Translations into English:

 • authorization   
  (noun   )
   
  The process of granting a person, computer process, or device access to certain information, services or functionality. Authorization is derived from the identity of the person, computer process, or device requesting access, which is verified through authentication.
 • empowering   
 • mandate       
  (verb, noun   )
 • power of attorney   
  (noun   )
 • proxy     
  (noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (23)

abonento galiojimo laikasaccount expiration
balsavimas pagal įgaliojimąproxy vote
būti negaliojančiambounce
derybiniai įgaliojimaipower to negotiate
EB institucijų įgaliojimaipowers of the EC Institutions
galiojimasvalidity
galiojimo dataexpiration date; expiry date
galiojimo sustabdymasrevocation
galiojimo trukmėTime to Live
įgaliojimas pagal vaidmenisrole-based authorization
įgaliojimų pradžios išteklių įrašasstart-of-authority resource record
įgyvendinimo įgaliojimaipower of implementation
negaliojantisinvalid
negaliojantis balsalapisinvalid ballot paper
negaliojimasinvalidity
prekės galiojimasitem expiration
prekės galiojimo pabaigos dataitem expiration date
pripažinti negaliojančiuinvalidate
programos teisų galiojimo sustabdymasapplication revocation
reglamentavimo įgaliojimaistatutory power
rinkimų negaliojimasinvalidity of an election
savaveiksmiškumo įgaliojimaidiscretionary power
skundas dėl pripažinimo negaliojančiuaction for annulment

Example sentences with "įgaliojimas", translation memory

add example
Komisija per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir paskui kas treji metai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą apie statistinius duomenis, parengtus pagal šį reglamentą, ypač apie jų kokybę ir verslui tenkančią naštąThe Commission shall, within five years after the date of entry into force of this Regulation and every three years thereafter, submit a report to the European Parliament and the Council on the statistics compiled pursuant to this Regulation and in particular on their quality and the burden on businesses
Komisija tikrino, ar bendradarbiaujantys arba priemonių galiojimo termino peržiūros prašymus remiantys Bendrijos gamintojai gamina didžiąją dalį visos PET Bendrijos produkcijosThe Commission examined whether the cooperating Community producers requesting or supporting the request for the expiry reviews represented a major proportion of the total Community production of PET
rezervo sąrašų galiojimą pratęsti iki ‧ m. gruodžio ‧ dis extended until ‧ December
Licencijos galioja vienerius metusLicences shall be valid for a period of one year
Atsižvelgdama į decentralizacijos laipsnį, numatytą AKR ir EB susitarime, Užjūrio asociacijos sprendime bei šį sprendimą įgyvendinančiose priemonėse, Komisija stengiasi skatinti AKR valstybes gavėjas ir UŠT gavėjas, naudojantis pagal AKR ir EB susitarimą ir Užjūrio asociacijos sprendimą joms suteiktais įgaliojimais, laikytis ‧ straipsnyje išdėstyto patikimo finansų valdymo principo, visų pirma laipsniškai taikyti šiuos kriterijusDepending on the degree of decentralisation provided for in the ACP-EC Agreement, the Overseas Association Decision and the measures implementing that Decision, the Commission shall strive to encourage the beneficiary ACP States and the OCTs to adhere, when exercising the powers entrusted to them under the ACP-EC Agreement and under the Overseas Association Decision, to the principle of sound financial management set out in Article ‧, in particular the progressive application of the following criteria
Narys, kito nario įgaliotas pateikti balsus, kuriuos pagal šią dalį turi įgaliojantis narys, tokius balsus pateikia laikydamasis įgaliojančio nario nurodymųA member authorised by another member to cast the votes held by the authorising member under this paragraph shall cast such votes in accordance with the instructions of the authorising member
jei transportuojama jūra arba vandens keliais – krovinio pakrovimo važtaraštis, įrodantis, kad krovinys buvo pakrautas prieš šio reglamento įsigaliojimo dienąin the case of transport by sea or waterway, the bill of loading showing that loading took place before the date of entry into force of this Regulation
Pažymėjimas galioja ‧ metų, atsižvelgiant į ‧ straipsnio ‧ dalįA licence shall be valid for ‧ years, subject to Article
ĮsigaliojimasEntry into force
Remiantis šia taisykle, pateikdamas paraišką, pareiškėjas įgalioja patvirtinimo įstaigą, kuriai jo paraiška buvo pateikta, informuoti EB Komisiją, kitas EOTA įstaigas ir EOTA sekretoriatą apie konkrečios paraiškos turinįBy his application according to this rule the applicant authorizes the approval body to whom he has directed his application to inform the EC Commission, the other EOTA bodies and the Secretariat of EOTA of the content of the application
Atsakingosios valstybių narių institucijos vienos kitoms per mėnesį praneša apie bet kokį EEB tipo patvirtinimo paskelbimą negaliojančiu ir apie priežastis, paskatinusias tokios priemonės imtisThe competent authorities of the Member States shall inform each other within one month of any withdrawal of EEC type-approval, and of the reasons for such measure
Prisitaikymo laikotarpis turi būti trumpas, t. y. šeši mėnesiai, todėl manyta, kad visas muitas turėtų būti įvestas kuo vėliau, priemonių galiojimo laikotarpio pabaigoje, visus laikinuosius antidempingo muitus įvedant kuo įmanoma vėlesniame etape, kad muitų įvedimas vyktų kuo sklandžiauAs the period of the adaptation phase is necessarily short, i.e., six months it was considered appropriate to impose the full amount of the duty as near the end of the provisional measures as possible with the total amount of provisional anti-dumping duties being imposed at as late a stage as possible, in order to make the imposition of the full duty as smooth as possible
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą, įgyvendina šią direktyvąMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by the date of accession of Bulgaria and Romania to the European Union at the latest
Tačiau trečiąjį mėnesį nuo licencijų galiojimo pabaigos apie tai pranešti nebeprivalomaHowever, this notification shall no longer be required in the third month following the final day of validity of the licences
Kvalifikacinio laipsnio galiojimą patvirtina šiame straipsnyje nurodytos žymos ir žyma apie kalbos mokėjimą, ICAO vietos nuorodą ir padalinį, pareigas, sektorių arba sektorių grupęIn addition to the rating endorsements indicated in this Article, the rating shall become validated by the endorsement indicating the language proficiency, the ICAO location indicator and the unit, working position, sector or group of sectors
Šis liudijimas galioja iki ...This certificate is valid until ...
Tarybos pirmininkui suteikta teisė skirti asmenį, turintį įgaliojimus deponuoti ‧ straipsnyje nurodytos Konvencijos ratifikavimo dokumentą ir priimti taip pat ‧ straipsnyje nurodytus priedus ir susijusias išlygas, bei suteikti jam įgaliojimus, būtinus įpareigoti BendrijąThe President of the Council is hereby authorized to designate the person empowered to deposit the instrument of ratification of the Convention referred to in Article ‧ and to accept the Annexes and associated reservations also referred to in Article ‧, and to confer on him the powers necessary to bind the Community
Sutartį anksčiau susitarto galiojimo termino sutarties šalys gali nutraukti tik tada, jeigu apie tai įspėja prieš šešis mėnesiusThe contract may be terminated by either of the signatory parties before the normal end of the validity of the contract provided that a ‧-month period of notice is observed
EEB tipo patvirtinimo Nr.. Galiojimo pratęsimo NrEEC type-approval No:... Extension No
Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktas, nuo šio Akto įsigaliojimo dienosThis Decision shall apply subject to and as from the date of the entry into force of the Act of Accession of Bulgaria and Romania
Jeigu priimančiojoje valstybėje narėje galioja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, numatančios gero vardo arba geros reputacijos reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl drausminių bylų už sunkius profesinius nusižengimus arba nuteisimo už baudžiamuosius nusikaltimus ir susijusias su bet kurios ‧ straipsnyje minimos veiklos vykdymu, kilmės valstybė narė arba valstybė narė, iš kurios yra atvykęs užsienio pilietis, perduoda priimančiajai valstybei narei visą informaciją apie šiam asmeniui taikytas bet kurias profesinio arba administracinio pobūdžio priemones arba iškeltas drausmines bylas arba tuo metu, kai jis vykdė profesinę veiklą kilmės valstybėje narėje arba toje valstybėje narėje, iš kurios yra atvykęs, taikytas baudžiamąsias sankcijasWhere, in a host Member State, provisions laid down by law, regulation or administrative action are in force laying down requirements as to good character or good repute, including provision for disciplinary action in the event of serious professional misconduct or conviction for criminal offences and relating to the pursuit of any of the activities referred to in Article ‧, the Member State of origin or the Member State from which the foreign national comes shall forward to the host Member State all necessary information regarding measures or disciplinary action of a professional or administrative nature taken in respect of the person concerned or regarding criminal penalties imposed on him when pursuing his profession in the Member State of origin or in the Member State from which he comes
Jeigu Komisija nustato, kad valstybės pagalbai, įsigaliojusiai pažeidžiant šią taisyklę, negali būti taikoma jokia Sutarties išimtis dėl atleidimo nuo mokesčių, ji yra nesuderinama su bendrąja rinka ir todėl valstybė narė privalo ją susigrąžinti, nebent tai prieštarauja bendriesiems Bendrijos teisės principams, ypač teisėtiems lūkesčiams, kurių gali sukelti Komisijos elgesysIf the Commission finds that State aid which has been put into effect in breach of this rule does not qualify for any of the exemptions provided for in the Treaty and is therefore incompatible with the common market, it requires the Member State to recover it, except where that would be contrary to a general principle of Community law, in particular legitimate expectations to which the Commission
Kalbant apie naująją procedūrą, kuri pakeitkomiteto procedūrą, Komisija pagal šį reglamentą turėtų būti įgaliota priimti deleguotuosius aktus remiantis Sutarties 290 straipsniu, pagal kurį Europos Parlamentas ir Taryba deleguoja Komisijai įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatas.As regards the new procedures which take the place of the committee's procedure, the Commission should be empowered under this regulation to adopt delegated acts under Article 290 of the treaty, through which the European Parliament and the Council delegate to the Commission the power to adopt non-legislative acts which have general application in order to add to or amend non-essential elements.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję nuo ‧ m. sausio ‧ d., įgyvendina šią direktyvąMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive with effect from ‧ January
Taip pat dėl minėto piktnaudžiavimo įgaliojimais ieškovė nurodo, kad Komisija neatsižvelgė į proporcingumo principąThe applicant further submits, in connection with its allegation of abuse of discretionary power, that the Commission failed to have regard for the principle of proportionality
Showing page 1. Found 52880 sentences matching phrase "įgaliojimas".Found in 9.54 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.