Translations into English:

  • ad hoc reporting   
     
    A reporting system that enables end users to run queries and create custom reports without having to know the technicalities of the underlying database schema and query syntax.

Example sentences with "ad-hoc jelentés", translation memory

add example
Az ad hoc munkacsoport elnöke meghívást kap a technikai bizottság azon ülésére, amelynek során az adott ad hoc munkacsoport jelentését tárgyaljákThe Chairman of the ad-hoc working group shall be summoned to the meeting of the Technical Commission in the course of which the report of that ad-hoc working group is discussed
felhívja a parlamenti adminisztrációt a szükséges intézkedések meghozatalára a harmadik felekkel szembeni sokéves szerződéses kötelezettségek, mint például a bérleti vagy szolgáltatási szerződések rendszeres, legalább ‧ évente történő ellenőrzése érdekében; ezen ellenőrzések eredményét fel kell tüntetni a főigazgatóságok tevékenységi jelentésében is; kéri, hogy az első ilyen jelentés a ‧. évi költségvetési mentesítési eljárásra való tekintettel jó időben készüljön el és ezután minden évben kerüljön bele az éves tevékenységről szóló jelentés ad hoc fejezetébecalls on its administration to take the necessary measures for a regular review, at least every five years, of long-standing contractual obligations towards third parties, e.g. leases or service contracts; the results of those checks should also be included in the activity reports of the directors-general; calls for the first such report to be completed in good time for the budget discharge procedure for ‧ and subsequently included in an ad hoc section of the annual activity report every year thereafter
Ezek az ad hoc felmérések eleve sokkal inkább alkalomszerűek, és a havi jelentések kiegészítéseképpen valósulnak meg, a havi jelentéseknél bevált mintákat alkalmazva ahhoz, hogy információkat szerezzenek be egyes gazdaságpolitikai kérdésekrőlThese ad hoc surveys are by definition more occasional and are carried out in addition to the monthly surveys, using the same established samples as the monthly surveys, to obtain information on specific economic policy issues
ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentéstwhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentéstwhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to produce an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Erre vonatkozóan az ad hoc csoport Együttműködés/a civil társadalom európai hálózatai című, ‧. február ‧-i végső jelentése aláhúzza, hogy a reprezentativitás kérdése kétségtelenül megkülönböztetett figyelmet érdemel, mindazonáltal nem lenne jó, ha ez a kérdés [...] minden előre vezető lépést gátolna, és megállapítja, hogy a helyes eljárás [...] természetesen bizonyos mértékig óvatos, de nyíltságot és pragmatikus hozzáállást követelIn this respect, the final report of the ad hoc group on structured cooperation with European civil society organisations and networks, dated ‧ February ‧, stresses that the question of representativeness obviously requires serious consideration but that this issue must not, however, prevent any headway at all being made and recommends an approach that obviously includes a degree of prudence, but also requires openness and pragmatism
Két nappal későőbb a mezőőgazdasági minisztérium szakembere, dr. Myron Fletcher az elnöknek szóló személyes jelentésében mindenre kitért, amire az elnök felügyelete alatt megalakított ad hoc bizottság számíthatott.The private report of Dr. Myron Fletcher of the Agriculture Department to President William Matthews two days later was all and more than the ad hoc committee formed under the personal auspices of the President could have wished for.
A Tanács keretében folytatandó ad hoc konzultációk lehetőségének sérelme nélkül, a Bizottság által készített általános jelentés képezi a nemzeti menekültügyi és bevándorlási politikákról szóló, miniszteri szintű viták alapjátWithout prejudice to the possibility of holding ad-hoc consultations within the Council, the general report prepared by the Commission shall constitute the basis for a debate on national asylum and immigration policies at ministerial level
tekintettel az Európai Parlament által a gyalogság elleni aknák alkalmazásának, raktározásának, gyártásának és átadásának megtiltásáról, valamint megsemmisítésükről szóló egyezmény részes államainak első felülvizsgálati konferenciájára (Kenya, Nairobi, ‧. november ‧-december ‧.) küldött ad hoc küldöttség jelentésérehaving regard to the report of the Ad Hoc Delegation from the European Parliament to the First Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on their Destruction, held in Nairobi, Kenya, from ‧ November to ‧ December
Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, a master-ÁÉKBV könyvvizsgálója a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónappal ad hoc jelentést készítIf the feeder and the master UCITS have different accounting years, the auditor of the master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS
Az MSC hetvenötödik ülése megvitatta ezen ad hoc munkacsoport jelentését, és azt ajánlotta, hogy az MSC Ülésközi Munkacsoportja ‧ szeptemberében üljön össze a munka folytatása céljábólThe seventy-fifth session of the MSC considered the report of that Working Group and recommended that work should be taken forward through a further MSC Intersessional Working Group, which was held in September
Ha a vitában álló Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, az ad hoc bizottság a megalakításától számított ‧ napon belül elkészíti az egyezmény XV. cikke bekezdése szerinti jelentését és ajánlásaitUnless the Contracting Parties to the dispute otherwise agree, the ad hoc panel shall, within ‧ days from the constitution of the ad hoc panel, make its report and recommendations referred to in Article ‧ paragraph ‧ of the Convention
A fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi, és az eljárásban részt vesz egy ad hoc vizsgálóbizottság, amely jelentést készít az igazgató számára, amelyben világosan kifejti a tisztviselő terhére írt cselekményeket és adott esetben az elkövetés körülményeitA disciplinary procedure shall be initiated by the Director, involving an ad hoc committee of enquiry which shall provide the Director with a report, which must clearly state the facts complained of and, if appropriate, the circumstances in which they occurred
tekintettel a vajdasági és belgrádi ad hoc delegációjának tényfeltáró küldetéséről szóló ‧. március ‧-i jelentésérehaving regard to the report of ‧ March ‧ on a fact-finding mission by its ad hoc delegation to Vojvodina and Belgrade
Az MPI-szektor ad hoc frissítéseinek jelentése kötelező, mind a monetáris politikai műveletek elfogadható ügyfeleivel (a továbbiakbanTransmission of ad hoc updates of the MFI sector is mandatory, both to ensure full consistency with the eligible counterparties for monetary policy operations (hereinafter
Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási évének vége eltér, az bekezdésben említett megállapodás tartalmazza, hogy a master-ÁÉKBV könyvvizsgálójának milyen módon és mikor kell elkészítenie és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálójának rendelkezésére bocsátania a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésében előírt ad hoc jelentést és tervezeteitWhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting year-end dates, the agreement referred to in paragraph ‧ shall include the manner and timing by which the auditor of the master UCITS is to make the ad hoc report required by the first subparagraph of Article ‧ Directive ‧/‧/EC and to provide it and drafts of it to the auditor of the feeder UCITS
Ha a fenti előkészítő munkát valamely jelölt termékcsoport esetében és az ad hoc munkacsoporttól kapott ajánlást kielégítőnek találta, az EUÖB a végső jelentést a megbízás tervezetének elkészítésére vonatkozó ajánlásokkal együtt továbbítja a Bizottsághoz, és felkéri a Bizottságot a kérdéses termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok megállapítására szolgáló eljárás megindítására, valamint arra, hogy az EUÖB-nek adjon a fent említett ajánlásokat figyelembe vevő megbízatástWhen satisfied with the above preparatory work for a candidate product group and with the positive recommendation of the ad hoc working group, the EUEB shall forward the final report together with the proposals concerning the drafting of the mandate to the Commission, and shall request the Commission to initiate the procedure for setting the ecological criteria for the product group in question and to give a mandate to the EUEB that takes into account the abovementioned proposals
Az első bekezdés a) pontjában előírt pénzügyi jelentés működési költségekkel foglalkozó fejezetét a IV. melléklet értelmében elektronikus adatfájl formájában kell benyújtani, a pénzügyi támogatást odaítélő ad hoc döntésről szóló értesítés időpontjától számított hatvan naptári napon belülThe operational expenditure section of the financial report referred to in point (a) of paragraph ‧ shall be submitted in the form of an electronic file in accordance with Annex ‧ within ‧ calendar days from the date of notification of the specific decision establishing financial support
Amint azt kiemeltük a jelentésben, a Bizottság egy nagyon konkrét, rövid távú, ad hoc mechanizmust alakított ki, az úgynevezett "sebezhetőségi FLEX-et”. A mechanizmus, amelynek megvalósítása most van folyamatban, a legkiszolgáltatottabb, leggyengébb ellenálló képességű országokat támogatja abban, hogy - elsősorban a szociális ágazatokban - fenn tudják tartani kiemelt kiadásaikat.As highlighted in the report, the Commission has set up and is currently implementing a very concrete and short-term ad hoc mechanism, named the Vulnerability FLEX, to support the most vulnerable countries with poor resilience capacity, with a view to enabling them to maintain priority spending, notably in the social sectors.
Ad hoc bizottságot bíz meg azzal, hogy jelentést és szövegtervezetet készítsen, melyek alapul szolgálnak az új rendelkezéseknek a tagok többségi szavazatával történő elfogadásáhozIt shall appoint an ad hoc commission to draw up a report and a draft text as a basis for the adoption of new rules by a majority of its members
tudomásul veszi az Európai Parlament Vajdaságba küldött ad hoc bizottságának megállapításait, valamint a tartományban tapasztalható etnikai és társadalmi feszültségekről készült jelentését; emlékezteti a szerb hatóságokat, hogy az egész országra és az egész lakosságra kiterjedő kötelességük a törvényesség és rend biztosítása; elismeri, hogy a Vajdaság példaként szolgálhat Szerbia többi része számára a különböző nemzetiségek közötti békés együttélés, valamint az EU által kezdeményezett/támogatott regionális és határokon átnyúló programok kiaknázása tekintetébenTakes note of the findings of the European Parliament's ad hoc mission to Voyvodina and its report concerning ethnic and social tension in the province; reminds the Serb authorities of their responsibility to secure law and order throughout the country and for all inhabitants; recognises the potential of Voyvodina to become a model for the rest of Serbia in securing peaceful coexistence among all the different ethnic groups and to fully benefit from EU initiated/assisted regional and trans-border programmes
A biztonságot érintő események jelentését rendszeresen (pl. havonta) és ad hoc jelleggel kell végezniReports on all security incidents shall be provided on a regular basis, e.g. monthly reporting and ad-hoc basis
Showing page 1. Found 142688 sentences matching phrase "ad-hoc jelentés".Found in 20.173 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.