Translations into English:

  • shoe size   

Example sentences with "cipőméretek listája", translation memory

add example
Úgy nézem ugyanaz a kesztyű- és cipőmérete, mint a ZodiákuséWell, he' s got the same size shoes and gloves as Z
Még csak a cipőméretét sem tudomI don' t even know his shoe size
Tégy meg egy szívességet és nézd meg a cipőméretét, mielőtt letámadod, jó?Oh, well, do me a little favor and measure his shoe size before you taze him?
es a cipőméreteSizeshoe imprint
Ugyanaz cipőméretünkI know we wear the same size pumps
A követelmények francia hosszméretszámozás szerinti ‧-es cipőméreten alapulnak (Paris PointRequirements are based on shoe size ‧ Paris point
A szerződések meghatározzák a közszolgálati feladatok listáját és a La Poste-nak fizetendő ellentételezés kiszámításátThe contracts define the list of public service missions and the calculation of compensation to La Poste
A CAI-üzemmód értelmében a CAI-csoport minden egyes tagja és azok KB-i számára rendelkezésre bocsátják a csoporttagok PM-számláinak listáját és a CAI-csoport szintjén összevont következő további információkatUnder the CAI mode, each member of the CAI group and their respective CBs are provided with the list of PM accounts of the group members and the following additional information consolidated at the level of the CAI group
Lásd a sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló gépek listájátSee the overview of successfully tested banknote handling machines
üdvözli a védelmi iparról és piacról szóló közlemény bevonását a ‧-os prioritások listájába, és támogatja a Bizottságot a megfelelő jogalkotási javaslat előterjesztésében, amely lehetővé fogja tenni az európai védelmi ágazat versenyképességének fellendítésétWelcomes the inclusion of a communication on defence industries and markets in the list of priorities for ‧, and encourages the Commission to bring forward corresponding legislative proposals which will make it possible to boost the competitiveness of the European defence sector
Jelentésükhöz a törvénykezési lépéseket igénylő javaslatok igen tekintélyes listáját csatolják.You include in your report quite a demanding list of recommendations of where legislative action will be needed.
Amennyiben azonban a II. melléklet listájában az érintett végső termék származó helyzetének meghatározására a beépített nem származó anyagok maximális értékét meghatározó szabályt kell alkalmazni, az érintett fél területén beépített nem származó termékek teljes értéke és az e cikk rendelkezéseinek alkalmazása során létrejött teljes, a Közösségen vagy Norvégián kívül hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a meghatározott százalékos értéketHowever, where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Community or Norway by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage
Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága ‧. május ‧-én úgy határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozikOn ‧ May ‧, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council decided to amend the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and economic resources should apply
A közös álláspont meghatározza továbbá az Európai Bíróság idevágó esetjogával összhangban az egyetemes szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások kulcsfontosságú elemeit is, és az alapvető követelmények listáján (amelyek egy tagállamot arra késztethetnek, hogy a postai szolgáltatások ellátására feltételeket szabjon) szerepelteti a foglalkoztatási feltételeknek és szociális biztonsági előírásoknak a közösségi és nemzeti joggal összhangban való tiszteletben tartásátIn addition, the common position identifies the key elements qualifying the services falling within the scope of the universal service in accordance with the European Court of Justice relevant case law and includes in the list of essential requirements (which can induce a Member State to impose conditions on the supply of postal services), respect for the terms and conditions of employment as well as social security provisions, in accordance with Community and national law
felszólítja a Bizottságot, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottságához juttassa el a nemzeti ügynökségek teljes, naprakész listáját, és nyújtson tájékoztatást az ügynökségek által benyújtott megbízhatósági nyilatkozatok feldolgozottsági állapotáról; sürgeti a Bizottságot, hogy az oktatás és kultúra terén szélesítse a nemzeti ügynökségek ellenőrzési rendszerének hatáskörét, valamint javítsa az ellenőrzések minőségét és utóéletétAsks the Commission to provide its Committee on Budgetary Control with a comprehensive and up-to-date list of national agencies and the state of play of the analysis of the declarations of assurance presented by these agencies, and urges the Commission to improve the scope, quality and follow-up of the system audits of national agencies in the field of education and culture
Alternatív megoldásként az ajánlatkérők fontolóra vehetik olyan minősítési rendszerek alkalmazását is, amelyek megfelelő mértékben közzétett, átlátható és nyitott eljárás révén állítják össze a minősített gazdasági szereplők listájátAlternatively, contracting entities might consider qualification systems where a list of qualified operators is compiled by means of a sufficiently advertised, transparent and open procedure
A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság közzéteszi a fenti fogalommeghatározások kérdéseivel kapcsolatos olyan példák listáját, amelyek rendszerint nem tekinthetők a lehetséges súlyos közegészségügyi kockázat alapjánakDG Enterprise and Industry will publish a list of examples related to the above definitions of issues which normally would not be considered as grounds for a Potential Serious Risk to Public Health
mivel a ‧/EGK irányelv I. melléklete tartalmazza a veszélyes anyagok listáját, az egyes anyagok osztályozási és címkézési eljárására vonatkozó adatokkal együttWhereas Annex I of Directive ‧/EEC contains a list of dangerous substances, together with particulars of the classification and labelling procedures in respect of each substance
tagnak azokat a személyeket, akiknek tagállamok szerinti listája az I. mellékletben szerepelas members, the persons listed by Member State in Annex I
Lekerülhetnek az elfogadható fedezetek listájáról azok az eszközök, amelyeket olyan intézmény bocsátott ki vagy garantált, amelynek pénzeszközei be vannak fagyasztva és/vagy csak korlátozottan használhatja őket az Európai Közösségnek vagy valamely tagállamnak a Szerződés ‧. cikke bekezdése értelmében hozott egyéb intézkedése alapján; vagy amelynek a nyílt piaci műveletekhez vagy az eurorendszer rendelkezésre állásához való hozzáférését az EKB Kormányzótanácsa döntésében felfüggesztette vagy megszüntetteAssets issued or guaranteed by entities subject to the freezing of funds and/or other measures imposed by the European Community or by a Member State under Article ‧ of the Treaty restricting the use of their funds or in respect of which the ECB’s Governing Council issued a decision suspending or excluding their access to open market operations or the Eurosystem’s standing facilities may be excluded from the list of eligible assets
A DepoCyte alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes listáját a betegtájékoztató tartalmazzaFor the full list of all side effects reported with DepoCyte, see the Package Leaflet
AZON ALAPANYAGOK LISTÁJA, AMELYEK HASZNÁLATA KORLÁTOZOTT AZ AROMÁK ÉS AZ ÍZESÍTŐ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐK ELŐÁLLÍTÁSÁBANLIST OF SOURCE MATERIALS TO WHICH RESTRICTIONS APPLY FOR THEIR USE IN THE PRODUCTION OF FLAVOURINGS AND FOOD INGREDIENTS WITH FLAVOURING PROPERTIES
A segédanyagok teljes listáját lásd a ‧. ‧ pontbanFor a full list of excipients, see section
Az alkalmas és az alkalmatlan pályázók listáját a kinevezésre jogosult hatóságnak továbbítják, amely döntést hoz a sikeres pályázó(k) kinevezéséről és a meghirdetett állás tartaléklistájának felállításárólThe list of suitable and unsuitable applicants is submitted to the Appointing Authority, who decides on the appointment of the successful candidate(s) and the establishment of a reserve list for the post advertised
Showing page 1. Found 9582 sentences matching phrase "cipőméretek listája".Found in 4.486 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.