Translations into English:

  • The Prince and the Pauper   

Example sentences with "Princas ir elgeta", translation memory

add example
Kaip pasaksocialinės pakraipos politikai, elgeta turi tokią pat teisę miegoti po tiltais, kaip ir milijonierius, šia prasme mes, be abejo, kalbame apie sutarties laisvę.As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią galima išimti monetas, užkimšticeramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
Keramikinė senio (elgetos) formos pinigų taupyklė, maždaug ‧ cm aukščio, su nuspalvintu veidu ir drabužiais, su prapjova monetoms mesti ir su kamščiu iš minkštos gumos, įkištu į apvalią skylę, esančią pagrinde, per kurią galima išimti monetasCeramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
Keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią monetas galima išimti, užkimštiCeramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
Pacientai, kurie ir taip yra atsidūrę sunkioje padėtyje, tampa elgetomis, jie turi rasti rėmėjų, kad galėtų gydytis.We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
pažymi, kad PRINCE programa tradiciškai grindžiama Komisijos ir valstybių narių partneryste; pabrėžia, kad Parlamentas turi dalyvauti nustatant PRINCE programos prioritetus ir mano, kad EP nariai turi aktyviai dalyvauti renginiuose, organizuojamuose pagal PRINCE programą; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą PRINCE programos sudarymą ir priežiūrą labiau priderinti prie Parlamento kadencijosNotes that the Prince Programme has traditionally been based on partnership between the Commission and the Member States; and stresses the need for parliamentary involvement in the determination of Prince priorities and believes that MEPs should be fully involved in events organised under the aegis of the Prince Programme; welcomes the Commission's suggestion that the programming and monitoring of Prince be adapted to more accurately reflect Parliament's term
Be to, dabartinių ekonominių sunkumų, su kuriais susiduria nemažai PPO narių, metu, tvirta daugiašalinstitucija yra svarbesnnei bet kada anksčiau kovoti su "tavo kaimynas elgeta" protekcionistine politika.In addition, in the light of the current economic difficulties that many WTO members are facing, a strong multilateral institution is more essential than ever to counter the call for beggar-thy-neighbour protectionist policies.
Tau turėtų būti savęs gėda, prašinėtojau a... elgeta jūrų pėstininkeOught to be ashamed of yourself, hustling a... hustling marines
toliau remia PRINCE programą ir kviečia padidinti jai skiriamas lėšas; tiki, kad Tarpinstitucinė informavimo grupė gali pagerinti institucijų dialogą dėl euro; įspėja, kad dėl bendro finansavimo principo, kuriuo paremta PRINCE programa, taikymo, gali kilti žymių problemų ir prireikti nukelti euro įvedimą naujose valstybėse narėse, kurioms trūksta reikalingų biudžeto priemoniųContinues to support the Prince programme and calls for an increase of funds available for it; believes that interinstitutional dialogue on the euro can be improved through the Interinstitutional Group on Information; warns that the principle of co-financing that underlies the Prince programme may lead to significant problems and delays in the introduction of the euro in the new Member States, who lack the necessary budgetary means
ALDE frakcijos vardu. - Gerb. pirmininke, šio Prancūzijos pirmininkavimo bruožai buvo beveik pasakiški: drąsus princas joja ant mitinio balto ES karinio atgrasymo eržilo, kad išgelbėtų Gruzijos damą, Pelenę iš Londono, pagaliau pakviestą į puotą, ir gražią princesę Berlyne, iš Kanzleramt žinutės, skirtos Eliziejui, sužinojusią, kad jeigu ji nori būti su žavinguoju princu, turi būti pasirengusi pabučiuoti varlę.on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the qualities of this French Presidency have been almost fairytale: a bold prince riding out on the mythical white stallion of EU military deterrence to save our Lady of Georgia, the Cinderella from London finally admitted to the ball and a fair princess in Berlin learning, in response to a note from the Kanzleramt to the Élysée, that, if she wants to be with Prince Charming, she must be ready to kiss a frog.
Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme buvo pareikštas Hinrich Bavendam, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Günther Früchtnicht, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Hinrich Geerken, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Hans-Jürgen Weyhausen-Brinkmann, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Curt-Hildebrand von Einsiedel, gyvenančio Leipcige (Vokietija), Schall-Riaucour grafienės Kristinos, gyvenančios Ahlen-Corhelm (Vokietija), Ratibor und Corvey princo Franzo-Albrechto Metternich-Sandor, gyvenančio Höxter (Vokietija), Šlėzvigo-Holšteino princo Kristofo, gyvenančio Thumby (Vokietija) ir Holte-Stukenbrock pilies miesto (Vokietija), atstovaujamų advokato T. Giesen, ieškinys Europos Bendrijų KomisijaiEinsiedel, Leipzig (Germany), Christina Gräfin von Schall-Riaucour, Ahlen-Vorhelm (Germany), Franz-Albrecht Metternich-Sandor, Prinz von Ratibor and Corvey, Höxter (Germany), Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, Thumby (Germany) and the town of Schloß Holte-Stukenbrock (Germany), represented by T. Giesen, lawyer
pažymi, kad tradiciškai PRINCE programa buvo grindžiama Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimu; jau savo paskutiniame pranešime dėl Europos Sąjungos komunikacijos strategijos Europos Parlamentas pabrėžė Parlamento dalyvavimo nustatant PRINCE programos prioritetus būtinybę; todėl mano, kad Europos Parlamento narius reikėtų įtraukti į pagal šią programą organizuojamas priemonesPoints out that the Prince Programme has traditionally been based on a partnership between the Commission and the Member States; in its most recent report on the EU's communication strategy Parliament underlined the need for parliamentary involvement in establishing the Prince Programme's priorities, and therefore takes the view that its Members should be fully involved in the events organised under the programme's auspices
Tema: Organizuotos elgetų gaujosSubject: Organised gangs of beggars
Romai savo protiniais sugebėjimais anaiptol nenusileidžia daugeliui žmonių, jie nėra nei elgetos ar nusikaltėliai iš prigimties.The Roma are not less intelligent than the majority, and neither are they beggars or born criminals.
Antra, benziną ryjančią prabangą - Porche, Mercedes, BMW, SUV klasės automobilių parką - demonstruoja žmonės, aikčiojantys iš nepasitenkinimo dėl daugybės darbinių autofurgonų ir rengiantys sąmokslus dėl greičio ribojimo prietaisų ir finansinių baudų įvedimo, kad dar labiau apsunkintų profesinę veiklą. Visa tai daroma dėl dogmos, pagrįstos abejotina statistika, kurią sudaro papirktų akademikų grupuotė, finansuojama ir išreklamuota itin turtingų stambiųjų įmonininkų, veikiančių ekologiniame pramonės komplekse - Al Gore, Prince Charles, Shell ir Goldman Sachs.The second is the car park beneath us - Porches, Mercedes, BMWs, SUVs, a showroom of gas-guzzling luxury from the people who tut-tut in disapproval at many white vans and plot to make working lives even harder with speed limiters and financial penalties, all for a dogma based on discredited statistics pedalled by a clique of bought and paid-for academics, funded and hyped by super-rich vested interests in the green industrial complex - Al Gore, Prince Charles, Shell and Goldman Sachs - all of whom stand to steal a fortune from the taxes harvested through wind factory subsidies and carbon trading.
Manau, Europai bus gėda kitą mėnesį, jei prezidentas N. Sarkozy ir nemažai ES vyriausybių vadovų, prezidentų ir princų stovės ten ir spaus rankas Kinijos vadovams, taip suteikdami jiems patikimumo, kai jie jo nenusipelno, bei žalią šviesą ir toliau elgtis taip, kaip jie elgėsi.I think it will be to Europe's shame next month if President Sarkozy and a line of EU Heads of Governments and Presidents and princes stand there and shake hands with the Chinese leaders, thereby giving them credibility when they do not deserve it and giving them the green light to carry on in the same vein as they have been doing.
Netrukus prasidės ir dar didesni mokesčių mokėtojų bruzdėjimai dėl dar didesnės klastos: dėl finansinės pagalbos korumpuotiems ir kompetencijos stokojantiems bankams, dėl paramos paliegusiam eurui ir dėl visuotinio atšilimo sąmokslo žmonės tikrai maištaus, ne taip, kaip princas Charles su Camilla, ir gaus tai, ko nusipelno.Taxpayer riots over far bigger scams - bail-outs to corrupt and incompetent banks, propping up the zombie euro and the global warming hoax - are yet to come, but come they will and, unlike Prince Charles and Camilla, their targets will deserve everything they get.
Šią SOMA sudaro ‧ milijonas kvadratinių kilometrų, čia įeina visa šių provincijų teritorija: Princo Edvardo sala, Naujoji Škotija ir Naujasis Brunsvikas, visa Kvebeko provincijos teritorijos dalis į pietus nuo tiesios linijos, einančios nuo Havre – Sent Pjero šiaurinėje Šv. Lauryno įlankos pakrantėje iki taško, kur Kvebeko ir Ontarijo riba kertasi su Džeimso įlankos kranto linija, ir visa Ontarijo provincijos teritorija į pietus nuo tiesios linijos, einančios nuo taško, kur Ontarijo ir Kvebeko riba kertasi su Džeimso įlankos kranto linija, iki Nipigono upės netoli Superioro ežero šiaurinio krantoThis is an area of ‧ million km‧ which includes all the territory of the provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, all the territory of the province of Quebec south of a straight line between Havre-St. Pierre on the north coast of the Gulf of Saint Lawrence and the point where the Quebec-Ontario boundary intersects the James Bay coastline, and all the territory of the province of Ontario south of a straight line between the point where the Ontario-Quebec boundary intersects the James Bay coastline and Nipigon River near the north shore of Lake Superior
Kitas ir svarbiausias klausimas yra nuteikti visuomenę prieš ūkininkus per spaudą, pirmiausia Didžiosios Britanijos spaudą, kuri nušvies princo Čarlzo ir jos didenybės karalienės Elisabeth, profesinių sąjungų vadovų, stambių ūkininkų ir galbūt net M. Fischer Boel sutuoktinio, turinčio kiaulių ūkį, gaunamas išmokas.The next, and most important, is to stir up public opinion against farmers through the press, particularly the British press which will highlight the premiums received by Prince Charles and Her Majesty Queen Elizabeth, by the trade union leaders, the large farmers, and perhaps even the husband of Mrs Fischer Boel, who is a pig farmer.
Prieš asamblėją kalbėjo: Hagos meras Wim J. Deetman, Atstovų Rūmų pirmininkas Frans Weisglas, viena iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Glenys Kinnock, vienas iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Ramdien Sardjoe, ir Jo karališkoji didenybė princas d'Orange, kuris paskelbė ‧ sesijos pradžiąThe following addressed the Assembly: Mr W.J. Deetman, Mayor of The Hague, Mr Frans Weisglas, President of the Second Chamber, Mrs Glenys Kinnock, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Mr Ramdien Sardjoe, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, and HRH the Prince of Orange who declared the eighth session opened
Kaip galime pasiteisinti žmonėms, kad verčiau jau atšauksime susitikimą su NVO, kurios visame pasaulyje kovoja su badu, ir priimsime futbolininką, lyg jis būtų princas, ir dar tuomet, kai 2 milijonai žmonių protestuoja Prancūzijos gatvėse prieš pensijų politiką?How can we explain to people that we prefer to cancel a meeting with NGOs which are fighting hunger throughout the world in order to meet a footballer as if he were a prince, and this on the day when 2 million people are protesting in the streets of France against pension policies?
Pietų Afrikos teritorijos dalis, esanti už Vakarų Gerosios Vilties kyšulio provincijos ribų, Vakarų Gerosios vilties kyšulio provincijos dalis, esanti už AHS neapimtos teritorijos, apsaugos ir stebėjimo zonų bei apimanti Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, vakarų Beaufort ir Murraysburg rajonusThe part of the territory of South Africa outside the Western Cape Province and the part of the Western Cape Province outside the AHS free area and the protection and surveillance zone and including the magisterial districts of Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West and Murraysburg
Bahreinas yra ištikimas Vakarų valstybių sąjungininkas ir JAV laivyno dislokacijos vieta, ir pritariame Bahreino Princo pateiktam pasiūlymui užmegzti dialogą.Bahrain is a loyal western ally and home to the US Fleet and we welcome the offer of dialogue by the Crown Prince of Bahrain.
Ir Sinderela, ir princas nuo to laiko gyveno kartu visą amžinybęAnd Cinderella and the prince lived happily ever after. "
Showing page 1. Found 1492513 sentences matching phrase "Princas ir elgeta".Found in 64.884 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.