Translations into English:

  • Quick Tabs   
     
    A user interface (UI) element that provides users with a quick and easy way to navigate across a large group of opened Web pages by providing the user with a visual representation of all of the opened thumbnails. Through this visualization, the user can easily spot and select a desired thumbnail.

Example sentences with "Spartieji skirtukai", translation memory

add example
Tūkstančių skirtukai nenaudojamiNo thousand separators are used
Reikėtų pažymėti, kad didėjant transporto sektoriui, sparčiai didėja ir išmetamo anglies dioksido kiekis.It should be noted that when the transport sector grows, carbon dioxide emissions also rise rapidly.
pažymi, kad realų Europos Sąjungos ekonomikos augimą veikia seni ir nauji skirtumai: lėti augimo tempai Portugalijoje (‧,‧ proc. BVP) ir Italijoje (‧,‧ proc.) ir spartūs tarp ‧ ES valstybių narių augimo tempai Ispanijoje (‧,‧ proc.), Graikijoje (‧,‧ proc.), o ypač Švedijoje (‧ proc.), Suomijoje (‧,‧ proc.) ir Liuksemburge (‧,‧ proc.); atkreipia dėmesį į tai, kad ypač greiti augimo tempai ‧ m. būdingi naujosioms valstybėms narėms: Slovakijai (‧,‧ proc.), Lietuvai (‧,‧ proc.), Estijai (‧,‧ proc.) ir Latvijai (‧ proc.); pabrėžia, kad šie skirtumai taip pat atspindi skirtingas struktūrines tendencijas, skirtingas ekonomines ir demografines struktūras ir nevienodą bendrų politikos krypčių, dėl kurių iškyla pavojus Europos Sąjungos vidaus sanglaudai, poveikį; todėl pažymi, kad reikalingos politikos kryptys, stiprinančios ekonominę sanglaudą ir taip skatinančios vidaus rinką ir pinigų sąjungąNotes that the real economic growth in the European Union is characterised by old and new divergences, with the lowest growth rates in Portugal (‧,‧% of GDP) and Italy (‧,‧ %), and high growth rates among the EU-‧ in Spain (‧,‧ %), Greece (‧,‧ %) and, in particular, Sweden (‧ %), Finland (‧,‧ %) and Luxembourg (‧,‧ %); notes that the new Member States are registering particularly high growth rates in Slovakia (‧,‧ %), Lithuania (‧,‧ %), Estonia (‧,‧ %) and Latvia (‧ %); underlines that these divergences also reflect important structural differences, different domestic economic policies and demographic structures as well as asymmetric impacts of common policies, illustrating underlying risks to the European Union's internal cohesion; therefore stresses the need for policies that strengthen economic cohesion and thus foster the internal market and monetary union
Galimybių, prieinamumo ir solidarumo socialindarbotvarktaip pat yra Europos atsako į ekonomikos krizę dalis, nes reikės spręsti socialinius sunkumus (šito mes neneigiame), kilsiančius ypač dėl sparčiai didėjančio nedarbo, kuris dabar atrodo visai tikėtinas.The Social Agenda for opportunities, access and solidarity is also part of the European response to the economic crisis, because there will be social difficulties to be dealt with, we are not denying it, particularly as a result of an increase in the rate of unemployment, which now seems more than likely.
išsivysčiusiose šalyse naujagimių mirtingumo rodiklis mažėja sparčiau nei besivystančiose šalyseInfant mortality rates are decreasing faster in developed countries than in developing countries
H&F: privataus kapitalo fondas, vykdantis ilgalaikes privataus kapitalo investicijas sparčiai augančių rinkų įmonėseH&F: private equity fund long-term equity capital in businesses in growing markets
Be to, kai kuriuose oro uostuose gali būti nutarta pažangesnę įrangą įdiegti sparčiauFurthermore, some airports may choose to install advanced equipment more quickly
atsižvelgia į poreikį parengti skyrių dėl dvišalių prekybos apsaugos priemonių; ragina abi šalis be reikalo netaikyti šių apsaugos priemonių; ragina Komisiją atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl išsamaus EPS sudarymo sutikti persvarstyti laikinojo EPS apsaugos priemones siekiant užtikrinti tinkamą, skaidrų ir spartų naudojimą, laikantis sąlygos, kad būtų laikomasi jų taikymo kriterijųRespects the need for a chapter on trade defence with bilateral safeguards; calls on both parties to avoid unnecessary use of these safeguards; calls on the Commission to accept, within the framework of continuous negotiations with a view to concluding a comprehensive EPA, a revision of the safeguards contained in the interim EPA in order to guarantee appropriate, transparent and quick utilisation provided that the criteria for their application are met
Europos Parlamentas primena trijų institucijų ‧ m. lapkričio mėn. ir ‧ m. balandžio mėn. bendrus pareiškimus dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo ir pabrėžia, jog būtina toliau dėti pastangas, kad būtų sparčiau įgyvendinti struktūriniai ir sanglaudos fondaiThe European Parliament recalls the joint declarations of the three institutions on the implementation of the Cohesion policy of November ‧ and April ‧ and underlines the necessity to continue the efforts for accelerating the implementation of structural and cohesion funds
pažymi, kad kai kurios sparčiai besivystančios ekonomikos šalys galbūt planuoja išsinuomoti didelius žemės plotus skurdesniuose Afrikos ir Azijos regionuose, kuriuose augintų pasėlius, o vėliau vežtų juos į savo rinkas, siekdamos pagerinti savo maisto tiekimo saugumą; mano, kad ES kartu su MŽŪO turi rimtai apsvarstyti šį reiškinį; kadangi dėl jo gali kilti didžiulis pavojus priimančiųjų šalių apsirūpinimo maistu užtikrinimui ir efektyviai žemės ūkio politikaiNotes that some growing economies might be planning to lease large tracts of land in poorer parts of Africa and Asia for the purposes of growing crops and shipping them back to their markets so as to improve their own food security; believes that, together with the FAO, the EU must take this phenomenon seriously as a major threat to food security and to effective agriculture policy in host countries
Tokia tvarka leido Komisijai sparčiau patvirtinti projektus vykdymui, tačiau tai yra laikinas sprendimasThis development has allowed the Commission to speed up work on adopting projects for realisation, but it is treated as a temporary solution
Taip pat manau, kad dėl technologijų pažangos padėtis keisis labai sparčiai, ir galbūt man nereikės čia grįžti per artimiausius keletą mėnesių.I also foresee technological advances making things change very rapidly, perhaps meaning that I will not need to come back in the coming months.
pabrėžia būtinybę sparčiai ir nuosekliai taikyti reglamentą visoje Sąjungos teritorijoje atsižvelgiant į naujos priemonės europinį pobūdįstresses the need for rapid and consistent application of the regulation throughout EU territory, in keeping with the European spirit of the new instrument
mano, kad ilgalaikis darbuotojų judumas visose srityse gali labai prisidėti prie Lisabonos strategijos augimo ir užimtumo tikslų siekimo, jei kartu bus užtikrinta darbuotojų socialinė apsauga ir profsąjungų teisės vadovaujantis valstybių narių tradicijomis ir įsigalėjusia tvarka; mano, kad po visą Europą paplitusi judi darbo jėga, kuriai suteikiamos tinkamos darbo sąlygos ir taikomos švietimo programos bei socialinės apsaugos sistemos, gali būti atsakas į šiuo metu vykstančius pokyčius ir gali labai sustiprinti pastangas veikti kovojant su globalios ekonomikos iššūkiais, t. y. senėjančia visuomene ir sparčiais pokyčiais darbo vietoje; pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į judumo socialinius, ekonominius ir aplinkos apsaugos aspektusConsiders that long-term labour mobility in all fields can play a key role in promoting the growth and employment objectives of the Lisbon Strategy if combined with safeguarding workers' social security and trade union rights, in accordance with the traditions and customs of the Member States; believes that an expanded, EU-wide mobile workforce, in combination with appropriate working conditions, education programmes and social protection schemes, can constitute a response to such current developments and can significantly enhance efforts to do so in the context of the challenges of the global economy, an ageing population and rapid change in the workplace; emphasises that the social, economic and environmental aspects of mobility must be taken into account
Baigdamas norėčiau paraginti visus dalyvaujančiuosius - Tarybą, Komisiją ir Parlamentą - sparčiai priimti šį kompromisinį pasiūlymą.In conclusion, I should like to urge all those involved, the Council, the Commission and Parliament, towards the rapid adoption of the compromise proposal.
kadangi ‧ m. euro zonos ekonomika auga sparčiau ir jos pagrindas atrodo tvirtesnis, didėjant vidaus paklausai, ypač investicijoms; tačiau kadangi ‧ m. augimas gali sulėtėti dėl didelių naftos kainų, vėluojančio euro sustiprėjimo poveikio ir lėtesnio JAV ekonomikos augimowhereas economic growth in the euro area is accelerating in ‧ and appears more broad-based with domestic demand, notably investment, gaining momentum; but whereas growth may slow down in ‧, due to high oil prices, the delayed effects of the strengthening of the euro, and a decrease in US growth
Kita vertus, tarptautinių greitųjų traukinių paslaugų rinkoje vežimo apimtys smarkiai išaugo, ir rinka toliau sparčiai plėsis iki ‧ m. padvigubindama savo apimtis ir tarpusavyje sujungdama transeuropinį greitųjų traukinių tinkląThe market for international high-speed services, on the other hand, has seen a sharp increase in traffic and will continue its vigorous development with the doubling and interconnection of the trans-European high-speed network by
kadangi ekonominiame kontekste, kuriame paskirstymo struktūros ir technika sparčiai kinta, toks teisinis sutartinių santykių reglamentavimas laikomas pernelyg griežtuwhereas this legislative approach to contractual relations is generally perceived to be over rigid in an economic context where distribution structures and techniques are rapidly changing
Kartu su sparčiu importo apimties augimu nuo ‧ metų iki TL jų rinkos dalis išaugo nuo ‧ % iki ‧ %, nors bendras suvartojimas Bendrijoje sumažėjoIn parallel to the rapid increase of the import volumes between ‧ and the IP, their market share rose from ‧ % to ‧ %, while overall Community consumption decreased
Greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonėFacility for rapid response to soaring food prices in developing countries
kadangi dėl miškų naikinimo pasaulyje išmetama maždaug ‧ % visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, sparčiai nyksta biologinė įvairovė ir tai kelia didelę grėsmę vystymuisi, ypač neturtingų asmenų pragyvenimuiwhereas deforestation accounts for some ‧ % of global greenhouse gas emissions, is a major driver of biodiversity loss and constitutes a serious threat to development and, in particular, to the livelihoods of the poor
pažymi, kad per labai trumpą laiką spartusis internetas (plačiajuostis ryšys) tapo tiesiog būtinu šiuolaikinei ekonomikainotes that in a short space of time, high-speed internet (broadband) has become fundamental to modern economies
Viena jų yra dėl šios didelės skubos ir spartaus tempo, atsižvelgiant į tai, kad Komisija pasiūlymą pateiktik liepos mėn.One is, why this great haste and why this fast pace, because the Commission only tabled its proposal in July.
Duomenų apdorojimo įranga, specialiai suprojektuota dugno kabelių sistemoms, turinti vartotojui prieinamą programuojamumą ir atliekanti laikinį ar dažninį duomenų apdorojimą bei koreliacijos funkcijos skaičiavimą, įskaitant spektrinę analizę, skaitmeninį filtravimą ir kryptingumo diagramos formavimą, naudodama sparčiąją Furjė ar kitas transformacijas ar procesusprocessing equipment, specially designed for bottom or bay cable systems, having user accessible programmability and time or frequency domain processing and correlation, including spectral analysis, digital filtering and beamforming using Fast Fourier or other transforms or processes
Matome, kad protekcionizmas finansinių paslaugų srityje plinta labai sparčiai.In the financial services sector we are seeing protectionism increase very rapidly.
Showing page 1. Found 3568 sentences matching phrase "Spartieji skirtukai".Found in 0.844 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.