Zagreb goes a step ahead with technology and trends in the area of construction which is evident through participation at conferences , seminars and other events relating to the advancement of knowledge from the areas of construction and equipment .
Autor drži da je postojala ustavna osnova za prijenos većeg dijela nacionaliziranog građevinskog zemljišta u vlasništvo općina i gradova , u javnom interesu , uz naknadu bivšim vlasnicima nacionaliziranog zemljišta po tržišnim cijenama i da se trajno pravo korištenja koje je razdvajal o zgradu od zemljišta u društvenom vlasništvu moglo pretvoriti u pravo građenja koje bi trajalo dok postoji zgrada ( njemački uzor ) .The author holds that there was a constitutional basis to convey bigger part of nationalized building parcels into the property of municipal communities and towns , in public interest , and to compensate previous owners of nationalized land according to market prices . Furthermore , permanent right to use , which separated a building from a build-up site , could have been transferred into the building lease that would last until existence of a building ( German model ) .
Sofronievska Većina je državnih zakona vezanih uz pravosuđe koji moraju biti prilagođeni pravnim aktima EU već usvojena, uključujući i zakon o neovisnom pravosudnom proračunu, zakon o uredu javnog tužitelja, izmjene krivičnog zakona, zakona o krivičnom postupku i zakona o sudskom postupkuSofronievska Most national laws relating to the judiciary that have to be adjusted to the legal acts of the EU have already been passed, including the law on the independent judiciary budget, the law on the public prosecution office, amendments to the criminal code, the law on criminal procedure and the law on lawsuit court procedure
Sažetak : Knjiga " Projektiranje i građenje željezničkih pruga " namijenjena je u prvom redu studentima Građevinskog fakulteta , kao i inženjerima u praksi koji se bave problematikom projektiranja , građenja i održavanja željezničkih pruga .Summary : The book " Designing and construction of railways " is intended for students of Civil ingineering , but it can be very usefull for builders who are engeged in designing , construction and maintance of railway .
Zakoni koji su predani vladi na odobrenje u ožujku ‧ godine su Zakon o sudovima, Zakon od sudskom vijeću, Zakon o uredu državnog tužitelja i Zakon o vijeću ureda tužiteljaThe laws handed over to the government for approval in March ‧ are the Law for the Courts, the Law for the Justice Council, the Law for the State Prosecutor 's Office and the Law for the Prosecutor 's Office Council
Naglasio sam ono što sam dan ranije rekao i u svojem govoru u Općoj skupštini : da je nezaobilazno pretvoriti Ujedinjene narode iz odraza svijeta kojega više nema , onoga iz vremena završetka Drugoga svjetskog rata , u instrument održavanja i očuvanja mira i stabilnosti , te građenja napretka u svijetu u kojemu živimo danas i u kojemu će živjeti generacije što dolaze .I highlighted what I had said on the previous day in my speech addressed to the General Assembly : there is an unavoidable need to transform the United Nations from a reflection of a world which no longer exists , the world after World War II , to an instrument for the conservation and preservation of peace and stability , and to make progress in the world we live in today , and in which generations to come will live .
U tom je pogledu u okviru istraživanja bilo neophodno kvantificirati mjeru u kojoj pojedini činitelji ( kao što su : prometno opterećenje , klimatski uvjeti, svojstva materija la i njihove promjene , kvaliteta građenja, razina održavanja ) utječu na oštećivanje i ponašanje postojećih cestovnih kolnika .In that respect , it is necessary to quantify , in thescope of this research , to what extent individual factor ( such astraffic load , climatic conditions , material properties and theirmodifications , construction quality , maintenance level ) influencedeterioration and behavior of the existing road pavements .
Položaj u prostoru , zbijene strukture i karakteristične ambijentalne cjeline s ostacima tradicionalnog načina građenja i življenja u primorsko- mediteranskom duhu , odlike su tih naselja , te su mnoga od njih svrstana u nepokretne spomenike kulture .The location , closely built houses and environment features with remnants of the traditional way of building and life in coastal-Mediterranean spirit , are the distinctive traits of these settlements , and many of them have been categorized as immovable cultural monuments .
Tradicija građenja kapelica očuvala se sve do današnjih dana tako su krajem 20 . stoljeća sagrađene kapelica Sv . Stjepana u Vukšin Šipku , kapelica Marije Pomoćnice u Čegljima , te kapelica Sv . Križa na Draganićkoj stanici u spomen na poginule branitelje za vrijeme Domovinskog rata .The tradition of chapel-buliding is still alive , as we can see - by the end of the 20th century the chapel St. Steven in Vukš in Š ipak , the chapel of Marija the Helper in Ceglji and the chapel St. Cross in Draganic-railwaystation - in memory of the defenders , who were killed during the Croatian defense war , were bulit .
Također bi se trebao postići sporazum o usvajanju nekih zakona u međuvremenu-- zakona o proračunu, privatizaciji PTK, zakona o izborima i nekih zakona koji proizlaze iz Ahtisaarijeva paketaAn agreement should also be reached on processing some laws in the interim-- the law on the budget, PTK privatisation, the law on elections and some laws deriving from the Ahtisaari package
Karakteristika projekta jest činjenica kako svaki klijent može u potpunosti sudjelovati u procesu planiranja , građenja i opremanja vila , a što znači utjecati na svaki detalj arhitektonskog planiranja i dizajnerskog opremanja vila završnim materijalima i namještajem , sve kako bi klijent uistinu u konačnici postao vlasnik svojeg mjesta iz snova .The main characteristic of this project is the fact that each client can fully take part in the process of planning , building and equipping the villas , which indicates his authority to decide over every detail of the architectural planning and interior design , equipping the villas with final materials and furniture , circumstances eventually leading for client to become the owner of his dream home .
Sovenski premijer Borut Pahor i hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavili su u zajedničkom istupu pred novinarima da su svi lideri odazivom na konferenciju u kojoj su i države koje imaju međusobne probleme pokazali da se zauzimaju za kulturu dijaloga i građenja , te uspostavu međusobnog povjerenja .Addressing reporters together , Slovenian Prime Minister Borut Pahor and his Croatian counterpart Jadranka Kosor said that by turning up for the conference , which was also attended by countries with outstanding bilateral issues , all leaders had shown that they supported the culture of dialogue and the establishment of mutual trust .
Učestalo reklamiranje njegove kompanije u vodećim poljskim medijima u Wprostu tumače pokušajem građenja imidža kako bi se stvorili temelji za buduće investicije u toj zemlji .The continuous advertisements for his company in leading Polish media has been interpreted by Wprost as an attempt to construct an image in order to create foundations for future investments in the country .
Ciljevi istraživanja : Osnovni je cilj ovoga istraživačkog projekta stvaranje uvjeta zakvalitetno planiranje , projektiranje i građenje natapnih sustava. Ovo je zapravo prva faza razvoja ; iza nje slijedi druga faza, koja se sastoji u izradi idejnih studija i projekata , te zadnjafaza , a to je realizacija , odnosno građenje sustava .Research goals : The basic goal of this research project is to prepare suitable conditions for adequate planning , designing and construction of irrigation systems . This is , actually , the first stage of implementation , followed by the second one , which consists in preparing studies and main designes , and eventually the implementation , i. e. the construction of the system .
To uključuje usvajanje Zakona o popisu stanovništva, usvajanje Zakona o državnoj pomoći, usklađivanje Ustava BiH s Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i usvajanje Zakona o transportu štetnih tvariThese involve the adoption of the Law on the Census of Population, adoption of the Law on State Aid, harmonisation of the BiH Constitution with the European Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and adoption of the Law on Transport of Harmful Matters
Na [ političare ] čekaju i europski zakoni poput Zakona o popisu stanovništva, Zakona o državnoj imovini i Zakona o vladinoj pomoći ", izjavio je za SETimes Ivica Ćavar, predstavnik Centra civilnih inicijativaAwaiting [ the politicians ] are also European laws such as the Law on Census, the Law on State Property and the Law on Government Assistance, " Centre for Civil Initiatives representative Ivica Cavar told SETimes
Sukladno članku 52 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru NN 91/ 10 , a koji Zakon je stupio na snagu 01. 08. 2010 . godine , trgovačka društva u kojima članovi društva nisu upisani u registar , a u smislu ovoga Zakona se članovi društva upisuju u registar , dužna su najkasnije do 31 . listopada 2010 . podnijeti registarskom sudu prijavu za upis članova društva s propisanim podacima .In accordance with Article 52 , Law on Amendments to the Law on Court Register NN 91/ 10 , and that law came into force on 01.08.2010 . the companies in which members are not registered in the Court register are required to submit a registration application by 31st October 2010.
Showing page 1. Found 584266 sentences matching phrase "Zakon o građenju".Found in 61.923 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.