Translations into English:

 • consider         
  (verb   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • note       
  (verb, noun   )
 • take into account   
  (verb   )

Example sentences with "figyelembe vesz", translation memory

add example
Új mandátumot kell kialakítani, amely figyelembe veszi a legutóbb csatlakozott 12 tagállam szempontjait, figyelembe veszi a klímavédelem szempontjait, figyelembe veszi a környezetvédelem és az állatjólét globális szempontjait.A new mandate must be created, taking into account the interests of the 12 Member States that joined the EU in recent years, as well as the global considerations of climate protection, environmental protection and animal welfare.
A potenciális törzsrészvényeket azon időszakra vonatkozóan kell súlyozni, amikor azok forgalomban voltak. Azokat a potenciális törzsrészvényeket, amelyeket az időszak alatt töröltek, vagy amelyeket az időszak alatt hagytak lejárni, csak olyan arányban veszik figyelembe az egy részvényre jutó eredmény higított értéke értékének kiszámításánál, amilyen arányban az időszak folyamán forgalomban voltak. Azokat a potenciális törzsrészvényeket, amelyeket a beszámolási időszak alatt törzsrészvénnyé váltottak át, az időszak elejétől az átváltás időpontjáig veszik figyelembe az egy részvényre jutó eredmény higított értéke értékének kiszámításánál; az átváltás időpontjától kezdődően a keletkező törzsrészvényeket mind az egy részvényre jutó eredmény alapértéke, mind pedig az egy részvényre jutó eredmény higított értéke értékénél figyelembe veszikPotential ordinary shares are weighted for the period they are outstanding. Potential ordinary shares that are cancelled or allowed to lapse during the period are included in the calculation of diluted earnings per share only for the portion of the period during which they are outstanding. Potential ordinary shares that are converted into ordinary shares during the period are included in the calculation of diluted earnings per share from the beginning of the period to the date of conversion; from the date of conversion, the resulting ordinary shares are included in both basic and diluted earnings per share
Ehhez a kiszámítás során figyelembe veszik: ‧) a veszteségi rátát, amely a cseh hatóságok rendelkezésére álló adatok szerint nem különbözik az összes vállalkozás veszteségi rátájától, ‧) a magasabb költségrátát, amely figyelembe veszi a magasabb értékesítési és igazgatási költségeket, valamint ‧) a haszonkulcsotThis is done by taking into account for the calculation of the rate: the Loss Rate, which according to the data available Czech authorities, does not differ from the loss rate of all undertakings, the higher Expense Rate, which takes account of higher marketing and management costs, and the Profit Margin
A berendezés jóváhagyásakor a lobogó szerinti állam közigazgatási szerve figyelembe veszi, hogy a gyorsjáratú mentési célú csónak vízre bocsátását és fedélzetre történő visszahelyezését rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyok között is meg kell oldani, és emellett figyelembe veszi az IMO által elfogadott ajánlásokatWhen approving such appliances, the administration of the flag State shall take into account that the fast rescue boat is intended to be launched and retrieved even under severe adverse weather conditions, and also have regard to the recommendations adopted by the IMO
Azok a német rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél kiegészítő időszakot vesznek figyelembe, és azok a német öregségi nyugdíjak, amelyeknél egy már megszerzett kiegészítő időszakot vesznek figyelembeGerman invalidity and survivors
A tagállamok az bekezdésben említett jegyzék és mennyiségek meghatározásakor minden lényeges tényezőt figyelembe vesznek, különösen annak szükségességét, hogy az ellentételezés ne jelentsen fokozott terhet a biológiailag érzékeny állományok tekintetében, továbbá figyelembe veszik a többletköltségek mértékét, valamint az előállítás és a forgalomba hozatal minőségi és mennyiségi vonatkozásaitWhen establishing the list and the quantities referred to in paragraph ‧, Member States shall take into account all the relevant factors, in particular the need to ensure that the compensation does not result in an increased pressure on biologically sensitive stocks, the level of additional costs and qualitative and quantitative aspects of production and marketing
a leányvállalat, közös vállalkozás és társult vállalkozás olyan instrumentumait, amelyek a beszámolót készítő egység törzsrészvényeire válthatók át, a beszámolót készítő egység potenciális törzsrészvényei között veszik figyelembe az egy részvényre jutó eredmény higított értéke meghatározásánál. Hasonlóképpen a leányvállalat, közös vállalkozás vagy társult vállalkozás által kibocsátott, a beszámolót készítő egység törzsrészvényeinek megvásárlására szóló opciókat és warrantokat a beszámolót készítő egység potenciális törzsrészvényei között veszik figyelembe a konszolidált egy részvényre jutó eredmény higított értéke meghatározásánálinstruments of a subsidiary, joint venture or associate that are convertible into the reporting entity’s ordinary shares are considered among the potential ordinary shares of the reporting entity for the purpose of calculating diluted earnings per share. Likewise, options or warrants issued by a subsidiary, joint venture or associate to purchase ordinary shares of the reporting entity are considered among the potential ordinary shares of the reporting entity in the calculation of consolidated diluted earnings per share
ezért még mindig nincs meggyőződve arról, hogy a stratégiai tervezési és programozási, illetve a tevékenységalapú irányítási folyamat kellően figyelembe veszi-e a tanulságokat és a korábbi eredményeket, valamint ezeknek az elkövetkező években a rendszerbe történő visszaültetését; rámutat, hogy ezzel összefügg az is, hogy miként veszik figyelembe a Bizottság által készített számos tanulmányt és értékelést, illetve azok miként befolyásolják – igen helyesen – a forráselosztás folyamatát; azt javasolja ezért, hogy az értékelésekre vonatkozó szabályzatok egyértelműbben követeljék meg a programok felülvizsgálata és a költségvetési eljárás közötti kapcsolat meglétét; javasolja továbbá, hogy az éves tevékenységi jelentések tartalmazzanak külön fejezetet az e tekintetben szerzett tapasztalatokrólIs thus still not convinced that the SPP-ABM process sufficiently takes into account lessons learned and previous results and how these are fed back into the system for the coming years; points out that this is also linked to how the vast array of studies and evaluations carried out by the Commission are taken into account and influence, as they rightly should, the resource allocation process; proposes therefore to more clearly demand a link to programme reviews and the budgetary process in the terms of reference of the evaluations; proposes further to include in the AAR a chapter on the lessons learned
Ennél a támogatásnál – különösen azokban az esetekben, amelyekben az európai statisztikai megközelítést alkalmazzák – figyelembe veszik, hogy az EU és a tagállamok költségvetései hogyan osztoznak a program végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi teherviselésben (továbbá figyelembe veszik a tagállamok egyedi helyzetét isSuch support will take into account the financial burden-sharing between the EU and the Member State budgets relating to the implementation of the programme (as well as the individual situation of the Member States), in particular in cases where the European approach to statistics is used
felhívja a figyelmet arra, hogy ‧-ben kerül sor a KAP állapotfelmérésének összefüggésében elfogadott jogszabály-módosítások végrehajtására, és elvárja, hogy a Parlament álláspontját teljes mértékben tiszteletben tartsák; üdvözli, hogy a Bizottság jelezte: ‧-ben számos javaslat készül majd a bürokrácia és az adminisztrációs terhek csökkentésére, és bizakodik abban, hogy ez a gazdálkodókat is érinti majd, különösen a feltételesség tekintetében; üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy előmozdítsa a minőségi mezőgazdasági termelést, és számít arra, hogy aktív szerephez jut a konkrét javaslatok kialakításában; sajnálattal veszi tudomásul, hogy a ‧. évi politikai stratégia nem veszi figyelembe az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos növekvő aggodalmakatNotes that ‧ will see the implementation of the legislative changes agreed upon in the context of the CAP Health Check and expects Parliament's position to be fully respected; welcomes the Commission's indication that in ‧ a number of proposals will be made to reduce bureaucracy and red tape, and trusts that this will also apply to farmers, notably with regard to cross-compliance; welcomes the Commission's intention to promote quality production in agriculture and expects to play an active role in the formulation of concrete proposals; regrets the fact that the Annual Policy Strategy for ‧ fails to take account of growing concerns over food security
Az eljárás ugyanakkor figyelembe veszi a piac átmeneti problémáit is, így például a nemzetközi barangolással kapcsolatos problémákat, valamint figyelembe veszi a technológiai fejlődés eredményeképpen új szűk keresztmetszetek felmerülésének lehetőségét, ami előzetes szabályozást tehet szükségessé, pl. a szélessávú hozzáférési hálózatok területénHowever the procedure also takes account of transitional problems in the market such as those related to international roaming and of the possibility of new bottlenecks arising as a result of technological development, which may require ex ante regulation, for example in the area of broadband access networks
Itt van most előttünk egy különösen jelentősnek tűnő dokumentum, mivel egy kiegyensúlyozott megállapodásról van szó, amely minden érintett fél érdekét figyelembe veszi, amely azt jelenti, hogy figyelembe veszi a fogyasztók egészségének védelmét - azoknak a fogyasztóknak, akik már a növényvédő szerek puszta említésétől nyugtalanná válnak, akik aggódnak, amikor meghallják, hogy a növényvédő szerek maradékanyagai megfertőzik a gyümölcsöt, a zöldséget és a gabonaféléket.We have here in fact what seems to me to be a particularly important agreement because it is a balanced agreement that takes account of everyone's interests, that is to say, it takes account of the protection of consumers' health - these consumers who become anxious as soon as pesticides are mentioned, who become concerned when they hear that pesticide residues contaminate fruit, vegetables and cereals.
A nyílt tengerekre vonatkozó intézkedések meghozatala során figyelembe veszik a parti állam egyezmény szerinti jogait, kötelezettségeit és érdekeit, a rendelkezésre álló legjobb tudományos adatok alapján hozzák meg azokat, valamint figyelembe veszik mindazokat a védelmi és kezelési intézkedéseket is, amelyeket a parti állam az egyezmény ‧. cikkével összhangban, ugyanezen állományok tekintetében fogadott el és alkalmaz a nemzeti joghatósága alá tartozó területenMeasures taken in respect of the high seas shall take into account the rights, duties and interests of the coastal State under the Convention, shall be based on the best scientific evidence available and shall also take into account any conservation and management measures adopted and applied in respect of the same stocks in accordance with Article ‧ of the Convention by the coastal State in the area under national jurisdiction
év (kivéve a ‧. évi táblázatok jelentésének benyújtásakor, amikor a ‧. évi utasegységet veszik figyelembe, és a ‧. évi táblázatok jelentésének benyújtásakor, amikor a ‧. évi utasegységet veszik figyelembeyear N (except for the reporting of year ‧ tables where ‧ passenger units are taken into account and for the reporting of year ‧ tables where ‧ passenger units are taken into account
Éppúgy nem veszi figyelembe az olyan jelentéktelen körülményt, mint amilyen a saját testi feloszlása, mint ahogy az anyag síkján előforduló bármiféle korlátozást sem veszi figyelembe.It disregards so petty a thing as its own physical dissolution as completely as it does all other limitations upon the plane of matter.
Ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátások összegének meghatározásánál a gyermekeken kívüli más családtagokat is figyelembe vesznek, ezen állam illetékes intézménye figyelembe veszi az érintett személynek az illetékes államban lakóhellyel rendelkező e családtagjait isIf, under the legislation of a Member State, the amount of benefits is determined taking into account the existence of members of the family other than children, the competent institution of that State shall also take into consideration the members of the family of the person concerned who are residing in the territory of the competent State
ha egy tagállam jogszabályai szerint egyes biztosítási vagy tartózkodási időket csak akkor vesznek figyelembe, ha azokat egy meghatározott határidőn belül szerezték, az e jogszabályokat alkalmazó intézmény: i. csak akkor veszi figyelembe a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, ha azt az említett határidőn belül szerezték; vagyWhere under the legislation of one Member State certain periods of insurance or residence are taken into account only if they have been completed within a specified time limit, the institution which administers such legislation shall: (i) only take into account periods of insurance or residence completed under the legislation of another Member State if they were completed within the said time limit
A hivatalos zárlati intézkedések magukba foglalják a növényi anyag megfelelő ellenőrzését vagy laboratóriumi vizsgálatát a ‧/EGK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt vonatkozó károsító szervezetek tekintetében, és végrehajtásuk során figyelembe veszik a ‧/EGK irányelv IV. mellékletének különleges követelményeit, valamint-amennyiben szükséges-végrehajtásuk során figyelembe veszik a ‧/EGK irányelv IV. mellékletének különleges károsító szervezetekre vonatkozó különleges követelményeitThe official quarantine measures shall include appropriate inspection or testing for the relevant harmful organisms listed in Annexes I and ‧ to Directive ‧/EEC and shall be carried out in respect of the special requirements laid down in Annex ‧ to Directive ‧/EEC and shall be carried out in respect of the special requirements laid down in Annex ‧ to Directive ‧/EEC for specific harmful organisms, as appropriate
A Bíróság megállapítja, hogy mivel az olasz állami iskolai pedagógusfelvételi versenyvizsgákon való részvétel vonatkozásában a közösségi polgárok által más tagállamban megszerzett szakmai tapasztalatot nem veszi figyelembe, vagy legalábbis nem azonos módon veszi figyelembe attól függően, hogy e tevékenységeket az ország területén vagy más tagállamban gyakorolták, az Olasz Köztársaság nem teljesítette az EK ‧. cikkből és a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, ‧. október ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi rendelet ‧. cikkének bekezdéséből eredő kötelezettségeitDeclares that the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under Article ‧ EC and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ of the Council of ‧ October ‧ on freedom of movement for workers within the Community inasmuch as for the purposes of participation by Community nationals in competitions to recruit teaching staff in Italian State schools professional teaching experience acquired by those nationals is not taken into account, or at least not taken into account in the same way, depending on whether the teaching was carried out in Italy or in other Member States
A védelmi körzet külső sávjában (a ‧. és a ‧. kilométer közötti sávban) található telepek esetében a tenyészállatokat nem veszik figyelembe, és kizárólag az esetlegesen el nem adott állatokra vonatkozóan veszik figyelembe a telep tevékenységének kötelező bezárásátFor farms in the outer part (‧ to ‧ km) of the protection zone, breeding animals will not be taken into account, and the period of mandatory inactivity of farms will be considered only in respect of potentially unsold animals
Ezen felmérések kellően figyelembe veszik a kikötő különböző részeinek sajátosságait, valamint – ha az adott tagállam illetékes hatóságai ezt lényegesnek ítélik – a kikötővel határos területeket, amennyiben ezek hatással vannak a kikötő biztonságára, továbbá figyelembe veszik a ‧/‧/EK rendelet értelmében a kikötő határain belül található kikötőlétesítményekről készített kikötővédelmi felméréseketThese assessments shall take due account of the specificities of different sections of a port and, where deemed applicable by the relevant authority of the Member State, of its adjacent areas if these have an impact on security in the port and shall take into account the assessments for port facilities within their boundaries as carried out pursuant to Regulation (EC) No
A tényleges kamatláb számításakor az Európai Közösségek megbecsüli a pénzáramokat, ami során figyelembe veszi a pénzügyi eszköz (például fizetési opciók) valamennyi szerződéses feltételét, de nem veszi figyelembe a jövőbeli várható hitelveszteségeketWhen calculating the effective interest rate, the European Communities estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment options) but do not consider future credit losses
Csak azt akartam megkérdezni, hogy ez az értékelés figyelembe veszi-e azt a tényt is, hogy nyilvánvalóan sokan még mindig ettől az élelmiszersegély-programtól függnek, és hogy az európai népesség csaknem 16%-a él a szegénységi küszöb alatt, és hogy figyelembe veszi-e a jelenlegi élelmiszerválságot és az élelmiszerárak látványos emelkedését.I only wanted to ask whether this evaluation also takes into account the fact that a large number of people are still evidently dependent upon this food aid programme and that almost 16% of the European population lives below the poverty line, and whether it also takes account of the current food crisis and the spectacular growth in food prices.
Azok a svéd rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél fiktív biztosítási időt vesznek figyelembe, valamint azok a svéd öregségi nyugdíjak, amelyeknél már megszerzett fiktív biztosítási időt vesznek figyelembeSwedish invalidity and survivors
Showing page 1. Found 110215 sentences matching phrase "figyelembe vesz".Found in 13.429 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.