Translations into English:

  • double cropping   

Example sentences with "kettős termesztés", translation memory

add example
Különösen jelentős kettős felhasználhatósága – tudniillik étkezési és olajsajtolási használata egyaránt ismert – valamint a szokásos termesztési körülmények között korai termőre fordulása, magas és folyamatos termékenysége miattIt is very attractive because of its dual suitability for culinary purposes and milling, the speed with which it comes into production, and its high and constant productivity in normal growing conditions
A Brussels grondwitloof olyan zöldség, amely kettős termesztési folyamat eredménye: az első a gyökér termesztése, amelyet a hajtatás vagy a nevelés követBrussels grondwitloof is a vegetable which is obtained by means of a dual cultivation process: root cultivation followed by forcing or drawing
Egyéves (magról vetett) termesztési módOne-year (seed sown) production method
ösztönözze az EU-n belüli termesztés minőségének és értékének növelésétencourage improvements in the quality and value of EU production
A termesztési szakaszban keletkezett kibocsátás kiszámításának módszere a tényleges értékek mellett átlagértékek használatára is módot nyújt (pl. adott földrajzi területre vonatkoztatvaFor the calculation of emissions from cultivation, the method allows for the use of averages (for a particular geographical area) as an alternative to actual values
Mivel az ilyen termesztés gyakran költségesebb, a kapcsolódó ártámogatások biztosítása érdekében a GMO-k előfordulásának elkerülésére irányuló, szigorúbb elkülönítési intézkedésekre lehet szükségSince such production is often more costly, stricter segregation efforts to avoid GMO presence may be necessary to guarantee the associated price premium
'mivel az afgán alkotmány kimondja, hogy "az államnak meg kell akadályoznia a kábítószerek minden fajta termesztését és tiltott kereskedelmét” és mivel Afganisztán 2005. évi kábítószer-ellenes törvénye támogatja a szabályozott anyagok lehetségesen engedélyezett termelését és kereskedelmét Afganisztánban;''whereas the Afghan Constitution states that "the state shall prevent all types of cultivation and smuggling of narcotics” and whereas Afghanistan's 2005 Counter Narcotics Drug Law provides for the eventual licensed production and distribution of controlled substances in Afghanistan;'
mivel a dísznövények termesztésének kielégítő eredménye nagymértékben függ a szaporításukhoz felhasznált anyag minőségétől és egészségétőlWhereas satisfactory results in the cultivation of ornamental plants depend to a large extent on the quality and health of the material used for their propagation
Az olajbogyó-termesztésnek az ‧/EK rendelet ‧. cikke bekezdésében meghatározott földrajzi információs rendszere-a továbbiakbanThe geographical information system for olive cultivation provided for in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, hereinafter referred to as the
A ritkítás a gyümölcsök számának csökkentéséből álló művelet: a fákon lévő gyümölcsök számát minden termelőnek saját gyümölcsöse potenciáljához kell igazítania (a talajtól, a parcella, az ültetvény tájolásától stb. függően) az előírt méretű és minőségű gyümölcsök termesztése érdekébenThinning is the process whereby the number of fruit is reduced: each producer has to adapt the number of fruit on the trees to the potential of his orchard (according to the soil, plot orientation, tree planting, etc.) in order to obtain fruit of the required size and quality
a termesztés, szaporítás és felhasználás során szerzett gyakorlati tapasztalatokból szerzett ismeretek, ahogy azokról a kérelmező az érintett tagállamot értesítetteknowledge gained from practical experience during cultivation, reproduction and use, as notified by the applicant to the Member State concerned
A ‧/‧/EK irányelv ‧. cikkében előírt eljárással összhangban Belgium illetékes hatósága készített egy értékelő jelentést, amelyet a Bizottságnak és a többi tagállam illetékes hatóságainak nyújtottak be; az értékelő jelentés megállapítja, hogy a géntechnológiával módosított olajrepce termékek (Brassica napus L., Ms‧, Rf‧ és Ms‧xRf‧ vonal) forgalomba hozhatók behozatal, feldolgozás és a bármely más olajrepcére is vonatkozó felhasználás céljából, a kérelmezett termesztési céllal azonban nemIn accordance with the procedure provided for in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, the competent authority of Belgium prepared an assessment report, which was submitted to the Commission and the competent authorities of other Member States; whereby the assessment report concluded that the genetically modified oilseed rape products (Brassica napus L., lines Ms‧, Rf‧ and Ms‧xRf‧) should be placed on the market for import and processing and for use as any other oilseed rape but not for the requested use of cultivation
felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen mennyiségi elemzést a kialakulóban lévő olajhiány kihatásainak, valamint a problémakezelés lehetséges forgatókönyveinek megbízható értékelése érdekében, lehetőséget biztosítva üzemanyagár-támogatás nyújtására az üzemanyagok árának ugrásszerű emelkedése esetén; ugyanakkor úgy véli, hogy az energianövények termesztését az ‧/‧/EK rendeletben meghatározott hektáronkénti támogatás jelentős növelésével kellene vonzóbbá tenni a termelők számáraCalls on the Commission to produce a quantitative analysis in order to provide a reliable assessment of the impact of the emerging problem of scarce oil supplies and possible scenarios for dealing with it, providing for the possibility of granting aid for the purchase of fuel in times of exceptional fuel price rises; considers, at the same time, that the production of energy crops should be made more attractive to producers through a substantial increase in the aid granted per area of production under Council Regulation (EC) No
Különösen a nem hivatalos vizsgálatok eredményeit, a termesztés, szaporítás és felhasználás során szerzett gyakorlati tapasztalatokból származó ismereteket, valamint az egyes fajták tagállamokkal közölt részletes leírását és megnevezését veszik figyelembe, és ha ez elegendő, a fajta mentesül a hivatalos vizsgálat alólIn particular the results of unofficial tests and knowledge gained from practical experience during cultivation, reproduction and use and the detailed descriptions of the varieties and their relevant denominations, as notified to the Member State concerned, shall be taken into account and, if sufficient, shall result in exemption from the requirement of official examination
A szőlők ökológiai termesztésére utaló kifejezések használatát kizárólag az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EK tanácsi rendelet szabályozza, és e kifejezések valamennyi borászati termékre vonatkoznakTerms referring to the organic production of grapes are governed solely by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on organic production and labelling of organic products and apply to all wine sector products
Ez az irányelv a mezőgazdasági termelésre és nem dísznövény célokra szánt olaj-és rostnövények vetőmagjának Közösségen belüli, kereskedelmi célú termesztésére és forgalmazására alkalmazandó.”This Directive shall apply to the production with a view to marketing, and to the marketing within the Community, of seed of oil and fibre plants intended for agricultural production but not for ornamental purposes.`
A címkén, valamint a ‧. cikk b) és c) pontjában említett, SYN-BTØ‧-‧xMON-ØØØ‧-‧ kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a nem termesztésre feliratotThe words not for cultivation shall appear on the label of and in documents accompanying products containing or consisting of SYN-BTØ‧-‧xMON-ØØØ‧-‧ maize referred to in Article ‧(b) and (c
A termesztés történetét illetően egy ‧-ból származó, Castelsarrasin környékére vonatkozó mezőgazdasági statisztikai gyűjtemény említi a fokhagymatermesztés gazdasági jelentőségét a Tarn és a Garonne medencébenAs regards the history of production, a compendium of agricultural statistics for the Castelsarrasin area, dating from ‧, mentions the importance of garlic cultivation for the economy of Tarn et Garonne
SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az olajfa:-nemcsak a termőföld karbantartásához és megőrzéséhez nélkülözhetetlen növény, hanem az olyan föld hasznosítását is lehetővé teszi, amely más termést nem hoz, és amely még olyan külterjes gazdálkodási feltételek között is, amelyek a jelenlegi termelés nagy részét jellemzik, kedvezően reagál a termesztési technológia bármilyen fejlesztéséreBEARING IN MIND that the olive tree:-is not only a plant indispensable for the maintenance and conservation of soils, but one which makes it possible to develop land that will not bear other crops and which, even under non-intensive farming conditions, which account for the bulk of present production, responds favourably to any improvement in cultivation
A meghatározott földrajzi terület és a Pimiento de Gernika vagy Gernikako Piperra közötti kapcsolat a hírnéven és a régóta alkalmazott termesztési gyakorlaton alapul, amit – egyebek mellett – mi sem bizonyít jobban, mint a termék nagy népszerűsége a baszkföldi fogyasztók körében, valamint tőzsdei árfolyamaThe link between the limited geographical area and the Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra is based on its reputation and cultural practices dating back to antiquity, which among other aspects came about as a result of the pepper's great popularity among consumers in the Basque Country and its market value
Amikor egy lápot először tőzegtermelésre, majd erdősítésre vagy a zöld pántlikafű termesztésére használnak, kisebb hatása van az éghajlatra.When a bog is exploited first for peat production and then either for afforestation or the cultivation of reed canary grass, it has less of an effect on climate.
A Cipolla Rossa di Tropea Calabria (OFJ) termesztési területe az alábbi Calabriai községek – teljes egészének vagy egy részének – közigazgatási területéhez tartozó termesztésre alkalmas földjeiThe production area of Cipolla Rossa di Tropea Calabria PGI covers suitable land in all or part of the following municipalities in the region of Calabria
Ezek a talajok alkalmasak a – részben állattenyésztésre szánt – takarmánynövények termesztéséreThis soil is good for growing fodder crops, which are used in part for animal rearing
A Bizottság ‧. december ‧-i ‧/EGK rendelete az Azori-szigeteken a cukorrépa termesztéshez nyújtott átalánytámogatásról és a cukorrépa fehércukorrá történõ feldolgozásának különleges támogatásáról (HL L ‧., ‧.‧., ‧. oCommission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ concerning the grant in the Azores of flat-rate aid for the production of sugarbeet and special aid for the processing of sugarbeet into white sugar (OJ L ‧, ‧.‧, p
A Zea mays hibrid fajtáihoz tartozó vetőmagok termesztése esetében a fent említett rendelkezések az összetevők jellemzőire is vonatkoznak, ideértve a hímivarú sterilitást vagy a termékenység visszaállításátFor the production of seed of hybrid varieties of Zea mays, the abovementioned provisions shall also apply to the characteristics of the components, including male sterility or fertility restoration
Showing page 1. Found 7649 sentences matching phrase "kettős termesztés".Found in 4.741 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.