pronunciation: IPA: /tɪtˈkɛlːɛm bɪlˈmɐltɪ/

Translations into English:

 
do you speak Maltese?

    Show declension

Example sentences with "titkellem bil-Malti", translation memory

add example
Titkellem bil-Franċiż?Do you speak French?
Għalhekk huwa neċessarju li l-Komunità Ewropea titkellem bil-lingwa taċ-ċittadini tagħha fid-dokumenti tagħha u fir-relazzjonijiet isituzzjonali interni u esterni tagħha sabiex jinftiehmu, ħalli l-istituzzjonijiet lokali (l-awtoritajiet lokali u reġjonali) ikunu jistgħu jinteraġixxu sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiksbu l-messaġġ u jipparteċipaw fil-ħajja Ewropea u jaġixxu ta' multiplikaturi għall-objettivi strateġiċi propostiThe European Community must therefore speak the language of its own citizens in its documents and in its external and inter-institutional relations so that they can be understood, so that local institutions (local and regional authorities) are able to interact and so that members of the public can get the message and participate in the life of Europe and act as a sounding board for the strategic objectives proposed
Ħlief kif provdut fil-paragrafu ‧, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-KomunitàExcept as provided for in paragraph ‧, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy shall be initiated upon a written complaint by any natural or legal person, or any association not having legal personality, acting on behalf of the Community industry
Id-data mill-komunità li titkellem bil-Ġermaniż hija nieqsaData from the German-speaking community are missing
Il-FEM huwa maħsub biex ikun ikkomplimentat minn artikoli oħrajn u minn materjal ieħor ta’ taħriġ u ser jiġi wkoll tradott f’lingwi oħrajn minn epidemjoloġista li titkellem bil-lingwa nativa.The FEM is intended to be complemented by further articles and other training material and also translated into languages by native speaking epidemiologist
Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu progress fil-lat ta' relazzjonijiet internazzjonali, jiġifieri dwar il-kompetizzjoni fis-swieq internazzjonali kummerċjali u governattivi, bil-għan li jiżguraw li l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda u ssegwi strateġija miftehmaAsks the Council and the Commission to make progress on the subject of international relations, namely on competition in international commercial and government markets, with the goal of ensuring that Europe speaks with one voice and follows an agreed strategy
Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tippromovi enerġija effiċjenti fl-Istati Membri, tnaqqas il-konsum u d-dipendenza minn pajjiżi terzi għall-enerġija, toħloq netwerk transnazzjonali ta’ interkonnessjonijiet billi tissemplifika l-protokolli ta’ konnessjoni, u tibni pożizzjoni komuni bil-għan li l-UE titkellem b’vuċi waħda f’dan il-qasamThe European Commission is committed to promoting energy efficiency in the Member States, cutting consumption, reducing the energy dependency on third countries, building trans-national grid interconnections – by simplifying connection protocols – and laboriously constructing a unified EU position so as to speak with one voice
Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' xi ċelluli tad-demm u xaħmijiet fid-demm. • Żidiet fil-livelli ta ' zokkor fid-demm u fl-awrina. • Tħossok aktar bil-ġuħ. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rogħda. • Ebusija tal-muskoli jew spażmi (inklużi movimenti fl-għajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (speċjalment tal-wiċċ jew ta ’ l-ilsien). • StitikezzaCommon side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue
In-Netwerk jista’ jinkludi ħidma mal-gvernijiet nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ dikjarazzjonijiet bil-quddiem għal individwu waqt li jkun għadu kapaċi jagħti l-kunsens tiegħu, fejn jitqiesu t-trattament mediku, il-kura, l-appoġġ, kwistjonijiet finanzjarji u legali u l-potenzjal biex tinħatar bil-quddiem persuna affidabbli li tista’ titkellem f’ismuThe Network could include work with the national governments on the development of advance statements for an individual, whilst they still have the capacity to consent, taking into account medical treatment, care, support, financial and legal matters and the potential to designate in advance a trustworthy person to speak on their behalf
BE: Id-data għall-komunità Fjamminga teskludi t-tieni kwalifiki fl-edukazzjoni terzjarja non-universitarja; id-data teskludi wkoll l-istituzzjonijiet privati indipendenti (għalkemm in-numru huwa żgħir) u l-komunità li titkellem bil-ĠermaniżBE: Data for the Flemish community exclude second qualifications in non-university tertiary education; the data also exclude independent private institutions (although the number is small) and the German-speaking community
il-parti tal-Belġju li titkellem bil-Ġermaniż, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja, in-NorveġjaGerman speaking part of Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway
Tensjonijiet interni dehru fi ħdan din l-organizzazzjoni, li rriżultaw f'oppożizzjonijiet bejn l-agrikoltura, l-industrija u s-servizzi, bejn il-popolazzjoni li titkellem bil-Moldovan u dik li titkellem bir-Russu, bejn il-grupp lemini nazzjonali u l-Partit KomunistaInternal tensions appeared in this organisation as result of conflicts between farming, industry and services, between Moldovan and Russian speakers and between the nationalist right-wing and the communist party
WARA ‧ KKUNSIDRA l-abbozz ta' opinjoni adottat mill-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika u Soċjali fit-‧ ta' April ‧ (CdR rev.‧) (rapporteur: Is-Sur Karl-Heinz Lambertz, Prim Ministru tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, (BE/PESHAVING REGARD TO the draft opinion adopted by the Commission for Economic and Social Policy on ‧ April ‧ (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: Mr Karl-Heinz Lambertz, First Minister of the German-speaking community, (BE/PES
Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' elluli tad-demm u xa mijiet fid-demm. xi • idiet fil-livelli ta' zokkor fid-demm u fl-awrina. • T ossok aktar bil-u. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rog da. • Ebusija tal-muskoli jew spa mi (inklu i movimenti fl-g ajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (spe jalment tal-wi jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza. • alq xott. • Raxx. • Titlef il-forzi. • G eja esa erata. •Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue). Constipation. Dry mouth. Rash. Loss of strength. Extreme tiredness. Water retention leading to swelling of the hands, ankles or feet. In the early stages of treatment, some people may feel dizzy or faint (with a slow heart rate), especially when getting up from a lying or sitting position
Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti, li tmexxi kumpannija tal-ajru privata u li ppreżentat ilment quddiem il-Kummissjoni kontra l-għajnuna għal ristrutturar inkwistjoni, tallega, l-ewwel nett, li l-Kummissjoni kisret l-Artikolu ‧ u (ċ) u l-Artikolu ‧ KE, u l-Linji gwida Komunitarji dwar għajnuna tal-stat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f’diffikultà (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, pIn support of its action for annulment the applicant, which operates a privately financed airline and lodged a complaint with the Commission regarding the restructuring aid at issue, submits, first, that the Commission has infringed Article ‧ and (c) EC, Article ‧ EC and the Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (OJ ‧ C ‧, p
Dan il-Protokoll huwa mfassal duplikatament fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u disgħa, bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż u biċ-Ċiniż, b’kull test ugwalment awtentikuThis Protocol is drawn up at Brussels, on the thirty-first day of March in the year two thousand and nine, in duplicate, in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic
Huma awtentiċi biss it-testi bl-Olandiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan, bil-Malti, bil-Portugiż, bis-Sloven u bl-IspanjolOnly the Dutch, German, Italian, Maltese, Portuguese, Slovenian and Spanish texts are authentic
B'deroga mir-Regolament Nru ‧ u għal perjodu ta' tliet snin li jibda fl-‧ ta' Mejju ‧, l-Istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea m'għandhomx ikunu marbuta bl-obbligu li jfasslu l-atti kollha bil-Malti u li jippubblikawhom f'dik il-lingwa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaBy way of derogation from Regulation No ‧ and for a period of three years beginning on ‧ May ‧, the institutions of the European Union shall not be bound by the obligation to draft all acts in Maltese and to publish them in that language in the Official Journal of the European Union
Talba għal deċiżjoni preliminari- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Interpretazzjoni tal-Artikolu ‧ u (a) u tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu ‧(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧ dwar ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (Brussell I) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Relazzjoni mal-Konvenzjoni dwar il-kuntratt għal ġarr stradali internazzjonali ta’ merkanzija (CMR), iffirmata f’Genève fid-‧ ta’ Mejju ‧- Lis pendens- Regoli ta’ koeżistenzaReference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Article ‧ and (a) and (b), second subparagraph, of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I) (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Relationship with the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), signed at Geneva on ‧ May ‧- Lis pendens- Rules on concurrence
Rettifika għad-Direttiva ‧/‧/KEE tal-Kunsill tas-‧ ta’ Ġunju ‧ dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ equidae (razza taż-żwiemel) (ĠU L ‧, ‧.‧.‧) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, VolumCorrigendum to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae (OJ L
Talba għal deċiżjoni preliminari- Tribunale di Treviso- Interpretazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧, tas-‧ ta’ Mejju ‧, dwar l-organizzazzjoni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Kunċett ta’ żona tal-mergħa- Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta, fin-nuqqas ta’ titolu ta’ prorprjetà, l-għoti ta’ għajnuna finanzjarja għall-produzzjoni ta’ titolu legali fis-seħħ li jiġġustifika l-użu taż-żoni tal-mergħa użatiReference for a preliminary ruling- Tribunale di Treviso- Interpretation of Council Regulation No ‧/‧ of ‧ May ‧ on the common organisation of the market in beef and veal (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Meaning of forage area- National legislation making, in the absence of an ownership right, the grant of Community financial aid conditional upon production of a valid legal document attesting to the right to use the areas under forage
Talba għal deċiżjoni preliminari- Oberster Gerichtshof- Interpretazzjoni tal-Artikoli ‧(b)(iv), ‧, ‧, kif ukoll ‧ tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧, tas-‧ ta’ Novembru ‧, dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru ‧/‧ (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Ħtif ta’ minuri- Ġurisdizzjoni tal-qrati ta’ Stat Membru li jagħtu deċiżjoni li tordna r-ritorn tal-minuri f’dan l-Istat fil-każ li l-minuri jkun irrisjeda għal iktar minn sena fi Stat Membru ieħor u fil-każ li, wara l-ħtif tingħata deċiżjoni mill-qrati tal-ewwel Stat li tagħti kustodja provviżorja lil ġenitur li ħataf tali minuri- Possibbiltà li tiġi rrifjutata, fl-interess tal-minuri, l-infurzar tad-deċiżjoni li tordna r-ritorn tiegħu lejn l-ewwel Stat MembruReference for a preliminary ruling- Oberster Gerichtshof- Interpretation of Articles ‧(b)(iv), ‧, ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Child abduction- Jurisdiction of courts or tribunals of a Member State to order the return of the child to that State in circumstances where the child has resided more than one year in another Member State and where the courts of the first State have, after the abduction, provisionally awarded custody of the child to the parent who abducted the child- Whether possible to refuse, in the interests of the child, enforcement of the decision ordering the child’s return to the first Member State
Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L ‧, ‧ ta' Diċembru ‧) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kapitolu ‧ Volum ‧ pOfficial Journal of the European Communities L ‧ of ‧ December
Showing page 1. Found 72773 sentences matching phrase "titkellem bil-Malti".Found in 8.327 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.