Translations into English:

 • fixed asset   
  []
   
  An accounting classifier used to classify any long-term asset whose cost expiration is recognized over more than one year.
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • PP&E   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • non-current asset   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • property plant and equipment   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • fixed assets   

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (4)

ilgalaikė nekilnojamojo turto nuomaproperty leasing
ilgalaikio turto grupėfixed asset group
ilgalaikio turto priedasfixed asset addition
nematerialusis ilgalaikis turtasintangible fixed asset; intangible fixed assets

Example sentences with "ilgalaikis turtas", translation memory

add example
Kompetentingos institucijos gali atsisakyti reikalavimo kredito įstaigoms laikytis ‧ punkto b sąlygos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms, kai tas turtas yra tos valstybės narės teritorijoje, jei kompetentingos institucijos turi įrodymų, kad tokio turto rinka yra gerai išvystyta, turi ilgalaikes tradicijas ir pasižymi pakankamai mažu nuostolių lygiu, kad būtų galima pateisinti tokį veiksmąThe competent authorities may waive the requirement for their credit institutions to comply with condition (b) in point ‧ for exposures secured by residential real estate property situated within the territory of that Member State, if the competent authorities have evidence that the relevant market is well-developed and long-established with loss-rates which are sufficiently low to justify such action
turto pobūdžio ir likvidumo, jo reikšmingumo, dėl kurio daugeliu atvejų prestižas bei turtas, susidarantis dėl plėtros veiklos, piniginis ir nepiniginis turtas bei trumpalaikis ir ilgalaikis turtas pateikiami atskiraithe nature and liquidity of assets and their materiality, leading, in most cases, to the separate presentation of, goodwill and assets arising from development expenditure, monetary and non-monetary assets and current and non-current assets
Finansinis ilgalaikis turtas- tai finansinis turtas arba portfeliai, turimi kaip nuolatinė investicija; tai apima, inter alia, vertybinius popierius, už kuriuos mokamos palūkanos, su apibrėžtais arba galimais nustatyti mokėjimais ir apibrėžtu terminu, kuriuos NCB ketina ir gali laikyti iki termino pabaigosExchange rate: the value of one currency for the purpose of conversion to another
Nukrypstant nuo Direktyvos ‧/‧/EEB ‧ straipsnio A dalies ‧ pastraipos a punkto, Nyderlandų Karalystei suteikiamas leidimas apmokestinamąja tiekiamo ilgalaikio turto arba bet kokių kitų teikiamų paslaugų, pagal kurią ilgalaikis turtas perduodamas gavėjui, verte laikyti atviros rinkos kainą, kaip numatyta Direktyvos ‧/‧/EEB ‧ straipsnio A dalies ‧ pastraipos d punkte, kai tenkinamos tokios sąlygosBy way of derogation from Article ‧(A)(a) of Directive ‧/‧/EEC, the Kingdom of the Netherlands is hereby authorised to take the open-market value, as defined in Article ‧(A)(d) of Directive ‧/‧/EEC, as the taxable amount for the supply of capital items or any other supply of services whereby the capital item is put at the disposal of the recipient, where the following conditions are met
• Ilgalaikis nematerialus turtas • Ilgalaikis materialus turtas • Investicijos • Paskolos • Ilgalaikis išankstinis nansavimas • Ilgalaikės gautinos sumos• Tangible fixed assets Investments Loans Long-term pre- nancing Long-term receivables • • • •
Prekės – tai atsargos, medžiagos, ilgalaikis materialusis turtas, nematerialusis turtas ir kitas nefinansinis turtas (‧ TFAS ‧ paragrafasGoods includes inventories, consumables, property, plant and equipment, intangible assets and other non-financial assets (IFRS ‧, paragraph
Juo labiau nereikšminga aplinkybė , kad Šeštosios direktyvos 20 straipsnio 4 dalis palieka valstybėms narėms apibrėžti ilgalaikio turto sąvoką .It is also not of relevance that Article 20 ( 4 ) of the Sixth Directive leaves it to the Member States to define the concept of capital goods .
Ilgalaikis turtasNon-current assets
bendro turto, kuris klasifikuojamas kaip laikomas parduoti, ir turto, įtraukto į perleidimo grupę, klasifikuojamą kaip laikomą parduoti pagal ‧-ąjį TFAS Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla; irthe total of assets classified as held for sale and assets included in disposal groups classified as held for sale in accordance with IFRS ‧ Non-current assets held for sale and discontinued operations; and
Parduodamas ilgalaikis turtas ir nutraukta veiklaNon-current assets held for sale and discontinued operations
Pagaliau negalima visiškai paneigti galimybės , kad dabartinė likvidumo pertekliaus situacijašiek tiek rodo ilgalaikį ekonominių tarpininkų pinigų paklausos pobūdžio pasikeitimą , t. y.struktūriškai didesnį pirmenybės teikimą likvidumui ir taip pageidaujamo piniginio turto lygiopadidėjimą .The strong growth in M3 since mid-2001 has led to a sustained increase in measures of excessliquidity in the eur o area , which have reached historical highs .
Todėl 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta , kad iš pradžių įvykdyta atskaita gali būti tikslinama penke rius metus ilgalaikio turto atveju ir daugiausia dvidešimt metų nekilnojamojo turto atveju .Thus , Article 20 ( 2 ) provides that the deduction initially made may be adjusted over a 5-year period for movable property and over a maximum of 20 years for immovable property .
atkreipia dėmesį į Agentūros paaiškinimą, kad dėl riboto įrašų kiekio administracinis inventorius tvarkomas pasitelkiant skaičiuokles, o ilgalaikis turtas tvarkomas naudojantis apskaitos programine įranga; pažymi, kad Agentūra ‧ m. ketina taikyti kaupimo principu pagrįstos turto apskaitos sistemą (angl. ABACNotes the Agency’s explanation that due to the limited number of items the administrative inventory is managed on spreadsheets and fixed assets are managed in the accounting software; notes that the Agency intends to apply accrual based accounting (ABAC) with regard to assets in
Pagal šią bendrąją koncepciją visas ilgalaikis turtas turėtų būti vertinamas veikusiomis rinkos kainomis, kaip ir tos pačios rūšies ir kokybės naujas turtas, neatimant per praeitus ir ankstesnius metus suvartoto kapitalo vertėsAccording to this gross concept all fixed assets should be valued at the current market prices of new assets of the same type and quality; no deduction should be made for capital consumption in the last and earlier years
Ilgalaikis materialus turtasTangible fixed assets
Jeigu įsigijimo metu dukterinė įmonė atitinka reikiamus kriterijus, kad būtų klasifikuojama kaip laikoma pardavimui pagal ‧ TFAS Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui, ir nutraukta veikla, ji turi būti apskaitoma pagal to TFAS reikalavimusIf on acquisition a subsidiary meets the criteria to be classified as held for sale in accordance with IFRS ‧ Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, it shall be accounted for in accordance with that Standard
Ilgalaikis materialus turtas (ANTangible fixed assets (AN
Ji iš esmės manė , kad šie automobiliai nėra „ ilgalaikis turtas , kurį apmokestinamasis asmuo naudojo savo verslui “ Šeštosios direktyvos 19 straipsnio 2 dalies prasme .It took the view that those vehicles were not capital goods ‘ used by the taxable person for the purposes of his business ’ within the meaning of Article 19 ( 2 ) of the Sixth Directive .
pažymi, kad ETT balanse įrašyta ‧ EUR suma, kuri atitinka jų teisėjų pensijoms skirtus įsipareigojimus; pabrėžia, kad šiuos įsipareigojimus iš dalies kompensuoja ETT ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei iš dalies suma, kurios bus išsireikalauta iš valstybių narių (‧ EURNotes that the ECJ's balance sheet includes an amount of EUR ‧ corresponding to its liability in respect of judges' pensions; points out that this liability is offset partly by the ECJ's tangible and intangible fixed assets and partly by an amount to be called up from the Member States (EUR
Šios vyriausybės manymu , ši nuostata turi būti aiškinama kartu su Šeštosios direktyvos 20 straipsnio 4 dalimi , kurioje nurodoma , kad valstybės narės gali apibrėžti „ ilgalaikio turto “ sąvoką .According to that government , Article 19 ( 2 ) must be read in conjunction with Article 20 ( 4 ) of the Sixth Directive , which states that the Member States may define the concept of ‘ capital goods ’ .
b) Išbraukiama apibrėžtis „Finansinis ilgalaikis turtas »b) the definition of « financial fixed assets » is deleted
Nebaigtas (statomas) ilgalaikis turtas ir su ilgalaikiu materialiuoju turtu susiję išankstiniai mokėjimaiFixed assets under construction and advances in respect of tangible fixed assets
Į šį straipsnį įeina toks turtas kaip už paskolas gautinos sukauptos palūkanos ir sukaupti nuompinigiai už pastatų nuomą, gautini dividendai, gautinos sumos, nesusijusios su pagrindine KFT veikla, bendrosios gautinos sumos, susijusios su laikinaisiais straipsniais, bendrosios gautinos sumos, susijusios su pereinamaisiais straipsniais, kitas atskirai nenurodytas turtas, pvz., ilgalaikis turtas, paskolos ir indėliai, priklausomai nuo KFT subkategorijosThis item comprises assets such as accrued interest receivable on loans and accrued rent on buildings, dividends to be received, amounts receivable not related to the main OFI business, gross amounts receivable in respect of suspense items, gross amounts receivable in respect of transit items, other assets not separately identified e.g. fixed assets, loans and deposits depending on the subcategory of OFI
ILGALAIKIS TURTASNON-CURRENT ASSETS
Showing page 1. Found 12495 sentences matching phrase "ilgalaikis turtas".Found in 2.077 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.