Translations into English:

 • consider         
  (verb   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • note       
  (verb, noun   )
 • take into account   
  (verb   )

Example sentences with "figyelembe vesz", translation memory

add example
A felügyelőbizottság támogatja az OLAF ‧-re vonatkozó költségvetési tervezetét, feltéve, hogy a fenti ajánlásokat figyelembe veszikThe SC supports OLAF's budget proposal for ‧ with the proviso that the above recommendations be taken into consideration
DEUTSCHE SHELL alkalmazandóhoz hasonló – kétoldalú adóegyezmény megkötésével , nem hivatkozhat az adóztatási joghatóság hiányára az ezen állam területén székhellyel rendelkező vállalkozás állandó telephelyének eredményeit illetően , annak igazolása végett , hogy elutasítja a vállalkozás azon költségeinek levonását , amelyeket természetüknél fogva a telephely szerinti tagállamban nem vesznek figyelembe .DEUTSCHE SHELL tax powers with respect to the results of a permanent establishment which belongs to a company established in the territory of that State in order to justify the refusal to deduct expenditure incurred by that company which , by its nature , cannot be taken into account in the Member State where that establishment is situate d .
Ebben a tekintetben különös figyelmet kell fordítani azon repülőgép-típusok vagy változatok összes számára, amelyen a hajózószemélyzet egy tagja repülhet a kereskedelmi célú légi szállításban, amely nem haladhatja meg az OPS ‧.‧-ban és az OPS ‧.‧-ben előírt értéket, beleértve azt, amikor szolgálatait egy másik üzemben tartó veszi igénybeIn this respect, particular attention must be paid to the total number of aircraft types or variants that a flight crew member may fly for the purposes of commercial air transportation, which must not exceed the requirements prescribed in OPS ‧.‧ and OPS ‧.‧, including when his/her services are engaged by another operator
Az egyes felek újra feloszthatják az ilyen további DHH-kat az adott fél fennhatósága alatt levő jogosult hajók között, e szakasz ‧., ‧., ‧., ‧. és ‧. bekezdéseiben meghatározott korlátozások és feltételek mellett.Az újra felosztás végzése során nem veszik figyelembe sem azokat a hajókat, amelyek e bekezdés alapján esetleg DHH-kat veszítettek vagy azt visszavontak tőlük, sem a második félévre szóló DHH-t az I. szakasz ‧. bekezdésében meghatározott határidő után igénylő hajókatSuch additional DMLs may be reallocated by the individual Parties among qualified vessels under the jurisdiction of such Party, subject to limitations and conditions set forth in paragraphs ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of this section.In performing the reallocation, any vessels that may have lost or otherwise forfeited DMLs under this paragraph, and any vessels requesting second-semester DMLs after the deadline set forth in Section I, paragraph ‧, shall not be considered
A katonai szolgálatot teljesítő munkavállalók és azon női munkavállalók összehasonlításának lehetősége, akik szülési szabadságuk leteltével olyan szülői szabadságot vesznek igénybe, amelynek időtartamát a végkielégítés számításánál nem veszik figyelembePossibility of comparing workers performing military service with women workers who, after their maternity leave, take parental leave the duration of which is not taken into account for calculating a termination payment
a használók számára egy hatékony és egyszerűen használható szűrőrendszer szisztematikus rendelkezésre bocsátását a hozzáférésre való előfizetés alkalmával, valamint olyan hatékony szűrési megoldások kifejlesztése, amelyek figyelembe veszik az internet használatát mobiltelefonokon lehetővé tevő műszaki fejlődéstthe systematic provision of an effective and easy-to-use filtering system for users at the time of subscription to an access provider and developing effective filtering solutions, taking into account technological progress allowing Internet access via mobile telephones
Ezáltal az irányelv javaslata figyelembe veszi a számos nemzeti rendszer gazdag sokszínűségét. Ez egy olyan irányelv, mely a lehetőségek egyelőségét hirdeti a tudásalapú társadalomban, melyben élünk, és célja a számos tagállam munkaerőpiacának jobb integrálása.Thus, the proposal for a directive promotes equality of opportunity in the knowledge society we live in, with the aim of better integrating the labour markets of the various Member States, taking account of the rich diversity of the various national systems.
A nyílt tengerekre vonatkozó intézkedések meghozatala során figyelembe veszik a parti állam egyezmény szerinti jogait, kötelezettségeit és érdekeit, a rendelkezésre álló legjobb tudományos adatok alapján hozzák meg azokat, valamint figyelembe veszik mindazokat a védelmi és kezelési intézkedéseket is, amelyeket a parti állam az egyezmény ‧. cikkével összhangban, ugyanezen állományok tekintetében fogadott el és alkalmaz a nemzeti joghatósága alá tartozó területenMeasures taken in respect of the high seas shall take into account the rights, duties and interests of the coastal State under the Convention, shall be based on the best scientific evidence available and shall also take into account any conservation and management measures adopted and applied in respect of the same stocks in accordance with Article ‧ of the Convention by the coastal State in the area under national jurisdiction
A Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe: a befektetőnek a megcélzott vállalkozásban vállalt kockázati szintjét, a befektető esetleges veszteségeit, a nyereségtől függő javadalmazás elsőrendűségét a rögzített javadalmazással szemben és a befektető rangsorolását a vállalkozás csődje eseténIn particular, the Commission will take into account the degree of risk in the target company's venture borne by the investor, the potential losses borne by the investor, the predominance of profit-dependent remuneration versus fixed remuneration, and the level of subordination of the investor in the event of the company's bankruptcy
A kockázatkezelés az élelmiszerjog általános céljainak az ‧. cikkben meghatározott megvalósítása érdekében figyelembe veszi a kockázatértékelés eredményeit, különös tekintettel a Hatóság véleményére a ‧. cikk értelmében, a mérlegelés tárgyát képező ügyre vonatkozó egyéb tényezőket, valamint-a ‧. cikk bekezdésében említett feltételek fennállása esetén-az elővigyázatosság elvétRisk management shall take into account the results of risk assessment, and in particular, the opinions of the Authority referred to in Article ‧, other factors legitimate to the matter under consideration and the precautionary principle where the conditions laid down in Article ‧) are relevant, in order to achieve the general objectives of food law established in Article
Először is figyelembe veszi a realitást.First of all, it is taking realities into consideration.
E számítás során nem veszik figyelembe a (nem euróban kibocsátott beszedési megbízásokkal kapcsolatos) lehetséges árfolyamveszteséget, mivel az nem minősül jelentősnekPotential Exchange rate losses (on Recovery Orders not issued in euro) are not taken into account for this calculation, as these are not considered to be material
A súlyosbító és/vagy enyhítő körülményeket figyelembe veszik, és azok eredményeképpen a referenciaösszeget növelhetik vagy csökkenthetikAggravating and/or attenuating circumstances will be taken into account and may result in an increase or decrease of the baseline amount
A Bizottság kikéri a fórumnak a BAT referenciadokumentumok javasolt tartalmával kapcsolatos véleményét, és azt az bekezdésben említett eljárás tekintetében figyelembe vesziThe Commission shall obtain the opinion of the forum on the proposed content of the BAT reference documents and shall take into account this opinion for the procedures laid down in paragraph
Ezen túlmenően az európai adatvédelmi biztos örömmel veszi tudomásul, hogy a fentiek megvalósítása érdekében a javaslat az uniós intézményekre vonatkozó jelenlegi adatvédelmi jogszabályokat figyelembe vevő adatvédelmi biztosítékokkal egészül kiMoreover, the EDPS is pleased to see that in carrying out this endeavour, the Proposal has included data protection safeguards that take into account current data protection legislation applying to EU institutions
Holott épp az EU által újra és újra a figyelem középpontjába állított átlagos polgárok azok, akiknek adatait nyilvántartásba veszik és összegyűjtik még akkor is, ha a bűnözői tevékenység gyanúja fel sem merül, és akiknek adataival esetleg visszaélhetnek.When this happens, it is the individual citizens, the very people who the EU pushes to the top of the agenda time and again, who have their data recorded and collected, even where there is no suspicion of criminal activity, and whose data is then potentially subject to misuse.
A ‧. cikkben említett együttműködés eléréséhez különösen a következőket veszik figyelembe:-Algéria fejlesztési terveinek és programjainak célkitűzései és prioritásaiIn order to achieve the cooperation referred to in Article ‧, account shall be taken, in particular, of the following:-the objectives and priorities of Algeria
A továbbítás gyorsasága érdekében megengedhető minden arra alkalmas eszköz használata, feltéve hogy figyelembe veszik bizonyos követelmények teljesülését, így az átvett irat olvashatóságát és megbízhatóságátSpeed in transmission warrants the use of all appropriate means, provided that certain conditions as to the legibility and reliability of the document received are observed
A közös álláspont magában foglal más, az Európai Parlament által elő nem irányozott változtatásokat is, amelyek figyelembe vesznek a tárgyalások során a tagállamok által kifejezett számos megfontolástThe common position also includes other changes, not foreseen by the European Parliament, which address a number of concerns expressed by the Member States in the course of the negotiations
A Bizottság javaslatában figyelembe veszi az üggyel kapcsolatosan rendelkezésre álló technikai és tudományos ismereteket, különösen az érdekelt tagállamok által benyújtott adatokat, különösen a toxikológiai értékeléseket és a becsült ADI-t, a helyes mezőgazdasági gyakorlatot és a származási hely szerinti tagállam által használt kísérleti adatokat, amelyek alapján meghatározta a maximális szermaradványértékeket, valamint a rendeltetési hely szerinti tagállam által a kérdéses intézkedések bevezetésére adott indokokatIn its proposal, the Commission shall take account of existing technical and scientific knowledge on the matter and in particular data submitted by the Member States with an interest, especially the toxicological assessment and estimated ADI, good agricultural practice and the trial data which the Member State of origin used to establish the maximum residue level, together with the reasons given by the Member State of destination for deciding on the measures in question
Az iránymutatások figyelembe veszik mind a piaci helyzetet, mind pedig az ‧ és ‧ közötti promóciós programok értékeléseinek megállapításaitThe guidelines take account of both the market situation and the findings of the assessment of the promotional campaigns conducted from ‧ to
Abban az esetben, ha a későbbi ellenőrzések eredményeként egy vagy több tagállam egy második, az elsőt felfelé korrigáló, kellőképpen megalapozott bejelentést juttat el, a második bejelentést csak akkor veszik figyelembe, ha az az első bejelentés alapján kiszámított egyenleget nem érintiWhere, as a result of subsequent checks, one or more Member States submits a second, duly substantiated, notification correcting the first upward, the second notification will be taken into consideration only if the balance, calculated on the basis of the first notification, is not affected
A Bizottság megjegyzései figyelembe veszik az ipari változások konzultatív bizottsága kommentárjait és javaslatait is (előadó: Sirkeinen úrhölgy, alelőadó: Reichel úrThe Committee's comments also take account of the remarks and suggestions of the Consultative Commission on Industrial Change (rapporteur: Mrs Sirkeinen, co-rapporteur: Mr Reichel
Könyvvizsgálói jelentésében a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálója figyelembe veszi a master-ÁÉKBV könyvvizsgálói jelentésétIn its audit report, the auditor of the feeder UCITS shall take into account the audit report of the master UCITS
Ezért megerősítik azon elhatározásukat, hogy a maga részéről mindegyik fél kedvezően veszi figyelembe a másik fél által tett, e célokat szolgáló javaslatokatThey therefore confirm their resolve to consider favourably, each for its own part, suggestions made by the other Party with a view to attaining these aims
Showing page 1. Found 114847 sentences matching phrase "figyelembe vesz".Found in 10.174 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.