pronunciation: IPA: /ˈʔɐwːɪ/

Translations into English:

 • hardy   
  (adjv   )
 • stout     
  (noun, adjv   )
 • strong           
  (adjv   )
 • vehement   
  (adjv   )
 • wholesome   
  (adjv   )

Other meanings:

 
strong

    Show declension

Example sentences with "qawwi", translation memory

add example
Jikkundanna bil-qawwi l-intervent vjolenti kontra l-laqgħa ta' talb tal-Kampanja għas-Salvazzjoni tażŻimbabwe organizzata fil-‧ ta' Marzu ‧ mill-avversarji ta' Mugabe; jikkundanna b'mod partikulari l-qtil u jesprimi niket profond għall-imwiet ta' Gift Tandare, attivist ta' l-oppożizzjoni, li sparawlu u ġismu kien maħtuf u midfun b'mod sigriet mingħajr l-għarfien tal-familja tiegħu, ta' Itai Manyeruke li miet ġurnata wara li kien imsawwat b'mod serju mill-pulizija u tal-ġurnalist Edmore Chikomba fit-‧ ta' MarzuStrongly condemns the violent break-up of the Save Zimbabwe Campaign prayer rally organised on ‧ March ‧ by opponents of Mugabe; condemns, in particular, the murders and expresses profound sorrow at the deaths of Gift Tandare, an opposition activist, who was shot and whose body was snatched and secretly buried without his family's knowledge, Itai Manyeruke, who died a day later after being severely beaten up by the police, and the journalist Edmore Chikomba on ‧ March
L-industrija awtomobilistika nltaqtet aktar malajr u b’mod aktar qawwi mill-maġġoranza tas-setturi industrijali l-oħraThe crisis struck the automotive sector more swiftly and severely than most other branches of industry
Dijalisi tal-kliewi mhux mistennija li żżid it-tneħħija mill-ġisem, għax vardenafil huwa marbut b’ mod qawwi mal-proteini tal-plażma, u ftit li xejn joħroġ fl-awrinaRenal dialysis is not expected to accelerate clearance, as vardenafil is highly bound to plasma proteins and not significantly eliminated in the urine
Pazjent qabdu uġigħ qawwi fl-addome li kien ikkaġunat minn parti fil-kliewi li ma kellhiex l-provvista ta ’ demm meħtieġ (magħruf bħala infart tal-kliewiOne patient developed severe abdominal pain which was caused by an area of the kidney that lacked the necessary blood supply (referred to as a renal infarct
Indeboliment qawwi tal-fwied (Child-Pugh CSevere hepatic impairment (Child Pugh C
Dan il-mekkaniżmu jiżgura li tiġi pprovduta l-assistenza finanzjarja tal-Unjoni Ewropea-- taħt forma ta » self jew kreditu li jingħata b' deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea-- lill-Istati Membri li jkunu għaddejjin minn taqlib qawwi ekonomiku jew finanzjarju, jew li jkollhom theddid b' mod serju ta » taqlib bħal dan ikkawżat minn ġrajjiet eċċezzjonali lil hinn mill-kontroll tagħhomThis mechanism ensures that European Union 's financial assistance is provided-- in the form of loans or credit lines to be granted by a decision of the Council of the European Union-- to the Member State (s) experiencing, or seriously threatened with, a severe economic or financial disturbance caused by exceptional occurrences beyond their control
Fluticasone furoate huwa corticosteroid trifluworinat sintetiku b’ affinita` kbira ħafna għar-riċettur tal-glucocorticoid u għandu effett qawwi kontra l-infjammazzjoniFluticasone furoate is a synthetic trifluorinated corticosteroid that possesses a very high affinity for the glucocorticoid receptor and has a potent anti-inflammatory action
Wara li tqawwa b' mod sostanzjali f' April, it-tkabbir tal ‧ waqt li baqa » qawwi, immodera wkoll f' MejjuFollowing a substantial strengthening in April, the growth of ‧ while having remained strong, also moderated in May
Billi huma bbażati fuq stàndards internazzjonali ta » kontabilità statistika, il-MUFAs trimestrali huma wkoll strument qawwi biex tinkiseb konsistenza fi ħdan l-oqsma kollha ta » listatistikaAs they are based on international statistical accounting standards, quarterly MUFAs are also a powerful instrument for achieving consistency within and across areas of statistics
Stat Membri jesprimi tħasib qawwi u sostanzjat, dwar il-kompetizzjoni dwar il-konċentrazzjoni notifikata, fi żmien ‧ il-jum utili mill-wassla tal-kopja tan-notifikaa Member State expresses substantiated competition concerns about the notified concentration within ‧ working days of receipt of the copy of the notification
Il-Kummissjoni tinnota li t-tkabbir negattiv tad-desktops f’termini ta’ valur jista’ jirrifletti t-tnaqqis qawwi fil-prezzijiet ta’ bejgħ medji tad-desktopsThe Commission notes that the negative growth of desktops in value terms could reflect the strong decrease in the average selling prices of desktops
Jistieden lill-Kummissjoni biex taċċetta l-Inizjattiva Wild Europe, li hija sħubija ta' diversi organizzazjonijiet għall-ħarsien tan-natura li tinkludi lill-IUCN, lill-IUCN-WCPA, lid-WWF, lill-Birdlife International u lill-PAN Parks, li għandhom interess qawwi f'artijiet fi stat naturali jew li kważi huma fi stat naturaliCalls on the Commission to accept the Wild Europe Initiative, a partnership of several nature conservation organisations including IUCN, IUCN-WCPA, WWF, Birdlife International and PAN Parks, with a strong interest in wild lands or nearly wild areas
Il-kunflitt soċjali qawwi ta’ Settembru ‧ pereżempju mblokka l-flotta tal-SNCM għal ‧-il jumThe violent social unrest of September ‧, for example, brought SNCM’s fleet to a standstill for ‧ days
Jeħtieġ li jkun hemm involviment qawwi tal-amministrazzjonijiet nazzjonali fil-perizji tal-vapuri u fil-ħruġ taċ-ċertifikati relatati sabiex tiġi żgurata konformità sħiħa mar-regoli internazzjonali tas-sikurezza anke jekk l-Istati Membri jużaw organizzazzjonijiet rikonoxxuti barra mill-amministrazzjoni tagħhom sabiex iwettqu dmirijiet statutorjiA tight involvement of the national administrations in ship surveys and in the issue of the related certificates is necessary to ensure full compliance with the international safety rules even if the Member States rely upon recognised organisations, which are not part of their administration for carrying out statutory duties
Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir huwa msejjes fuq l-għan ta’ finanzi sodi tal-gvern bħala mezz biex jissaħħu l-kondizzjonijiet għall-istabbiltà tal-prezzijiet u għal tkabbir sostenibbli qawwi li jwassal għall-ħolqien tal-impjiegiThe Stability and Growth Pact is based on the objective of sound government finances as a means of strengthening the conditions for price stability and for strong sustainable growth conducive to employment creation
Il-pasta hija ta' kulur isfar qawwi, iktar pallidu lejn in-nofs, kompatta ħafna, u jista' jkollha xi ftit toqobThe paste is deep yellow in colour, paler towards the centre, very compact and may have a few eyes
Għalf eċċezzjonalment qawwi biss ta’ żjut puri ta’ ħxejjex, bħalma huwa ż-żejt tal-lift, jista’ jwassal għal riżultat pożittiv falzOnly exceptionally high feeding of pure vegetable oils, such as rapeseed oil, can result in a false positive result
Il-Kunsill Governattiv ivvaluta l-fatt illi l-Gvern Grieg approva programm ta’ aġġustament ekonomiku u finanzjarju li nnegozja mal-Kummissjoni Ewropea, il-BĊE u l-Fond Monetarju Internazzjonali, kif ukoll l-impenn qawwi tal-Gvern Grieg li jimplimenta bis-sħiħ dan il-programmThe Governing Council has assessed the fact that the Greek Government has approved an economic and financial adjustment programme which it has negotiated with the European Commission, the ECB and the International Monetary Fund, as well as the strong commitment of the Greek Government to fully implement such programme
Jaqbel kompletament mal-għan tal-Komunità li jitnaqqas il-piż amministrattiv u għalhekk jinkoraġġixxi b'mod qawwi lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-oqfsa finanzjarji għall-proġetti ta' prijorità TEN-T bil-ħsieb li tkompli tinqata' l-burokrazijaFully agrees with the Community aim of reducing administrative burden and therefore strongly encourages the Commission to revise the financial frameworks for the TEN-T priority projects with a view to further cutting red tape
L-inklużjoni attiva u l-ġlieda kontra l-faqar jiddipendu bil-qawwi mill-integrazzjoni tal-persuni li huma l-iktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħolActive inclusion and the fight against poverty rely heavily on the integration of people furthest from the labour market
Dawn il-problemi ta' kompetittività strutturali, flimkien ma' fatturi ċikliċi, jirriflettu tkabbir ekonomiku qawwi ikbar minn dak tas-sħab kummerċjali ewlenin tagħha, u stimolaw żbilanċ tal-kont kurrenti li nfirex rapidament fl-aħħar deċennju u laħaq il-quċċata fl-‧ meta mess iċ-ċifri doppji, u mbagħad naqas għal madwar nofs flThese structural competitiveness problems, together with cyclical factors, reflecting strong economic growth above its main trading partners, fuelled a sizeable current account deficit, which widened rapidly over the last decade, peaking in ‧, when it reached double-digit figures, before dipping to about half in
Jikkunsidra li huwa importanti ħafna li ssir oppożizjoni lil kwalunkwe pperfezzjonar jew żieda mhux meħtieġa tal-leġiżlazzjoni magħmula mill-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra dan meta toħroġ regolamenti u direttivi; iħoss b'mod qawwi li l-Kummissjoni għandha tindika b'mod ċar b'mod ċar x'inhuma r-rekwiżiti minimi ta' regolamenti u direttiviConsiders it very important to counteract any unnecessary gold-plating or topping-up of legislation by Member States; urges the Commission to take this into account when issuing regulations and directives; feels strongly that the Commission must clearly state the minimum requirements of regulations and directives
Jinnota, f’dan ir-rigward, li ċerti reġjuni żviluppati, kif ukoll reġjuni oħra anqas żviluppati, qed jibdew jesperjenzaw problemi varji b’impatt territorjali qawwi f’termini ta’ potenzjal ta’ iżvilupp: rati baxxi ta’ tkabbir ekonomiku, tnaqqis fil-produttività u fl-impjiegi u tixjiħ tal-popolazzjoniNotes in this connection that some developed regions and even some less developed regions are beginning to experience multiple problems having strong territorial impact in terms of development potential: low economic growth rates, falling productivity and employment, and ageing populations
Sustanzi li jikkaġunaw il-metaboliżmu CYP‧A L-għoti flimkien ta ’ TORISEL ma ’ rifampicin, inducer qawwi ta ’ CYP‧A‧, ma kellu l-ebda effett sinifikanti fuq is-Cmax ta ’ temsirolimus (konċentrazzjoni massima) u l-AUC (iż-żona taħt il-konċentrazzjoni vs. kurva tal-ħin) wara l-għoti ġol-vini, iżda naqqas is-Cmax ta ’ sirolimus b’ ‧ % u l-AUC b’ ‧ %, meta mqabbel mal-kura ta ’ TORISEL waħidhaAgents inducing CYP‧A metabolism Co-administration of TORISEL with rifampicin, a potent CYP‧A‧ inducer, had no significant effect on temsirolimus Cmax (maximum concentration) and AUC (area under the concentration vs. time curve) after intravenous administration, but decreased sirolimus Cmax by ‧ % and AUC by ‧ %, compared to TORISEL treatment alone
Hekk kif l-effetti soċjali tal-kriżi ekonomika jkomplu jinkixfu – u fil-kuntest tas-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali , huwa ċar li t-tnaqqis fir-rittmu laqat b'mod qawwi lil dawk l-aktar żvantaġġati, filwaqt li fl-istess ħin ipperikola l-isforzi baġitarji li huma mmirati lejn dawn il-gruppiAs the social effects of the economic crisis continue to unfold- and in the context of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - it is clear that the downturn has hit hard the most disadvantaged, while at the same time jeopardising budgetary efforts which target these groups
Showing page 1. Found 2428 sentences matching phrase "qawwi".Found in 0.877 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.