Translations into English:

  • double cropping   

Example sentences with "kettős termesztés", translation memory

add example
Különösen jelentős kettős felhasználhatósága – tudniillik étkezési és olajsajtolási használata egyaránt ismert – valamint a szokásos termesztési körülmények között korai termőre fordulása, magas és folyamatos termékenysége miattIt is very attractive because of its dual suitability for culinary purposes and milling, the speed with which it comes into production, and its high and constant productivity in normal growing conditions
A Brussels grondwitloof olyan zöldség, amely kettős termesztési folyamat eredménye: az első a gyökér termesztése, amelyet a hajtatás vagy a nevelés követBrussels grondwitloof is a vegetable which is obtained by means of a dual cultivation process: root cultivation followed by forcing or drawing
A gazdaságok felkészítése szántóföldi termesztésre és állattenyésztésreUpdating farms active in arable and livestock production
a növényi és mikrobiológiai termesztés és állattenyésztés céljárafor plant and microbe cultivation and stock farming
A végtermék minőségének kulcsa a termesztésére vonatkozó lényegi korlátozásokból ered: az a tény, hogy a hőmérséklet a termesztés egyetlen szakaszában sem haladhatja meg a ‧ °C-ot, azt jelenti, hogy a végtermékben valamennyi természetes enzim, nélkülözhetetlen vegyülék és a mézre jellemző egyéb összetevő megtalálhatóKey to the quality of the final product are the very substantial restrictions that apply to its production, e.g. the fact that a temperature of ‧ °C must not be exceeded at any stage of production means that all the natural enzymes, essential compounds and other constituents typical of honey are present in the final product
A termesztési tevékenységek nagy részét kézzel végzik, a hagyományos mezőgazdasági gyakorlatot követveThe majority of growing activities are carried out by hand following traditional agricultural practices
A termék eredete A származási ország, és esetleg a termesztési tájegység, az ország, a régió, vagy a helység neveOrigin of produce Country of origin and, optionally, district where grown, or national, regional or local place name
a gyümölcs- és zöldségfélék, valamint az áruburgonya termesztésére, továbbá faiskola céljára használt területthe area used to produce fruit and vegetables, ware potatoes and nurseries
Számos gazdaság felhagyott a cukorrépa-termesztéssel, nőtt a munkanélküliség, és mindez nem ért el szociális vagy gazdasági eredményt.Many farms stopped growing sugar beet, we increased unemployment and did not achieve any social or economic benefits.
Az értesítés tárgyát képező rendelkezések általános tilalmat vezetnek be a GMO-k termesztésére azzal, hogy a kérdéses tevékenységre eseti alapon engedély szerezhetőThe notified provisions aim at introducing a general prohibition regarding the cultivation of GMOs with the possibility of obtaining an authorisation on a case-by-case basis
„ Egy tagállam, kérelem alapján-a ‧. cikkben, illetve géntechnológiával módosított fajták esetében, a ‧a. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően-felhatalmazható arra, hogy az egész területén, vagy annak egy részén megtilthassa a fajta használatát, vagy előírja a fajták termesztésének feltételeit, és a b) pontban előírt esetekben az ilyen termesztésből származó termékek felhasználásának feltételeitA Member State may, upon application which shall be dealt with as provided for in Article ‧ or in Article ‧(a) in the case of genetically modified varieties, be authorised to prohibit the use of the variety in all or in part of its territory or to lay down appropriate conditions for cultivating the variety in accordance, in cases provided for in paragraph (b), with the conditions for using the products resulting from such cultivation
Ennélfogva támogatnunk kell a fehérjenövények termesztését.We must, therefore, promote the cultivation of protein-rich crops.
A ‧. kódot kell beírni, amikor az értékesítés feltételei miatt a tényleges termelést nem lehet megállapítani, és a növények termesztésére vonatkozóan nem kötöttek szerződéstCode ‧ should be entered when, because of the conditions of sale, the actual production cannot be stated and the crops are not under contract
hibridfajták vetőmagjának termesztése esetén az alábbi egyéb szabványoknak illetve feltételeknek kell teljesülniükthe following other standards or conditions shall be satisfied for the production of seed of hybrid varieties
Valamely burgonyaváltozatot akkor kell a közönséges burgonya-fonalféreg valamely patotípusával szemben ellenállónak tekinteni, ha az adott változat termesztése során az adott patotípus populációjának egyedszámában természetes és évenkénti csökkenés tapasztalhatóA potato variety shall be regarded as being resistant to a particular pathotype of Potato Cyst Eelworm if, when that variety is grown, a natural and annual decrease in the population of that pathotype is found to occur
A terület talaja tökéletesnek bizonyult a magas termelési költségek fedezéséhez elegendő terméshozamot biztosító alapvető gyökérrendszerek termesztéséhezThe soil in the area proved perfect for growth of the substantial root systems necessary to produce sufficient yields to cover the high costs of production
A termelők birtokában vannak a termesztési technológiákkal és a gyümölcsök szedési szakaszával kapcsolatos ismereteknekThe producers have mastered the methods for growing the fruit and knowing when it should be picked
egy darab ‧ m‧ minősített vetőmag termesztésekorone per ‧ m‧ for the production of certified seed
a Gossypium hirsutum és a Gossypium barbadense hibridfajtái minősített vetőmagjának termesztésére szolgáló állományban az előírt minimális fajtatisztaság mind a maghozó, mind a pollenadó szülői vonal esetén ‧ %, amennyiben a magnövények legalább ‧ %-ának pollenre fogékony virágai vannakin crops to produce certified seed of hybrid varieties of Gossypium hirsutum and/or Gossypium barbadense, the minimum varietal purity of both the seed-bearing parent and the pollen parent line shall be ‧ % when ‧ % or more of seed-bearing plants have pollen receptive flowers
Termesztése messze meghaladja ezeknek az országoknak a szükségleteit, minek következtében a többletet kénytelenek harmadik országok piacain értékesíteniProduction far exceeds requirements in those countries with the result that they are required to dispose of surpluses by exporting them to third countries
Az alkalmazott termesztési módoktól nagy mértékben függ az említett probléma megoldásának megtalálása, különösen ami a talaj előkészítését illetiMany solutions involve adapting cultivation methods, and in particular soil preparation
Azok a szántóterületek, amelyekre a nem élelmiszer-termelési célú termesztést megengedő programok vonatkoznak, és amelyek szerződés alapján tényleges művelés alatt állnak, a D/‧-től a D/‧-ig terjedő bekezdések alá tartoznakArable areas under schemes in which non-food production is allowed and actually grown under contracts are recorded elsewhere under D/‧ to D
a termesztés helyén a teljes vegetációs időszak alatt semmikor sem voltak megfigyelhetők a növényeken a pepino mosaic vírus tüneteithat no symptoms of Pepino mosaic virus have been observed on the plants at the place of production during their complete cycle of vegetation
a cukor- és takarmányrépa-vetőmag termesztésében használt magtermő és beporzó komponenseinek ploidiája a következőképpen állapítható megthe ploidy of both seed-bearing and pollen-shedding components of seed-producing crops of sugar and fodder beet is established as follows
DAS-‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ kukoricát tartalmazó vagy abból álló élelmiszeren és takarmányon kívüli olyan termékek, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak, mint bármely más kukoricátproducts other than food and feed containing or consisting of DAS-‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize for the same uses as any other maize with the exception of cultivation
Showing page 1. Found 7962 sentences matching phrase "kettős termesztés".Found in 1.774 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.