pronunciation: IPA: /tɪtˈkɛlːɛm bɪlˈmɐltɪ/

Translations into English:

 
do you speak Maltese?

    Show declension

Example sentences with "titkellem bil-Malti", translation memory

add example
Tensjonijiet interni dehru fi ħdan din l-organizzazzjoni, li rriżultaw f'oppożizzjonijiet bejn l-agrikoltura, l-industrija u s-servizzi, bejn il-popolazzjoni li titkellem bil-Moldovan u dik li titkellem bir-Russu, bejn il-grupp lemini nazzjonali u l-Partit KomunistaInternal tensions appeared in this organisation as result of conflicts between farming, industry and services, between Moldovan and Russian speakers and between the nationalist right-wing and the communist party
In-Netwerk jista’ jinkludi ħidma mal-gvernijiet nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ dikjarazzjonijiet bil-quddiem għal individwu waqt li jkun għadu kapaċi jagħti l-kunsens tiegħu, fejn jitqiesu t-trattament mediku, il-kura, l-appoġġ, kwistjonijiet finanzjarji u legali u l-potenzjal biex tinħatar bil-quddiem persuna affidabbli li tista’ titkellem f’ismuThe Network could include work with the national governments on the development of advance statements for an individual, whilst they still have the capacity to consent, taking into account medical treatment, care, support, financial and legal matters and the potential to designate in advance a trustworthy person to speak on their behalf
WARA ‧ KKUNSIDRA l-abbozz ta' opinjoni adottat mill-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika u Soċjali fit-‧ ta' April ‧ (CdR rev.‧) (rapporteur: Is-Sur Karl-Heinz Lambertz, Prim Ministru tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, (BE/PESHAVING REGARD TO the draft opinion adopted by the Commission for Economic and Social Policy on ‧ April ‧ (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: Mr Karl-Heinz Lambertz, First Minister of the German-speaking community, (BE/PES
Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' elluli tad-demm u xa mijiet fid-demm. xi • idiet fil-livelli ta' zokkor fid-demm u fl-awrina. • T ossok aktar bil-u. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rog da. • Ebusija tal-muskoli jew spa mi (inklu i movimenti fl-g ajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (spe jalment tal-wi jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza. • alq xott. • Raxx. • Titlef il-forzi. • G eja esa erata. •Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue). Constipation. Dry mouth. Rash. Loss of strength. Extreme tiredness. Water retention leading to swelling of the hands, ankles or feet. In the early stages of treatment, some people may feel dizzy or faint (with a slow heart rate), especially when getting up from a lying or sitting position
Id-data mill-komunità li titkellem bil-Ġermaniż hija nieqsaData from the German-speaking community are missing
Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu progress fil-lat ta' relazzjonijiet internazzjonali, jiġifieri dwar il-kompetizzjoni fis-swieq internazzjonali kummerċjali u governattivi, bil-għan li jiżguraw li l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda u ssegwi strateġija miftehmaAsks the Council and the Commission to make progress on the subject of international relations, namely on competition in international commercial and government markets, with the goal of ensuring that Europe speaks with one voice and follows an agreed strategy
Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tippromovi enerġija effiċjenti fl-Istati Membri, tnaqqas il-konsum u d-dipendenza minn pajjiżi terzi għall-enerġija, toħloq netwerk transnazzjonali ta’ interkonnessjonijiet billi tissemplifika l-protokolli ta’ konnessjoni, u tibni pożizzjoni komuni bil-għan li l-UE titkellem b’vuċi waħda f’dan il-qasamThe European Commission is committed to promoting energy efficiency in the Member States, cutting consumption, reducing the energy dependency on third countries, building trans-national grid interconnections – by simplifying connection protocols – and laboriously constructing a unified EU position so as to speak with one voice
Titkellem bil-Franċiż?Do you speak French?
Ħlief kif provdut fil-paragrafu ‧, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-KomunitàExcept as provided for in paragraph ‧, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy shall be initiated upon a written complaint by any natural or legal person, or any association not having legal personality, acting on behalf of the Community industry
BE: Id-data għall-komunità Fjamminga teskludi t-tieni kwalifiki fl-edukazzjoni terzjarja non-universitarja; id-data teskludi wkoll l-istituzzjonijiet privati indipendenti (għalkemm in-numru huwa żgħir) u l-komunità li titkellem bil-ĠermaniżBE: Data for the Flemish community exclude second qualifications in non-university tertiary education; the data also exclude independent private institutions (although the number is small) and the German-speaking community
Għalhekk huwa neċessarju li l-Komunità Ewropea titkellem bil-lingwa taċ-ċittadini tagħha fid-dokumenti tagħha u fir-relazzjonijiet isituzzjonali interni u esterni tagħha sabiex jinftiehmu, ħalli l-istituzzjonijiet lokali (l-awtoritajiet lokali u reġjonali) ikunu jistgħu jinteraġixxu sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiksbu l-messaġġ u jipparteċipaw fil-ħajja Ewropea u jaġixxu ta' multiplikaturi għall-objettivi strateġiċi propostiThe European Community must therefore speak the language of its own citizens in its documents and in its external and inter-institutional relations so that they can be understood, so that local institutions (local and regional authorities) are able to interact and so that members of the public can get the message and participate in the life of Europe and act as a sounding board for the strategic objectives proposed
Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' xi ċelluli tad-demm u xaħmijiet fid-demm. • Żidiet fil-livelli ta ' zokkor fid-demm u fl-awrina. • Tħossok aktar bil-ġuħ. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rogħda. • Ebusija tal-muskoli jew spażmi (inklużi movimenti fl-għajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (speċjalment tal-wiċċ jew ta ’ l-ilsien). • StitikezzaCommon side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue
Il-FEM huwa maħsub biex ikun ikkomplimentat minn artikoli oħrajn u minn materjal ieħor ta’ taħriġ u ser jiġi wkoll tradott f’lingwi oħrajn minn epidemjoloġista li titkellem bil-lingwa nativa.The FEM is intended to be complemented by further articles and other training material and also translated into languages by native speaking epidemiologist
il-parti tal-Belġju li titkellem bil-Ġermaniż, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja, in-NorveġjaGerman speaking part of Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway
Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu- Ksur tal-ewwel, it-tieni u t-tielet paragrafi tal-Artikolu ‧a tad-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KEE, tas-‧ ta’ Ġunju ‧, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧), kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KE (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧) u d-Direttiva ‧/‧/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċeduri ta’ tfassil deċiżjonali dwar l-ambjentOperative part of the judgment
Dan il-Ftehim huwa mfassal duplikament bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Latvjan, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż, u bil-lingwi uffiċjali użati tal-Bożnja u l-Ħerzegovina, tal-Kroazja u tas-Serbja, bit-testi kollha ugwalment awtentiċiThis Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Bosnian, Croatian and Serbian languages, each text being equally authentic
Dan il-Ftehim huwa fformulat f’duplikat bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Ġrieġ, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u bl-Iżvediż, bil-lingwi kollha jkunu awtentiċi b’mod ugwaliThis Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, all these texts being equally authentic
Dan il-Protokoll huwa mfassal duplikatament bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieġ, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Sloven, bis-Slovakk, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bil-Każak u bir-Russu, b'kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentikuThis Protocol is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovene, Slovak, Spanish, Swedish, Kazakh and Russian languages, each of these texts being equally authentic
Dan il-Protokoll huwa mfassal duplikatament biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bl-Ungeriż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bil-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollokk, bil-Portugiż, bl-Islovakk, bl-Isloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż u bil-Kroat, b'kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentikuThis Protocol is drawn up in duplicate in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovene, Slovak, Spanish, Swedish, and Croatian languages, each of these texts being equally authentic
Dan il-Ftehim huwa mfassal duplikatament bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż, bit-Taljan u bl-Ungeriż, u bil-lingwa tal-Montenegro, b'kull test ugwalment awtentikuThis Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Finnish and Swedish languages and in the official language used in Montenegro, each text being equally authentic
Dan il-Ftehim, miktub f’żewġ kopji bil-Ġermaniz, bl-Ingliż, bil-Bulgaru, bid-Daniż, bl-Ispanjol, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Iżvediż u biċ-Ċek, b’kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku, għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin bil-miktub li jkunu tlestew il-proċeduri interni rispettivi tagħhom meħtieġa għal dan il-għanThis Agreement, drawn up in duplicate in the Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic, shall enter into force on the date on which the Parties notify each other in writing that they have completed their respective necessary internal procedures to that end
Dan il-Ftehim għandu jitfassal f’żewġ kopji bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Isvediż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bit-Taljan, bl-Ungeriż, u bil-lingwa tal-Gżejjer Faroe, b’kull test ikun ugwalment awtentikuThis Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish and Faroese languages, each text being equally authentic
Dan il-Protokoll qed jiġi magħmul duplikatament biċ-Cek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Ingliż, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bis-Sloven, bis-Slovakk, bl-Ispanjol, bl-Isvediż u bil-Kroat, u kull wieħed minn dawn it-testi huwa ugwalment awtentikuThis Protocol is drawn up in duplicate in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovene, Slovak, Spanish, Swedish, and Croatian languages, each of these texts being equally authentic
Showing page 1. Found 72773 sentences matching phrase "titkellem bil-Malti".Found in 16.585 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.