Translations into English:

 • fixed asset   
  []
   
  An accounting classifier used to classify any long-term asset whose cost expiration is recognized over more than one year.
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • PP&E   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • non-current asset   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • property plant and equipment   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • fixed assets   

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (4)

ilgalaikė nekilnojamojo turto nuomaproperty leasing
ilgalaikio turto grupėfixed asset group
ilgalaikio turto priedasfixed asset addition
nematerialusis ilgalaikis turtasintangible fixed asset; intangible fixed assets

Example sentences with "ilgalaikis turtas", translation memory

add example
Ilgalaikio turto dalis, gautina per mažiau kaip vienerius metusLong-term assets falling due in less than one year
Norint įvertinti kapitalo produkcijos rodiklius bei gauti pagrindinio kapitalo vartojimo įvertinimo palyginamosiomis kainomis pagrindą, sukurto ilgalaikio turto atsargos turi būti apskaičiuotos palyginamosiomis kainomisThe stock of produced fixed assets has to be calculated at constant prices to estimate capital output ratios, as well as to obtain a basis for estimating consumption of fixed capital at constant prices
Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašteHowever, the additions, disposals and transfers of all fixed assets as well as the value adjustments of these fixed assets are shown in the balance sheet or the notes to the accounts
visiems sandoriams, kurių abiejose pusėse yra ta pačia valiuta denominuotas turtas užsienio valiuta (pavyzdžiui, USD ilgalaikių iždo vekselių keitimas USD trumpalaikiais iždo vekseliaisany transactions involving, on both sides, foreign exchange assets denominated in the same currency (for example substitution of a United States dollar Treasury note for a United States dollar Treasury bill
Be investicijų, pirmiausia susijusių su esamo ilgalaikio turto išlaikymu, ‧ m. ir per PTL vienas Bendrijos gamintojas investavo, siekdamas padidinti išgrynintos sulfanilo rūgšties gamybos pajėgumusIn ‧ and the RIP, besides investments primarily related to the maintenance of existing capital assets, one Community producer made investments in order to increase its capacity concerning the production of pure grade sulphanilic acid
Kalbant apie antrąją sąlygą, poreikį atkurti ilgalaikį gyvybingumą, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad parama turtui gali padėti pasiekti šį tiksląAs regards the second condition, the need to return to long-term viability, it should be noted that asset relief may contribute to that objective
Galų gale kooperatyvai gali išsimokamojo grąžinimo būdu laisvai amortizuoti naują amortizuojamą ilgalaikį turtą, įsigytą per trejus pirmuosius metus po įregistravimo kooperatyvų registreFinally, they are also completely free to decide on the depreciation of their new physical assets acquired during the three years following the date of their registration in the Register of Cooperatives
prireikus apskaitytiną segmentą, kuriame ilgalaikis turtas (ar perleidžiama grupė) pateikiamas pagal ‧-ąjį TFAS Veiklos segmentaiif applicable, the reportable segment in which the non-current asset (or disposal group) is presented in accordance with IFRS ‧ Operating segments
Buvo pridėtas ilgalaikio turto (pvz., cemento importui) alternatyvaus naudojimo grynasis poveikis ir tvarkymo išlaidosThe net effect of alternative usage of the fixed assets (such as for cement importation) and the clean-up costs were added
Jeigu ūkio gamybiniai ištekliai (apmokama ar neapmokama darbo jėga, mašinos ar įrengimai) naudojami siekiant padidinti ilgalaikį turtą (įrengimų statyba ar kapitalinis remontas, pastatų statyba, kapitalinis remontas ar netgi jų nugriovimas, vaismedžių sodinimas ar kirtimas), atitinkamos išlaidos-ar jų sąmata-neįtraukiama į ūkio darbo išlaidasWhen the holding
Investicijos į programinę įrangą įrašomos įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – nematerialiojo turto pozicijojeInvestments in software are listed in company accounts under Fixed assets- intangible assets
pagrindiniai turto pirkimai, turto priskyrimas turtui, laikomam pardavimui pagal ‧ TFAS Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui, ir nutraukta veikla, kiti turto perleidimai arba vyriausybės atliekamas turto konfiskavimasmajor purchases of assets, classification of assets as held for sale in accordance with IFRS ‧ Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, other disposals of assets, or expropriation of major assets by government
nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrengimams, kurie pagal ‧-ąjį TFAS Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla yra parduoti skirtas turtasproperty, plant and equipment classified as held for sale in accordance with IFRS ‧ Non-current assets held for sale and discontinued operations
Agentūra atliko fizinę inventorizaciją ‧ m. birželio mėn. ir visas ilgalaikis turtas buvo paženklintas bei įtrauktas į inventoriųA physical inventory has been carried out in June ‧ and all the fixed assets are now labelled and will be recorded in the inventory
Turto, kuriam taikoma finansinė nuomos sutartis, vertė, apskaičiuota pagal ‧ straipsnyje nustatytas taisykles, įrašoma į sąskaitas aktyvo pusėje-su antrašte,,Ilgalaikis turtasThe value of assets covered by finance leases, calculated in accordance with the rules laid down in Article ‧, shall be shown in the accounts on the assets side under the heading
Iš esmės bankui buvo įkeista žemė ir visas ilgalaikis turtas, taip pat pateikti septyni vekseliaiIn fact a collateral in the form of a pledge on land and on all fixed assets was given to the bank, as well as seven bills of exchange
Bet kokiu atveju, darbo išlaidos ir valandos, išdirbtos kuriant ilgalaikį turtą, neįtraukiamos į su darbu susijusias išlaidas ir duomenisIn any case, labour costs and hours worked to produce fixed assets are to be excluded from both costs and data on labour
Taip apskaičiuotas subsidijos dydis priskirtinas tiriamajam laikotarpiui, įskaitant laikotarpį, susijusį su ilgalaikiu turtu, įsigytu prieš tiriamąjį laikotarpį, paskirstoma pagal šio straipsnio ‧ dalįThe amount so calculated which is attributable to the investigation period, including that which derives from fixed assets acquired before this period, shall be allocated as described in paragraph
Pozicijų, visiškai užtikrintų jų teritorijoje esančiu komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, atžvilgiu kompetentingos institucijos gali atsisakyti ‧ punkto b papunktyje numatytos sąlygos, jei jos turi įrodymų, kad komercinės paskirties nekilnojamojo turto rinka jų teritorijoje yra išvystyta ir turi ilgalaikes tradicijas ir kad nuostolių lygis joje yra pakankamai žemas ir neviršija šių ribųCompetent authorities may dispense with the condition contained in point ‧(b) for exposures fully and completely secured by mortgages on commercial property which is situated within their territory, if they have evidence that a well-developed and long-established commercial real estate market is present in their territory with loss-rates which do not exceed the following limits
Ūkio subjektas balanse turi išskirti į atskiras grupes trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, ir trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus pagal ‧–‧ straipsnius, išskyrus tą atvejį, kai pagal likvidumo principą pateikta informacija yra patikimesnė ir svarbesnėAn entity shall present current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications on the face of its balance sheet in accordance with paragraphs ‧-‧ except when a presentation based on liquidity provides information that is reliable and is more relevant
specialiai atskleisti informacijos apie ilgalaikį turtą (arba perleidžiamas grupes), kuris priskiriamas skirtam parduoti turtui arba nutrauktai veiklai; arbaspecific disclosures in respect of non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations; or
taip pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, kad nebuvo griežtai laikomasi pirkimų taisyklių ir nebuvo sukurtas ilgalaikio turto registras, kuriame būtų pateikiama informacija apie visą turtą ir jo vertę, ir šis registras nebuvo naudojamas Eurojusto turtui stebėti; ragina Eurojustą griežtai vadovautis pirkimus reglamentuojančiomis taisyklėmis, ypač tomis, kurios susijusios su bendrosiomis sutartimisNotes further the Court's findings that the rules on procurement were not strictly observed, and that a fixed assets register which includes all assets and their values was not established and used to monitor Eurojust's property; calls on Eurojust to strictly implement procurement rules, notably as regards framework contracts
Be to, klaidinga ilgalaikio turto apskaita ankstesniais metais ir toliau iškreipia bendrovės sąnaudų analizę ir jos negalima laikyti atitinkančia ‧ ir ‧ TASIn addition, the erroneous booking of fixed assets in previous years continues to distort the cost structure of the company and cannot be considered as being in line with IAS ‧ and
Ūkio subjektas ilgalaikį turtą (ar perleidžiamą grupę) pripažįsta turtu, skirtu parduoti, jeigu jo balansinę vertę praktiškai padengs pardavimo sandorio suma, o ne tolesnis jo naudojimasAn entity shall classify a non-current asset (or disposal group) as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use
kadangi per pastaruosius metus stichinės ir žmogaus sukeltos nelaimės Europoje tapo dažnesnės, stipresnės ir sudėtingesnės, labiau jaučiamos ir jų sukeliamos pasekmės: prarandamos žmonių gyvybės ir turtas, daromas pražūtingas trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis nukentėjusių regionų ekonomikai, taip pat naikinamas gamtos ir kultūros paveldas, griaunama ekonominė ir socialinė infrastruktūra bei daroma žala aplinkai (gaisrų atveju prarandamos natūraliosios buveinės ir bioįvairovė, blogėja mikroklimatas ir didėja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiswhereas the frequency, severity, complexity and impact of natural and man-made disasters across Europe have increased rapidly over recent years, resulting in loss of human life and property, with catastrophic short- and long-term effects on the economy of the regions affected, including depletion of the natural and cultural heritage, the destruction of economic and social infrastructure, and damage to the environment (in the case of wildfires, loss of natural habitat and biodiversity, deterioration of the microclimate and increases in greenhouse gas emissions
Showing page 1. Found 35924 sentences matching phrase "ilgalaikis turtas".Found in 4.603 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.