Translations into English:

  • physical therapy   
  • physiotherapy   
    (noun   )

Example sentences with "fizikalna terapija", translation memory

add example
Ovdje Vas želimo pobliže upoznati sa svim uslugama u ordinaciji fizikalne terapije .Here we want to introduce the services of our physical therapy dispensary .
U odjelu fizikalne terapije obavljaju se sve fizioterapeutske procedure iz kineze , elektro i hidroterapije , a u ljetnim mjesecima na operativnom dijelu plaće provodi se hidroterapija morskom vodom .The department of physical therapy are performed all the procedures from Chinese Physiotherapy , hydrotherapy , electrical and , in the summer months , the operational part of the salaries of hydrotherapy is carried out sea water .
U ustanovi provodimo prve i kontrolne preglede , te fizikalnu terapiju u koju spadaju elektroterapija ( magnetoterapija , terapija laserom , terapija ultrazvukom , dijadinamske struje , interferentne struje , ultrapodražajne struje , TENS ) , termoterapija ( terapija toplinom ) , svjetlosna terapija ( solux ) , kineziterapija ( terapija pokretom ) i manualna terapija ( ruč ne neagresivne tehnike mobilizacije mekih tkiva i zglobova ) .In MEDEOR INSTITUTION we conduct the first as well as the control examinations and physical therapy which consist of : electrotherapy ( magnetic therapy , laser therapy , ultrasound therapy , the therapy of dia- dinamic current , interferential current , the ultra stimulation current , TENS ) , thermo therapy ( heat therapy ) , light therapy ( Solux ) , kinesitherapy ( the movement therapy ) and manual therapy ( the non aggressive techniques of mobilization of soft tissue and joint by hands ) .
Moraš čuvati to koljeno par tjedana, fizikalna terapija, a dat ću ti i neke lijekoveSo, you' re going to have to stay off that knee for a couple of weeks, physical therapy, and I' il put you on some anti- inflammatories
Zdravstvene usluge ambulantne fizikalne terapije pružamo na našoj adresi , Koturaška 71 , prizemno , u blizini Ciboninog tornja .Health services of the dispensary physical therapy is offered at our address in Koturaš ka street 71 , on the ground floor , in the near by of the Draž en Petrović square ( Cibona tower ) .
Fizikalna terapijaPhysical therapy
U dinamičkoj metodi nestacionarnog nepokretnog sloja ispitivani su anionaktivni i neionogeni tenzidi , a rezultati su praćeni fizikalno- kemijskim metodama ( mjerenjem napetosti površine, vodljivosti , pH otopine ) .In a dynamic method of unstationar immobile layer anion-active and non-ionic tensides were investigated . The results were followed by physical-chemical methods ( surface tension , electrical conductivity and pH values measurements of solutions ) .
Cilj ovog projekta je konstrukcija potpuno funkcionalnog NMR spektrometra za vodik ( protone ) i iskoristiti ga za jedan fizikalni i jedan kemijski eksperiment .The aim of this project is to construct a fully operational NMR spectrometer for hydrogen ( protons ) and use it for one physical and one chemical experiment .
Fizikalni procesi opisani su parcijalnom diferencijalnom jednadžbom , koja je rješavana metodom konačnih elemenata u prostornoj domeni , odnosno metodom konačnih razlika u vremenskoj domeni , za osnosimetričan problem .Physical processes are described using the partial differential equation solved through the finite-element method in space domain and through the finite difference method in time domain , for the axial-symmetrical problem .
Visoke ljetne temperature mogu izazvati određene kemijsko- fizikalne promjene u akumulatorima što može smanjiti njihov kapacitet , a to posebno dolazi do izražaja kad temperature postanu niske .High summer temperatures can cause certain chemical-physical changes in batteries which could reduce their capacity , especially noticed when temperatures are low .
Fizikalne osove trenja , vrste trenja , modeliranje trenja .Basics of fisical friction , type of friction , modeling of friction .
Kad je riječ o okolini , kakvo je bilo fizikalno stanje atmosfere navedenog dana , gustoća zraka , temperatura , je li puhao vjetar , je li helikopter bio čuvan na mjestu polijetanja , je li u njega netko ulazio dok je bio na zemlji , kako je okolina utjecala na ishod ?When it comes to the environmental conditions , what was the physical state of the atmosphere on the day in question , the air density , temperature , was their a wind blowing , was the helicopter guarded at the takeoff location , did anybody enter it while it was on the ground , how did the environmental conditions affect the outcome ?
Fizikalna , termodinamička i električka ograničenja u razvoju čipova .Physical , electrical and thermal limitations in chip down-scaling .
Osim toga , ispitao bi se i utjecaj različitih temperatura i tlakova , te vlažnosti na fizikalno- kemijska i organoleptička svojstva dobivenih ekstrudata .The effect of different temperatures , pressures and humidity on the phisico-chemical and organ oleptic properties of the given extrudates will be investigated .
Ovisno o vrsti učinjenog zahvata , pacijenti će trebati fizikalnu terapiju kako bi postigli zadovoljavajuću funkciju ramena i ruke .Depending on the surgical procedure , some patients will need physical therapy to regain an acceptable function of the neck , shoulder and hand .
Fizikalni procesi opisani su parcijalnom diferencijalnom jednadžbom , koja je rješavana metodom konačnih elemenata u prostornoj domeni , odnosno metodom konačnih razlika u vremenskoj domeni , za osno - simetričan problem .Physical processes are described using the partial differential equation solved through the finite element method in spatial domain and using finite difference method in time domain , for the axi-symetric problem .
Ciljevi istraživanja : Osnovni cilj istraživanja je : - smanjiti na mogući minimum antropogeno zbijanje tla strojevima ; - održati i poboljšati fizikalno- kemijska i biološka svojstvatla, kao supstrata( naročito rizosfere ) za uzgoj ratarskih usjeva ; - utrošak energije i ljudskog rada svesti na minimum, primjenomtzv. integralne tehnike .Research goals : Essential goal of project is : -reduce to possible minimum compaction of soil by tractor wheels and tillage implements ; -sustain or even improve soil properties(especially rhizosphera)as medium for arable crops growth ; -reduce soil tillage energy and labour requirement to a acceptable minimum using integral technique .
Ispitivianjem funkcionalne sposobnosti fagocita u kontroliranim uvjetima doprinijet će boljem razumijevanju uloge fagocita u transportu , depoziciji , klirensu, retenciji i redistribuciji fagocitiranih čestica , a time bi se znač ajno rasvijetlila mehaničko- iritativna i fizikalno- kemijska teorija nastanka mineralnim prašinama uzrokovanih bolesti .The investigation of the functional ability of phagocytes under the controlled experimental conditions will contribute to better understanding of the role of the phagocytes in the transport , deposition , clearance , retention and redistribution of phagocyted particles , thereby throwing significant light on the mechanical-irritative and physical-chemical theory on the occurrence of mineral dust related diseases .
Ključne riječi : Sirova i učinjena koža , morfohistološka građa , fizikalno- kemijska svojstva , stereološke metode , domaće životinje .Keywords : Raw and tanned leather , morphohistological construction , physicochemical properties , stereological methods , domestic animals .
Ciljevi istraživanja : Istraživanje miješanih metalnih oksida spinelne , perovskitne iligranatne strukture treba proširiti naše znanje o utjecajupostupaka sinteze tih oksida na njihova kemijska , fizikalna istrukturna svojstva .Research goals : Investigation of the mixed metal oxides of spinel , perovskite or garnet structure should expand our knowledge about influence of preparation procedure on their chemical , physical and structural properties .
Fizikalna svojstva buke i vibracija , te njihova specifikacija . Psihoakustički kriteriji buke .Physical Characteristics of noise and vibration , and their specification . Psychoacoustics perceptions of noise .
Uključujući se u međunarodne aktivnosti kojima je cilj obilježavanje Svjetske godine fizike 2005 . , Hrvatsko fizikalno društvo priprema realizaciju šest projekata .The Croatian Physical Society is preparing the realization of six projects to take part in the international activities which highlight the World Year of Physics 2005.
Krajem 1995 . godine izvršen je jedan od opsežnijih radova na uzorcima volumena 1 m 3 , a starosti između 2 i 25 godina s ciljem utvrđivanja morfološkog sastava i fizikalno- kemijskih svojstava odloženih otpadaka .At the end of 1995 of one the more extensive investigation work was done on the samples of 1 m3 volume and of the age of between 2 and 25 years . With the aim of determining the morphological content , physical and chemical properties of the disposed waste .
Obavljajući DDD mjere koristimo mehaničke , fizikalne ili kemijske načine zaštite .Carrying out these so called DDD-measures , we use mechanic , physical and chemical ways of protection .
Sažetak : Ispitivana su fizikalna svojstva i fotoelektrokemijsko ponašanje granice faza Cu2O/ elektrolit .Summary : Physical properties and photoelectrochemical behaviour of the phase boundary betweenthe Cu2O and liquid have been investigated .
Showing page 1. Found 388 sentences matching phrase "fizikalna terapija".Found in 0.602 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.