Translations into English:

  • boot partition   
     
    The partition that contains the Windows operating system and its support files. The boot partition can be, but does not have to be, the same as the system partition.

Example sentences with "particija s koje se pokreće sustav", translation memory

add example
Razvijen je i zlonamjerni program , zvan Stuxnet , koji se pokreće automatski pri korištenju zaraženog USB uređaja . Digitalni certifikat , povezan s legitimnom tvrtkom Realtek Semiconductor , koji se koristio za potpisivanje komponenata zlonamjernog programa , povučen je prošli tjedan .Malware called Stuxnet , which executes automatically if user use an infected USB stick , has already been developed . The digital certificate , assigned to legitimate company Realtek Semiconductor , used to sign the malware components was revoked last week .
Stoga matematička složenost problema ( nalaženje svih svojstava sustava Sa koji se nalazi u interakciji s potencijalno ogromnim sustavom Sb ) nije znatno veća od matematičke složenos ti potrebne za rješavanje izoliranog sustava Sa ( bez interakcije sa sustavom Sb ) .Therefore , mathematical complexity of the problem ( finding all properties of the system Sa subject to the interaction with the potentially huge system Sb ) is essentially the same as mathematical complexity required for the solution of the system Sa alone ( without interaction with the system Sb ) .
Ukoliko ne postoje uvjeti za ovakav vid provjere , provjera rezultata provodi se laboratorijskom ispitivanjima. Važnost predloženog istraživanja: Važnost predloženog istraživanja je u tome da bi se u nacionalnim uvjetima mogli provjeravati već postojeći konstrukcijski sustavi za koje do sada ne postoje metode za procjenu njihove pouzdanosti . S druge strane , predloženo istraživanje omogućit će i razvoj novih konstrukcijskih sustava , koji nisu na današnjem tržištu .The importance of proposed research : The importance of proposed research lies in the fact that on a national scope , and in the appropriate conditions , the existing structural systems could be verified , for which no reliability evaluation methods currently exist . The proposed research will on the other hand enable the development of new structural systems not yet present in today ' s market .
Novi program pretražuje računalne komponente koje zapravo stvaraju virtualni prostor koji odjeljuje različite sustave ( eng . hypervisors ) kako bi otkrio zlonamjerne programe i viruse . Trenutne metode detekcije zlonamjernih programa u cloud sustavima susreću se s problemom jer obično alarmiraju zlonamjerni program da se obavlja provjera .New software looks for malware and viruses in software components that actually create the virtual workspace that separates different systems hypervisors . The current methods of checking for malware in cloud-based system encounter problems because the software alerts the malware that a check is coming .
- Prijatelji životinja objavili su rezultate izvješća Europske komisije o radu hrvatskih klaonica , čija je svrha bila procjena sustava kontrole i nadzora da se meso koje se izvozi u EU dobiva od životinja koje su ubijene pod uvjetima koji jamče humani tretman barem u skladu s onim propisanim Direktivom 93/ 119/ EC . Dobiveno izvješće opisuje velike nepravilnosti u radu hrvatskih klaonica u kojima se životinje brutalno ubijaju , a ovakvim odstupanjima ne dobivaju niti minimum zaštite pri klanju – pravilno omamljivanje .- Animal Friends Croatia announced findings of the European Commission about illegal practice in Croatian slaughterhouses , whose objective was to evaluate control systems which have been put in place to ensure that meat exported to the EU is obtained from animals which have been slaughtered under conditions which offer guarantees of humane treatment at least equivalent to those provided in Council Directive 93/ 119/ EC . The report acknowledged big shortcomings in slaughterhouses in which animals have been brutally slaughtered , and not receiving the minimum of protection during slaughter � adequate stunning .
Njegovom provedbom unaprijedit će se životni uvjeti i socijalna integracija nekih skupina u toj balkanskoj zemlji koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju: romske zajednice, djece koja su izložena visokom riziku, mladih preko ‧ godine koji napuštaju državni sustav zaštite djece, te osobe s posebnim potrebamaIts implementation will improve the living conditions and social inclusion of some of the Balkan nation 's most disadvantaged groups: the Roma community, children at high risk, youth over ‧ leaving the state child protection system and people with disabilities
Zamjenski prostor je je virtualna memorija koja je raspoloživa sustavu. Bit će upotrebljavan na zahtjev i omogućen je putem jedne ili više zamjenskih particija ili zamjenskih datotekaThe swap space is the virtual memory available to the system. It will be used on demand and is provided through one or more swap partitions and/or swap files
U skladu s navedenim , dva su glavna cilja projekta : a ) u fundamentalno- teorijskom smislu ispitat će se međuodnosi varijabli koji određuju profesionalni identitet učitelja te će se pratiti promjene pojedinih komponenti profesionalnog identiteta tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva ; b ) u razvojno- primijenjenom smislu provjerit će se u kojoj je mjeri naš sustav obrazovanja učitelja utemeljen na pretpostavkama socijalnog konstruktivizma , s posebnim naglaskom na školskoj praksi tijekom studija i pripravništvu .Furthermore , initial education and induction are emphasized as crucial for acquiring basic teaching competences and for the development of professional identity . The goal of the proposed project is twofold : a ) theoretical goal focuses on examination of interrelations between variables determining teachers’ professional identity , as well as on identifying changes in these variables during initial education and induction ; b ) applied aspect of the project examines whether the current Croatian teacher education system is based upon the social constructivist approach , with the special emphasis on school practice and induction period .
Sažetak : U članku se upućuje na odrednice istraživanja po uzoru na sustave i modele koji se koriste u " Handwoerterbuch der musikalischen Terminologie " H. H . Eggebrechta s obzirom na istraživanje povijesti pojmova koje se na hrvatskom jeziku do sada nikada nije provodilo .Summary : Some suggestions on the researches are given on the basis of the experiences in the " Handwoerterbuch der musikalischen Terminologie " by H. H. Eggebrecht where the special accent is given to the history of terms , what is not always possible with Croatian musical terms .
Među zaprekama s kojima se žene sučeljavaju, navode nevladine udruge, nepostojanje je nacionalnih strategija za napredak žena, obrazovni sustav u kojem još uvijek vlada spolna neravnopravnost, neprovedba zakona kojima se štite prava žena i razvojna politika kojom se ne uzima u obzir jednakost spolovaThe obstacles for women, according to the NGO, include the lack of national strategies for the advancement of women, the still gender-segregated education system, the absence of the implementation of laws the advocate for women 's rights and developmental policies that do not take gender equality into account
U matematičkoj se formulaciji gornji problemi svodi na točan kvantni opis malog kvantnog sustava Sa koji interagira s potencijalno beskonačnim poznatim kvantnim sustavom Sb . U tu svrhu razvijen je novi matematički pristup za točan opis takovih sustava [ 1, 2 ] .In mathematical terms , above problems reduce to an exact quantum description of a small quantum system Sa that interacts with a potentially infinite but known quantum system Sa . A new mathematical approach for the exact quantum treatment of such systems was developed [ 1,2 ] .
Kao jedna od mogućnosti BI sustava , sposobnost organizacije da automatizira i prepusti standardne operativne postupke na brigu računalnom sustavu , osigurava oslobađanje mnogih ljudskih resursa od svakodnevnih poslova koji se , uz razvoj odgovarajućeg sustava , uniformiraju i definiraju skupom pravila i procedura s točno utvrđenim redoslijedom procesa te njihovih ulaza i izlaza .One of the advantages that BI system offers is automatisation and forwarding some standard operative decisions to the computer system , providing the employees more free time for other business assignments .
Sustav za nadzor pomorskog prometa i komunikaciju s brodovima sastoji se od elektroničke pomorske karte ( ECDIS ) na koju su integrirani podaci sa radarskog sustava za područje Riječkog zaljeva i sustava za automatsku identifikaciju brodova ( AIS ) .The Vessel Traffic Management and Communication System consists of electronic sea chart ( ECDIS ) with the data integrated from the both , radar system operating in the Rijeka Bay area and automatic vessel identification system ( AIS ) .
U industrijskim pogonima pouzdanost svih sustava mora biti na najvišoj razini . Ovo pogotovo vrijedi za informatičke sustave koji objedinjuju sve procesne informacije i upravljaju industrijskim procesima , bez obzira radi li se o manjim samostalnim postrojenjima ili velikim , u informatičkom smislu distribuiranim sustavima s brojnim PLC uređajima , poslužiteljima i klijentima .Industrial facilities must be of utmost reliability This specially applies to IT systems which integrate all process information and manage industrial processes , no matter if it is a relatively small , autonomous facility or a large one with distributed information system with numerous PLC devices , servers and clients .
Mnogi ga smatraju ocem hrvatske neovisnosti, ali kako neki njegovi kritičari često ukazuju, on se sučelio s tvrdnjama o ratnim zločinima, bio je nacionalistički trvrdostrujaš koji se udružio sa Slobodanom Milošević glede podjele Bosne i Hercegovine, i stvorio novo političko ozračje u Hrvatskoj temeljeno na korupciji, koja je zauzvrat proizvela kapitaliste lojalne Tuđmanovu sustavuMany consider him the father of Croatian independence, but as his critics often point out, he faced war crimes allegations, he was a nationalist hardliner who allied with Slobodan Milosevic on the division of Bosnia and Herzegovina, and created a new political climate in Croatia based on corruption, which in turn produced capitalists loyal to the Tudjman system
Politički ravnatelji također su pohvalili nov zakon o sustavu javne radiodifuzije kojim se uspostavlja jedinstven sustav s tri multietnička radiodifuzna poduzeća koja emitiraju programe na sva tri jezika BiHFinally, the political directors hailed the new public broadcasting system law, which will establish a single system with three multiethnic broadcasters, offering programming in all three BiH languages
Novi dvostupanjski sustav-- koji uključuje prvostupanjski sud koji vodi suđenja i drugostupanjski koji se bavi žalbama, svaki s pridruženim posebnim tužiteljstvom-- trebao je prvotno započeti s radom u srpnjuThe new two-tier system-- including a first-instance court to handle trials, and a second-instance one to deal with appeals, each with a special prosecution office attached to it-- was initially due to begin operations in July
“ Upravni odbor ureda za neizravno oporezivanje, institucija koja će provoditi PDV, konzultirao se s predstavnicima parlamenta i vlade BiH, kao i s ekonomistima iz BiH i inozemstva, te zaključio kako bi sustav koji bi najviše odgovarao ovoj zemlji trebala biti jedinstvena porezna stopa, “ izjavio je u rujnu glavni zamjenik visokog predstavnika Donald Hays" The Governing Board of the Indirect Taxation Authority, the institution that will administer the VAT, consulted with BiH parliamentary and government representatives and with BiH and international economists and concluded that the system that would suit this country best would operate at a single rate, " Principal Deputy High Representative Donald Hays said in September
Da je s ruskom stranom moguće i drukčije se dogovoriti , ako se pametno pregovara i razvija vlastiti sustav , ukazuje primjer realizacije sporazuma " DružbAdria " o kojem se razgovaralo u Sofiji .That it is possible to come to a different kind of deal with the Russians , if there is wise negotiation and the development of one ' s own natural gas system , is demonstrated by the example of the DruzbAdria deal which was discussed in Sofia .
Kod istraživanja između sustava doprinos se očekuje u postavljanju modela izvora , prijenosnog puta i prijamnika smetnji s ciljem da se omogući donošenje optimalne odluke na kojem od ta tri dijela treba izvršiti korekcije da se postigne elektr omagnetski sklad .In research work on inter-system EMC contribution is expected in creating models of sources , transmission paths and receivers of interferences with the aim to enable making optimal decision which of these three parts needs corrections in order to achive electromagnetic susceptibility .
" Studija o lučkim prihvatnim uređajima za otpad " još je jedan projekt iz prgrama PHARE 2006 koji se provodi u suradnji s Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture čime će se omogućiti uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanje otpada s brodova u lukama Republike Hrvatske .„ Study on the port’ s waste reception devices“ is another project from the PHARE 2006 programme implemented in cooperation with the Ministry of the Sea , Transport and Infrastructure , which will enble the establishement of an integral waste disposal system in the harbours of the Republic of Croatia .
Napore koje ulaže vlada kako bi reformirala državni sustav socijalnog osiguranja suočava se s preprekama koje se nižu jedna za drugomEfforts by the government to overhaul the country 's social security system have met with one obstacle after another
Razvijenim sustavom informiranja , e- općina i e- grad osiguravaju korisnicima neprekidan protok ciljanih informacija i podataka koji se odnose na tržišna kretanja i mogućnosti koje se otvaraju jedinicama lokalne samouprave s područja regionalnog razvoja i Europske unije .With developed information system e-munic ipality and e-city provides users a continuous flow of targeted informations and data related to market trends and opportunities offered to local self-government units in the field of regional development and the European Union .
Zahtjevi i promjene koje se događaju na tržištu , potreba za prilagodljivim ICT sustavima koji mogu pružiti trajnu vrijednost i nositi se s promjenjivim poslovnim potrebama , nameću Compingu da kao partner pomogne korisniku da zaokruži svoj IT i stavi ga u poslovni kontekst .Requirements and ch anges that are happening in the market , the need for adaptive ICT systems that can provide lasting value and deal with changing business requirements , imposed Comping as a partner to help the user to complete their IT and put it in a business context .
Čini mi se kako je jako važno ustanoviti što doista znači sučeljavanje s prošlošću u obrazovnim sustavima naših zemalja, što stoji u našim udžbenicima povijesti, i koliko se u njima može naći činjenične istine umjesto više neodređenih tumačenja koja najčešće u njima pronalazimo ", kazala je TeršelićIt seems to me very important to determine what dealing with the past really means in the educational system of our respective countries, what is in our history textbooks, and how much factual truth can be found in them instead of rather dubious interpretations we most often find there, " Terselic said
Showing page 1. Found 332856 sentences matching phrase "particija s koje se pokreće sustav".Found in 50.184 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.