Translations into English:

  • labour agreement   
  • labour contract   
  • labour contracts   
  • work contract   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (1)

munkaszerzõdéslabour contracts; labour agreement; labour contract

Example sentences with "munkaszerződés", translation memory

add example
, írásban. - (EL) Az Európai Parlamentben folyó vita megerősíti, hogy a tőke és az egyirányú Európa politikai erői a gyorsabb kapitalista szerkezetváltást, a belső piac befejezését és a lisszaboni stratégia keretében a rugalmasabb munkaszerződéseket részesítik előnyben.in writing. - (EL) The debate in the European Parliament confirms that the political forces of capital and of the European one-way street support faster capitalist restructurings and more flexible contracts of employment within the framework of the Lisbon Strategy and the completion of the internal market.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy ezt az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a munkavállalókra, akik olyan munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznekMember States may provide that this Directive shall not apply to employees having a contract or employment relationship
3 ) Tekintettel a Bíróságnak az első kérdésre és a második kérdés b ) pontjára adott válaszára , a [ ... ] keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja tiltja-e , hogy a munkáltatóként eljáró tagállam egy határozott idejű munkaszerződést az irányelv átültetésére előírt határidő lejártá tól az átültető jogszabálynak a belső jogban való megalkotásáig terjedő időszakban 8 évig terjedő időtartamra meghosszabbítson , ha :( 3 ) Having regard to the Court s answers ’ to Question 1 and Question 2 ( b ) , does Clause 5 ( 1 ) of the framework agreement ... preclude a Member State , acting in its capacity as an employer , from renewing a fixedterm contract of employment for up to eight years in the period after the said Directive should have been transposed and before the transposing legislation was enacted in domestic law where :
Az egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések maximális időtartamának három évre történő korlátozásával, legyen szó bármely intézményről, a személyzeti szabályzat ténylegesen hatályba lépteti az 5(1)(b) pontot.By limiting to three years the maximum total duration of successive, fixed-term employment contracts in any one institution, the staff regulations give de facto effect to clause 5(1)(b).
Azzal a feltétellel, hogy jelenlegi szerződésük még nem járt le, a személyzet ezen tagjainak kártalanítása havi nettó jövedelmük ‧ %-a megszorozva a munkaszerződésük lejárásáig fennmaradó hónapok számával [‧], maximum ‧ havi jövedelemProvided that their current contract has not come to an end, such staff members shall be entitled to an indemnity amounting to ‧ % of their net monthly remuneration multiplied by the number of months remaining up to the expiry of the term of their contract, up to a maximum of ‧ months
a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes OHIM-mel kötött munkaszerződésének ‧. cikkében foglalt megszüntetési záradékot vagy állapítsa meg annak semmisségét, másodlagosan pedigset aside or declare invalid the cancellation clause in Article ‧ of the applicant’s employment contract with OHIM, and in the alternative
a munkaadó és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartama a munkaszerződés, illetve a munkaviszony felbontásakor, vagy, ha ez a tájékoztatás időpontjában nem állapítható meg, a felmondási idő meghatározásának módszerethe length of the periods of notice to be observed by the employer and the employee should their contract or employment relationship be terminated or, where this cannot be indicated when the information is given, the method for determining such periods of notice
az átültetéskor jelentkező problémák elkerülése érdekében a közbeszerzési szerződések mindhárom típusát fel kell sorolni: szállítási, szolgáltatási és munkaszerződések, vagy pedig közbeszerzési szerződésekként általános formában kell rájuk hivatkozni (az ‧. cikk , és bekezdése nem említi a munkaszerződéseketTo avoid transposition problems, the three categories of public procurement contracts need to be listed in full – supply, services and works – or a general reference should be made to public procurement contracts (as Articles ‧.‧, ‧.‧ and ‧.‧ do not mention works contracts
A határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás ‧. szakaszának ‧. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az egymást követő határozott idejű munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megelőzését célzó intézkedések jogcímén a munkabér és végkielégítés kifizetését, valamint büntetőjogi és fegyelmi szankciókat ír elő, amennyiben az alkalmazási feltételek, valamint a nemzeti jog releváns rendelkezéseinek hatékony végrehajtása megfelelő intézkedésnek bizonyulnak az egymást követő határozott idejű munkaszerződések közigazgatás általi visszaélésszerű alkalmazásának szankcionálása tekintetében, aminek ellenőrzése a nemzeti bíróság feladataClause ‧ of the Framework Agreement on fixed-term work must be interpreted as not precluding national legislation such as that at issue in the main proceedings which makes provision, as a measure to curb the abuse of successive fixed-term employment contracts, for payment of salary and compensation and for criminal and disciplinary penalties, to the extent that, as the referring court must determine, the conditions for the application and effective implementation of the relevant provisions of domestic law constitute adequate measures to penalise the abuse by the public authorities of successive fixed-term employment contracts
C-‧/‧. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) ‧. július ‧-i ítélete (Arbeitsgericht Bonn (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Andrea Raccanelli kontra Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (EK ‧. cikk – Munkavállaló fogalma – Közhasznú nem kormányzati szerv – Doktoranduszi ösztöndíj – Munkaszerződés – FeltételekCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Arbeitsgericht Bonn- Germany)- Andrea Raccanelli v Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Article ‧ EC- Concept of worker- Non-governmental organisation operating in the public interest- Doctoral grant- Employment contract- Conditions
A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság ‧. november ‧-i határozatát, amellyel az a felperesek ‧. július ‧-i, a felperesek besorolásáról és illetményéről hozott határozatokat, illetve a biztosok testülete ‧. április ‧-i, A brüsszeli Infrastruktúra Hivatal bölcsődékben és óvodákban dolgozó alkalmazottaira vonatkozó átmeneti intézkedések általános végrehajtási rendelkezéseiről szóló határozatának ‧. cikkét, valamint e határozat I. és II. mellékletét sérelmező panaszait elutasítottaannulment of the decision of the authority authorised to conclude contracts of employment (AACC) of ‧ November ‧ rejecting the applicants' complaints of ‧ July ‧ criticising the administrative decisions which fixed the grading and remuneration of each of the applicants and also criticising Article ‧ of the decision adopted by the College of Commissioners on ‧ April ‧ containing the 'General implementing provisions for the transitional measures applicable to staff employed by the Office for Infrastructure in Brussels in the day nurseries and kindergartens in Brussels' and Annexes I and ‧ to that decision
a határozott idejű foglalkoztatás vagy határozott tartamra szóló munkaszerződés időtartamaduration of temporary job or work contract of limited duration
Amennyiben a bírói kar mint egész tagjai olyan, a Keretmegállapodás ‧. szakasza ‧. bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók, akik munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek, megengedhető-e, hogy a nemzeti jog hátrányosan megkülönböztesse a) a teljes munkaidőben és a részmunkaidőben foglalkoztatott bírákat vagy b) a különböző fajtájú részmunkaidőben foglalkoztatott bírákat a nyugdíjjáradék biztosítása tekintetében?If judges as a whole are workers who have an employment contract or employment relationship within the meaning of clause ‧.‧ of the Framework Agreement, is it permissible for national law to discriminate (a) between full-time and part-time judges, or (b) between different kinds of part-time judges in the provision of pensions?
– A 91 / 533 / EGK irányelv értelmében vett írásbeli munkaszerződés vagy azzal egyenértékű irat követelése— Requirement of a written contract of employment or corresponding document established pursuant to Directive 91 / 533
összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint minden esetben a határozott idejű szerződés megkötése objektív indokának minősül az a tény, hogy megkötésének jogi alapjául idényjellegű, időszakos, átmeneti vagy kiegészítő jellegű szociális szükségletek kielégítésére irányuló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatásról szóló rendelkezést (a jelen esetben a ‧/‧. sz. törvény rendelkezéseit, FEK A' ‧., ‧. július ‧.), akkor is, ha a kielégített szükségletek állandóak és tartósakis it compatible with Community law for a national court to interpret and apply national law to the effect that the fact that a legal provision governing employment under a fixed-term contract of employment in order to meet seasonal, periodic, temporary, exceptional needs was used as the legal basis for concluding a fixed-term contract constitutes an objective reason in all cases for concluding such contracts, even though the requirements covered were in fact fixed and permanent, and
Teljes munkaidőben dolgozik a munkavállaló, ha az adott helyi egységben szokásos vagy a kollektív szerződésben rögzített munkaidő-beosztás alapján dolgozik, még abban az esetben is ha munkaszerződése ‧ évnél rövidebb időszakra szólFull-time employees are those whose regular working hours are the same as the collectively agreed or customary hours worked in the local unit under consideration, even if their contract is for less than one year
munkaszerződéseket köt a Nemzetközi Tengerkutatási Tanáccsal és más megfelelő halászati és tudományos szervezetekkelto establish working arrangements with the International Council for the Exploration of the Sea and other appropriate fisheries and scientific organizations
semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság ‧. március ‧-én elfogadott határozatát, amelyben elutasította a felperes ‧. november ‧-án benyújtott, panasszá átminősített kérelmét, amely a felperest szerződéses alkalmazottként a ‧. szeptember ‧-án hatályba lépett szerződés szerint megillető besorolásáról és díjazásáról szóló határozat ellen irányultannul the decision adopted by the Authority Responsible for Concluding Contracts of Employment on ‧ March ‧ by which it dismissed the applicant's application of ‧ November ‧, reclassified as a claim, against the decision fixing the grade and remuneration determined for the applicant in her capacity as contract staff under the terms of the contract which entered into effect on ‧ September
Ezek, mint a visszaélés megelőzősének és határozott idejű munkavállalók védelmének eszközeként előírják a munkaadó azon kötelezettségét, hogy a munkavállaló számára kifizesse a munkabért és a végkielégítést egymást követő határozott idejű munkaszerződések alapján történő visszaélésszerű foglalkoztatás esetén, figyelemmel arra, hogy: i) a munkabér és a végkielégítés kifizetésének kötelezettségét a nemzeti jog bármely munkaviszony esetében előírja, és nem kifejezetten a keretmegállapodás szerinti visszaélések megelőzősére irányul, és ii) különösen a végkielégítésnek a határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok megszűnésekor történő kifizetése a keretmegállapodás ‧. szakasza alkalmazásának következménye, amely szakasz a határozott idejű munkavállalóknak a hasonló helyzetben lévő határozatlan idejű munkavállalókkal szembeni megkülönböztetése tilalmára vonatkozik, ésthey lay down, as a means of preventing abuse and protecting fixed-term workers against abuse, the obligation on the employer to pay wages and severance compensation in the event of abuse in the form of employment under successive fixed-term employment contracts, given that (i) the obligation to pay wages and severance compensation is laid down by national law for all employment relationships and is not intended specifically to prevent abuse, within the meaning of the framework agreement, and (ii) in particular, the obligation to pay compensation on the termination of fixed-term employment contracts or relationships is a consequence of the application of clause ‧ of the framework agreement which is concerned with fixed-term workers not being discriminated against vis-à-vis the corresponding permanent workers; and
a pontos munkakört feltüntető munkaszerződés vagy munkahelyi igazolás, munkaviszony- vagy munkáltatói igazolás, és amelyhez kötelezően csatolni kell a szakmai tapasztalat kezdetének és – adott esetben – végének időpontját is tartalmazó bérigazolásokatwork contracts or certificates, letters or certificates of recruitment, indicating the exact nature of the activity, which must be accompanied by salary slips clearly stating the date on which the professional experience started and, if appropriate, ended
5 ) Amennyiben az első vagy a negyedik kérdésre adott válasz igenlő , a [ ... ] keretmegállapodás 4. szakaszában szereplő » foglalkoztatási feltételek « magukban foglalják-e a munkaszerződésnek a díjazásra és nyugellátásra vonatkozó feltételeit ? ”( 5 ) If the answer to Question l or Question 4 is in the affirmative , do the employment conditions “ ” to which Clause 4 of the framework agreement refers ... include conditions of an employment contract relating to remuneration and pensions ? ’
Míg azonban az IMPACT e szabály korlátozások nélküli közvetlen hatályából indul ki , addig a Bizottság visszafogottabb : ez a szabály csak annyiban rendelkezik közvetlen hatálylya l , amennyiben objektív okra van szükség a határozott idejű munkaszerződések meghosszabbításához ; ez mindenféleképpen érvényes akkor , ha az érintett tagállam az átültetési határidő le jártáig nem tett más , az 5. szakasz 1. pontjával összeegyeztethető intézkedéseket .However , while IMPACT assumes unconditionally that that provision has direct effect , the Commission take s a more cautious view : it submits that the provision has direct effect only in so far as an objective reason is required for the renewal of fixedterm contracts or relations hips , which is certainly the case where the Member State concerned has not introduced any other measures pursuant to Clause 5 ( 1 ) within the period prescribed for transposing the directive .
Márpedig a rendelet 6. cikke 1. pontjának ilyen alkalmazása olyan következményekkel járhat , amelyek ellentétesek a munkaszerződésekre vonatkozó különleges szakasznak e rendeletbe való beiktatása által különösen elérni kívánt védelem céljával .Such an application of Article 6 , point 1 , of the Regulation could give rise to consequences contrary to the objective of protection , which the insertion in that regulation of a specific section for contracts of employment sought specifically to ensure .
„ Az előző bekezdésben felsorolt esetekben a bérgarancia-alap az elbocsátott vagy annak a munkavállalónak , akinek munkaszerződése a jelen törvény 50. és 51 . § -a , valamint 52 . § a c ) pontja alapján szűnt meg , folyósítja az ítélettel vagy közigazgatási határozattal megállapított , legfeljebb egyévi munkabérnek megfelelő mértékű kártérítést , figyelembe véve , hogy a számítás alapjául szolgáló napi munkabér nem haladhatja meg a szakmaközi minimálbér kétszeresét .‘ The Wages Guarantee Fund , in the cases referred to in the previous paragraph , shall pay the compensation fix ed by a judgment or administrative decision in favour of workers on account of their dismissal or of the termination of their contracts in accordance with Articles 50 , 51 and 52 ( c ) of this Law , up to a maximum of one year ’ s pay , it being understood that the daily wage , taken as the basis for that computation , may not exceed twice the minimum inter-professional wage .
A határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő átalakításának abszolút tilalma a közszektorbanAbsolute prohibition on conversion of fixed-term employment contracts into contracts of indefinite duration in the public sector
Showing page 1. Found 1057 sentences matching phrase "munkaszerződés".Found in 0.647 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.