Translations into English:

  • Hungary before the Magyars   

Example sentences with "A Kárpát-medence története a honfoglalásig", translation memory

add example
Engedjék meg, hogy pár példát hozzak fel Európa legnagyobb jogfosztott kisebbségével kapcsolatban, a kárpát-medencei határon túli magyarsággal kapcsolatban.Allow me to give you a few examples relating to the largest disenfranchised minority in Europe, which is the Hungarian community living outside the Carpathian Basin.
15 állampolgárt bezárnának és lehazaárulóznának és megtiltanák kiutazásukat, mert tárgyalni mennek hasonszőrű honfitársaikkal kisebbségi gondokról a Kárpát-medencei Képviselők Fórumán.A state would lock up 15 citizens, accuse them of treason and ban them from leaving the country because they are going to discuss minority-related concerns with like-minded compatriots at the Forum of Hungarian MPs from the Carpathian Basin.
Valahogy úgy, hogy lennie kell Európa szívében, a Kárpát-medencében egy erős, gazdag, független és szabad országnak."It is something like this: somewhere in the heart of Europe, in the Carpathian basin there has to exist a strong, prosperous, independent and free country."
Meddig tarthat tovább a Kárpát-medencei borászat, a szőlőgazdák és a természeti környezet ilyetén módon való tönkretétele?How much longer will the Carpathian basin's wineries, vintners and the natural environment continue to be destroyed in this way?
Az éghajlati szélsőségek talán leglátványosabb megnyilvánulásai a Kárpát-medencében az elmúlt évtized rekordmértékű árvizei voltak.The most spectacular manifestation of extreme climatic events is probably the record-level floods that have occurred in the Carpathian Basin over the past decade.
Ma a Kelet-szlovák alföld olyan, mint egy főzőlap, a hűvösebb Kárpát-medence felé tereli a felhőket, ahonnan a nagy áradások indulnak.Today the East Slovak Lowland is like a hot plate, forcing clouds to the cooler Carpathian Mountains, where large floods originate.
A régiók előtérbe kerülésével és közvetlen gazdasági támogatásukkal akár a kárpát-medencei magyarság számára egy új időszámítás is kezdődhet.Prioritising the regions and granting them direct economic support could even trigger the beginning of a new era for the Hungarians of the Carpathian Basin.
Arra hívta fel őket, hogy közösen tervezzék meg a kárpát-medencei magyarok jövőjét.He called for joint planning over the future of Hungarians in the Carpathian basin.
(HU) Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A kóla és a chips egészségtelen eluralkodásának globális korszakában a világviszonylatban is jelentős Kárpát-medencei magyar szőlő- és borkultúra védelmében emelem fel a szavam.(HU) Mr President, ladies and gentlemen, in a global era of the unhealthy dominance of Coke and crisps, I wish to raise my voice in defence of Hungarian grape and wine growing in the Carpathian basin, which is of international significance.
A közel 20 politikai szervezet hatodik éve a Kárpát-medencei képviselők fóruma keretén belül vitatja meg továbbra is a békés érdekérvényesítés lehetőségeit: identitás, anyanyelv, gazdasági kapcsolatok, autonómiák.For six years, nearly 20 political organisations, within the framework of the forum for representatives from the Carpathian Basin, have debated peaceful opportunities for the enforcement of interests, and they continue to do so: identity, mother tongue, economic relations and autonomy.
De a Kárpát-medencében sajnos nem csak Szlovákia jeleskedik az Európai Unió alapelveinek megsértésében, hanem Romániában is politikai offenzíva van a magyar kisebbségek elnyomása érdekében.Romania is also waging a political campaign for the oppression of Hungarian minorities.
Történelmi múlt: Az ősmagyarok által a Kárpát-medencébe behozott és a már itt talált torma is a vad változatok hibridje voltHistorical link: The horseradish brought to the Carpathian basin by the ancient Magyar tribes and the native horseradish found here were hybrids of wild varieties
A Kárpát-medencében, a történelmi Magyarországon volt található egykor Európa egyik legnagyobb szőlőfelülete mintegy 600 ezer hektár kiterjedésben.The Carpathian basin, within the territory of historical Hungary, was at one time the site of one of the largest grape-growing areas in Europe, extending over some 600 000 hectares.
Még egy utolsó dologról szeretnék szólni: úgy gondolom, hogy a 2013 utáni időszakra vonatkozó, jövőbeni költségvetési programokban figyelmünket erőteljesen a Kárpát-medence régiójára kell irányítanunk - az Európai Unió egyik legszegényebb és legsűrűbben lakott régiójára.There is one final matter: I think that in future budgetary programmes after 2013 we should very strongly direct our attention to the Carpathian region - one of the poorest and most highly populated regions in the European Union.
Hasonló célból alakult meg a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma is.It was for a similar purpose that the Forum of Hungarian MPs from the Carpathian Basin was established.
Az ohridi egyezmény értelmében az alkotmány bevezető szakaszát megváltoztatták, mégpedig olyan formában, hogy az albánok úgy érezhessék, nemcsak megtűrt idegenek, hanem a nemzet szerves részét alkotják - a magyar kisebbség ugyanezen igénye szerte a Kárpát-medencében régóta vár kielégítésre.Under the terms of Ohrid, the preamble to the constitution was altered, to make the Albanians feel, not like tolerated aliens, but as a constituent nation - a long-term and still unsatisfied demand by Hungarian minorities throughout the Carpathian basin.
Történelmi tény, hogy ezek a régiók egyszer már egységet képeztek a Kárpát-medencében, ezért a Jobbik képviselői a kialakult helyzetben is támogatják és szükségesnek tartják a régiók közötti együttműködést, ezzel is elhalványítva a magyarság közé emelt ideiglenes határokat.It is an historical fact that these regions were a unit within the Carpathian Basin at one time. The Members of Jobbik therefore support cooperation between the regions and consider it a necessity in the present situation as well, which could further mitigate the temporary barriers erected between the Hungarian people.
A parlagi sas hatalmas termetű ragadozómadár , amely főként a Kárpát-medence síkságai fölött látható .The imperial eagle is a large majestic bird of prey that ranges across the steppic plains of the Carpathian Basin .
Számomra nyilvánvaló, hogy az Európai Unió nagyobb mértékű részvétele e régióban egyrészt előnyös lesz az Unió számára, másrészt elő fogja segíteni a Kárpát-medence régiójában található országok fejlettségi szintjének növelését, amelyeknek pusztán nagyobb mértékű és intenzívebb uniós fellépésre van szükségük.It seems to me that greater involvement of the European Union in this region will both be profitable for the Union and help raise the level of development of the countries of the Carpathian region, which simply need greater and more intensive European Union action.
A magyarok a 9 – 10. században telepedtek le a Kárpát-medencében , és 1000-ben megalapították a Magyar Királyságot .After the Magyars settled in the Carpathian Basin in the 9th and 10th ́ centuries , they founded the Kingdom of Hungary in the year 1000 .
Hozzátenném, hogy az Európai Parlamentben tevékenykedő magyar képviselőknek közös elkötelezettsége a Kárpát-medencében, de az Unió határain kívül élő magyar közösségek európai jövője is.I would add that the Hungarian MEPs working in the European Parliament have a common commitment to the European future of Hungarian communities that live within the Carpathian basin but outside the borders of the EU.
Európában és a Kárpát-medencében egyre nagyobb kihívásokat jelent erdeink megvédése, egyes helyeken felgyújtják, máshol szeméttel borítják, vagy egyszerűen ellopják.In Europe and the Carpathian basin the protection of our forests is presenting more and more of a challenge. In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Következésképpen, a szuverén, az EU-ban tagsággal rendelkező államok parlamentjeinek magyar származású képviselőiből álló, az autonómia elérésére törekvő Kárpát-medencei Fórum létrehozását provokációnak és abszurdnak, a 21. században helytelennek ítélem.Consequently, I consider the establishment of the Carpathian Basin Forum, comprising Hungarian Members of Parliaments from sovereign states that are members of the European Union, set on establishing autonomy, to be a provocation and absurdity that is inappropriate in this 21st century.
Hiszkija történetének többi részét, győzelmeit, azt, hogy mint létesített vízgyűjtő medencét és vízvezetéket, hogyan vezette be a városba a vizet, mind megírták Júda királyai történetének könyvében.And the rest of the acts of Ezechias, and all his might, and how he made a pool, and a conduit, and brought waters into the city, are they not written in the book of the words of the days of the kings of Juda?
Torith fél lépést tett a medence bejárata felé, hogy ellenőrizze történetemet.Torith took a half step toward the entrance to the pool as though to corroborate my story.
Showing page 1. Found 4668401 sentences matching phrase "A Kárpát-medence története a honfoglalásig".Found in 568.513 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.