Translations into English:

 • fixed asset   
  []
   
  An accounting classifier used to classify any long-term asset whose cost expiration is recognized over more than one year.
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • PP&E   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • non-current asset   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • property plant and equipment   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • fixed assets   

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (4)

ilgalaikė nekilnojamojo turto nuomaproperty leasing
ilgalaikio turto grupėfixed asset group
ilgalaikio turto priedasfixed asset addition
nematerialusis ilgalaikis turtasintangible fixed asset; intangible fixed assets

Example sentences with "ilgalaikis turtas", translation memory

add example
iš jų atnaujinamosios paskolos ir sąskaitos lėšų pereikvojimas--- iš jų patogumo kreditinės kortelės kreditas--- iš jų išplėstinis kreditinės kortelės kreditas Vertybiniai popieriai išskyrus akcijas Eurais iki ‧ metų nuo ‧ ir iki ‧ metų nuo ‧ metų Užsienio valiutomis iki ‧ metų nuo ‧ ir iki ‧ metų nuo ‧ metų PRF akcijos/ vienetai Akcijos ir kita nuosavybė Ilgalaikis turtas Likęs turtasof which euro--- of which revolving loans and overdrafts--- of which convenience credit card credit--- of which extended credit card credit Securities other than shares Euro up to ‧ year over ‧ and up to ‧ years over ‧ years Foreign currencies up to ‧ year over ‧ and up to ‧ years over ‧ years MMF shares/ units Shares and other equity Fixed assets Remaining assets
Vertės koregavimai (atidėjimai) dėl perleidžiamų vertybinių popierių, laikomų kaip ilgalaikis finansinis turtas, dalyvavimas kapitale ir akcijos susijusiose įmonėseValue adjustments in respect of transferable securities held as financial fixed assets, participating interests and shares in affiliated undertakings
Kai finansinėje atskaitomybėje remiamasi daugiau nei vienu pagrindu, pavyzdžiui, kai perkainojamas tam tikras ilgalaikis turtas, pakanka nurodyti turto ir įsipareigojimų, kuriems taikomas kiekvienas vertinimo pagrindas, kategorijasWhen more than one measurement basis is used in the financial statements, for example when certain non-current assets are revalued, it is sufficient to provide an indication of the categories of assets and liabilities to which each measurement basis is applied
kitas apmokestinamasis asmuo, jeigu tokio kito apmokestinamojo asmens tiekiamos prekės atitinka ‧ straipsnyje numatytas atleidimo nuo mokesčio sąlygas ir tiekiamas ilgalaikis turtasby another taxable person in so far as the supply of goods by that other taxable person qualifies for the exemption provided for in Article ‧ and involves capital assets
kadangi per pastaruosius metus stichinės ir žmogaus sukeltos nelaimės Europoje tapo dažnesnės, stipresnės ir sudėtingesnės, labiau jaučiamos ir jų sukeliamos pasekmės: prarandamos žmonių gyvybės ir turtas, daromas pražūtingas trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis nukentėjusių regionų ekonomikai, taip pat naikinamas gamtos ir kultūros paveldas, griaunama ekonominė ir socialinė infrastruktūra bei daroma žala aplinkai (gaisrų atveju prarandamos natūraliosios buveinės ir bioįvairovė, blogėja mikroklimatas ir didėja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiswhereas the frequency, severity, complexity and impact of natural and man-made disasters across Europe have increased rapidly over recent years, resulting in loss of human life and property, with catastrophic short- and long-term effects on the economy of the regions affected, including depletion of the natural and cultural heritage, the destruction of economic and social infrastructure, and damage to the environment (in the case of wildfires, loss of natural habitat and biodiversity, deterioration of the microclimate and increases in greenhouse gas emissions
Ilgalaikis nematerialusis turtasINTANGIBLE FIXED ASSETS
Ilgalaikis materialus turtas turi būti, jeigu įmanoma, nurodytas rinkos kainomis (arba bazinėmis kainomis, jeigu pagaminamas naujas turtas savo sąskaita), jeigu ne, galiojusiomis pirkėjų kainomis, iš dalies nurašytomis pagal pagrindinio kapitalo sukauptą vartojimąTangible fixed assets have to be recorded at market prices if possible (or basic prices in the case of own-account production of new assets), if not then at current purchasers
Ilgalaikis turtas, kurio bus atsisakomaNon-current assets that are to be abandoned
Kalėdų eglučių sodiniai (iš kurių gatavas produktas gaunamas tik vieną kartą) nėra ilgalaikis turtas kaip ir javai bei daržovėsChristmas tree plantations (which only provide a finished product once) are not fixed assets, just as cereals and vegetables are not
Savikaina apskaitomos investicijos turi būti apskaitomos pagal ‧-ąjį TFAS Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla, kai jos laikomos skirtomis parduoti (arba įtraukiamos į perleidžiamą grupę, kuri laikoma skirta parduoti) pagal ‧-ąjį TFASInvestments accounted for at cost shall be accounted for in accordance with IFRS ‧ Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations when they are classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS
Savininko reikmėms naudojamas ilgalaikis materialusis turtasturtas, laikomas (savininko ar nuomininko pagal finansinės nuomos sutartį) prekėms gaminti arba paslaugoms teikti, arba administraciniams tikslamsOwner-occupied property is property held (by the owner or by the lessee under a finance lease) for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes
Nuo importo muitų atleidžiamos tik ilgalaikis materialusis turtas ir įranga, kurieRelief shall be limited to capital goods and other equipment which
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla pataisosNon-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Turtas, įtrauktas į kitus balanso straipsnius, turi būti vertinamas kaip ilgalaikis turtas, jei numatoma juo naudotis nuolatos įprastinėje įmonės veiklojeThe assets included in other balance sheet items shall be valued as fixed assets where they are intended for use on a continuing basis in the normal course of an undertakings
Ilgalaikis turtasNon-current assets
Ilgalaikis turtas, kuriam taikomas šis Reglamentas, įtraukiamas į balanso turto pusę, į sąskaitą,,Ilgalaikis turtasThe fixed assets covered by this Regulation shall be entered on the assets side of the balance sheet under the heading
Gyvuliai, klasifikuojami kaip ilgalaikis turtasLivestock classed as fixed assets
Jį sudaro: ilgalaikis turtas, naudojamas gamyboje kelis kartus arba nuolatos daugiau negu vienerius metus, atsargos, sunaudojamos gamyboje kaip tarpinis produktas, parduodamos ar perleidžiamos kitu būdu, ir vertybėsIt consists of: fixed assets which are used repeatedly or continuously in production for more than one year; inventories which are used up in production as intermediate consumption, sold or otherwise disposed of; and valuables
Parduotas visas ilgalaikis ir trumpalaikis bendrovės turtas, kasybos (gavybos) teisės, intelektinės nuosavybės teisės ir susijusios kasybos (gavybos) operacijų licencijosThe sale included all the fixed and current assets of the company, the mining rights, the intellectual property rights and the relevant licences for the mining operations
perleidžiamų vertybinių popierių, pateikiamų Turto ‧ ir ‧ straipsniuose, pasiskirstymą pagal vertybinius popierius, kurie pagal direktyvos ‧ straipsnį apskaitomi arba neapskaitomi kaip ilgalaikis finansinis turtas, ir kriterijus, pagal kuriuos skiriamos šios dvi perleidžiamų vertybinių popierių kategorijosa breakdown of the transferable securities shown under Assets items ‧ and ‧ into securities which, pursuant to Article ‧, are or are not held as financial fixed assets and the criterion used to distinguish between the two categories of transferable securities
Ilgalaikis materialusis turtas (persvarstytas ‧ mProperty, Plant and Equipment (as revised in
Kitu atveju likęs grupės ilgalaikis turtas, kurio atskiri vienetai atitinka reikalavimus, kad būtų laikomi skirtais parduoti, vertinamas atskirai mažesniąja verte – balansine verte ar tikrąja verte atėmus pardavimo išlaidasOtherwise, the remaining non-current assets of the group that individually meet the criteria to be classified as held for sale shall be measured individually at the lower of their carrying amounts and fair values less costs to sell at that date
Projektų išlaidos, kurios gali būti finansuojamos iš numatomos pagalbos, turi apimti išlaidas ilgalaikiam turtui, tokiam kaip ilgalaikis materialusis turtasEligible project items for Grant aid must involve expenditure on fixed assets, such as property, plant and machinery
Showing page 1. Found 10628 sentences matching phrase "ilgalaikis turtas".Found in 3.557 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.