Translations into English:

  • shoe size   

Example sentences with "cipőméretek listája", translation memory

add example
Tégy meg egy szívességet és nézd meg a cipőméretét, mielőtt letámadod, jó?Oh, well, do me a little favor and measure his shoe size before you taze him?
Nem tudom a cipőméretét sem, JackI don' t know what his shoe size is, Jack
es a cipőméreteSizeshoe imprint
Úgy nézem ugyanaz a kesztyű- és cipőmérete, mint a ZodiákuséWell, he' s got the same size shoes and gloves as Z
A követelmények francia hosszméretszámozás szerinti ‧-es cipőméreten alapulnak (Paris PointRequirements are based on shoe size ‧ Paris point
Ugyanaz cipőméretünkI know we wear the same size pumps
Még csak a cipőméretét sem tudomI don' t even know his shoe size
Kérésre a tagállamok megküldik a többi tagállamnak a ‧. cikk bekezdésének c)-f) pontjában említett létesítmények teljes listáját vagy listájának egy részét, valamint a ‧. cikk bekezdésében említett olyan megfelelő létesítmények teljes listáját vagy listájának egy részét, amelyek engedélyezés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyről a tagállamok még nem döntöttekOn request, the Member States shall send the other Member States all, or part of the list of establishments referred to in Article ‧)(c) to (f) and all or part of the list of corresponding establishments referred to in Article ‧) which have submitted applications for approval on which the Member States have not yet taken a decision`
mivel az I. és a II. melléklet eltörlésére tekintettel, az egyértelműség és áttekinthetőség érdekében évente közzé kell tenni a ‧. cikk aaa) pontjában említett adalékanyagok forgalomba hozataláért felelős személyek listáját és azoknak az előállítóknak a listáját, akik/amelyek az engedély jogosultjától jogot kaptak az adalékanyagok előállítására, valamint az összes engedélyezett adalékanyag listájátWhereas, in view of the deletion of Annexes I and II, in the interests of clarity and transparency, there should be published annually the list of persons responsible for putting the additives referred to in Article ‧ (aaa) into circulation and a list of producers who have received from an authorized person the right to manufacture additives as well as a list of all authorized additives
a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az intézmény érdekében végzett munkát elismerő különleges elsőbbségi pontokat kapott tisztviselők listáját, az A*‧-es besorolási fokozatú tisztviselőknek a ‧. évi előléptetési időszak alapján szerzett érdemei szerinti listáját és az A*‧-as besorolási fokozatba ugyanezen előléptetési időszak alapján előléptetett tisztviselők listájátannul the list of officials to whom priority points in recognition of work undertaken in the interest of the institution were awarded, the merit list of officials of grade A*‧ in the ‧ promotion year, and the list of officials promoted to grade A*‧ in that year
semmisítse meg a Bizottság ‧. december ‧-i határozatát abban a tekintetben, hogy az nem vette fel a felperes nevét az ‧. évi előmeneteli eljárás során előléptetésre javasolt tisztviselők listájára, sem az ‧. és ‧. évi előmeneteli eljárás során az A‧-es besorolási fokozatba előléptetésre leginkább érdemesnek ítélt tisztviselők listájára, sem pedig az ugyanezen előmeneteli eljárások során az A‧-es besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájáraannul the decision of the Commission of ‧ December ‧ in so far as it failed to include the applicant's name in the list of officials put forward for promotion in ‧, or on the list of officials adjudged to be the most deserving of promotion to grade A‧ in the ‧ and ‧ promotion rounds, or on the list of officials promoted to grade A‧ in those promotion rounds
A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a ‧. évi igazolási eljárásra előzetesen kiválasztott pályázók végleges listájára a felperest fel nem vevő határozatot, és ebből következően a felperest az előválogatás során a legjobb minősítést kapott pályázók listájára fel nem vevő határozatot, valamint az igazolási eljárásra bocsátott pályázók listájára fel nem vevő határozatotAnnul the decision to omit the applicant from the definitive list of candidates pre-selected for the certification procedure ‧ and, consequently, the decision also to omit the applicant from the list of candidates pre-selected with the best marks and from the list of applicants admitted to the certification procedure
Azt követően, hogy az e Jegyzőkönyvhöz csatolt, valamely tagra vonatkozó engedményes lista az ‧. évi GATT engedményes listájává vált az ‧. pont rendelkezései szerint, az ilyen tag bármikor szabadon visszatarthatja, vagy visszavonhatja részben vagy egészben az ilyen engedményes listában megadott engedményt bármely olyan termék tekintetében, amelynek a fő szállítója az Uruguayi Forduló egy olyan másik résztvevője, amelynek engedményes listája még nem vált az ‧. évi GATT engedményes listájáváAfter the schedule annexed to this Protocol relating to a Member has become a Schedule to GATT ‧ pursuant to the provisions of paragraph ‧, such Member shall be free at any time to withhold or to withdraw in whole or in part the concession in such Schedule with respect to any product for which the principal supplier is any other Uruguay Round participant the schedule of which has not yet become a Schedule to GATT
A Schengeni határellenőrzési kódex ‧. cikke előírja, hogy tagállamok közlik a Bizottsággal a tartózkodási engedélyek listáját, a határátkelőhelyeik listáját, a nemzeti hatóságok által évente meghatározott, a külső határok átlépéséhez szükséges referenciaösszegeket, a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok listáját, valamint a külügyminisztériumok által kiállított igazolványok mintáitArticle ‧ of the Schengen Borders Code lays down that the Member States of the EU must notify the Commission of the list of residence permits, the list of their border crossing points, the reference amounts required for the crossing of their external borders fixed by the national authorities, the list of national services responsible for border control and the specimen of model cards issued by Foreign Ministries
nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek annak megakadályozásához, hogy a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelv I. listáján szereplő anyagokat felszín alatti vizekbe vezessenek be, és ahhoz, hogy – elkerülendő a felszín alatti vizeknek az említett irányelv II. listáján szereplő anyagokkal való szennyezését – korlátozzák ezen anyagok bevezetését a vizekbeto adopt the measures necessary to prevent the introduction into groundwater of substances in list I of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances, and to limit the introduction into groundwater of substances in list ‧ of that directive so as to avoid pollution of that water by those substances
Szintén célszerű összeállítani az elfogadott létesítmények, feldolgozó hajók vagy hűtőházak listáját, valamint a ‧/‧/EGK irányelv ‧. cikke bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti egyes vízi járművek fedélzetén előállított halászati termékekre alkalmazandó higiéniai minimumszabályok megállapításáról szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelv előírásaival összhangban felszerelt fagyasztó hajók listájátIt is also necessary to draw up a list of approved establishments, factory vessels or cold stores, and a list of freezer vessels equipped in accordance with the requirements of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ laying down the minimum hygiene rules applicable to fishery products caught on board certain vessels in accordance with Article ‧(a)(i) of Directive ‧/‧/EEC
Ha a keresőprogramba e kulcsszavak valamelyikét gépelik be, úgy a hirdető honlapjára mutató hivatkozás, a talált oldalak listája vagy éppen az oldal jobb oldalán az eredményeket a szponzorált kapcsolatok cím alatt felsoroló hirdetés jelenik meg] olyan kulcsszót jelent be, amely egy más (a továbbiakban: védjegyjogosult) által hasonló áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában bejelentett védjegynek felel meg, és a bejelentett kulcsszó – anélkül, hogy ez a keresőprogram használója számára látható lenne – azt eredményezi, hogy az e szót begépelő internethasználó a keresőprogram üzemeltetője által talált eredmények listáján a hirdető ügyfél honlapjára mutató hivatkozást talál, úgy ez a bejelentett védjegy e hirdető ügyfél általi, a ‧/‧/EGK irányelv ‧. cikke bekezdésének a) pontja szerinti értelemben vett használatának minősül-e?When such an adword is keyed into the search engine, a reference to the advertiser's website appears either in the list of webpages found, or as an advertisement on the right-hand side of the page showing the results of the search, under the heading Sponsored links] which is identical to a trade mark registered by another person (the proprietor) in respect of similar goods or services, and the adword submitted- without this being visible to the search engine user- results in the internet user who enters that word finding a reference to the advertiser's website in the search engine provider's list of search results, is the advertiser using the registered trade mark within the meaning of Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC?
Az EK egyetért azzal, hogy az EK-‧ vámterületére vonatkozó engedményes listájára felveszi a korábbi engedményes listáján szereplő engedményeketThe EC agrees to incorporate in its schedule for the customs territory of EC ‧, the concessions that were included in its previous schedule
a fogási tanúsítványon a halászzsákmány származása szerinti hajóként megjelölt halászhajó szerepel a közösségi IUU-hajók listáján, vagy az IUU-hajók ‧. cikkben említett listájána fishing vessel figuring on the catch certificate as vessel of origin of the catches is included in the Community IUU vessel list or in the IUU vessel lists referred to in Article
A módosítás többek között az engedélyek kibocsátásával kapcsolatos korlátozások listáját, valamint a közvetítés fogalmának meghatározását módosította (a módosításokat kiemelés jelzi). ‧. július ‧-jétől, a törvénymódosítás hatálybalépése óta a közvetítés fogalma a Litván Köztársaságban lakóhellyel rendelkező vagy bejegyzett természetes és jogi személyek, valamint külföldi jogi személyek és egyéb szervezetek leányvállalatai által folytatott tárgyalásokat, vagy az általuk megszervezett vagy teljesített ügyleteket jelöli, amelyek során a haditechnikai eszközök közös listáján szereplő termékek a Litván Köztársaság területéről, az Európai Unió egy másik tagállama területéről vagy egy nem tagállam területéről transzferálhatók bármely más EU-n kívüli államnakAs of ‧ July ‧, when the amended law entered into force, the brokering denotes negotiations conducted or arrangement or performance of transactions by natural and legal persons resident or registered in the Republic of Lithuania and by subsidiaries of foreign legal persons and other organisations during which the goods included in the Common List of Military Equipment can be transferred outside the territory of the Republic of Lithuania, the territory of another Member State of the European Union or a non-Member State to any other non-Member State
az ML‧. pont a) vagy b) pontjában nem meghatározott szoftver, amelyet kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem szereplő berendezések számára lehetővé tegye az EU közös katonai listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltésétSoftware, not specified by ML‧.a., or b., specially designed or modified to enable equipment not specified by the EU Common Military List to perform the military functions of equipment specified by the EU Common Military List
Támogatási csomagok esetében az éves jelentés tartalmazza a kedvezményezett nem kormányzati fejlesztési szervezetek listáját, míg az ilyen támogatási csomagokkal finanszírozott projektek listája a következő évi jelentésben jelenik megWhere block grants are concerned, the annual report shall contain a list of the recipient NGOs, while a list of the projects financed with these block grants shall appear in the report for the following year
Egyben alkalmasabb ugyanakkor összegyűjteni a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatalára vonatkozó összes információt (az engedélyezett harmadik országok listája, a behozatalra vonatkozó állatorvosi előírások és az említett harmadik országokban jóváhagyott központok listája) és ennek megfelelően hatályon kívül helyezni a ‧/‧/EGK, ‧/‧/EGK és ‧/‧/EK határozatokatIt is more convenient to gather, in the same act, all the information relating to the importation of semen of domestic animals of the bovine species (list of third countries authorised, veterinary requirements applying to importations and list of centres approved in those third countries), and to repeal Decisions ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EC accordingly
Amennyiben az Egyesült Nemzetek egy országot levesz a legkevésbé fejlett országok listájáról, úgy az adott ország az ezen előírásra jogosult országok listájáról is lekerülWhen a country is excluded by the United Nations from the list of the least developed countries, it is withdrawn from the list of the beneficiaries of this arrangement
Ennek megfelelően módosítani kell az Európai Unióról szóló szerződés ‧. cikke bekezdésének második és harmadik albekezdésében említett formációkon kívüli további tanácsi formációk listájának meghatározásáról szóló, ‧. december ‧-jei ‧/‧/EU tanácsi (Általános Ügyek) határozat mellékletében foglalt tanácsi formációk listáját, amely szerepel a Tanács eljárási szabályzatának I. mellékletében isConsequently, the list of Council configurations set out in the Annex to Decision ‧/‧/EU of the Council (General Affairs) of ‧ December ‧ establishing the list of Council configurations in addition to those referred to in the second and third subparagraphs of Article ‧ of the Treaty on European Union, which is reproduced in Annex I to the Council's Rules of Procedure, should be amended
Showing page 1. Found 9367 sentences matching phrase "cipőméretek listája".Found in 3.34 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.