Translations into English:

  • ad hoc reporting   
     
    A reporting system that enables end users to run queries and create custom reports without having to know the technicalities of the underlying database schema and query syntax.

Example sentences with "ad-hoc jelentés", translation memory

add example
tekintettel az Európai Parlament által a gyalogság elleni aknák alkalmazásának, raktározásának, gyártásának és átadásának megtiltásáról, valamint megsemmisítésükről szóló egyezmény részes államainak első felülvizsgálati konferenciájára (Kenya, Nairobi, ‧. november ‧-december ‧.) küldött ad hoc küldöttség jelentésérehaving regard to the report of the Ad Hoc Delegation from the European Parliament to the First Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on their Destruction, held in Nairobi, Kenya, from ‧ November to ‧ December
A Bizottság és a tagállamok szakértőiből álló ad hoc csoport jelentése alapján ez a minden adományozó számára nyitott munkaterv központi szerepet ad a partnerországnak , és pragmatikus helyszíni megközelítésen alapul .Based on the rep ort of an ad hoc group bringing together Commission and Member State experts , this work plan , open to all donors , gives a central role to the partner country and is based on a pragmatic field approach .
A 2008. évi tavaszi csúcsra készülő összefoglaló jelentést ad hoc csoportunknak gondosan elő kell készítenie , hogy megkapja az európai vezetőktől azt a figyelmet , amit megérdemel .Our envisaged summary report to the spring summit 2008 must be well prepared by our ad hoc group so that it receives all the attention it deserves from the European leaders .
felhívja a parlamenti adminisztrációt a szükséges intézkedések meghozatalára a harmadik felekkel szembeni sokéves szerződéses kötelezettségek, mint például a bérleti vagy szolgáltatási szerződések rendszeres, legalább ‧ évente történő ellenőrzése érdekében; ezen ellenőrzések eredményét fel kell tüntetni a főigazgatóságok tevékenységi jelentésében is; kéri, hogy az első ilyen jelentés a ‧. évi költségvetési mentesítési eljárásra való tekintettel jó időben készüljön el és ezután minden évben kerüljön bele az éves tevékenységről szóló jelentés ad hoc fejezetébecalls on its administration to take the necessary measures for a regular review, at least every five years, of long-standing contractual obligations towards third parties, e.g. leases or service contracts; the results of those checks should also be included in the activity reports of the directors-general; calls for the first such report to be completed in good time for the budget discharge procedure for ‧ and subsequently included in an ad hoc section of the annual activity report every year thereafter
ebben az esetben ad hoc jelentést készítIN THAT EVENT IT SHALL DRAW UP AND AD HOC REPORT
Ha a fenti előkészítő munkát valamely jelölt termékcsoport esetében és az ad hoc munkacsoporttól kapott ajánlást kielégítőnek találta, az EUÖB a végső jelentést a megbízás tervezetének elkészítésére vonatkozó ajánlásokkal együtt továbbítja a Bizottsághoz, és felkéri a Bizottságot a kérdéses termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok megállapítására szolgáló eljárás megindítására, valamint arra, hogy az EUÖB-nek adjon a fent említett ajánlásokat figyelembe vevő megbízatástWhen satisfied with the above preparatory work for a candidate product group and with the positive recommendation of the ad hoc working group, the EUEB shall forward the final report together with the proposals concerning the drafting of the mandate to the Commission, and shall request the Commission to initiate the procedure for setting the ecological criteria for the product group in question and to give a mandate to the EUEB that takes into account the abovementioned proposals
Ad hoc bizottságot bíz meg azzal, hogy jelentést és szövegtervezetet készítsen, melyek alapul szolgálnak az új rendelkezéseknek a tagok többségi szavazatával történő elfogadásáhozIt shall appoint an ad hoc commission to draw up a report and a draft text as a basis for the adoption of new rules by a majority of its members
tekintettel a Parlament Moldovai Köztársaságba rendelt ad hoc küldöttségének jelentésére, amely ‧. április ‧-‧. között tett látogatást az országbanhaving regard to the report of Parliament’s ad hoc delegation to the Republic of Moldova, which visited the country from ‧ to ‧ April
ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentéstwhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Üdvözlöm, hogy a jelentés a hosszú távú tervet részesíti előnyben az évenkénti ad hoc intézkedésekkel szemben a halászati lehetőségek elosztása tekintetében, így biztosítva a halászati ágazat stabilitását, és megerősítve a nyomon követést és a végrehajtást.I welcome the approval of a long-term plan in this report rather than annual ad hoc measures for allocating fishing opportunities, so as to ensure the stability of the fisheries sector and strengthen monitoring and enforcement.
mivel a Polgárok Európájával foglalkozó ad hoc bizottság első, az ‧. március ‧-i és ‧-i brüsszeli európai tanácsi ülés által kiadott első jelentésében felhívta a Bizottságot egy ilyen javaslat beterjesztésérewhereas the ad hoc Committee on a People
ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentéstwhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to produce an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, a master-ÁÉKBV könyvvizsgálója a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónappal ad hoc jelentést készítIf the feeder and the master UCITS have different accounting years, the auditor of the master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS
Amint azt a Bizottságnak a vállalati vagyonbiztosítási ágazati vizsgálatról kiadott ‧. szeptember ‧-i végső jelentése megjegyzi, a biztosítási díjak (együtt-(viszont)biztosítók közötti, ad hoc együtt-(viszont)biztosítási megállapodások révén történő) összehangolásával járó gyakorlatok a Szerződés ‧. cikkének bekezdése alá tartozhatnak, ám élvezhetik a Szerződés ‧. cikkének bekezdése által nyújtott mentességetAs mentioned in the Commission’s Final Report on the Business Insurance Sector Inquiry of ‧ September ‧, practices involving an alignment of premium (between co-(re)insurers through ad hoc co-(re)insurance agreements) may fall within the scope of Article ‧ of the Treaty, but may benefit from the exemption afforded by Article ‧ of the Treaty
A biztonságot érintő események jelentését rendszeresen (pl. havonta) és ad hoc jelleggel kell végezniReports on all security incidents shall be provided on a regular basis, e.g. monthly reporting and ad-hoc basis
A Tanács keretében folytatandó ad hoc konzultációk lehetőségének sérelme nélkül, a Bizottság által készített általános jelentés képezi a nemzeti menekültügyi és bevándorlási politikákról szóló, miniszteri szintű viták alapjátWithout prejudice to the possibility of holding ad-hoc consultations within the Council, the general report prepared by the Commission shall constitute the basis for a debate on national asylum and immigration policies at ministerial level
Az MPI-szektor ad hoc frissítéseinek jelentése kötelező, mind a monetáris politikai műveletek elfogadható ügyfeleivel (a továbbiakbanTransmission of ad hoc updates of the MFI sector is mandatory, both to ensure full consistency with the eligible counterparties for monetary policy operations (hereinafter
tekintettel a Parlament ad hoc küldöttségének Dzsammuban és Kasmírban tett látogatásáról készült jelentésre, amit a Külügyi Bizottság ‧. novemberében fogadott elhaving regard to the report on the visits of Parliament's ad hoc delegation to Jammu and Kashmir adopted by the Committee on Foreign Affairs in November
Az ad hoc munkacsoport elnöke meghívást kap a technikai bizottság azon ülésére, amelynek során az adott ad hoc munkacsoport jelentését tárgyaljákThe Chairman of the ad-hoc working group shall be summoned to the meeting of the Technical Commission in the course of which the report of that ad-hoc working group is discussed
tudomásul veszi az Európai Parlament Vajdaságba küldött ad hoc bizottságának megállapításait, valamint a tartományban tapasztalható etnikai és társadalmi feszültségekről készült jelentését; emlékezteti a szerb hatóságokat, hogy az egész országra és az egész lakosságra kiterjedő kötelességük a törvényesség és rend biztosítása; elismeri, hogy a Vajdaság példaként szolgálhat Szerbia többi része számára a különböző nemzetiségek közötti békés együttélés, valamint az EU által kezdeményezett/támogatott regionális és határokon átnyúló programok kiaknázása tekintetébenTakes note of the findings of the European Parliament's ad hoc mission to Voyvodina and its report concerning ethnic and social tension in the province; reminds the Serb authorities of their responsibility to secure law and order throughout the country and for all inhabitants; recognises the potential of Voyvodina to become a model for the rest of Serbia in securing peaceful coexistence among all the different ethnic groups and to fully benefit from EU initiated/assisted regional and trans-border programmes
Végül a jelentés igyekszik kiemelni, hogy az Európai Parlament jó szándékának komoly tanújelét adta azzal, hogy módosította a parlamenti eljárási szabályzatot, ami az egységes szerkezetbe foglalás (80. cikk) javításához és bevezetéséhez és egy új ad hoc átdolgozási eljáráshoz (80a. cikk) kapcsolódik.Finally, the report seeks to highlight the strong signal of goodwill given by the amendment of the European Parliament's Rules of Procedure relating to the improvement and introduction, respectively, of the codification procedure (Rule 80) and a new ad hoc procedure for recasts (Rule 80(a)).
A fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi, és az eljárásban részt vesz egy ad hoc vizsgálóbizottság, amely jelentést készít az igazgató számára, amelyben világosan kifejti a tisztviselő terhére írt cselekményeket és adott esetben az elkövetés körülményeitA disciplinary procedure shall be initiated by the Director, involving an ad hoc committee of enquiry which shall provide the Director with a report, which must clearly state the facts complained of and, if appropriate, the circumstances in which they occurred
2009-ben a Bizottság nyilvánosságra hozta egy ad hoc szakértői csoport jelentését az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való átállásról.In 2009, the Commission published a report by an ad hoc expert group on the switchover from institutional to community-based care.
A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével a meglevő ökocímke-odaítélési kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelményeket felülvizsgálja, valamint felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészíti és aktualizálja a különböző elemzéseket, jelentéseket, vizsgálatokat és azThe lead competent body with the assistance of the ad hoc working group shall review the current Eco-label criteria and related assessment and compliance verification requirements, as well as reviewing and where necessary completing and updating the various analyses, reports, inventories and other work detailed in the section entitled
Showing page 1. Found 147955 sentences matching phrase "ad-hoc jelentés".Found in 15.63 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.