Translations into French:

  • Dalatiidae   

Example sentences with "Rykliai miegaliai", translation memory

add example
Pagal atitinkamas ICCAT ir FAO rekomendacijas draudžiama žvejoti gigantiškuosius ryklius (Cetorhinus maximus), baltuosius ryklius (Carcharodon carcharias), smėlinius tigrinius ryklius (Carcharias taurus) ir pilkuosius ryklius (Galeorhinus galeusDans le respect des recommandations de l
Kai daroma nuoroda į giliavandenius ryklius, nurodomos ryklių rūšys, pateikiamos šiame sąraše: Portugalijos ryklys (Centroscymnus coelolepis), trumpasis trumpadyglis ryklys (Centrophorus squamosus), paprastasis ilgasnukis dygliaryklis (Deania calceus), šokoladinis dygliaryklis (Dalatias licha), didysis juodasis dygliaryklis (Etmopterus princeps), naktinis juodasis dygliaryklis (Etmopterus spinax), paprastasis juodasis šunryklis (Centroscyllium fabricii), rudasis trumpadyglis ryklys (Centrophorus granulosus), juodažiotis pjūklauodegis katryklis (Galeus melastomus), nykštukinis katryklis (Galeus murinus), juodasis katryklis (Apristuris sppLes références aux requins des grands fonds doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun (Centroscymnus coelolepsis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp
Pagal atitinkamas ICCAT ir FAO rekomendacijas draudžiama žvejoti milžinryklius (Cetorhinus maximus), baltuosius ryklius (Carcharodon carcharias), smėlinius tigrinius ryklius (Carcharias taurus) ir paprastuosius sriubinius ryklius (Galeorhinus galeusDans le respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite
Šis reglamentas taikomas pašalinant ryklių pelekus, taip pat laive paliekant, perkraunant arba iškraunant ryklius arba ryklių pelekus, kuomet šiuos veiksmus atliekaLe présent règlement concerne l
Taip pat norėčiau pasakyti, kad Komisija ėmėsi daugybės priemonių siekdama užtikrinti tausų ryklių išteklių valdymą ir ryklių apsaugą apskritai, ne tik klausimus, susijusius su ryklių pelekų šalinimu.Je voudrais également dire que la Commission a pris plusieurs mesures pour garantir la gestion durable et la protection des requins en général, au-delà de l'enlèvement de leurs nageoires.
ragina Komisiją per artimiausius šešis mėnesius pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ dalinio pakeitimo, atsižvelgiant į daugumos Atlanto ryklių, įskaitant mėlynąjį ryklį (Prionace glauca), pelekų ir skerdenos santykio mokslinių studijas, kuriose teigiama, kad ‧ proc. santykis tarp pelekų ir nevalytos skerdenos (maždaug ‧ proc. gyvojo svorio)- tinkama viršutinė riba, taikytina mišriai ryklių žvejybaiinvite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil, dans un délai de six mois, une proposition de modification du règlement (CE) no ‧/‧, conformément à la majeure partie des analyses scientifiques sur le coefficient nageoire/carcasse pour le requin de l'Atlantique, y compris le requin bleu (Prionace glauca), lesquelles concluent qu'un coefficient de ‧% entre nageoire et poids paré (soit environ ‧% du poids vif) constitue un plafond approprié dans le cadre des pêches mixtes de requins
Jei visas ryklių laimikis į krantą neiškraunamas, laivų kapitonai prie laivo žurnalo prideda galiojančius dokumentus, susijusius su ryklių pelekų arba likusių ryklių dalių iškrovimais, perkrovimais ir pardavimaisLorsque la capture de requins n
Tačiau laivuose gali būti leidžiama pašalinti nugaišusių ryklių pelekus, jei tokio pašalinimo tikslas – efektyvesnis visų ryklio dalių panaudojimas laive atskirai apdorojant pelekus ir likusias ryklio dalisToutefois, l
Kai yra daroma nuoroda į giliavandenius ryklius, tai reiškia šiame sąraše pateiktas rūšis: Portugalijos baltaakį dygliaryklį (Centroscymnus coelolepis), pilkąjį trumpadyglį ryklį (Centrophorus squamosus), paprastąjį ilgasnukį dygliaryklį (Deania calceus), šokoladinį dygliaryklį (Dalatias licha), didįjį juodąjį dygliaryklį (Etmopterus princeps), naktinį juodąjį dygliaryklį (Etmopterus spinax), paprastąjį juodąjį šunryklį (Centroscyllium fabricii), rudąjį trumpadyglį ryklį (Centrophorus granulosus), juodažiotį plūklauodegį katryklį (Galeus melastomus), islandinį pjūklauodegį katryklį (Galeus murinus), juodąjį katryklį (Apristurus sspLes références aux requins des grands fonds doivent s’entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d’espèces suivante: requin portugais (Centroscymnus coelolepis), squale chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp
ragina Komisiją, pratęsiant jos mokslines studijas dėl ryklių pelekų ir skerdenos santykio įvairių Europos ryklių rūšių ir ryklius gaudančių žvejybos laivų atžvilgiu, pateikti Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl dalinio Reglamento (EB) ‧/‧ pakeitimo; kol ši peržiūra neatlikta, rekomenduoja nesiūlyti nustatyti didesnio pelekų ir skerdenos santykioinvite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil une proposition de modification du règlement (CE) no ‧/‧ à l'issue d'un examen complet par la Commission des études scientifiques sur les pourcentages de poids théorique des nageoires par rapport au poids vif qui soient représentatives du vaste éventail d'espèces de requins et de flottes de pêche au requin européens; recommande que, jusqu'à l'achèvement dudit examen, aucune augmentation du pourcentage de poids théorique des nageoires par rapport au poids vif des requins ne soit proposée
Galiojantį specialų žvejybos leidimą turinčių laivų kapitonai registruoja paliekamų laive, perkeliamų arba iškraunamų ryklių pelekų ir kitų ryklių dalių,, svorįLes capitaines de navires détenteurs d
Reikia nedelsiant imtis priemonių, ribojančių ryklių pelekų pašalinimo praktiką arba neleidžiančių jai toliau vystytis, todėl turi būti uždrausta pašalinti ryklių pelekus laivuoseIl est urgent d
Giliavandenių ryklių žvejybos galimybės ICES X parajonyje (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys) turėtų būti padidintos iki ‧ tonų, kad būtų galima iškrauti giliavandenius ryklius, kurie kaip neišvengiama priegauda sužvejojami žvejojant kitų rūšių žuvisIl y a lieu de porter les possibilités de pêche du requin des grands fonds dans la sous-zone CIEM X (eaux communautaires et eaux internationales) à ‧ tonnes, afin que les prises inévitables de cette espèce accessoires à d’autres pêches puissent être débarquées
Remiantis atitinkamomis TATAK ir MŽŪO rekomendacijomis milžinryklių (Cetorhinus maximus), baltųjų ryklių (Carcharodon carcharias), australinių smėlryklių (Carcharias taurus) ir paprastųjų sriubinių ryklių (Galeorhinus galeus) žvejyba draudžiamaDans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite
SEAFO konvencijos rajone draudžiama šių giliavandenių ryklių specializuotoji žvejyba: rombinių rajų (Rajidae), paprastųjų dygliarylių (Squalus acanthias), Bigelovo juodųjų dygliaryklių (Etmopterus bigelowi), trumpauodegių juodųjų dygliaryklių (Etmopterus brachyurus), naktinių juodųjų dygliaryklių (Etmopterus princeps), mažųjų juodųjų dygliaryklių (Etmopterus pusillus), katryklių pamėklių (Apristurus manis), baltaakių dygliaryklių (Scymnodon squamulosus) ir giliavandenių Selachimorpha viršutinei rūšiai priklausančių rykliųLa pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus) et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha
Remiantis proporcingumo principu ir norint pasiekti pagrindinį ryklių išteklių apsaugos tikslą, būtina ir tikslinga nustatyti ryklių pelekų pašalinimo laivuose taisyklesConformément au principe de la proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles en matière d
Įvairios rūšys rykliai gaudomi pernelyg dideliais kiekiais, ypač silkiarykliai ir paprastieji dygliarykliai, tačiau kenkiama ir kitų rūšių rykliams.Diverses espèces de requin sont victimes de la surpêche, en particulier le requin-taupe et l'aiguillat, mais d'autres espèces de requin sont aussi touchées par ce phénomène.
Siekdami uosto institucijoms palengvinti iškrovimo ir šio straipsnio ‧ dalyje minimų dokumentų kontrolę, galiojantį specialų žvejybos leidimą turinčių laivų kapitonai arba jų atstovai, ketinantys ryklių pelekus arba likusias ryklių dalis iškrauti ne Bendrijos uostuose, likus ne mažiau kaip ‧ valandoms iki numatomo atplaukimo į iškrovimo uostą praneša vėliavos valstybės institucijoms bei valstybės, kurios uostais arba iškrovimo įranga jie nori naudotis, kompetentingoms institucijoms apie laive esantį laimikį, apie numatomą iškrauti laimikį ir numatomą atplaukimo į iškrovimo uostą laikąAfin de faciliter le contrôle des débarquements par les autorités portuaires et la délivrance des documents visés au paragraphe ‧, les capitaines de navires ou leurs représentants détenteurs d
Toks specialus žvejybos leidimas gali būti išduodamas tik tiems laivams, kurie įrodo, jog yra pajėgūs panaudoti visas ryklių dalis, ir pagrindžia, kad jiems yra būtina laive atskirai apdoroti ryklių pelekus ir viskas kitas dalisLedit permis de pêche spécial ne peut être délivré qu
atsižvelgdamas į valstybių narių pateiktą labai nekokybišką informaciją apie jų laivų veiklą, susijusią su tik pelekų naudojimo praktika (pašalinami ryklio pelekai paliekami laive, o kitos ryklio dalys išmetamos atgal į jūrąconsidérant la piètre qualité des informations fournies par les États membres sur la pratique du finning par leurs flottes de pêche (pratique consistant à enlever les nageoires des requins, à les conserver à bord et à rejeter en mer le reste de l'animal
Rykliai: pilkasis šešiažiaunis ryklys: Hexanchus griseusRequins: Hexanchus griseus
Taigi nebuvo nepalankaus vartotojų požiūrio į krabus miegalius, ypač pirmaisiais ‧ metų mėnesiais, ir jokie duomenys nerodo, kad tuo metu būtų buvęs susiformavęs toks požiūris ir į vorinius krabusIl n’y a donc pas eu de désaffection du consommateur pour le crabe tourteau, notamment pendant les premiers mois de l’année ‧, et aucun élément n’indique qu’il y en aurait eu pour l’araignée pendant la même période
Paprastasis krabas miegalius ir vorinis krabasTourteaux et araignées de mer
krabas miegalius (Cancer paguruscrabes tourteaux (Cancer pagurus
Showing page 1. Found 159 sentences matching phrase "Rykliai miegaliai".Found in 5.66 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.