Translations into English:

  • stringent environmental regulations   

Example sentences with "stroge regulative vezane uz okoliš", translation memory

add example
Nova stroga zakonska regulativa vezana za pušenje stupila je na snagu početkom ove godine, u cilju da se stane na kraj nečemu što je postalo ozbiljan zdravstveni problemTough new smoking regulations went into effect at the start of this year, aimed at tackling what has become a serious health problem
U državi je uz to smanjeno vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dokumentacije, usvojena nova regulativa vezana uz rad, usmjerena ka poticanju poduzetnika na zapošljavanje djelatnika koji još nisu bili u radnom odnosu, te pojednostavnjena trgovina preko granica ", navodi BankaIn addition, the country reduced the time needed to obtain construction documents, adopted new labour regulations meant to encourage businesses to hire first-time workers, and eased trading across borders, " the Bank said
Preopsežna regulativa, neetičko ponašanje među tvrtkama i rastrošnost vlade navode se kao najveći problemi BiH na području skupine pokazatelja vezanih uz institucijeOverregulation, unethical behaviour among firms and wasteful government spending are cited as BiH 's worst problems within the scope of the institutions pillar
Naime , pojedine stavke koje propisuju stroge regulative HANFE i HNB- a puno se lakše i jednostavnije mogu poštivati upravo uz VDI okolinu , a porastu potražnje za VDI tehnologijom zasigurno će doprinijeti i vrijeme povrata investicije koje se procjenjuje na tek nešto više od godinu dana .Moreover , 13 to 15 months ROI will probably also be one of the reasons for higher consumer demands for desktop virtualization .
Uz to je nastojao ublažiti napetost i strah javnosti po pitanju učinka na okoliš, rekavši kako se taj proces " ni po čemu ne razlikuje od bilo kojeg drugog bušenja u potrazi za prirodnim plinom, te će se provoditi pod strogim nadzorom i u skladu sa svim pravnim normamaHe was also eager to ease public tension and fear about the environmental impact, saying that this process is " in no way different from any other drilling " for natural gas and will be conducted under strict supervision and in line with all legal norms
Za BiH će ključno biti ispunjenje obveza iz PfP- a i nastavak implementacije reformi cjelokupne legislative i regulative vezane uz obranuAs such, the key for BiH will be to fulfil commitments made under PfP and to continue with the implementation of those reforms required to implement all defence legislation and regulations
Čak su se i njeni nekad odlučni zagovornici iz Demokratske stranke počeli distancirati, a Macovei se sada suočava s teškoćama u nastojanju da isposluje usvajanje posljednjih komponenti antikorupcijske legislative: Zakona o financiranju političkih stranaka i regulative vezane uz uspostavu Agencije za integritet, zadužene za izjave o financijskom stanjuEven her formerly staunch supporters from Democratic Party have started to distance themselves, and Macovei has now found it difficult to push through adoption of the final pieces of anti-corruption legislation: The law on political parties funding and the establishment of the Integrity Agency in charge of wealth declarations
Baza podataka sadrži statistiku o proizvodnji , prodaji , uvozu i izvozu po vrsti ribe pojedinih zemalja , podatke o proizvodnim tvrtkama vezanim uz akvakulturu , dobavljačima opreme za akvakulturu , znanstvenim institucijama koje se bave istraživanjima iz područja akvakulture , stručnjacima iz akvakulture , znanstvenim i stručnim projektima , zakonsku regulativu iz akvakulture , te bibliografiju po pojedinim zemljama .Databases include data and information about production , import and export of aquaculture , aquaculture suppliers , production firms , scientific institutions , experts , lows and regulations , programmes , and bibliography related to aquaculture .
Čini se kako je EU odlučna po pitanju pokretanja vezanih pregovora o investicijskim pravilnicima, politici tržišne utakmice i drugoj regulativi nevezanoj uz trgovinuThe EU seems adamant about undertaking joint negotiations on investment rules, competition policy and other non-trade regulations
Isto vrijedi i za borbu protiv korupcije i provođenje regulative vezane uz zaštitu prava intelektualnog vlasništva. "The same goes for fighting corruption and enforcing rules to protect intellectual property rights. "
Ublažila je regulativu vezanu uz rad na određeno vrijeme, plaćanje prekovremenih sati i otpremninuIt eased regulations on term contracts, overtime pay and severance pay
Thaci: Odbacio sam mogućnost političkog dijaloga o pitanjima vezanim uz status Kosova, njegov teritorijalni integritet i unutarnju konstitutivnu regulativuThaci: I threw out the possibility for a political dialogue on issues related to the status of Kosovo, its territorial integrity and its internal constitutional regulation
Usvajaju slične standarde vezane uz tržište i potrošača, slične strukture poslovnog okruženja, slična pravila ulaganja i radnu regulativuThey are adopting similar commercial and consumer standards, similar business environment structures, similar investment rules and labour regulations
Glavna aktivnost ZT- a je primanje dojava građana o problemima vezanim uz okoliš iz njihovog susjedstva te rješavanje tih problema .Public is encouraged to report environmental problems noticed in City of Zagreb and Zagreb County neighborhoods to Green Phone whose staff works actively to resolve them .
U realizaciji edukativnog programa bit će pri pomoći i tiskani materijali : jedno kvalitetno izdanje , koje će sadržati informacije na mađarskom i hrvatskom jeziku o prirodnim i kulturnim vrijednostima u Podravini , odnosno dvojezični rječnik , koji će sadržavati najo snovnije pojmove vezano uz edukaciju za okoliš .Printed material will also contribute to the implementation of the educational program : one quality edition which will contain information in Croatian and Hungarian languages about natural and cultural values of Drava region , as well as bilingual dictionary with terms related to environmental protection .
Istragrafika je i prije svečanog uručivanja certifikata za upravljanje procesima vezanima uz okoliš prema normi ISO14001: 2008 iskazivala veoma izraženu ekološku svijest .Even before the solemn award of the certificates for managing processes related to the environment in accordance with ISO14001:2008 standard , Istragrafika demonstrated a highly pronounced environmental awareness .
Novi će proizvod omogućiti tvrtkama i privatnim osobama financiranje projekata vezanih uz obnovljive izvore energije, kao što su kupnja ili izgradnja solarnih kolektora, turbina na vjetar ili vodu, te izgradnja zgrada koje čuvaju okolišThe new product will allow companies and private individuals to finance projects related to renewable energy resources, such as buying or building solar collectors, wind or water turbines, and construction of environmentally friendly buildings
CompING , kao Microsoft Gold Certified Partner , te kao jedan od pet Large Accout Reseller na području RH mora zadovoljiti stroge Microsoftove standarde vezane uz obrazovanje , upravljanje uslugama , stručnu osposobljenost za proizvode različitih proizvođ ača te zadovoljstvo kupca .CompING as a Microsoft Gold Certified Partner , and as one of five Large Accout Reseller in Croatia must meet strict Microsoft standards in education , management services , professional qualifications for the products from different manufacturers , and customer satisfaction .
Na temelju novih regulativa koje na snagu stupaju ‧ siječnja ‧ godine, Makedonci će plaćati dodatnu carinu na uvezenu robu koja se smatra štetnom po životni okolišUnder new regulations set to go into effect on ‧ anuary ‧ acedonians will pay an additional duty on imported goods deemed harmful to the environment
Stroga regulativa i kompleksni procesi u financijskom sektoru predstavljaju poseban izazov za implementaciju , testiranje i sigurnost IT rješenja u financijskom sektoru .Strict regulations and complex processes in the financial sector is particularly challenging for the implementation , testing and IT security solutions in the financial sector .
Hrvatski predstavnici tvrde kako bi se njime " doveli u pitanje nacionalni interesi ", dok RS želi osigurati da uspostava, financiranje i regulativa vezana za visokoškolske ustanove ostane na entitetskoj raziniCroatian representatives claim it would " compromise national interest, " while RS is anxious to make sure the establishment, funding and regulation of institutions remains at the entity level
To se posebno odnosi na : - utvrđivanje sadržaja , programa i zadataka nacionalnog programa " Okoliš i zdravlje " kao sastavnog dijela međunarodnog programa ENHAP ( Environmental/ Health Activity Programme ) i sudjelovanja Hrvatske , - obnavljanje i intenziviranje sudjelovanja gradova Hrvatske ( Zagreb , Dubrovnik , itd ) u međunarodnom projektu " Zdravi gradovi " ( Healthy Cities ) , - promjene i nadopune regulative i metodologije stručnog i znanstvenog rada na području graditeljsva , prostornog planiranja i komunalnog gospodarstva , gospodarenja otpadom , energetike , geotehnike , turizma , te zaštite na radu .It refers in particular to : - identification of objectives , programmes and tasks of the National programme " Environmnet and Health " as a part of the International programme ENHAP ( Environment/ Health Activity Programme ) and Croatia ' s participation , - reactivation and intensifying of participation of the Croatian cities ( such as Zagreb , Dubrovnik , and other ) in the International Programme " Healthy Cities " , - changes and updating of regulations in the building area ( including methods of profes sional and research work ) , and also urban planning and communal infrastructure , waste management , energy , geotechnology , tourism , and workers ' protection .
Uvodimo i sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 koji osigurava da su svi utjecaji na okoliš u tvrtki identificirani , nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom .We are also introducing the environmental management system , according to the ISO 14001 norm , which ensures that all environmental impacts of the company’ s operation are identified , controlled and conformed to the legislation .
Regulativa EU određuje kako najmanje ‧ posto dizela na tržištu ove godine mora biti biljnog porijekla, uz godišnji porast tržišnog udjela od ‧ posto doEU regulations stipulate that at least ‧ per cent of diesel on the market this year has to be of plant origin, with an annual increase in market share of ‧ per cent up to
Da bi Vas upoznali sa mogućnošću dobivanja Paušala i olakšali Vam izbor kampa Glavotok kao Vašeg budućeg paušalnog odredišta , a našim postojećim Paušalnim gostima omugućili lakši pristup novostima vezanima uz Paušal , pripremili smo Vam korisne informacije vezane uz smještajne jedinice , cijene i opće uvjete vezane uz Paušal .In order to introduce You the opportunities of getting the flat rate , as long as campsite Glavotok as Your future camping destination , and to assure to our old clients an easier access to the news regarding the flat cooperation , we have prepared some usefull information regarding the allocation units , the prices and general conditions concerning the flat cooperation .
Showing page 1. Found 12968 sentences matching phrase "stroge regulative vezane uz okoliš".Found in 4.966 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.