pronunciation: IPA: /tɪtˈkɛlːɛm bɪlˈmɐltɪ/

Translations into English:

 
do you speak Maltese?

    Show declension

Example sentences with "titkellem bil-Malti", translation memory

add example
Titkellem bil-Franċiż?Do you speak French?
Fil-qafas tal-GAL ġie stabbilit proġett kulturali mit-tliet operaturi kulturali rikonoxxuti mill-Komunità li titkellem bil-Franċiż tal-Belġju1 : iċċentri kulturali ta ’ Chimay , ta ’ Momignies u ta ’ Sivry-Rance .Within the framework of the LAG , a cultural project was set up by the three cultural operators recognised by the Frenchspeaking community of Belgium ( 1 ) : the cultural centres of Chimay , Momignies and Sivry-Rance .
Il-FEM huwa maħsub biex ikun ikkomplimentat minn artikoli oħrajn u minn materjal ieħor ta’ taħriġ u ser jiġi wkoll tradott f’lingwi oħrajn minn epidemjoloġista li titkellem bil-lingwa nativa.The FEM is intended to be complemented by further articles and other training material and also translated into languages by native speaking epidemiologist
Għalhekk huwa neċessarju li l-Komunità Ewropea titkellem bil-lingwa taċ-ċittadini tagħha fid-dokumenti tagħha u fir-relazzjonijiet isituzzjonali interni u esterni tagħha sabiex jinftiehmu, ħalli l-istituzzjonijiet lokali (l-awtoritajiet lokali u reġjonali) ikunu jistgħu jinteraġixxu sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiksbu l-messaġġ u jipparteċipaw fil-ħajja Ewropea u jaġixxu ta' multiplikaturi għall-objettivi strateġiċi propostiThe European Community must therefore speak the language of its own citizens in its documents and in its external and inter-institutional relations so that they can be understood, so that local institutions (local and regional authorities) are able to interact and so that members of the public can get the message and participate in the life of Europe and act as a sounding board for the strategic objectives proposed
il-parti tal-Belġju li titkellem bil-Ġermaniż, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja, in-NorveġjaGerman speaking part of Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway
Tensjonijiet interni dehru fi ħdan din l-organizzazzjoni, li rriżultaw f'oppożizzjonijiet bejn l-agrikoltura, l-industrija u s-servizzi, bejn il-popolazzjoni li titkellem bil-Moldovan u dik li titkellem bir-Russu, bejn il-grupp lemini nazzjonali u l-Partit KomunistaInternal tensions appeared in this organisation as result of conflicts between farming, industry and services, between Moldovan and Russian speakers and between the nationalist right-wing and the communist party
WARA ‧ KKUNSIDRA l-abbozz ta' opinjoni adottat mill-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika u Soċjali fit-‧ ta' April ‧ (CdR rev.‧) (rapporteur: Is-Sur Karl-Heinz Lambertz, Prim Ministru tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, (BE/PESHAVING REGARD TO the draft opinion adopted by the Commission for Economic and Social Policy on ‧ April ‧ (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: Mr Karl-Heinz Lambertz, First Minister of the German-speaking community, (BE/PES
Għalhekk trid tmur għandhom u titkellem bil-lingwa tagħhom biex jirnexxilek .So you have to go to them and talk in their language , to be successful .
Ħlief kif provdut fil-paragrafu ‧, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-KomunitàExcept as provided for in paragraph ‧, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy shall be initiated upon a written complaint by any natural or legal person, or any association not having legal personality, acting on behalf of the Community industry
Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' elluli tad-demm u xa mijiet fid-demm. xi • idiet fil-livelli ta' zokkor fid-demm u fl-awrina. • T ossok aktar bil-u. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rog da. • Ebusija tal-muskoli jew spa mi (inklu i movimenti fl-g ajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (spe jalment tal-wi jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza. • alq xott. • Raxx. • Titlef il-forzi. • G eja esa erata. •Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue). Constipation. Dry mouth. Rash. Loss of strength. Extreme tiredness. Water retention leading to swelling of the hands, ankles or feet. In the early stages of treatment, some people may feel dizzy or faint (with a slow heart rate), especially when getting up from a lying or sitting position
Titkellem regolarment mal-ħaddiema kollha , mal-persunal tassikurezza u marrappreżentanti talħaddiem dwar kwanlunkwe problemi ta ' vibrazzjoni jew ta ' qagħda bil-vetturi jew bil-magni , jew bil-mod kif dawn qed jintużaw ;฀ • ฀ ฀ Talk regularly to all workers , safety personnel and worker representatives about any vibration or postural problems with the vehicles or machines or the way they are being used ;
Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu progress fil-lat ta' relazzjonijiet internazzjonali, jiġifieri dwar il-kompetizzjoni fis-swieq internazzjonali kummerċjali u governattivi, bil-għan li jiżguraw li l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda u ssegwi strateġija miftehmaAsks the Council and the Commission to make progress on the subject of international relations, namely on competition in international commercial and government markets, with the goal of ensuring that Europe speaks with one voice and follows an agreed strategy
Id-data mill-komunità li titkellem bil-Ġermaniż hija nieqsaData from the German-speaking community are missing
Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' xi ċelluli tad-demm u xaħmijiet fid-demm. • Żidiet fil-livelli ta ' zokkor fid-demm u fl-awrina. • Tħossok aktar bil-ġuħ. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rogħda. • Ebusija tal-muskoli jew spażmi (inklużi movimenti fl-għajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (speċjalment tal-wiċċ jew ta ’ l-ilsien). • StitikezzaCommon side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue
Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tippromovi enerġija effiċjenti fl-Istati Membri, tnaqqas il-konsum u d-dipendenza minn pajjiżi terzi għall-enerġija, toħloq netwerk transnazzjonali ta’ interkonnessjonijiet billi tissemplifika l-protokolli ta’ konnessjoni, u tibni pożizzjoni komuni bil-għan li l-UE titkellem b’vuċi waħda f’dan il-qasamThe European Commission is committed to promoting energy efficiency in the Member States, cutting consumption, reducing the energy dependency on third countries, building trans-national grid interconnections – by simplifying connection protocols – and laboriously constructing a unified EU position so as to speak with one voice
BE: Id-data għall-komunità Fjamminga teskludi t-tieni kwalifiki fl-edukazzjoni terzjarja non-universitarja; id-data teskludi wkoll l-istituzzjonijiet privati indipendenti (għalkemm in-numru huwa żgħir) u l-komunità li titkellem bil-ĠermaniżBE: Data for the Flemish community exclude second qualifications in non-university tertiary education; the data also exclude independent private institutions (although the number is small) and the German-speaking community
In-Netwerk jista’ jinkludi ħidma mal-gvernijiet nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ dikjarazzjonijiet bil-quddiem għal individwu waqt li jkun għadu kapaċi jagħti l-kunsens tiegħu, fejn jitqiesu t-trattament mediku, il-kura, l-appoġġ, kwistjonijiet finanzjarji u legali u l-potenzjal biex tinħatar bil-quddiem persuna affidabbli li tista’ titkellem f’ismuThe Network could include work with the national governments on the development of advance statements for an individual, whilst they still have the capacity to consent, taking into account medical treatment, care, support, financial and legal matters and the potential to designate in advance a trustworthy person to speak on their behalf
Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C ‧, tad-‧ ta’ Ottubru ‧, fil-Każ COMP/‧, li tordna lil Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, kif ukoll lill-entitajiet kollha kkontrollati direttament jew indirettament minnha, sabiex jissottomettu ruħhom għal spezzjoni skont l-Artikolu ‧ tar-Regolament tal-Kunsill Nru ‧/‧, tas-‧ ta’ Diċembru ‧, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli ‧ [KE] u ‧ [KE] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, pApplication for annulment of Commission Decision C ‧ of ‧ October ‧, in Case COMP/‧, ordering Laboratoire Champagnat Desmounlins Philippakis, and all of the entities controlled directly or indirectly by it, to submit to an inspection pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the implementation of the rules on competition laid down in Articles ‧ [EC] and ‧ [EC] (OJ ‧ L ‧, p
Mill-1 ta ’ Mejju 2004 ’ l quddiem , il-Ġurnal U ċjali kien ippubblikat kuljum bil-lingwi u ċjali ta ’ lUnjoni Ewropea mkabbra ( bl-eċċezzjoni tal-Malti li hu suġġett għal miżuri tranżitorji għal perjodu ta ’ tliet snin ) .e Internet has had a major impact in terms of boosting the dissemination of Community information , the use of electronic media having become commonplace .
Talba għal deċiżjoni preliminari- Commissione tributaria provinciale di Parma- Interpretazzjoni tal-Artikolu ‧ B(ċ) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KEE, tas-‧ ta’ Mejju ‧, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ- Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Eżenzjoni mill-provvisti ta’ oġġetti destinati esklużivament għal attività eżentata jew eskluża mid-dritt għat-tnaqqis- Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi l-eżenzjoniReference for a preliminary ruling- Commissione tributaria provinciale di Parma- Interpretation of Article ‧B(c) of Directive ‧/‧/EEC: Sixth Council Directive of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Exemption of supplies of goods used wholly for an exempted activity or excluded from the right to deduction- National legislation precluding the exemption
Talba għal deċiżjoni preliminari- Commissione tributaria provinciale di Roma- Interpretazzjoni tal-Artikolu ‧ tad-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KE, tas-‧ ta’ April ‧, dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma [landfill] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧), tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ‧/‧/KE, tad-‧ ta’ Ġunju ‧, dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧) u tal-Artikoli ‧, ‧, ‧ u ‧ KE- Leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabbilixxi taxxa speċjali fuq ir-rimi ta’ skart solidu f’landfill u li tobbliga lill-operatur tal-landfill sabiex iwettaq ħlas bil-quddiem ta’ din it-taxxa, iffissata skont il-kwantità ta’ skart mormi, u li hija dovut mis-suġġett li jarmiInterpretation of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ on the landfill of waste (OJ ‧ L ‧, p. ‧), Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on combating late payment in commercial transactions (OJ ‧ L ‧, p. ‧) and Articles ‧ EC, ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC- National legislation imposing a special tax on the disposal of solid waste in landfills and obliging the operator of the waste disposal site to make advance payment of that tax, which is determined according to the amount of waste disposed of and for which the person responsible for the disposal is liable
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L ‧ tal-‧ ta’ Marzu ‧, Ħarġa Speċjali bil-Malti L ‧M tat-‧ ta’ ĠunjuOfficial Journal of the European Union L ‧ of ‧ March
Talba għal deċiżjoni preliminari- Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria- Interpretazzjoni tal-Artikolu ‧ u tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru ‧/‧, tat-‧ ta’ Ottubru ‧, li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Irkupru tal-ammont tad-dejn doganali- Skadenza tat-terminu għall-komunikazzjoni tal-ammont tad-dazju li għandu jiġi rkuprati fil-każ ta’ dejn li jirriżulta minn att li jista’ jagħti lok għal proċeduri ġudizzjarji kriminali- Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għas-sospensjoni tal-imsemmi terminu sakemm id-deċiżjoni mogħtija fl-għeluq ta’ proċeduri kriminali mressqa minħabba l-att li jkun irriżulta fid-dejn doganali ssir res judicataReference for a preliminary ruling- Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria- Interpretation of Article ‧ and of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing the Community Customs Code (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Recovery of the customs debt- Exceeding the time-limit for communicating the amount of duty to be recovered in the case of a debt resulting from an act that could give rise to criminal court proceedings- National legislation providing for the suspension of that time-limit until the decision given on the criminal proceedings initiated because of the act that caused the customs debt has become definitive
Showing page 1. Found 75622 sentences matching phrase "titkellem bil-Malti".Found in 22.93 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.