Translations into English:

 • authorization   
  (noun   )
   
  The process of granting a person, computer process, or device access to certain information, services or functionality. Authorization is derived from the identity of the person, computer process, or device requesting access, which is verified through authentication.
 • empowering   
 • mandate       
  (verb, noun   )
 • power of attorney   
  (noun   )
 • proxy     
  (noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (18)

abonento galiojimo laikasaccount expiration
balsavimas pagal įgaliojimąproxy vote
derybiniai įgaliojimaipower to negotiate
EB institucijų įgaliojimaipowers of the EC Institutions
galiojimasvalidity
galiojimo dataexpiration date; expiry date
galiojimo sustabdymasrevocation
galiojimo trukmėTime to Live
įgaliojimas pagal vaidmenisrole-based authorization
įgaliojimų pradžios išteklių įrašasstart-of-authority resource record
įgyvendinimo įgaliojimaipower of implementation
negaliojimasinvalidity
prekės galiojimasitem expiration
prekės galiojimo pabaigos dataitem expiration date
programos teisų galiojimo sustabdymasapplication revocation
reglamentavimo įgaliojimaistatutory power
rinkimų negaliojimasinvalidity of an election
savaveiksmiškumo įgaliojimaidiscretionary power

Example sentences with "įgaliojimas", translation memory

add example
Tačiau, kaip minėta ‧ konstatuojamojoje dalyje, galiojimo pabaigos tyrimo laikotarpiu tik nedidelė dalis PŠP importo iš Baltarusijos buvo parduodama BendrijojeHowever, as mentioned in recital ‧ only insignificant volume of PSF imports from Belarus were sold on the Community during the expiry IP
Įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. ‧ Komisija negalėjo nustatyti didžiausio Bendrijos finansinio dalyvavimo ‧ m. dydžio pagal ‧ m. rugsėjo ‧ d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. ‧, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. ‧ dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus išlaidų kontrolės veiksmų programų įgyvendinimo valstybėse narėse taikymo taisykles([‧]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. ‧([‧]As a result of the date of entry into force of Regulation (EC) No ‧ the Commission was unable to fix the maximum amount of the Community financial participation for ‧ in accordance with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ September ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ on the implementation of Member States
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki ‧ m. kovo ‧ d., įgyvendina šią direktyvąMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before ‧ March
Vykdydami savo užduotis ir įgyvendindami savo įgaliojimus, būrių nariai gali nešiotis tarnybinius ginklus, šaudmenis ir įrangą, kaip leidžiama pagal buveinės valstybės narės nacionalinę teisęWhile performing their tasks and exercising their powers, members of the teams may carry service weapons, ammunition and equipment as authorised according to the home Member State’s national law
Ūkio subjektas gali taikyti TFAS reikalavimus visam ilgalaikiam turtui (perleidžiamoms grupėms), kuris atitinka kriterijus, kad būtų klasifikuojamas kaip laikomas parduoti, ir veiklai, kuri atitinka nutrauktos veiklos kriterijus, nuo bet kurios datos prieš šio TFAS įsigaliojimą, jeigu vertinimai ir kita informacija, reikalinga taikyti TFAS, buvo gauta tada, kai atsirado atitiktis šiems kriterijamsAn entity may apply the requirements of the IFRS to all non-current assets (or disposal groups) that meet the criteria to be classified as held for sale and operations that meet the criteria to be classified as discontinued after any date before the effective date of the IFRS, provided the valuations and other information needed to apply the IFRS were obtained at the time those criteria were originally met
Šis finansavimo mechanizmas įsigaliojo ‧ mThis financing mechanism took effect in
Siekiant įgyvendinti ‧ straipsnyje nurodytų tikslų Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP)/ Bendros saugumo ir gynybos politikos (ESGP) aspektus, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimaiIn order to achieve the Common Foreign and Security Policy (CFSP)/Common Security and Defence Policy (CSDP) aspects of the objectives referred to in Article ‧, the mandate of the EUSR shall be to
laikytis neseniai nustatytų minimalių aplinkos, higienos ir gyvūnų gerovės standartų (standartai įsigaliojo prieš metus iki paraiškos pateikimoCompliance with recently established minimum standards for the environment, hygiene and animal welfare (standards entering into force one year before the application is made
Išskyrus force majeure atvejus, per IATA patvirtintą skrydžių galiojimo laiką dėl tiesioginės vežėjo kaltės atšauktų skrydžių skaičius neturi viršyti ‧ % bendro numatytų skrydžių skaičiausExcept in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any IATA scheduling season
PASKUTINE GALIOJIMO DIENALAST DAY OF VALIDITY
Nustatant tą rinką, kiekviena kompetentinga institucija, kuri įgaliojo vieną iš šių reguliuojamų rinkų, apskaičiuoja tos pačios klasės priemonių apyvartą atitinkamoje jų rinkoje praėjusiais kalendoriniais metaisFor the purposes of determining that market, each competent authority that has authorised one of the regulated markets concerned shall calculate the turnover for the instruments of the same class in its respective market for the preceding calendar year
Informacija apie Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl Albanijos Respublikos dalyvavimo Bendrijos programose bendrųjų principų įsigaliojimo datąInformation concerning the date of entry into force of the Framework Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the general principles for the participation of the Republic of Albania in Community programmes
Jei Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir prie šio susitarimo pridėti protokolai dėl Lichtenšteino bus įsigalioję tuo metu, kai bus baigtos derybos su Albanijos Respublika, panaši deklaracija bus taip pat padaryta dėl Šveicarijos ir LichtenšteinoIf the Agreement between the EU, the EC and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the Protocols to this Agreement concerning Liechtenstein has entered into force by the time negotiations with the Republic of Albania have concluded, a similar declaration will also be made in respect of Switzerland and Liechtenstein
Licencijų galiojimo laikas ir kitos išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos ‧ straipsnyje nustatyta tvarka.“The term of validity of licenses and other detailed rules for the application of this Article shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article
Užsienio konkurso dalyvių įsisteigimo valstybės narės kompetentingų valdžios institucijų išduotų liudijimų galiojimo nagrinėjimasExamination of the validity of certificates issued by the competent authorities of the Member State in which a foreign tenderer is established
Tais atvejais, kai Parlamentui jau suteiktas tam tikras vaidmuo, jam turi būti suteikta ir laiko, pakankamo jo demokratiniams įgaliojimams įvykdyti.Where Parliament already has been given a role, it must have the time required to fulfil its democratic mandate.
Iki kol fondo lėšos yra visiškai išnaudojamos, bet nepasibaigus Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ galiojimui, t.y. iki ‧ m. gruodžio ‧ dUntil funds are exhausted but not beyond the term of validity of Regulation (EC) No ‧/‧, i.e. ‧ December
I priedo ‧ punkto c ir d papunkčiuose numatytų laivų sąrašai pateikiami ne vėliau kaip iki numatomos šių sąrašų įsigaliojimo datos likus keturioms darbo dienomsin the case of the vessels to in point ‧ (c) and (d) of Annex I, at least four working days before the date set for the entry into force of such lists
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ ‧ straipsnio, paskutinė importo licencijos galiojimo laikotarpio diena atitinka paskutinę atitinkamos eksporto licencijos galiojimo laikotarpio dieną, prie jos pridėjus ‧ dienųNotwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the last day of the period of validity of the import licence shall correspond to the last day of the period of validity of the corresponding export certificate plus ‧ days
Įsigaliojimas ir taikymasEntry into force and application
Įsipareigojimai, susiję su informacija, kurią turi perduoti susitariančiosios šalys, kai išduodamos riboto teritorinio galiojimo vizos, kai vienodų vizų galiojimo laikotarpis panaikinamas, atšaukiamas ar sutrumpinamas ir kai išduodami nacionaliniai leidimai gyventiObligations as regards information to be sent by Contracting Parties when visas with limited territorial validity are issued, when the period of validity of uniform visas is cancelled, revoked or reduced and when national residence permits are issued
Valstybės narės priima įstatymus, reglamentus ir administracines nuostatas, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip ‧ m. vasario ‧ d., įgyvendina šią direktyvąMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by ‧ February ‧ at the latest
Nukrypstant nuo ‧ straipsnio ‧ dalies, valstybė narė, kuriai pagal ‧ straipsnį suteikta nukrypti leidžianti išlyga, išlygos galiojimo laikotarpio metu toliau taiko direktyvų ‧/‧/EEB, ‧/‧/EEB ir ‧/‧/EEB nuostatasBy way of derogation from Article ‧, a Member State having been granted a derogation in accordance with Article ‧ shall continue to apply the provisions of Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC for the duration of the derogation period
Be to, šis įgaliojimas turėtų aprėpti derybas valstybių narių vardu dėl transporto susitarimų su trečiosiomis šalimisIt thus believes that in this area the Commission should have powers similar to those conferred on it by the Treaties for the negotiation of international trade agreements, in that, acting on the mandate of the Council, it should represent, where possible, the Union on questions of transport in all international organisations competent on transport policy issues and should have the power to negotiate transport agreements with third countries on behalf of the Member States
Nustatant teisę gauti išmokas pagal valstybės narės ‧ priedo A dalyje nurodytus teisės aktus, pagal kuriuos invalidumo išmokų skyrimas priklauso nuo to, ar atitinkamas asmuo gavo ligos išmokas pinigais, ar buvo nedarbingas konkrečiu laikotarpiu, jeigu pagal darbo sutartį dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbantis asmuo, kuriam buvo taikomi tie teisės aktai, netekęs darbingumo tampa invalidu, kai jam galiojo kitos valstybės teisės aktai. Nepažeidžiant ‧ straipsnio ‧ dalies nuostatų, laikotarpiai sumuojami taipFor the purpose of determining the right to benefits under the legislation of a Member State, listed in Annex IV, part A, which makes the granting of invalidity benefits conditional upon the person concerned having received cash sickness benefits or having been incapable or work during a specified period, where an employed person or a self-employed person who has been subject to that legislation suffers incapacity for work leading to invalidity while subject to the legislation of another Member State, account shall be taken of the following, without prejudice to Article
Showing page 1. Found 46638 sentences matching phrase "įgaliojimas".Found in 9.543 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.