Translations into English:

 • authorization   
  (noun   )
   
  The process of granting a person, computer process, or device access to certain information, services or functionality. Authorization is derived from the identity of the person, computer process, or device requesting access, which is verified through authentication.
 • empowering   
 • mandate       
  (verb, noun   )
 • power of attorney   
  (noun   )
 • proxy     
  (noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (18)

abonento galiojimo laikasaccount expiration
balsavimas pagal įgaliojimąproxy vote
derybiniai įgaliojimaipower to negotiate
EB institucijų įgaliojimaipowers of the EC Institutions
galiojimasvalidity
galiojimo dataexpiration date; expiry date
galiojimo sustabdymasrevocation
galiojimo trukmėTime to Live
įgaliojimas pagal vaidmenisrole-based authorization
įgaliojimų pradžios išteklių įrašasstart-of-authority resource record
įgyvendinimo įgaliojimaipower of implementation
negaliojimasinvalidity
prekės galiojimasitem expiration
prekės galiojimo pabaigos dataitem expiration date
programos teisų galiojimo sustabdymasapplication revocation
reglamentavimo įgaliojimaistatutory power
rinkimų negaliojimasinvalidity of an election
savaveiksmiškumo įgaliojimaidiscretionary power

Example sentences with "įgaliojimas", translation memory

add example
ĮsigaliojimasEntry into force
Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ ‧ priedo I dalies D, F ir L punktuose išvardytų produktų importo licencijų galiojimo laikotarpis nustatomas toks, kaip tuose punktuoseFor the products listed in Part I, Sections D, F and L of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the period of validity of the import licence shall be as set out in those sections
Tie laissez-passer, kurių galiojimas nepasibaigęs, lieka galioti, kol bus išduoti šiame reglamente nustatytos formos laissez-passerThose laissez-passer whose validity has not yet expired shall remain valid until the issue of a laissez-passer in the form laid down by this Regulation
Be to, manome, kad ji nesugebėjo pasinaudoti jai pagal sutartis suteiktais įgaliojimais, šia iniciatyvos teise, kuri krizės laikais turėtų būti tikra iniciatyvos pareiga.We also believe that it has been unable to use the power conferred on it by the Treaties, this right of initiative which, in times of crisis, should be a real duty of initiative.
CARIFORUM šalis pasilieka teisę per dvejus metus nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos įtraukti į savo Sąrašą neįrašytas reikalavimų neatitinkančias priemones, egzistuojančias Susitarimo pasirašymo metuThe CARIFORUM Party reserves the right to set out in its Schedule, within two years of the date of entry into force of this Agreement, any non-conforming measures existing at the time of the signature of this Agreement not herein under listed
Informacija apie Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos įsigaliojimąInformation relating to the entry into force of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the re-admission of persons residing without authorisation
Paprastai atitikties prezumpcijos galiojimo pasibaigimo data – tai panaikinimo data (angl. dow), kurią nustato Europos standartizacijos organizacija, tačiau šių standartų naudotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad tam tikrais išimtiniais atvejais, ši data gali būti ir kitaGenerally the date of cessation of presumption of conformity will be the date of withdrawal (dow), set by the European Standardisation Organisation, but attention of users of these standards is drawn to the fact that in certain exceptional cases this can be otherwise
Be to, laikinajame susitarime yra svarbus punktas apie žmogaus teises, ir žinau apie jūsų susirūpinimą dėl galimybės sustabdyti sutarties galiojimą.Furthermore, the Interim Agreement contains a crucial clause on human rights, and I am aware of your concerns about the possibility of suspending the agreement.
Sveikinu pirmininkaujančią Prancūziją su šiuo sėkmingu įgaliojimu.I congratulate the French Presidency for this successful mandate.
Išnagrinėjus pateiktą klausimą nebuvo nustatyta nieko, kas galėtų paveikti Direktyvos ‧/‧ ‧ straipsnio ‧ punkto b papunkčio ir ‧ punkto galiojimą atsižvelgiant į vienodo elgesio ir nediskriminavimo principusExamination of Question ‧ in Case C-‧/‧ has not revealed any factor capable of affecting the validity of Article ‧(b) and ‧ of Directive ‧/‧ in the light of the principle of equal treatment and non-discrimination
Siekdamos įgyvendinti šio Susitarimo tikslus, šalys narės ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams po PPO sutarties įsigaliojimo dienos pradeda periodiškais etapais rengiamas derybas, kurių tikslas – užtikrinti nuoseklų liberalizavimąIn pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization
Šiuo tikslu institucijos susitaria laikinai taikyti šiuo metu galiojančią Finansinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalies redakciją, kurią jos pripažįsta suderinama su SESV nustatytais abiejų biudžeto valdymo institucijų įgaliojimaisTo that end, they agree to apply provisionally current Article ‧ of the Financial Regulation, which they acknowledge to be compatible with the powers of the two arms of the budgetary authority under the TFEU
Nacionalinės programos pateikiamos Komisijai per ‧ dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo ir po to iki pirmesnių metų lapkričio ‧ d. prieš prasidedant kiekvienam trejų metų laikotarpiuiThe national programmes shall be submitted to the Commission within ‧ days following the entry into force of this Regulation and thereafter before ‧ November in the year preceding the commencement date of each three-year period
Atsižvelgiant į tai, kad artimiausi keli mėnesiai Europos Sąjungos biudžeto politikai yra esminiai, ir į tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai biudžeto lėšų pervedimai arba persvarstymai užtruks iki 2010 m. pradžios, būtina nustatyti aiškią procedūrą šiam pereinamajam laikotarpiui, kad būtų lengviau įgyvendinti biudžetą ir tvirtinti taisomuosius biudžetus.Given that the following months are crucial to the European Union's budgetary policy and that, following the entry into force of the Treaty of Lisbon, budgetary transfers or reviews will follow up until the start of 2010, a clear-cut procedure must be established for this transitional period to facilitate the implementation of the budget and the adoption of amending budgets.
Praėjus ‧ mėnesiams nuo šios taisyklės ‧ papildymo įsigaliojimo dienos, šią taisyklę taikančios Susitariančiosios Šalys gali drausti montuoti šoninius gabaritinius žibintus, neatitinkančius šios taisyklės su pakeitimais, padarytais ‧ papildymu, reikalavimų, naujose transporto priemonėse, kurių nacionalinis tipo patvirtinimas arba atskiras tipo patvirtinimas suteiktas praėjus daugiau kaip ‧ mėnesiams nuo ‧ papildymo įsigaliojimo dienosUpon the expiration of a period of ‧ months after the date of entry into force of Supplement ‧ to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation may prohibit the fitting of a side-marker lamp which does not meet the requirements of this Regulation as amended by Supplement ‧ on a new vehicle for which national type or individual approval was granted more than ‧ months after the date of entry into force of Supplement
Laikantis ‧ m. birželio ‧ d. Tarybos sprendimo ‧/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką([‧]), reikalavimų, derėtų patvirtinti priemones, kurių reikia šiam reglamentui įgyvendintiThe measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision ‧/EC of ‧ June ‧ laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission
Šio Protokolo galiojimo laikotarpiu Šalys bendradarbiauja siekdamos spręsti tam tikrus su Bisau Gvinėjos žvejybos zonos išteklių būklės raida susijusius klausimus; tam tikslui ne rečiau kaip kartą per metus rengiamas bendro mokslinio komiteto susitikimas, kaip numatyta Susitarimo ‧ straipsnio ‧ dalyjeDuring the period covered by this Protocol, the two Parties shall cooperate to develop certain issues relating to the state of resources in Guinea-Bissau fishing zones; to this end a Joint Scientific Committee shall meet at least once a year, in accordance with Article ‧ of the Agreement
Išlaidos ir įsigaliojimasCosts and entry into effect
Laikydamasi Sprendimo ‧/‧/EB nuostatų, Komisija įgaliojo EPTAK parengti mažiau ribojančias technines sąlygasIn accordance with the provisions of Decision No ‧/‧/EC, the Commission issued a mandate to the CEPT to develop less restrictive technical conditions
Siekdama nustatyti, ar kandidatas įgijo reikiamą universitetinį išsilavinimą, vertinimo komisija atsižvelgs į diplomo gavimo metu galiojusias taisyklesTo determine whether a candidate has reached a level corresponding to completed university studies, the selection board will take into account the rules in force at the time when the degree was awarded
Pierre HUGON, Vice-président du Conseil général de la Lozère (įgaliojimų pakeitimasMr Pierre HUGON, Vice-président du Conseil général de la Lozère (change of mandate
taisyklės pradinės versijos ‧ papildymo; įsigaliojimo data – ‧ m. spalio ‧ dSupplement ‧ to the original version of the Regulation- Date of entry into force: ‧ October
Šių metų gegužės mėn. didelių miestų prefektams buvo suteikti nepaprastieji įgaliojimai imtis veiksmų prieš nelegalius migrantus ir romus, įgaliojimai, kurie net mūsų eilėse sukėlnuostabą.In May of this year, the Prefects of large cities were granted extraordinary powers to take action against illegal migrants and Roma, powers that raised eyebrows in our ranks even then.
Įrašas apie pakeitimus ir pataisymus bei jų įtraukimo ir įsigaliojimo datosA record of amendments and revisions with insertion dates and effective dates
Tačiau ‧ m. ir galiojimo pabaigos TL jos ženkliai išaugo – iki ‧ %However, it increased significantly, by ‧ %, between ‧ and the expiry IP
Showing page 1. Found 46638 sentences matching phrase "įgaliojimas".Found in 16.839 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.