Translations into English:

  • physical therapy   
  • physiotherapy   
    (noun   )

Example sentences with "fizikalna terapija", translation memory

add example
Zdravstvene usluge ambulantne fizikalne terapije pružamo na našoj adresi , Koturaška 71 , prizemno , u blizini Ciboninog tornja .Health services of the dispensary physical therapy is offered at our address in Koturaš ka street 71 , on the ground floor , in the near by of the Draž en Petrović square ( Cibona tower ) .
U ustanovi provodimo prve i kontrolne preglede , te fizikalnu terapiju u koju spadaju elektroterapija ( magnetoterapija , terapija laserom , terapija ultrazvukom , dijadinamske struje , interferentne struje , ultrapodražajne struje , TENS ) , termoterapija ( terapija toplinom ) , svjetlosna terapija ( solux ) , kineziterapija ( terapija pokretom ) i manualna terapija ( ruč ne neagresivne tehnike mobilizacije mekih tkiva i zglobova ) .In MEDEOR INSTITUTION we conduct the first as well as the control examinations and physical therapy which consist of : electrotherapy ( magnetic therapy , laser therapy , ultrasound therapy , the therapy of dia- dinamic current , interferential current , the ultra stimulation current , TENS ) , thermo therapy ( heat therapy ) , light therapy ( Solux ) , kinesitherapy ( the movement therapy ) and manual therapy ( the non aggressive techniques of mobilization of soft tissue and joint by hands ) .
Fizikalna terapijaPhysical therapy
Ovdje Vas želimo pobliže upoznati sa svim uslugama u ordinaciji fizikalne terapije .Here we want to introduce the services of our physical therapy dispensary .
Moraš čuvati to koljeno par tjedana, fizikalna terapija, a dat ću ti i neke lijekoveSo, you' re going to have to stay off that knee for a couple of weeks, physical therapy, and I' il put you on some anti- inflammatories
U odjelu fizikalne terapije obavljaju se sve fizioterapeutske procedure iz kineze , elektro i hidroterapije , a u ljetnim mjesecima na operativnom dijelu plaće provodi se hidroterapija morskom vodom .The department of physical therapy are performed all the procedures from Chinese Physiotherapy , hydrotherapy , electrical and , in the summer months , the operational part of the salaries of hydrotherapy is carried out sea water .
Poznavanje fizikalno- kemijskih svojstava odloženog otpada bitni su pri planiranju , projektiranju i realizaciji sanacije neuređenog odlagališta .Knowledge of physical and chemical properties of waste is important during planning , designing and implementing landfill remediation .
Drugim riječima , ne treba slijediti ona fizikalna načela i tehnička rješenja koja se zasnivaju na mehanički više ili manje složenim plutajućim posrtojenjima , budući su ona izložena vrlo vjerojatnom uništenju .In other words , the phisical principles and tehnical solutions based on more or less mechanically complex constructions should be avoided since they would be most probably exposed to destruction .
Razmatra se formalno- logička i fizikalna realizacija kvantnog računala .Possible realisations of quantum computers will be given .
- Ispitati fizikalna svojstva interkalarnih tankih slojeva te utvrditi njihovu moguću upoterbu kao elektroda za neke tipove galvanskih čelija .-Investigation of physical properties of intercalary thin films and determination of their possible use in terms of electrodes for some types of galvanic cells .
Fizikalno postavljeni ciljevi i ograničenja su transformirani u objekte i kaznene funkcije te su optimirani .Physical design goals and constrains were transformed into the objective and penalty functions and then optimized .
Po njegovim rukama možemo reći da nije bio fizikalni radnik, možda je bio službenikFor the state of the hands, we can say that he/she was not a worker, but a soft subject, maybe a clergyman?
Ortopedija , reumatologija fizikalna medicina - kvantitativna i kvalitativna procjena i objektivizacija stanja sustava šake , prije , za vrijeme i poslije terapijskog tretmana .Orthopedics , rheumatology of physical medicines - quantitative and qualitative estimates and objectifications of states of a system of fist , before , during and the after therapeutic treatment .
Fizikalna , termodinamička i električka ograničenja u razvoju čipova .Physical , electrical and thermal limitations in chip down-scaling .
Ispitivanje prirodnog starenja polimernih materijala glede korekcije postojećeg sastava kao i izradu novih formulacija polimerne smjese za dobijanje proizvoda sa poboljšanim fizikalno- kemijskim svojstvima .Research of natural aging of polymers aiming to corrections of the existing compositions and to work-out of new formulations of polymer mixtures for acquiring new products with improved physical and chemical properties .
Također , žele se odrediti fizikalni parametri karakteristični za površine Cu i Cu- legura kao i drugih metala i oksidnih filmova u odnosu na njihova volumna svojstva .Also , it has been planned to determine the physical parameters characteristic for surfaces of Cu and Cu-alloys and other metals and oxide films relative to their volume properties .
Fizikalnu terapiju treba početi već tijekom procesa cijeljenja ligamenata i čahure i to laganim razgibavanjem čime se postiže bolja kvaliteta novonastalog vezivnog tkiva .Physical therapy should begin during the process of ligamenat healing and with gentle stretching , which achieves a better quality of new connective tissue .
Jedno od temeljnih pitanja u tom području nanomagnetizma je fizikalni mehanizam dinamike orijentacije magnetizacije malih monodomenskih čestica na niskim temperaturama ( termički pobuđen superparamagnetizam ili tuneliranje ) , pri čemu će se kao eksperimentalna proba koristiti temperaturna ovisnost gigantskog magnetootpora .One of the fundamental issue in nanomagnetism is the physical origin for the dynamics of the orientation of the magnetisation of small monodomain particles at very low temperatures : whether it is due to the thermally activated superparamagnetism or to the tunnel effect . This dynamics will be studied by investigating the temperature dependence of the giant magnetoresistance .
Opis predmeta : Fizikalna svojstva buke i vibracija , te njihova specifikacija . Psihoakustički kriteriji buke .Course description : Physical Characteristics of noise and vibration , and their specification . Psychoacoustics perceptions of noise .
Ključne riječi : Sirova i učinjena koža , morfohistološka građa , fizikalno- kemijska svojstva , stereološke metode , domaće životinje .Keywords : Raw and tanned leather , morphohistological construction , physicochemical properties , stereological methods , domestic animals .
Fizikalna svojstva i područje ultrazvuka .Physical characteristics and domain of ultrasound .
U dinamičkoj metodi nestacionarnog nepokretnog sloja ispitivani su anionaktivni i neionogeni tenzidi , a rezultati su praćeni fizikalno- kemijskim metodama ( mjerenjem napetosti površine, vodljivosti , pH otopine ) .In a dynamic method of unstationar immobile layer anion-active and non-ionic tensides were investigated . The results were followed by physical-chemical methods ( surface tension , electrical conductivity and pH values measurements of solutions ) .
Sažetak : Ispitivana su fizikalna svojstva i fotoelektrokemijsko ponašanje granice faza Cu2O/ elektrolit .Summary : Physical properties and photoelectrochemical behaviour of the phase boundary betweenthe Cu2O and liquid have been investigated .
Fizikalni eksperiment će biti istraživanje feroelektričnog faznog prijelaza triglicin - sulfata do kojeg dolazi radi pomicanja vodikovih atoma u kristalnoj strukturi , dok će se u kemijskom eksperimentu pokušati identificirati nepoznati spoj pomoću njegovog NMR spektra .The physical experiment will be to investigate the ferroelectric phase transition of triglycine sulfate which is due to hydrogen atoms in the crystal structure , while in the chemical experiment we will try to identify an unknown compound based on the NMR spectrum it produces .
Sustavno će se raditi na kvantnim grupama i izučavati fizikalna relevantnost anyona i quona .Work on the application of quantum groups in physics will be continued , and the physical relevance of anyons and quons will be studied .
Showing page 1. Found 388 sentences matching phrase "fizikalna terapija".Found in 0.701 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.