pronunciation: IPA: /ˈʔɐwːɪ/

Translations into English:

 • hardy   
  (adjv   )
 • stout     
  (noun, adjv   )
 • strong           
  (adjv   )
 • vehement   
  (adjv   )
 • wholesome   
  (adjv   )

Other meanings:

 
strong

    Show declension

Example sentences with "qawwi", translation memory

add example
Sar studju biex jistma l-effett ta ’ cyclosporine, impeditur qawwi ta ’ p-glycoprotein, fuq il-farmakokinetika ta ’ sitagliptinA study was conducted to assess the effect of cyclosporine, a potent inhibitor of p-glycoprotein, on the pharmacokinetics of sitagliptin
Angiotensin ‧ huwa vażokonstrittur (sustanza li ddejjaq il-vini u l-arterji) qawwiAngiotensin ‧ is a powerful vasoconstrictor (a substance that narrows blood vessels
Jekk tħoss li l-effett ta ’ ABILIFY huwa qawwi wisq jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib jew spiżjar tiegħekIf you have the impression that the effect of ABILIFY is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist
Filwaqt li l-Finlandja daħlet fil-kriżi globali fl-‧ minn pożizzjoni relattivament b'saħħitha, minħabba li bniet bilanċ pożittiv sostanzjali fil-kont kurrenti u fil-finanzi tal-gvern, il-kriżi globali kellha impatt partikolarment qawwi fuq l-industrija orjentata ferm lejn l-esportazzjoni, kif ukoll fuq is-setturi domestiċi minħabba l-effetti negattivi fuq il-fiduċjaWhile Finland entered the global crisis in ‧ from a relatively strong position, having built up a substantial surplus in the current account and in government finances, the global crisis has had a particularly strong impact on its highly export-oriented industry, as well as on the domestic sectors through negative confidence effects
Iċċaqlaqx bil-qawwi l-gwida għall-preparazzjoni tad-dożaDo NOT shake the vial
Ix-xenarju makroekonomiku sottostanti għall-programm jipprevedi tkabbir reali tal-PGD li jilħaq ‧,‧ % fl-‧ u jonqos relattivament bil-qawwi sa ‧,‧ % fl-‧ u sa ‧,‧ % kull sena fuq medja tul il-bqija tal-perijodu tal-programmThe macroeconomic scenario underlying the programme envisages real GDP growth reaching ‧,‧ % in ‧ and declining relatively sharply thereafter to ‧,‧ % in ‧ and to ‧,‧ % per annum on average over the rest of the programme period
Kromatografu likwidu tal-qadi qawwi tax-xogħol bHigh-performance liquid chromatograph with variable-wavelength UV detector
jenfasizza l-bżonn li termini bħal Mard Mentali, Disturbi Mentali, Mard Mentali Qawwi u Disturb fil-Personalità jkunu użati b'attenzjoniStresses the need for careful use of terms such as Mental Ill Health, Mental Health Disorders, Severe Mental Illness and Personality Disorder
Minbarra dan, il-valutazzjoni individwali se tqis kull sitwazzjoni speċifika fis-swieq u se tapplika l-qafas tar-ristrutturar b'mod flessibbli kif xieraq fil-każ ta' xokk qawwi li jipperikola l-istabbiltà finanzjarja f'mill-anqas Stat Membru wieħedIn addition, the individual assessment will take account of any specific situation on the markets and will apply the restructuring framework in an appropriately flexible manner in the event of a severe shock endangering financial stability in one or more Member States
Il-kompetituri prinċipali tas-Savio esprimew tħassib qawwi għall-esklużjoni mid-dħulSavio’s main competitors have expressed strong concerns of input foreclosure
Il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir huwa msejjes fuq l-għan ta’ finanzi sodi tal-gvern bħala mezz biex jissaħħu l-kondizzjonijiet għall-istabbiltà tal-prezzijiet u għal tkabbir sostenibbli qawwi li jwassal għall-ħolqien tal-impjiegiThe Stability and Growth Pact is based on the objective of sound government finances as a means of strengthening the conditions for price stability and for strong sustainable growth conducive to employment creation
Jenfasizza li d-domanda għolja u l-ispekulazzjoni għollew il-prezzijiet tal-ikel u l-karburanti; jinnota li b'mod partikolari l-prezzijiet volatili tal-ikel jaffettwa l-gruppi l-aktar vulnerabbli, bħat-tfal, in-nisa, il-persuni fqar urbani, il-persuni rurali li m'għandhomx art, min irabbi l-annimali, bdiewa fuq skala żgħira, u numru kbir ta' persuni affettwati jew qed jirkupraw minn xokkijiet u konflitti bħall-persuni u refuġjati spustati internament; jinnota li għalkemm il-prezzijiet dinjin tal-ikel reċentement niżlu, iċ-ċereali, ir-ross, u l-prezzijiet taż-żrieragħ taż-żejt huma previsti li jiżdiedu b'‧ % sa ‧ % aktar fl-għaxar snin li ġejjin milli kienu fl-aħħar għaxar snin; jinnota li l-prezzijiet dejjem jogħlew tal-karburanti laqtu lill-bdiewa fid-dinja li qed tiżviluppa b'mod qawwi u żied il-prezzijiet tal-fertilizzanti u tat-trasport, b'mod speċjali f'pajjiżi mdawrin bl-artStresses that high demand and speculation pushed up food and fuel prices; notes that volatile food prices particularly affect the most vulnerable groups, such as children, women, the urban poor, the rural landless, pastoralists, small-scale farmers, and a multitude of people affected by or recovering from shocks and conflict such as internally displaced persons and refugees; notes that although world food prices have fallen recently, cereals, rice and oilseeds prices are forecast to be ‧ % to ‧ % higher over the next ten years than in the past decade; notes that soaring fuel prices hit developing world farmers particularly hard by forcing up fertiliser and transportation costs, especially in landlocked countries
Indeboliment epatika M’ hemmx tagħrif dwar pazjenti b’ indeboliment epatiku qawwi (Child-Pugh class CHepatic impairment No data are available in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C
Din is-sejba hija ffaċilitata b'mod qawwi minn determinazzjoni li s-servizzi proposti huma koperti minn ftehim applikabbli dwar is-servizzi ta' l-ajruThis finding is strongly facilitated by a determination that the proposed services are covered by applicable air services agreements
Ġie rrapurat raxx f’ ‧ minn ‧ tifel u tifla (‧ %) li ġew ikkurati bi efavirenz waqt perjodu ta ’ ‧ ġimgħa, u kien qawwi fi tliet pazjentiRash was reported in ‧ of ‧ children (‧ %) treated with efavirenz during a ‧-week period and was severe in three patients
Wara li għola fl-‧, il-proporzjon tad-dejn skont l-istima tal-programm żdied b'‧,‧ pp, sa ‧,‧ % tal-PDG fl-‧ (‧,‧ % skont l-istima tal-uffiċċju tal-istatistika maħruġa fl-‧ ta' Marzu ‧), l-aktar minħabba l-piż ta' mgħax għoli u t-tnaqqis qawwi fil-PDG reali, li patta għalih parzjalment biss l-effett ta' deflazzjoni li għadu mdaqqas tal-PDGAfter rising in ‧, the debt ratio is estimated in the programme to have increased by ‧,‧ pps, to ‧,‧ % of GDP in ‧ (‧,‧ % in the statistical office's estimate released on ‧ March ‧), mainly due to the high interest burden and sharp contraction in real GDP, only partially offset by the still sizeable GDP deflator effect
Iqis li prodotti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent għandu jkollhom tariffi mnaqqsa aktar malajr u b'ammont akbar minn prodotti oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni u lin-negozjaturi Koreani biex jipproduċu definizzjoni ċara ta' prodotti bħal dawn; jirrakkomanda b'mod qawwi li, f'definizzjoni bħal din, jitqiesu b'mod xieraq il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni tal-prodottiConsiders that environmentally-friendly products should have their tariffs reduced more quickly and more sharply than other goods; calls on the Commission and the Korean negotiators to produce a clear definition of such products; strongly recommends that, in such a definition, the environmental conditions under which goods are produced be duly taken into account
Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-ħtiġijiet urġenti, bħal dawk maħluqa mill-influss qawwi ta’ immigrantiParticular attention should be paid to urgent needs, such those generated by a massive influx of immigrants
L-iskwilibrju fil-kompetizzjoni bejn faħam tal-Komunità u faħam importat ġiegħel lill-industrija tal-faħam biex f’dawn l-aħħar għexieren ta’ snin tieħu miżuri sostanzjali ta’ ristrutturar li jinvolvu tnaqqis qawwi fl-attivitàThe competitive imbalance between Community coal and imported coal has forced the coal industry to embark on substantial restructuring measures involving major cutbacks in activity over the past few decades
Peress li tibdil qawwi fl-umdità relattiva ta' l-ambjent ma jagħmel ebda ħsara lill-inmsa, ma tinħassx il-ħtieġa ta' kontroll jew ta' reġistrar ta' l-umditàIt is considered unnecessary to control or record relative humidity as ferrets can be exposed to wide fluctuations of ambient relative humidity without adverse effects
Il-Kummissjoni tqis li, b’mod konformi mal-prattika kostanti tagħha ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, abbażi tar-rati ta’ parteċipazzjoni fil-laqgħat tal-azzjonisti tas-CNR tas-snin preċedenti u minħabba t-tixrid qawwi tal-kapital li fadal tas-CNR, b’‧,‧ % tad-drittijiet tal-vot, Electrabel kienet żgurata maġġoranza stabbli fil-laqgħat tal-azzjonijisti tas-CNRAccording to its well-established decision-making practice, the Commission considers that, based on the level of attendance at CNR’s shareholder meetings in previous years and the fact that CNR’s remaining shares are widely dispersed, with ‧,‧ % of the voting rights Electrabel was certain to have a stable majority at CNR’s shareholder meetings
Ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed huwa suq bi potenzjal qawwi għall-iżvilupp bi kważi ‧ miljun abitant, punt fokali għall-flussi ta' l-enerġija u t-trasport, żona ta' konfluwenza ta' kulturi differenti kif ukoll ta' kunflitti mhux riżoltiThe Black Sea region is a market with great development potential approaching ‧ million inhabitants, a hub for energy and transport flows, an area of confluence of different cultures and also unsettled conflicts
L-użu ta’ materjal agrikolu bħad-demel, id-demel likwidu u skart ieħor organiku u tal-annimali għall-produzzjoni tal-bijogass, minħabba l-potenzjal qawwi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gass b’effett serra, għandu vantaġġi ambjentali sinifikanti f’termini ta’ produzzjoni ta’ sħana u ta’ enerġija kif ukoll l-użu tiegħu bħala bijokarburantThe use of agricultural material such as manure, slurry and other animal and organic waste for biogas production has, in view of the high greenhouse gas emission saving potential, significant environmental advantages in terms of heat and power production and its use as biofuel
Jemmen, madankollu, bil-qawwi li l-PAK għandha tkompli tiġi addattata biex tilqa' għat-tħassib dwar is-sigurtà tal-ikel; huwa ddiżappuntat li fil-proposti leġislattivi tagħha ta' Mejju ‧dwar il-Verifika tas-Saħħa tal-PAK, il-Kummissjoni għadha ma ffaċċatx l-isfida b'mod sħiħ; jopponi aktar irtirar ta' miżuri tal-ġestjoni tas-suq u tnaqqis fil-ħlasijiet ta' appoġġ lill-bdiewaStrongly believes, however, that the CAP should be further adapted to meet food-security concerns; is disappointed that, in its legislative proposals of May ‧ for the Health Check of the CAP, the Commission has not fully faced up to the challenge; is opposed to the dismantling of market management measures and cuts in farmers' support payments
Showing page 1. Found 2428 sentences matching phrase "qawwi".Found in 0.925 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.