pronunciation: IPA: /ˈʔɐwːɪ/

Translations into English:

 • hardy   
  (adjv   )
 • stout     
  (noun, adjv   )
 • strong           
  (adjv   )
 • vehement   
  (adjv   )
 • wholesome   
  (adjv   )

Other meanings:

 
strong

    Show declension

Example sentences with "qawwi", translation memory

add example
Tabilħaqq, fin-nuqqas ta' livell ta' protezzjoni tad-data għoli u applikabbli b'mod wiesa', il-proposta xorta waħda tagħmel l-iskambji ta' informazzjoni soġġetti għal regoli ta' oriġini u standards doppji differenti li jaffettwaw b'mod qawwi l-effiċjenza tal-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi filwaqt li ma jtejbux il-protezzjoni tad-data personaliIndeed, in the absence of a high and broadly applicable level of data protection, the proposal makes exchanges of information still subject to different national rules of origin and double standards that strongly affect efficiency in law enforcement cooperation while not improving the protection of personal data
Metodu xieraq ta' qtil huwa permezz ta' dożaġġ qawwi żżejjed ta' anestetiku xieraqAn appropriate method of killing is by an overdose of a suitable anaesthetic
Visudyne huwa kontra-indikat ukoll f’ pazjenti b’ porfirja u f’ pazjenti b’ indeboliment epatiku qawwiVisudyne is also contraindicated in patients with porphyria and in patients with severe hepatic impairment
Fil-qosor: verifika tat-tagħrif identifikat fl-analiżi ekonomika kontra r-riżultat ta » l-analiżi monetarja kkonfermat bis-sħiħ l-eżistenza ta » żieda fir-riskji għall-istabbiltà tal-prezzijiet fuq żmien medju, waqt li t-tkabbir monetarju u tal-kreditu hu qawwi fiż-żona ta » l-euro, u dan fuq l-isfond ta » fatturi ekonomiċi fundamentali sodi fiż-żona ta » l-euroTo sum up, a cross-check of the information identified under the economic analysis with the outcome of the monetary analysis has fully confirmed the existence of upside risks to price stability over the medium term, with money and credit growth vigorous in the euro area, and against the background of sound economic fundamentals in the euro area
Rari ħafna (jaffettwaw anqas minn pazjent ‧ minn kull ‧, ‧), kien hemm pazjenti li esperjenzaw emorraġija gastro-intestinali (demm fl-ippurgar jew mar-rimettar), infezzjoniiet fis-sistema ta ’ l-awrina, infjammazzjoni tal-frixa (uġigħ qawwi fil-parti ta ’ fuq ta ’ l-istonku, spiss bid-dardir u rimettar), problemi bir-ritmu tal-qalb (kemm mgħaġġel kif ukoll bil-mod), pressjoni għolja, alluċinazzjonijiet, tibdil fil-funzjoni tal-fwied, u aggravar fil-marda ta ’ Parkinson jew żvilupp ta ’ sintomi simili (ebusija tal-muskoli, rogħda, tabtija biex tiċċaqlaqVery rarely (affects less than ‧ patient in ‧), patients have experienced gastrointestinal haemorrhage (blood in stools or when vomiting), urinary tract infection, inflammation of the pancreas (severe upper stomach pain, often with nausea and vomiting), problems with heart rhythm (both fast and slow), high blood pressure, hallucinations, worsening of Parkinson s disease or development of similar symptoms (muscle stiffness, difficulty in carrying out movements
L-2004 ħejjiet ukoll il-pedament għall-iskrutinju aktar qawwi tal-kompetizzjoni s-settur ta ’ l-enerġija imkien ma ’ Deċiżjoni antitrust s-settur tal-gass , kif ukoll Deċiżjoni ta ’ l-għaqda bejn il-kumpaniji s-settur ta ’ l-elettriku .2004 also prepared the ground for reinforced competition scrutiny in the energy sector , with both an antitrust decision in the gas sector and a merger decision in the electricity sector .
Il-prodott huwa indikat f’ uġigħ qawwi u kroniku li jista ’ jiġi immaniġġjat adegwatament biss bl-użu ta ’ analġesiċi tat-tip opjojdiThe product is indicated in severe chronic pain which can be adequately managed only with opioid analgesics
Mard akut b’ deni qawwiAcute severe febrile illness
Bil-għan li niffrankaw ammont adegwat ta ’ enerġija , se jkun meħtieġ investiment qawwi fis-setturi tal-industrija , tattrasport u tad-djar u se jkun hemm bżonn ukoll ta ’ bini pubbliku u kummerċjali .19See CoR opinion by Kay Twitchen ( UK / EPP ) on How regionscontribute to achieving climatechange and energy goals with aspecial focus on the Covenant of Mayors , CdR 241 / 2008 fin
Għal ‧ ġurnata wara l-kura b’ Foscan evita li tagħmel testijiet ta ’ l-għajnejn li jużaw dwal qawwiFor ‧ days following Foscan treatment, avoid eye tests that use bright lights
jekk it-tifel/tifla tiegħek hu/hi marid/a b’ deni qawwiif your child is sick with a high fever
Minħabba l-fatt li l-dawk involuti fil-bini ta' vapuri jiddependu b'mod qawwi fuq il-leadership teknoloġiku tagħhom, hu għaqli li l-instrumenti eżistenti ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-copyright. jintużaw b'mod bis-sħiħ u kif suppostSince European shipbuilders strongly depend on their technological leadership the existing instruments for protection of intellectual property rights have to be fully exploited
Ifaħħar lill-Kummissjoni għall-impenn qawwi tagħha biex ittejjeb id-dimensjoni internazzjonali tal-politika ambjentali; jemmen li huwa neċessarju li tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-politika ambjentali fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE u li tittejjeb it-tmexxija ambjentali internazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ikomplu jippromwovu politiki u rekwiżiti ambjentali ambizzjużi, pereżempju billi jippromwovu t-trasferiment tat-teknoloġija u l-iskambju tal-aħjar prattiki mal-pajjiżi li qed jiżviluppawCommends the Commission for its strong commitment to enhancing the international dimension of environment policy; believes it is necessary to ensure environmental policy integration into all the EU's external actions and to improve international environmental governance; encourages the Commission and the Member States to continue promoting ambitious environmental policies and requirements, for example by promoting technology transfer and the exchange of best practice with developing countries
Indeboliment tal-fwied qawwi, ċirrożi tal-marrara jew kolestażiSevere hepatic impairment, biliary cirrhosis or cholestasis
Ranolazine huwa impeditur ta ’ P-gp moderat għal qawwi u impeditur ħafif ta ’ CYP‧A‧, u jista ’ jżid il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta ’ sottostrati ta ’ P-gp jew CYP‧ARanolazine is a moderate to potent inhibitor of P-gp and a mild inhibitor of CYP‧A‧, and may increase plasma concentrations of P-gp or CYP‧A‧ substrates
Minħabba li meta tacrolimus ingwent ma jwassalx għal esponiment għoli fiċ-ċirkolazzjoni, l-irbit qawwi ta ’ tacrolimus (> ‧. ‧ %) mal-proteini tal-plażma mhuwiex meqjus bħala wieħed ta ’ rilevanza klinikaDistribution As systemic exposure is low with tacrolimus ointment, the high binding of tacrolimus (> ‧ %) to plasma proteins is considered not to be clinically relevant
Jafferma mill-ġdid l-appoġġ qawwi tiegħu għas-sorsi ta' enerġija li jiġġeddu; sabiex tingħata spinta liddiversifikazzjoni tas-sorsi ta' enerġija, jipproponi li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas politiku stabbli li jkopri perjodu twil ta' żmien sabiex tinħoloq il-klima meħtieġa għall-investiment. dan il-qafas għandu jinkludi objettiv għall-UE għal titjib fl-effiċjenza enerġetika ta' ‧ % mill-inqas sa l-‧; jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi qafas għal firxa ta' skemi għal appoġġ armonizzat għall-enerġija li tiġġedded bħala parti mill-pjan direzzjonali dwar l-enerġija li tiġġeddedReaffirms its strong support for renewable energy sources; in order to boost the diversification of energy sources, proposes that the Commission should set a stable, long-term policy framework in order to create the necessary investment climate; this framework should contain an EU target for energy efficiency improvements of at least ‧ % by ‧; asks the Commission to propose a framework for a range of harmonised support schemes for renewable energies as part of the renewable energy roadmap
F’ pazjenti b’ indeboliment qawwi tal-fwied, fondaparinux għandu jintuża b’ attenzjoni għaliex dan il-grupp ta ' pazjenti ma ġiex studjat (ara sezzjonijiet ‧. ‧ uIn patients with severe hepatic impairment, fondaparinux should be used with care as this patient group has not been studied (see sections ‧ and
Fil-qosor: kontro-verifika tar-riżultat ta » l-analiżi ekonomika ma » dak ta » l-analiżi monetarja tikkonferma b' mod ċar l-istima li, fuq żmien medju, qed jiżdiedu r-riskji għad-dannu ta » l-istabbiltà tal-prezzijiet, f' kuntest ta » tkabbir monetarju u tal-kreditu qawwi ħafna u fin-nuqqas, s' issa, ta » problemi sinifikanti fil-provvista tas-self bankarjuTo sum up, a cross-check of the outcome of the economic analysis with that of the monetary analysis clearly confirms the assessment of increasing upside risks to price stability over the medium term, in a context of very vigorous money and credit growth and the absence thus far of significant constraints on bank loan supply
L-abbundanza flEwropa ta ’ abitati li jsostnu l-ħajja fissalvaġġ twassal għal element qawwi li jtejjeb il-kwalità talħajja tagħna .The richness of Europe s wildlife ’ and the habitats that support them are a much valued element of our quality of life .
Suġġett ‧: sinerġiji/pontijiet bejn l-edukazzjoni u l-kultura b'iffukar qawwi fuq il-kreattività u l-innovazzjoniTopic ‧: synergies/bridges between education and culture with strong focus on creativity and innovation
il-qagħda finanzjarja u l-eventi li kellhom effett qawwi fuq attivitajiet matul is-senathe financial situation and the events which have had a significant influence on activities during the year
Pazjenti b’ indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied Studji fuq l-użu ta ’ filgrastim f’ pazjenti b’ indeboliment qawwi tal-kliewi jew tal-fwied juru li l-profil farmakokinetiku u farmakodinamiku huwa l-istess bħal dak f’ individwi b’ saħħithomPatients with renal or hepatic impairment Studies of filgrastim in patients with severe impairment of renal or hepatic function demonstrate that it exhibits a similar pharmacokinetic and pharmacodynamic profile to that seen in normal individuals
F’ kaz ta ’ uġiegħ kroniku li mhux ġej minn kanċer, il-kura tista ’ tinbeda b’ opjojd qawwi b’ reħa immedjata (eż. morfina), u tiġi preskritta Fentanyl-ratiopharm wara li tiġi stabbilita l-effikaċja u l-aħjar dożaġġ ta ’ l-opjojd qawwi Il-garża transdermali m’ għandiex tinqata ’, għax m’ hemmx informazzjoni disponibbli fuq il-kwalita ’, l-effikaċja u s-sigurta ’ ta ’ garża hekk masqsumaThe transdermal patch should not be cut, since no information is available on the quality, efficacy and safety of such divided patches
Jagħti sinifikat kbir lill-ftuħ tal-pipeline tal-gass Baku-Tbilisi-Erzurum, li beda jopera f'Diċembru ‧, u l-pipeline taż-żejt Baku-Tbilisi-Ceyhan, li beda jopera fl-‧, u jenfasizza l-importanza talproġetti tal-kuritur ta' l-enerġija Trans-Kaspjan, li għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku u kummerċjali fir-reġjun u li għandhom isaħħu s-sikurezza, is-sigurtà u d-diversifikazzjoni tal-provvisti ta' l-enerġija u tas-sistemi ta' tranżitu mill-Ażerbajġan u mill-baċir tal-Kaspju għas-suq ta' l-UE kif ukoll jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-politika barranija komuni Ewropea dwar l-enerġija; madankollu, jitlob b'mod qawwi lill-pajjiżi involuti u lill-Kummissjoni sabiex jinkludu lill-Armenja fil-pajplajn tal-gass Baku-Tbilisi-Erzerum, fil-proġetti tal-kuritur ta' l-enerġija Trans-Kaspjan b'konformità ma' l-objettiv ta' koperazzjoni reġjonali promoss mill-ENPAttaches great significance to the opening of the Baku-Tbilisi-Erzerum gas pipeline, which was launched in December ‧, and the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, launched in ‧, and stresses the importance of the Trans-Caspian energy corridor projects, which would contribute to economic and trade development in the region and would enhance the safety and security of energy supplies and transit systems from Azerbaijan and the Caspian basin to the EU market; however, strongly requests the countries involved and the Commission to include Armenia in the Baku-Tbilisi-Erzerum gas pipeline and in the Trans-Caspian energy corridor projects, in compliance with the regional cooperation objective promoted by the ENP
Showing page 1. Found 2579 sentences matching phrase "qawwi".Found in 0.926 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.