Translations into English:

 • consider         
  (verb   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • note       
  (verb, noun   )
 • take into account   
  (verb   )

Example sentences with "figyelembe vesz", translation memory

add example
Mind a regionális politikának, mind a vidékfejlesztési politikának számításba kell vennie ezt a szempontot végrehajtási módszereik kialakításánál, például úgy, hogy egy magasabb közös finanszírozási hányadot állapítanak meg, amellyel ezeket a feszültségeket figyelembe veszikRegional policy and rural development policy must reflect this in the way in which they are implemented, not least by proposing a higher level of co-financing to take account of these constraints
A ‧. cikk alapján kialakított alapelvek olyan rugalmas és helyzettől függő egyensúlyt tesznek lehetővé, amely figyelembe veszi a tagállamok eltérő körülményeit és célkitűzéseit, valamint az ágazatonként változó műszaki korlátokatThe principles formulated in Article ‧ allow for a flexible and context-sensitive balance that takes account of the Member States
DEUTSCHE SHELL alkalmazandóhoz hasonló – kétoldalú adóegyezmény megkötésével , nem hivatkozhat az adóztatási joghatóság hiányára az ezen állam területén székhellyel rendelkező vállalkozás állandó telephelyének eredményeit illetően , annak igazolása végett , hogy elutasítja a vállalkozás azon költségeinek levonását , amelyeket természetüknél fogva a telephely szerinti tagállamban nem vesznek figyelembe .DEUTSCHE SHELL tax powers with respect to the results of a permanent establishment which belongs to a company established in the territory of that State in order to justify the refusal to deduct expenditure incurred by that company which , by its nature , cannot be taken into account in the Member State where that establishment is situate d .
A program figyelembe veszi a Közösség egyéb vonatkozó politikái, okmányai és intézkedései előkészülete és végrehajtása során szerzett eredményeketThe programme shall take into account the results of preparatory actions and activities under other relevant Community policies, instruments and actions
A tagállam éves programtervezetének vizsgálatakor a Bizottság figyelembe veszi a költségvetési eljárásban az alapnak juttatott előirányzatok végső összegétWhen examining the draft annual programme of a Member State, the Commission shall take account of the final amount of the appropriations allocated to the Fund under the budgetary procedure
Ezen irányelv és a különös irányelvek szerinti feladataik elvégzése során a nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a ‧. cikkben meghatározott célokat, beleértve azokat, amelyek a belső piac működéséhez kapcsolódnakIn carrying out their tasks under this Directive and the Specific Directives, national regulatory authorities shall take the utmost account of the objectives set out in Article ‧, including insofar as they relate to the functioning of the internal market
Szem előtt tartva az űrtechnológiák és infrastruktúrák jellegét, e megállapodás végrehajtása folyamán a felek figyelembe veszik azok biztonsági vonatkozásaitBearing in mind the nature of space technologies and infrastructures, both Parties, in implementing this Agreement, shall take into account their security dimension
Az ellenőrzés helyzetértékelést és józan ítélőképességet kíván, amelynek során figyelembe veszik a rendszerszolgáltatásokat és a tervezett felhasználócsoportotVerification requires assessment and judgement taking into account the system's functionality and the intended user groups
A díjtételek meghatározásakor a biztosító megfelelően figyelembe veszi az adós hitelképességét, beleértve az ‧. pontban megállapítottak szerinti státusát isWhen setting premium rates, the insurer shall appropriately take the creditworthiness of the debtor including its status as set out in point ‧ into account
Ezek a kritériumok figyelembe veszik azt a szótári meghatározásokban is képviselt felfogást, amely szerint a közjogi szervezet olyan intézmény, amelyet felhatalmazták arra, hogy kormányzati szervként egy közösség nevében eljárjon, eltérően a magánjogi szervezettől, amely feltételezhetően a tulajdonosai érdekének megfelelően jár elThese criteria take account of the notion, implicit in dictionary definitions, that a public body is an institution authorised to act on behalf of a community as a government entity, as distinct from a private body which is presumed to act in the interests of its owners
(3) Ezek az egész EU-ra kiterjedő ajánlások nem veszik figyelembe, hogy az egyes tagállamok másképpen viszonyulnak a tájékoztatás szabadságához.(3) These EU-wide recommendations do not take into account the different approaches relating to freedom of information in Member States.
A bírság kezdeti összege figyelembe veszi, hogy a Telefónica visszaélésének súlyossága az érintett időszak során, és különösen a Deutsche Telekomra vonatkozó határozatot követően világosabbá váltThe initial amount of the fine takes into account the fact that the gravity of Telefónica's abuse became clearer throughout the relevant period and in particular after the Deutsche Telekom Decision
A tagállami bizottság valamennyi benyújtott észrevételt figyelembe veszThe Member State Committee shall take any comments received into account
E célból a tagállamoknak meg kell engedni, hogy a minimum közösségi adómértékeknek úgy feleljenek meg, hogy figyelembe veszik a teljes kivetett adóterhet az összes olyan közvetett adó tekintetében, amelynek alkalmazása mellett döntenek (a hozzáadottérték-adó kivételévelTo that end, Member States should be permitted to comply with the Community minimum taxation levels by taking into account the total charge levied in respect of all indirect taxes which they have chosen to apply (excluding VAT
A Bizottság a bizottság által megfogalmazott véleményt a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesziThe Commission shall take the utmost account of the opinion delivered by the Committee
Szakértő bírálja el, hogy a liziméteres vizsgálat vagy a kilúgzás helyszíni vizsgálata kerüljön-e végrehajtásra. Döntése során figyelembe veszi a lebomlási és egyéb mobilitásra vonatkozó vizsgálatok eredményeit, illetve a III. melléklet ‧. szakaszának előírásai értelmében kiszámított, a talajvízben található koncentráció (PECGW) előrejelzett értékeitExpert judgement will be necessary to decide whether lysimeter studies or field leaching studies should be carried out, taking into account the results of degradation and other mobility studies and the predicted environmental concentrations in groundwater (PECGW), calculated in accordance with the provisions of Annex III, Section
Valamennyi opcióárazási módszer legalább az alábbi tényezőket veszi figyelembeAll option pricing models take into account, as a minimum, the following factors
Ezt az információt olyan időkeretre vonatkozóan kell megadni, amely figyelembe veszi a fogyasztó mérőkészülékének képességeit és a kérdéses villamosenergia-ipari terméketThat information shall be given by using a sufficient time frame, which takes account of the capability of customer’s metering equipment and the electricity product in question
Én azt tapasztalom, hogy mindig helytelenül cselekszem, ha figyelembe veszem mások érdekeit.As I see it, I do wrong always when I consider the interests of others.
Ennek során figyelembe veszik az alábbiakban megállapított különös követelményeketIn so doing they shall take into account the specific requirements laid down hereinafter
Az alszakasz a) bekezdése szerinti kijelölésnél a miniszter minden körülményt figyelembe vesz, különös tekintettel az alábbi kritériumokraThe Minister shall have regard to all the circumstances and in particular each of the following criteria in making a designation under subsection (a
mivel amiatt, hogy az energiaellátás jelenleg és egyre növekvő mértékben függ meglehetősen instabil és nem demokratikus országoktól, az ellátás biztonságának megőrzésére kizárólag nemzeti szinten tett erőfeszítések elégtelennek bizonyultak és nem garantálják valamennyi EU-tagállam hosszú távú érdekeit, mivel az EU külső energiapolitikája szorosan kapcsolódik belső energiapolitikájához, és mivel ki kell dolgozni a közös energiapolitikát a belső piaci szabályozásra, illetve olyan külső szempontokra való tekintettel, amelyek figyelembe veszik valamennyi tagállam politikai és gazdasági érdekeitwhereas, due to current existing and increasing energy supply dependency on largely unstable and undemocratic countries, efforts to ensure security of supply exclusively at the national level have proved to be insufficient and do not guarantee the long-term interests of all EU Member States; whereas the EU's external energy policy is closely linked to its internal energy policy and there is a need to create a common energy policy with regard to internal market regulation as well as external aspects that take into account the political and economic interests of all Member States
Ebben az összefüggésben a Charta értelmezése során az Unió és a tagállamok bíróságai kellően figyelembe veszik a Chartát megszövegező Konvent elnökségének irányítása alatt készített és az Európai Konvent elnökségének felelőssége mellett naprakésszé tett magyarázatokat .In this context the Charter will be interpreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention .
A rendelet ‧ cikke bekezdésének a) pontja szerint számítandó, kizárólag egy elkülönített rendszer szerint vagy egy nyugdíjszámlarendszer szerint finanszírozott, a szabadfoglalkozásúak szakmai szövetségeinek (Kammern der Freien Berufe) nyugdíjrendszerébe tartozó támogatások, illetve résztámogatások elméleti összegének kiszámításánál az illetékes intézmény figyelembe veszi- bármely tagállam jogszabályai szerint teljesített biztosítás minden egyes hónapjára tekintettel- a tőkének és az érintett nyugdíjrendszerben ténylegesen, illetve a nyugdíjszámlarendszerben vélhetően felhalmozott tőkének az arányát, továbbá az érintett nyugdíjrendszer biztosítási időtartama alatti hónapok számátFor the calculation of the theoretical amount in accordance with Article ‧(a) of this Regulation concerning benefits or parts of benefits of a pension scheme of the liberal profession associations (Kammern der Freien Berufe), financed exclusively by the funded scheme method or based on a pension account system, the competent institution shall take into account, in respect of each month of insurance completed under the legislation of any other Member State, capital in proportion to the capital actually accrued in the pensions scheme concerned, or considered to have accrued in the pension account scheme, and the number of months of the insurance periods in the pension scheme concerned
Showing page 1. Found 114847 sentences matching phrase "figyelembe vesz".Found in 14.467 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.