Translations into English:

  • Quick Tabs   
     
    A user interface (UI) element that provides users with a quick and easy way to navigate across a large group of opened Web pages by providing the user with a visual representation of all of the opened thumbnails. Through this visualization, the user can easily spot and select a desired thumbnail.

Example sentences with "Spartieji skirtukai", translation memory

add example
Tūkstančių skirtukai nenaudojamiNo thousand separators are used
Europoje vyko sparti nacionalinių teisių ir pasiekimų VPP srityje plėtraNational laws and PPP use have developed greatly in Europe
Dėl dalinio ištirpinimo auginamos kultūros gali sparčiai įsisavinti fosfatą ir magnį trumpuoju laikotarpiu, o iš neištirpintų sudedamųjų dalių fosforas ir magnis įsisavinami lėčiau, bet ilgiauThe partial solubilisation makes phosphate and magnesium rapidly available to crops for a short period, whereas the non-solubilised constituents provide a slower but more sustained supply of phosphate and magnesium
Spartus šių paslaugų augimas ateityje yra neišvengiamas, todėl mums reikalingos aiškios ir skaidrios taisyklės.A rapid growth in these services in the future is unavoidable and we therefore need clear and transparent rules.
Galiausiai kalbant apie atsaką, Komisija taip pat įsipareigojusi nuolat stiprinti Bendrijos atsakomąsias priemones, pvz., pilietinės apsaugos priemones, norint užtikrinti spartų ir veiksmingą atsaką nelaimei pasikartojus.Finally, on the issue of response, the Commission is also committed to continually strengthening the Community response instruments, such as the civil protection mechanism, to ensure a rapid and effective response should such disasters occur again in the future.
palankiai vertina sklandžią Parlamento rinkimų eigą ir tikisi, kad naujoji vyriausybė sparčiau įgyvendins reformas, kurios reikalingos norint atitikti stojimo kriterijus, ir kad bus padaryta didelė pažanga probleminėse sritysewelcomes the fact that parliamentary elections were properly organised, and hopes that the new government will speed up the reforms needed to meet the accession criteria by making real progress in sensitive areas
Mano frakcija iš esmės rėmbendrąją pradžioje Tarybos priimtą poziciją ir man puikiai žinoma būtinybsiekti ir susitarti dėl spartaus šio reglamento įgyvendinimo.My group has been generally supportive of the common position originally adopted by the Council, as I am well aware of the need to try and agree a speedy implementation of this regulation.
Liūdna, kad ir mano gimtajame regione nepelningai dirbančių įmonių darbuotojai praranda darbą, bet dar daugiau darbo vietų siūlo kitos įmonės, kurios geba pasinaudoti globalizacijos teikiama nauda, kurioms pavyko prisitaikyti, todėl mūsų nedarbo rodikliai sparčiai mažėja.In my home region, sadly, workers are also being laid off by businesses that are no longer profitable, but many more can be recruited by other businesses that are benefitting from globalisation, companies that have adapted, and our unemployment figures are falling sharply.
Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, malonu pastebėti Parlamento norą sparčiau priimti "įspėjimo apie pagrobimą" mechanizmus kiekvienoje valstybėje narėje.Mr President, ladies and gentlemen, I am pleased to note Parliament's desire to move forward with the adoption of 'kidnap warning' mechanisms in each Member State.
Pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų rinka sparčiai plėtėsi nuo 2000 m., kai šios sistemos buvo pirmą kartą panaudotos Jungtinėse Valstijose.The global satellite navigation systems sector has experienced strong growth since 2000, when the systems were first used in the United States.
pabrėžia, kad vietos ir regioniniai valdžios organai palaiko glaudžius kontaktus su vietos bendruomenėmis, o tai leidžia sparčiai diegti inovacijas, sužinoti paslaugų poreikius ir pažinti vartotojus (o tai turi itin didelę reikšmę) bei užmegzti tiesioginius kontaktus individualiu ir bendruomenės lygiu; tai vietos ir regioniniams valdžios organams suteikia galimybę skatinti naujų įgūdžių įgijimą ir daryti įtaką elgsenos pokyčiams, kurie yra reikalingi norint užtikrinti, kad elektroninė Vyriausybė taptų tikrovehighlights the essential characteristics of local and regional government, in respect of scale and closeness to communities which enables speed of innovation, knowledge and understanding of the needs of services and users which are paramount, and direct engagement at individual and community level which enables them to promote the acquisition of new skills and to influence behavioural changes required to make eGovernment a practical, beneficial reality
Degiosios kietosios medžiagos – tai miltelių, granulių ar pastos pavidalo medžiagos ar mišiniai, kurie yra pavojingi, jei gali lengvai užsidegti nuo uždegimo šaltinio, pvz., degančio degtuko, ir jei liepsna sparčiai plintaReadily combustible solids are powdered, granular, or pasty substances or mixtures which are dangerous if they can be easily ignited by brief contact with an ignition source, such as a burning match, and if the flame spreads rapidly
A‧ Spartieji impulsiniai generatoriai, turintys abi toliau išvardytas charakteristikasA‧ High-speed pulse generators having both of the following characteristics
Ponios ir ponai, tai tema, aktuali visoms valstybėms narėms, nes Europos Sąjungos gyventojai labai sparčiai sensta. 2050 m.Ladies and gentlemen, this is a subject that concerns all of the Member States, since the European Union is experiencing the increased ageing of its population.
EESRK palankiai vertina šį komunikatą ir atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyta koncepcija dėl strateginio tarpvalstybinio mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklos valdymo yra itin svarbi ir skubi, ypač norint sudaryti sąlygas sparčiau siekti pažangos svarbiausiose mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityseThe EESC welcomes the Communication, noting that the idea of strategic programming of crossborder science and research is hugely important and pressing, especially for making swifter progress in core areas
Šiuo metu, kai ES faktiškai virsta GS - Gazprom sąjunga - įvykiai galėtų vystytis dar sparčiau. Taip būtų galima išvengti visiško ES ignoravimo ir kryptingo siekio ją suskaidyti, kurį rodo Rusija.That way, we could speed up the current development of the EU towards becoming the 'GU' - the 'Gazprom Union' - and so avoid the situation in which Russia totally ignores the EU while working exclusively on splitting it.
Palankių sąlygų teisėtam verslui sudarymui ir kovai su sukčiavimu reikia paprastų, sparčių ir standartizuotų muitinės procedūrų bei procesųThe facilitation of legitimate trade and the fight against fraud require simple, rapid and standard customs procedures and processes
Atsižvelgiant į tos pačios dienos Tarybos rekomendaciją pagal ‧ straipsnio ‧ dalį, perviršinį deficitą reikėjo ištaisyti iki ‧ m. ‧ m. vasario ‧ d. nuomonėje dėl ankstesnės atnaujintos konvergencijos programos, apimančios ‧–‧ m., Taryba paragino Maltą imtis būtinų priemonių, kad ‧ m. būtų ištaisytas perviršinis deficitas, užtikrinti, kad skolos santykis patenkinamai sparčiai mažėtų iki Sutartyje nustatytos ‧ % BVP pamatinės vertės ir toliau rengti bei įgyvendinti pensijų ir sveikatos apsaugos sistemų reformasThe Council opinion of ‧ February ‧ on the previous update of the convergence programme, covering the period ‧-‧, invited Malta to do the necessary to ensure the correction of the excessive deficit in ‧, ensure that the debt ratio is declining towards the ‧ % of GDP Treaty reference value at a satisfactory pace and make further progress in the design and implementation of the pension and health care reforms
Kita vertus, reformos labai reikalingos ir jos turi būti spartesnės ir išsamesnės.On the one hand, reforms are badly needed and these reforms must be more rapid and more comprehensive.
kadangi spartus Kinijos vystymasis per pastaruosius ‧ metų turėjo žymios įtakos ES ir Kinijos prekybiniams ir ekonominiams santykiams, ir kad apskritai Kinija šiuo metu yra antras pagal dydį ES prekybos partneris po JAV; kadangi ‧ m. ES turėjo prekybos su Kinija deficitą, lygų ‧ milijonų EUR, ir tai buvo didžiausias prekybos deficitas, kokį ES kada yra turėjusi su prekybos partneriais, atspindintis, be kita ko, patekimo į Kinijos rinką kliūčių poveikįwhereas the rapid development of China over the past ‧ years has had a significant impact on EU-China trade and economic relations, and whereas, overall, China is now the EU's second largest trading partner after the United States.; whereas in ‧ the EU had a deficit, vis-à-vis China, of EUR ‧ million, its largest deficit with any trading partner, and one which reflects, among other things, the effect of market access barriers in China
Spartusis radaro dažnio perderinimas – dažnio perderinimas, kai pseudoatsitiktiniu būdu keičiamas impulsinio radaro siųstuvo impulsų arba impulsų grupių nešlio dažnis taip, kad šis pokytis būtų lygus arba didesnis nei impulso dažnių juostos plotisRadar frequency agility means any technique which changes, in a pseudo-random sequence, the carrier frequency of a pulsed radar transmitter between pulses or between groups of pulses by an amount equal to or larger than the pulse bandwidth
Priėmus tekstą Parlamente ir užsitikrinus jam Tarybos pritarimą, prašau Komisijos atlikti visa, siekiant sparčiai pradėti teikti judriojo palydovinio ryšio paslaugas už protingą kainą, pastarąjį momentą reikės stebėti.Once the text has been adopted in Parliament and approved by the Council, I ask the Commission to do everything to quickly establish mobile satellite services according to reasonable pricing that needs to be monitored.
Labai palankiai vertinu Komisijos spartumą apibrėžiant derybų įgaliojimą, kurį ji parengnetrukus po balsavimo vasario mėn., ir taip pat labai noriu, kad Ministrų Taryba šį įgaliojimą kuo greičiau patvirtintų.I very much welcome the Commission's readiness to come out with a mandate, as it did as soon as possible after the vote in February, and I am also very keen to have this mandate approved as soon as possible by the Council of Ministers.
Kadangi sparčiai didėja per Baltijos jūrą pervežamos naftos kiekis ir tai kelia pavojų jūros aplinkai, ypač žiemos sezonu, į uostą ar atviroje jūroje esantį terminalą įplaukiantys ar iš jų išplaukiantys arba valstybės narės jurisdikcijai priklausančioje to regiono srityje sustojantys naftos tanklaiviai turi būti sustiprintos ledui atsparios konstrukcijos ir turėti ledui atsparius varančiuosius įrenginius, kurie atitinka valstybės narės administracijos reikalavimus, kai dėl užšalimo sąlygų būtina naudotis sustiprinto atsparumo ledui laivusAs the rapidly increasing volume of oil transported through the Baltic Sea poses a threat to the marine environment, especially during the winter season, oil tankers entering or leaving a port or an offshore terminal or anchoring in an area under the jurisdiction of a Member State in that region should have ice-strengthening of the ship
Turime nustatyti ekonomikos valdyseną, rasti sprendimus dėl valstybių skolos krizės ir daug sparčiau įgyvendinti strategiją "Europa 2020" - tai tik keletas tikslų ekonomikos srityje.We have to introduce economic governance, find solutions to the sovereign debt crisis, and implement the EU 2020 strategy much more quickly - to name but a few of the aims in the economic field.
Showing page 1. Found 3568 sentences matching phrase "Spartieji skirtukai".Found in 2.415 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.