Translations into English:

  • language tools   

Example sentences with "jezični alati", translation memory

add example
S obzirom da takvi sustavi već postoje unutar EU i imaju praktičnu primjenu za stanovit broj službenih jezika EU , potrebno je takve resurse i alate izgraditi i za prevođenje hrvatskoga ( najprije za smjer eng- hrv , a zatim obrnuto kao i za druge jezične parove ) .Having in mind that such systems already exist in EU and that they have been used on the daily basis for a number of official EU languages , it is certainly necessary to build such resources and tools for Croatian ( eng-hrv as a first choice , then hrv-eng , and later possibly for other language pairs ) .
Alati podataka dostupni su samo dok je tekst odabran ili dok desnom tipkom miša kliknete riječ. Ukoliko alati podatak nisu ponuđeni iako je tekst odabran, potrebno ih je instalirati. Neki od alata podataka dio su KOffice paketa. This is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it hereData tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice package
Mislim da raste broj ljudi koji imaju tu čežnju vratiti se u kontakt s prirodom, s biljkama, sa životinjama, i koji znaju da postoji šamanski način kako to postići i da zapravo ti alati, ti psihoaktivni alati, za biljke poput ayahuasce su pravi direktan način da se to napraviI think there is a growing number of people who feel this desire to get back in touch with nature with plants, with animals and who know that through the shamanic path, there is way of doing this and that actually these tools, these psychoactive tools, plants like Ayahuasca is a very direct way of doing this
Sažetak : U članku se prezentiraju rezultati obrade postupkom deformacije , kao što su štance za limove , alati za kovanje i dr . Težište istraživanja je trajnost alata bez i sa prevlakom od TiN i primjenjenom tehnologijom PVD . Pri tome se variraju bitni parametri oplemenjivanja alata kako bi se postigli bolji rezultati u proizvodnim uvjetima .Summary : The paper deals with the results of the sheet metal treatment by distorsion such as stamping machines for sheet metals , forging tools , etc. The purpose of the investigation is the tool durability with or without TiN coating and the applied technology PVD . Essential parameters of tool ennobling are varied in order to achieve better results in production conditions .
Izradom ribarskih alata počeo sam se baviti od 1980 . godine , a izradom izvornih suvenira aktivnije prije 10- ak godina s osnovnim ciljem da se sačuvaju od propadanja i zaborava tradicijski običaji ovog kraja te ribarski alati kojima su se mještani Posavine stoljećima koristili u ribolovu .In 1980 I have started with the fishing tools manufacture while producing authentic souvenirs more serious the last ten years with a main goal to embalm traditions and customs of this region and to preserve fishing tools used by inhabitants of Posavina during the past centuries .
HELIDO alati kombinacija su prednosti HELIMILL ( helikoidna rezna oštrica i pozitivni nagib ) i MILL2000 ( čvrsta konstrukcija ) grupe alata i najpogodniji su za glodanje u teškim uvjeti ma .The HELIDO family combines the most advantageous features of both the HELIMILL ( helical cutting edge and positive rake angle ) and the MILL2000 ( strong construction ) , which are the most suitable for heavy milling applications .
Sigurnosni stručnjaci su otkrili da su mnogi alati koje koriste računalni kriminalci puni nedostataka i ranjivosti . Iskorištavanje tih nedostataka moglo bi omogućiti okretanje alata za napade protiv onih koji ih upotrebljavaju , budući da se mogu iskoristiti za i dentifikaciju napadača i pokretanje protunapada .Security experts have found that many of the tools used by cyber criminals are riddled with bugs and vulnerabilities . Exploiting these bugs might mean that the attack tools can be turned against those using them because they can be used to identify attacker and launch a counter-attack .
Zbog najnaprednije tehnologije proizvodnje , izvrsnih kvaliteta , jedinstvenog lomača strugotine , pozitivne rezne oštrice , ovi alati pokazuju iznimnu izdržljivost , uz male sile rezanja i dugi vijek trajanja alata .Due to the most advanced production technology , excellent grade combinations , unique chip deflector and positive cutting angles , the new family features high durability , low cutting forces and excellent tool life .
Alat za lov kanjca su povrazi , a drugi alati rijetko .The fishing method used mostly is tended line , as per other methods , these are rarely used .
Bosch bežični alati stalno dodaju nove funkcionalnosti , npr . „ Powerlight ” dodatak za rad u mačnim područjima ; LED žaruljice koje pokazuju smjer okretanja alata i stupanj punjenja baterije ; a svojim ergonomičnim oblikom i Softgrip drškom dobro leži u ruci .Cordless devices from Bosch keep providing new extra functions : For instance the " Powerlight " for work in dark areas . LEDs show the rotational direction and charge level . With its especially ergonomic form and Softgrip coating , cordless devices from Bosch are also very kind to your hands .
Austrijski haker Peter Kleissner objavio je kako je kreirao alat pod nazivom „ AV Tracker ” koji bi autori virusa mogli iskoristiti za stvaranje programa koje će antivirusni alati teže detektirati .Austrian hacker Peter Kleissner published that he created tool called “ AV Tracker” that virus writers could use to make more programs that will be more undetectable by anti-virus tools .
Austrijski haker Peter Kleissner objavio je kako je kreirao alat pod nazivom „ AV Tracker ” koji bi autori virusa mogli iskoristiti za stvaranje programa koje će antivirusni alati teže detektirati . ...Austrian hacker Peter Kleissner published that he created tool called “ AV Tracker” that virus writers could use to make more programs that will be more undetectable by anti-virus tools ... .
Alati su bili korišteni, daske su bile rezane,linija između čovjeka i drveta je izblijedjelaTool were used, boards were cut, the line between man and wood was blurred
Takvi alati omogućavaju da na jednom mjestu imamo uvid u potpunu software i hardware konfiguraciju fizičkih i virtualnih servera , računala i mobilnih uređaja te da se s jednog mjesta upravlja cijelim životnim vijekom računala uključujući instalaciju OS- a , imagea , nadogradnju operativnog sistema , patch management , instalaciju softwarea , izradu velikog broja hardware i software izvještaja i kontrolu klijenata , nezavisno o lokaciji na kojoj se nalazi .Such tools allow that one place we have access to a complete software and hardware configuration of physical and virtual servers , PC-s and mobile devices , and that from one place is managed trough the entire life-cycle of computer including the installation of operating system , image , upgrade of the operating system , patch management , software installation , production of large number of hardware and software reports and the control of clients , regardless of the location at which it is situated .
Razvojem odgovarajućih optimalnih metoda i kodiranj em programskih paketa za svaku od pojedinih aktivnosti pogonskog planiranja dobivaju se softverski alati , čijom primjenom se mogu izračunati minimalni ukupni troškovi , odnosno odrediti najbolji učinci pojedinih mjera na rad elektroenergetske distribucijske mreže .Software tools are developed by developing adequate optimal methods and coding program packages for each individual operational planning activity . Their application allows the calculation of minimal total costs , i. e. the valuation of optimum effects of individual measures on the performance of electricity networks .
SharePoint poslovne aplikacije Aplikativna rješenja Data Warehousing i Business Intelligence E- commerce Custom Modeliranje procesa RFID i WIFI rješenja Centralizirana pohrana podataka Mobilne Aplikacije Komunikacijska rješenja Poslovna rješenja Rješenja za nadzor i upravljanje mrežom Sigurnosna rješenja Sistem integracijska rješenja Rješenja tehničke zaštite Alati za modeliranje i upravljanje softverskim projektima POTREBA ( Zašto bi netko htio imati ovakvo rješenje ? ) Jedan od najtežih zadataka IT odjela u enterprise organizacijama je povezivanje različitih segmenata informacijske tehnologije ( mreže , aplikacija , baza podataka ) s poslovnim ciljevima , procesima i zahtjevima .Sharepoint Business Applications Applicative Solutions Application Mobilization Centralized Database Solutions Customized Solutions Data Warehousing and Business Intelligence E-Commerce Process Modeling RFID/ WIFI Solutions Communication Solutions Business Solutions Network Control and Management Systems Security Solutions System Integration Solutions Technical Protection Solutions Software Project Modeling and Management Tools NEED ( Why would anyone need to have this solution ? ) One of the most difficult tasks of IT Departments in enterprise organizations is to establish a link between different IT segments ( network , applications , databases ) and business objectives , processes and requirements .
Kriteriji i alati za planiranje .The planning criteria and planning tools .
Bosch profesionalni alati jamče učinak najviše svjetske kvalitete .Bosch Power Tools guarantee world-class performance .
U ponudi su alati promjera 40- 250 mm .The tools are available in a diameter range of 40-250 mm .
Detaljnije se obrađuje programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava , korištenje regularnih izraza , te temeljni Unix alati . Studenti se upoznaju i s osnovama programskih jezika Perl i P ython .The topics include shell programming , regular expressions , Unix tools , and basics of Perl and Python programming .
Stoji i to da je ta tvrtka povezana s tvrtkom " Alati Schlumberger "... iz Louisiane koja snabdijeva oružjem Ferrieja i njegove KubanceIt also says this company is linked to the Schlumberger Tool Company...... in Louisiana, which provided arms to David Ferrie and his Cubans
Za modeliranje su se koristili softverski alati SIMFACTORY II. 5 i VS7 .Software packages SIMFACTORY II.5 and VS7 were used for modelling .
Postoje raznovrsni alati za nadzor informatičkih sustava počevši od osnovnog nadzora hardvera , široke palete operacijskih sustava i podsustava do nadzora samih aplikacija .There are various tools for monitoring IT systems , starting from the basic control of hardware , a wide range of operating systems and subsystems to control the application themselves .
Alati za EPSON InkJet pisačeEPSON InkJet Printer Utilities
Ti računalni alati omogućuju osobi koja ima ograničene pokrete rukom ili možda i nema ruku , da uspješno sudjeluje u rješavanju obveza kod kuće i na poslu .These computer tools enable people with limited hand mobility or even without hands to successfully fulfil their obligations and tasks both at home and work .
Showing page 1. Found 820 sentences matching phrase "jezični alati".Found in 4.619 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.