Translations into English:

  • Quick Tabs   
     
    A user interface (UI) element that provides users with a quick and easy way to navigate across a large group of opened Web pages by providing the user with a visual representation of all of the opened thumbnails. Through this visualization, the user can easily spot and select a desired thumbnail.

Example sentences with "Spartieji skirtukai", translation memory

add example
& Raktažodžių skirtukas& Keyword delimiter
Tūkstančių skirtukasThousands separator
– dešinysis skliaustas ir skirtukasas closing parenthesis and separator
Winbind skirtukasWinbind separator
Čia galite nustatyti tūkstančių skirtuką, naudojamą rodant pinigus. Atminkite, kad tūkstančių skirtukas, naudojamas rodant paprastus skaičius, yra nustatomas atskirai (žiūr. „ Skaičiai “ kortHere you can define the thousands separator used to display monetary values. Note that the thousands separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers ' tab
Eksportuoti į tekstinį failą. Kabliataškis naudojamas kaip skirtukas. Gali būti naudojama elektroninių lentelių programoms, pavyzdžiui, KSpreadExport to a text file, using semicolons as separators. Can be used for spreadsheet programs like KSpread
Čia galima nustatyti dešimtainių trupmenų skirtuką skaičiams (daugelyje šalių naudojamas taškas arba kablelis). Atminkite, kad dešimtainis skirtukas, naudojamas piniguose, turi būti nustatomas atskirai (žiūr. „ Pinigai “ kortHere you can define the decimal separator used to display numbers (i. e. a dot or a comma in most countries). Note that the decimal separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
Čia galima nustatyti tūkstančių skirtuką skaičiuose. Atminkite, kad tūkstančių skirtukas, naudojamas piniguose, turi būti nustatomas atskirai (žiūr. „ Pinigai “ kortHere you can define the thousands separator used to display numbers. Note that the thousands separator used to display monetary values has to be set separately (see the 'Money ' tab
Čia galite nustatyti dešimtainį skirtuką, naudojamą rodant pinigus. Atminkite, kad dešimtainis skirtukas, naudojamas rodant paprastus skaičius, yra nustatomas atskirai (žiūr. „ Skaičiai “ kortHere you can define the decimal separator used to display monetary values. Note that the decimal separator used to display other numbers has to be defined separately (see the 'Numbers ' tab
Vis dėlto šiuo atveju tinka ir tušti laukai (dviejų laukų, tarp kurių nėra duomenų, skirtukasNevertheless empty fields (two fields separator without data between) are also acceptable in this case
Raktažodžių skirtukas& Keyword delimiter
Reikėtų pažymėti, kad didėjant transporto sektoriui, sparčiai didėja ir išmetamo anglies dioksido kiekis.It should be noted that when the transport sector grows, carbon dioxide emissions also rise rapidly.
pažymi, kad realų Europos Sąjungos ekonomikos augimą veikia seni ir nauji skirtumai: lėti augimo tempai Portugalijoje (‧,‧ proc. BVP) ir Italijoje (‧,‧ proc.) ir spartūs tarp ‧ ES valstybių narių augimo tempai Ispanijoje (‧,‧ proc.), Graikijoje (‧,‧ proc.), o ypač Švedijoje (‧ proc.), Suomijoje (‧,‧ proc.) ir Liuksemburge (‧,‧ proc.); atkreipia dėmesį į tai, kad ypač greiti augimo tempai ‧ m. būdingi naujosioms valstybėms narėms: Slovakijai (‧,‧ proc.), Lietuvai (‧,‧ proc.), Estijai (‧,‧ proc.) ir Latvijai (‧ proc.); pabrėžia, kad šie skirtumai taip pat atspindi skirtingas struktūrines tendencijas, skirtingas ekonomines ir demografines struktūras ir nevienodą bendrų politikos krypčių, dėl kurių iškyla pavojus Europos Sąjungos vidaus sanglaudai, poveikį; todėl pažymi, kad reikalingos politikos kryptys, stiprinančios ekonominę sanglaudą ir taip skatinančios vidaus rinką ir pinigų sąjungąNotes that the real economic growth in the European Union is characterised by old and new divergences, with the lowest growth rates in Portugal (‧,‧% of GDP) and Italy (‧,‧ %), and high growth rates among the EU-‧ in Spain (‧,‧ %), Greece (‧,‧ %) and, in particular, Sweden (‧ %), Finland (‧,‧ %) and Luxembourg (‧,‧ %); notes that the new Member States are registering particularly high growth rates in Slovakia (‧,‧ %), Lithuania (‧,‧ %), Estonia (‧,‧ %) and Latvia (‧ %); underlines that these divergences also reflect important structural differences, different domestic economic policies and demographic structures as well as asymmetric impacts of common policies, illustrating underlying risks to the European Union's internal cohesion; therefore stresses the need for policies that strengthen economic cohesion and thus foster the internal market and monetary union
Galimybių, prieinamumo ir solidarumo socialindarbotvarktaip pat yra Europos atsako į ekonomikos krizę dalis, nes reikės spręsti socialinius sunkumus (šito mes neneigiame), kilsiančius ypač dėl sparčiai didėjančio nedarbo, kuris dabar atrodo visai tikėtinas.The Social Agenda for opportunities, access and solidarity is also part of the European response to the economic crisis, because there will be social difficulties to be dealt with, we are not denying it, particularly as a result of an increase in the rate of unemployment, which now seems more than likely.
išsivysčiusiose šalyse naujagimių mirtingumo rodiklis mažėja sparčiau nei besivystančiose šalyseInfant mortality rates are decreasing faster in developed countries than in developing countries
H&F: privataus kapitalo fondas, vykdantis ilgalaikes privataus kapitalo investicijas sparčiai augančių rinkų įmonėseH&F: private equity fund long-term equity capital in businesses in growing markets
Be to, kai kuriuose oro uostuose gali būti nutarta pažangesnę įrangą įdiegti sparčiauFurthermore, some airports may choose to install advanced equipment more quickly
atsižvelgia į poreikį parengti skyrių dėl dvišalių prekybos apsaugos priemonių; ragina abi šalis be reikalo netaikyti šių apsaugos priemonių; ragina Komisiją atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl išsamaus EPS sudarymo sutikti persvarstyti laikinojo EPS apsaugos priemones siekiant užtikrinti tinkamą, skaidrų ir spartų naudojimą, laikantis sąlygos, kad būtų laikomasi jų taikymo kriterijųRespects the need for a chapter on trade defence with bilateral safeguards; calls on both parties to avoid unnecessary use of these safeguards; calls on the Commission to accept, within the framework of continuous negotiations with a view to concluding a comprehensive EPA, a revision of the safeguards contained in the interim EPA in order to guarantee appropriate, transparent and quick utilisation provided that the criteria for their application are met
Jomis siekiama padidinti kreditus , kuriuos gali gauti MVĮ , ir paskatinti minėtustarpininkus stiprinti paskolų MVĮ teikimo gebėjimus . • Pagal Konkurencingumo ir naujov ių pagrindų programą ( KNPP ) 2007 – 2013 m. finansinėmspriemonėms skiriama 1 130 mln . EUR pagal tris schemas , kurios administruojamosbendradarbiaujant su Europos investicijų fondu ( EIF ) ir kitomis tarptautinėmis finansųinstitucijomis : › MVĮ spartaus augimo ir naujovių priemone ( GIF ) siekiama padidinti nuosavo kapitaloprieinamumą naujoves diegiančioms MVĮ – tiek prad edant verslą ( GIF1 ) , tiek plėtrosetape ( GIF2 ) .They are intended to increase the volume of credit available to SMEs andto encourage these intermediaries to develop their SME lending capacity . • Under the Competitiveness and Innovation Framework Programme ( CIP ) , € 1130 million has been allocated for financial instruments for the period 2007-2013.These are organised under three schemes , managed in cooperation with the European Investment Fund ( EIF ) and other international financial institutions : › the High Growth and Innovative SME Facility ( GIF ) aims to increase the supply ofequity for innovative SMEs both in their early stages ( GIF1 ) and in the expansionphase ( GIF2 ) .
Europos Parlamentas primena trijų institucijų ‧ m. lapkričio mėn. ir ‧ m. balandžio mėn. bendrus pareiškimus dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo ir pabrėžia, jog būtina toliau dėti pastangas, kad būtų sparčiau įgyvendinti struktūriniai ir sanglaudos fondaiThe European Parliament recalls the joint declarations of the three institutions on the implementation of the Cohesion policy of November ‧ and April ‧ and underlines the necessity to continue the efforts for accelerating the implementation of structural and cohesion funds
pažymi, kad kai kurios sparčiai besivystančios ekonomikos šalys galbūt planuoja išsinuomoti didelius žemės plotus skurdesniuose Afrikos ir Azijos regionuose, kuriuose augintų pasėlius, o vėliau vežtų juos į savo rinkas, siekdamos pagerinti savo maisto tiekimo saugumą; mano, kad ES kartu su MŽŪO turi rimtai apsvarstyti šį reiškinį; kadangi dėl jo gali kilti didžiulis pavojus priimančiųjų šalių apsirūpinimo maistu užtikrinimui ir efektyviai žemės ūkio politikaiNotes that some growing economies might be planning to lease large tracts of land in poorer parts of Africa and Asia for the purposes of growing crops and shipping them back to their markets so as to improve their own food security; believes that, together with the FAO, the EU must take this phenomenon seriously as a major threat to food security and to effective agriculture policy in host countries
Tokia tvarka leido Komisijai sparčiau patvirtinti projektus vykdymui, tačiau tai yra laikinas sprendimasThis development has allowed the Commission to speed up work on adopting projects for realisation, but it is treated as a temporary solution
Taip pat manau, kad dėl technologijų pažangos padėtis keisis labai sparčiai, ir galbūt man nereikės čia grįžti per artimiausius keletą mėnesių.I also foresee technological advances making things change very rapidly, perhaps meaning that I will not need to come back in the coming months.
pabrėžia būtinybę sparčiai ir nuosekliai taikyti reglamentą visoje Sąjungos teritorijoje atsižvelgiant į naujos priemonės europinį pobūdįstresses the need for rapid and consistent application of the regulation throughout EU territory, in keeping with the European spirit of the new instrument
Showing page 1. Found 3912 sentences matching phrase "Spartieji skirtukai".Found in 0.947 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.